นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางกัญญณัฐภัทร - รังสี
Ico64
นางกัญญณัฐภัทร - รังสี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2915
ความเห็น: 1

ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง กับสังคมในปัจจุบัน

ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง

              วันนี้ ผู้เขียนขอนำเสนอความคิดเห็นในมุมหนึ่งของ  การถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์ เป็นกินที่หนึ่ง  ที่คิดว่ามหาวิทยาลัยจะต้องตระหนักว่ามีหน้าที่ในส่วนนี้ด้วย  

            "ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ปฏิบัติได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพย์สินจำนวนมาก  ไม่ต้องเดินทางไปแดนไกลที่ทุรกันดาร แต่ใช้การปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ  และมีความซื่อสัตย์สุจริต  มหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่บ่มเพาะ “ลูกพระบิดา” ให้เป็นคนดีที่มีความสามารถ  ต้องถือการสร้างคนดีเป็นกิจที่หนึ่ง  เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ ที่ต้องไม่เดือดร้อนจาก “ลูกพระบิดา”  ที่ขาดวินัย  ขาดความรับผิดชอบ และขาดความซื่อสัตย์สุจริต            

             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต้องทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการสร้าง “ลูกพระบิดาที่มีวินัย” เข้าสู่สังคม  มีแบบอย่างและยกย่องชมเชยผู้มีวินัยให้สังคมได้รับทราบอย่างกว้างขวาง  แทนการส่งเสริมการกระทำนอกกติกา  หรือใช้คนหมู่มากเพื่อกดดันให้ได้ในสิ่งที่ต้องการโดยไม่รู้ถูกผิด ถ้าสร้างคนมีวินัยให้มีมากขึ้น เพื่อนมนุษย์จะได้รับประโยชน์ด้วยการได้อยู่อย่างสงบสุขมากขึ้นด้วย  เพราะผู้มีวินัย  คือ  ผู้ที่ปฏิบัติตามข้อตกลงของสังคมที่ให้ทำหรือไม่ให้ทำบางอย่างเพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อย  ถ้าสังคมใดมีผู้ขาดวินัย  สังคมนั้นจะมีแต่ความวุ่นวาย  เกิดความขัดแย้ง  แบ่งพวกแบ่งฝ่ายเพื่อเอาชนะโดยไม่ยึดมั่นตามข้อตกลง  ก่อให้เพื่อนมนุษย์ในสังคมนั้นเกิดความเดือดร้อนและอาศัยอยู่ในสังคมอย่างไม่สงบสุข           

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต้องสอดแทรกความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นความรับผิดหรือความรับชอบอย่างถูกต้อง ในตลอดระยะเวลาที่ได้รับโอกาสบ่มเพาะ “ลูกพระบิดา” ให้สังคม  เมื่อสังคมใดได้ผู้มีความรับผิดชอบไป  เพื่อนมนุษย์ในสังคมนั้นได้รับประโยชน์ไปด้วย  เพราะผู้มีความรับผิดชอบ  คือ  ผู้ที่รู้จักภาระหน้าที่ของตนในสภาพต่าง ๆ  ต้องดำเนินการตามภาระหน้าที่นั้นสำเร็จลุล่วงไป  และต้องเป็นความรับผิดชอบที่รู้จักผิดชอบชั่วดี   ในขณะที่ผู้ขาดความรับผิดชอบ  มักไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง  ละเลยหน้าที่ของตนเอง  หรือไม่รู้ว่าสภาพนั้น ๆ หน้าที่สำคัญของตนคืออะไร  เมื่อเกิดความผิดพลาดในภาระหน้าที่ของตนมักโทษผู้อื่นหรือใช้สถานะของตนที่มีเหนือกว่ายกความผิดให้ผู้อื่น เข้าทำนองรำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง  หรือ เอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้ผู้อื่น  สังคมใดมีผู้ขาดความรับผิดชอบ  สังคมนั้นมีแต่การเอารัดเอาเปรียบและมักง่าย  ส่งผลให้เพื่อนมนุษย์ในสังคมนั้นได้รับความเดือดร้อน                   

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต้องผลิต “ลูกพระบิดาผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต” ออกสู่สังคม เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ และช่วยสังคมให้ดำรงอยู่ด้วยความวัฒนาถาวรสืบไป  เพราะผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต  คือ  ผู้ที่ประพฤติตรงไปตรงมาด้วยความจริงใจ  ตั้งใจดี  ไม่คดโกง  และไม่หลอกลวง  ความซื่อสัตย์สุจริต  เป็นคุณธรรมสำคัญ ไม่ว่าจะสถานะใด อาชีพใด ตำแหน่งหน้าที่ใด  หรืออยู่แห่งหนใด ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมพื้นฐาน  ผลร้ายที่สังคมมีผู้ขาดความซื่อสัตย์สุจริต คือ สังคมไม่พัฒนา ประโยชน์ส่วนรวมไม่เกิด  มีการคดโกงเพื่อประโยชน์ตนเอง  เพื่อนมนุษย์ในสังคมไม่ได้รับประโยชน์อย่างเสมอภาคและเดือดร้อนจากความล้าหลังของสังคม จนสังคมพังทลายในที่สุด

            เมื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ตระหนักว่า  การสร้าง “ลูกพระบิดา”  ให้เป็นผู้มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  และมีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นกิจที่หนึ่งเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์แล้ว  “ลูกพระบิดา”  ที่ผ่านการบ่มเพาะสิ่งเหลานี้อย่างต่อเนื่องจะซึมซับและรับรู้ได้จนถึงขั้นแทรกเข้าสู่จิตวิญญาณ  มีการปฏิบัติตนให้มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  และมีความซื่อสัตย์สุจริต  เป็นกิจที่หนึ่งอยู่เสมอ ยังประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ในสังคมอย่างยั่งยืน เกิดความภาคภูมิใจต่อความเป็นสงขลานครินทร์ที่ยึดมั่นพระราชปณิธานตลอดไป

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 05 เมษายน 2555 10:43 แก้ไข: 05 เมษายน 2555 10:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 10 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

บุคลากรของม.สงขลานครินทร์เราก็ถือเป็น"ลูกพระบิดา"และควรตั้งจิตประพฤติตนตามอุดมการณ์ของ"พระบิดา"เช่นเดียวกันค่ะ ประชากรหลายพันชีวิตในมหาวิทยาลัยก็สามารถเป็นต้นแบบของผู้ที่ปฏิบัติตนแบบ เพราะถ้าทุกคนทำ 

"ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง" 

สิ่งดีๆก็จะเกิดกับตนเองเพราะเราทุกคนก็คือเพื่อนมนุษย์กันเองนี่แหละค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.88.35
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ