นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อิมจัง
Ico64
ปัญญานุช รักษาชัด
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Page Visits: 2714
comment: 0

ขอข้อมูลของผู้ที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการทำรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นับจากสิ้นปีงบประมาณ และให้มีการประเมินความเสี่ยง ของแผนการควบคุมภายในและตรวจสอบโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

            ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร(คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 1356/2550 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2550) เพื่อรับผิดชอบในการวางแผนและติดตามระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรและระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตาม ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการทำรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นับจากสิ้นปีงบประมาณ และให้มีการประเมินความเสี่ยง ของแผนการควบคุมภายในและตรวจสอบโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

            ในการนี้สำนักงานประกันคุณภาพจึงใคร่ขอข้อมูลของผู้ที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงานท่านจำนวน 1-2 คน (ระดับคณะ/หน่วยงาน  ส่วนระดับภาควิชา,หน่วยงานย่อยขอให้เป็นการประสานงานภายในคณะ/หน่วยงานนั้น)   เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงานและทำงานร่วมกันระหว่างคณะ/หน่วยงานและมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะ/หน่วยงาน...................................................................................
ตำแหน่ง..............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................
E-mail :.............................................................................................

 โดยข้อมูลเหล่านี้ให้ส่งสำนักงานประกันคุณภาพภายในวันที่ 15 พ.ย. 50 หรือส่งทางE-mail:punyanoot.r@psu.ac.th


หมายเหตุ 
-ขอให้ผู้รับผิดชอบทุกท่านแนบข้อมูลพร้อมรูปถ่าย (เป็นไฟล์)โดยส่งมาทางE-mail ข้างต้น หากท่านไม่สะดวกสามารถส่งเป็นรูปถ่ายมายังสำนักงานประกันคุณภาพได้เลย
-ข้อมูลและรูปถ่ายข้างต้น ทางสำนักงานประกันคุณภาพจะนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์เพื่อทำเป็น COP ของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2550 19:22 แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2550 19:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.228.11.9
Message:  
Load Editor
   
Cancel or