นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3337
ความเห็น: 0

การจัดการสารเคมีตามระบบ GHS ภาค 1

GHS

            สารเคมีเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่สุดของหองปฏิบัติการ เพราะหองปฏิบัติการมีสารเคมีเปนจํานวนมาก และความเสี่ยงที่จะเกิดภัยอันตรายนั้น มาจากความเปนอันตรายและพิษตามสมบัติและปริมาณของสารที่ไดรับ ดังนั้นห้องปฏิบัติการต้องมีขั้นตอนสำหรับการจัดการสารเคมี สำหรับระบบ GHS ย่อมาจาก Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals หรือ การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก ระบบดังกล่าวเป็นการจําแนกประเภท การติดฉลาก และการแสดงรายละเอียดในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) ของสารเคมีและเคมีภัณฑที่องคการสหประชาชาติพัฒนาขึ้น เพื่อใหใ สื่อสารและมีความเขาใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากสารเคมีนั้นๆ ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะชวยลดความซ้ำซอนและคาใชจายในการทดสอบและประเมินสารเคมี และมั่นใจวาการใชสารเคมีแตละประเภทจะถูกตองตามที่ระบุ โดยไมเกิดผลเสียหรืออันตรายตอสุขภาพมนุษยและสิ่งแวดลอมแตอยางใด ซึ่งระบบ GHS ประกอบดวยองคประกอบหลัก 2 ประการ คือ

    1. การจำแนกประเภทสารเคมีและเคมีภัณฑ์ (classification) ซึ่งพิจารณาความเป็นอันตราย 3 กลุ่ม คือ อันตรายทางกายภาพ อันตรายต่อสุขภาพ และอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

    2. การสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมี (hazard communication) ด้วยการจัดทำเอกสารความปลอดภัย (safety data sheet-SDS) และการติดฉลาก (labelling) โดยมีการกำหนดให้ใช้สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย (pictograms) จำนวน 9 รูป ดังแสดงในรูปที่ด้านล่างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฉลากสารเคมี              

            

    ในตอนหน้ายักษ์สวยจะมาบรรยายถึงความหมายของแต่ละรูปให้เพื่อนๆ ทราบกันนะค่ะ ^_^

 

  ที่มา : หนังสือคู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ, วช.

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 มกราคม 2560 15:52 แก้ไข: 22 มกราคม 2560 15:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 ดำขำ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.191.145
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ