นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

(2) ร่วมชื่นชมกับรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2551

เนื่องในโอกาสที่นักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพิ่งได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2551 ในผลงานเรื่อง “เครื่องแยกน้ำมันดินออกจากน้ำสมควันไม้” โดยมีทีมนักวิจัยหลักประกอบด้วย ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร คุณ จรรยา อินทมณี ... more »
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   created: 10 September 2008 09:13 Modified: 11 September 2008 10:43 [ Report Abuse ]

(4) ควันหลงจากการเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่องการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

สิ่งที่ผมจะเล่าให้ทุกท่านอ่านและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านในวันนี้ คือสิ่งที่ได้จากการเข้าฟังบรรยายเรื่องการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ที่บรรยายโดย ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ซึ่งคณะวิศวฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวไปเมื่อวันที่... more »
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   created: 02 September 2008 09:57 Modified: 02 September 2008 11:25 [ Report Abuse ]

(0) SAR วิจัยและบัณฑิตศึกษา ตอนที่ 8 :ระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์: การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม

ใน SAR ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา ตอนที่ 8 นี้ ผมขอเรียนให้อาจารย์และบุคลากรรับทราบระบบและกลไกการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในเรื่องของ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม ครับคณะวิศวกรร... more »
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   created: 21 August 2008 17:28 Modified: 23 August 2008 13:26 [ Report Abuse ]

(0) SAR วิจัยและบัณฑิตศึกษา ตอนที่ 7: ระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์: การสร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัลผลงานทางวิชาการแก่คณาจารย์และนักศึกษา และการสร้างขวัญและกำลังใจและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น

ใน SAR ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา ตอนที่ 7 นี้ ผมขอเรียนให้อาจารย์และบุคลากรรับทราบระบบและกลไกการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ใน 2 เรื่อง คือ1. การสร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัลผลงานทางวิชาการแก่คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์มีกลไกกา... more »
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   created: 21 August 2008 17:24 Modified: 23 August 2008 13:33 [ Report Abuse ]

(0) SAR วิจัยและบัณฑิตศึกษา ตอนที่ 6:ระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์: การสนับสนุนให้ คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาเพื่อไปนำเสนอผลงานวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ

ใน SAR ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา ตอนที่ 6 นี้ ผมขอเรียนให้อาจารย์และบุคลากรรับทราบระบบและกลไกการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้ อาจารย์ บุคลากรและ นักศึกษาเพื่อไปนำเสนอผลงานวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ ... more »
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   created: 21 August 2008 17:16 Modified: 23 August 2008 13:36 [ Report Abuse ]

(0) SAR วิจัยและบัณฑิตศึกษา ตอนที่ 5:ระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์: การสนับสนุนทุนระดับบัณฑิตศึกษา

ใน SAR วิจัยและบัณฑิตศึกษา ตอนที่ 5 นี้ ผมขอพูดถึงระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยการสนับสนุนทุนระดับบัณฑิตศึกษาประเภทต่างๆ ครับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนโยบายการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร... more »
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   created: 21 August 2008 17:09 Modified: 23 August 2008 13:42 [ Report Abuse ]

(0) SAR วิจัยและบัณฑิตศึกษา ตอนที่ 4:ระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์: การสนับสนุนทุนวิจัย

ใน SAR วิจัยและบัณฑิตศึกษา ตอนที่ 4 นี้ ผมขอพูดถึงระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยการสนับสนุนทุนวิจัยประเภทต่างๆ ครับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาและสร้างความพร้อมให้กับนักวิจัยเพื่อให้มีศักยภาพใน... more »
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   created: 21 August 2008 17:04 Modified: 23 August 2008 13:45 [ Report Abuse ]

(0) SAR วิจัยและบัณฑิตศึกษา ตอนที่ 3:ระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์: การพัฒนาหน่วยวิจัย และสถานวิจัย

ใน SAR วิจัยและบัณฑิตศึกษา ตอนที่ 3 นี้ ผมขอพูดถึงระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยการพัฒนาหน่วยวิจัยและสถานวิจัย โดยมีรายละเอียด คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สนับสนุนทีมวิจัยที่มีการพัฒนาการและมีความพร้อม เพื่อพัฒนาไปเป็นหน่วย... more »
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   created: 21 August 2008 16:58 Modified: 23 August 2008 13:49 [ Report Abuse ]

(0) SAR วิจัยและบัณฑิตศึกษา ตอนที่ 2 : ระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์: การพัฒนาทีมวิจัย

ใน SAR วิจัยและบัณฑิตศึกษา ตอนที่ 2 นี้ ผมขอพูดถึงระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยการพัฒนาทีมวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนพัฒนาทีมวิจัยเพื่อเป็นการสนับสนุนให้มี... more »
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   created: 21 August 2008 16:53 Modified: 23 August 2008 13:55 [ Report Abuse ]

(2) SAR วิจัยและบัณฑิตศึกษา ตอนที่ 1:ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ช่วงนี้เป็นช่วงที่หน่วยงานต่างๆ ทั้ง ระดับ มหาวิทยาลัย คณะฯ และภาควิชา กำลังนั่งทบทวนตัวเอง ว่าในช่วง ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2550) นั้นหน่วยงานของเราได้ทำอะไรไปบ้าง และผลที่ได้เป็นอย่างไร และ นำมาเขียนรายงานผลตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ หรื... more »
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   created: 21 August 2008 16:44 Modified: 23 August 2008 13:59 [ Report Abuse ]