นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1828
comment: 0

ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมผลงานดีเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2551

วิศวฯ ได้รับรางวัลผลงานเด่น สาขาสิ่งประดิษฐ์ และ สาขาการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ช่วงนี้เป็นช่วงของบรรยากาศวิชาการ หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งคณะวิศวฯ ของเราก็ได้มีการนำผลงานวิชาการเด่นๆ ทั้งจากงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และโครงงานต่างๆ ออกแสดงให้ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปได้เห็นและชื่นชมกันอย่างทั่วถึง ในช่วงหลายๆ ปีที่ผ่านมาคณะฯวิศวกรรมศาสตร์ของเรามีผลงานวิจัยและพัฒนาที่เด่นๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดคือ รางวัลผลงานการวิจัยและพัฒนาประเภทต่างๆ ที่คณาจารย์และนักวิจัยของคณะฯ ได้รับมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นรางวัลในระดับมหาวิทยาลัย และรางวัลระดับประเทศ  สำหรับวันนี้ ผมขอถือโอกาสที่มีบรรยากาศวิชาการล้อมรอบคณะฯ ที่เราอยู่ ขอแสดงความยินดีและชื่นชม กับอาจารย์ของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยประจำปี 2551 ใน 2 ประเภท และจะขอเล่าถึงเส้นทางการวิจัยการสร้างผลงานของนักวิจัย ทั้ง 2 ท่าน จนนำมาสู่การคัดเลือกโดยคณะฯ และเสนอผลงานของอาจารย์ทั้งสองให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานเด่นในทั้ง 2 ประเภท ตามที่คณะฯ เสนอ จึงเป็นสิ่งที่สมควรแก่การชื่นชมอย่างยิ่ง และในตอนท้ายของเรื่องเล่านี้ ผมขอถือโอกาสให้ข้อมูลรางวัลต่างๆ ที่นักวิจัยของคณะฯ ได้รับในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา และขอชื่นชมและประกาศเกียรติคุณให้บุคลากรของคณะฯ ได้รับทราบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ รวมทั้งเป็นตัวอย่างและเป็นพลังขับเคลื่อนให้กับนักวิจัยที่กำลังทำวิจัยอยู่เพื่อจะได้ไปสู่จุดหมายแห่งความภูมิใจในลักษณะเดียวกันต่อไปในอนาคต 

·        รางวัลผลงานเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2551
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2551 ใน 2 สาขา คือสาขาสิ่งประดิษฐ์  และ สาขาการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
1. สาขาสิ่งประดิษฐ์
ผลงานที่ได้รับรางวัล :  ผลงาน โครงการคอมพิวเตอร์แบบเบรลล์
เจ้าของผลงาน:   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ และคณะ 
อาจารย์พิชญา เป็นผู้ที่ได้ทำโครงการวิจัย เรื่อง คอมพิวเตอร์แบบเบรลล์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของ Hardware และ Software ทั้งที่เป็นโครงการวิจัย วิทยานิพนธ์ และ โครงงานนักศึกษา จึงมีผลงานในเรื่องคอมพิวเตอร์แบบเบรลล์ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ จะเห็นได้จากในช่วงที่อาจารย์พิชญา ทำการวิจัยและพัฒนาโครงการคอมพิวเตอร์แบบเบรลล์ นั้น มีนักศึกษาที่ทำโครงงาน และวิทยานิพนธ์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ได้รับรางวัลในระดับประเทศหลายรางวัล ตัวอย่างโครงการวิจัยและรางวัลที่ได้รับภายใต้การวิจัยและพัฒนาคอมพิวเตอร์แบบเรลล์ มีดังนี้

โครงการวิจัย
1.  คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่มีคีย์บอร์ดและหน่วยแสดงผลแบบเบรลล์ภาษาไทยและอังกฤษสำหรับผู้พิการทางสายตา

รางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก
1. โปรแกรมแปลงอักษรเบรลล์ให้เป็นแอสกี รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลที่ 1 รางวัลพิเศษ ประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ (NSC 2004) หน่วยงานที่ให้รางวัล :  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  (NECTEC)
2. โปรแกรมเบรลล์เทอร์มินอลภาษาไทยบนระบบปฏิบัติการ Linux รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลที่ รางพิเศษประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ (NSC 2004)หน่วยงานที่ให้รางวัล
  :  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (NECTEC)
3.  โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ รางวัลที่ได้รับ  :  ชนะเลิศรางวัลที่ 1 (NSC 2004) หน่วยงานที่ให้รางวัล  :  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (NECTEC) 

นอกจากนี้แล้วผลงานการพัฒนาเรื่อง คอมพิวเตอร์แบบเบรลล์ ของอาจารย์ พิชญา ยังปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆ ทั้ง ใน TV และ หนังสือพิมพ์  คณะฯ จึงรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผลงานของอาจารย์ เสนอกรรมการวิจัยเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นผลงานเด่นสาขาการประดิษฐ์ ร่วมกับผลงานอื่นๆ ที่คณะฯ และ ภาควิชา เสนอเข้ามา กรรมการวิจัยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2551   มีมติคัดเลือกผลงานเรื่องคอมพิวเตอร์แบบเบรลล์ เป็นผลงานเด่น ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2551 และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป และได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานเด่น ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2551 ในระดับมหาวิทยาลัยในที่สุด กระผมในฐานะผู้ดูแลงานวิจัยของคณะฯ ขอเป็นตัวแทนของผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมอาจารย์พิชญา และทีมงานทุกท่านครับ 

2. สาขาการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผลงานที่ได้รับรางวัล
:  โครงการการผลิตโลหะกึ่งแข็ง
เจ้าของผลงาน :   ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ และคณะ

ผมเชื่อว่าทุกท่านคงรู้จักอาจารย์เจษฎา ในฐานะที่เป็นอาจารย์ใหม่ ที่มาพร้อมกับทุนวิจัย 5 ล้านบาท เพื่อสร้างห้องวิจัยด้าน semi-solid การกลับมาพร้อมกับทุนวิจัยก้อนใหญ่แสดงให้เห็นว่าอาจารย์เจษฎา เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องดังกล่าวมาก่อนที่จะมาอยู่ที่คณะฯแล้ว   และเมื่อปฏิบัติงานที่คณะฯ  อาจารย์เจษฎา ก็ไม่ได้ทำให้คณะฯ ผิดหวัง ผมเองในฐานะที่ดูแลงานวิจัยและได้มีโอกาสพบและพูดคุย กับอาจารย์เจษฎา อยู่บ่อยๆ โดยส่วนใหญ่แล้ว อาจารย์เจษฎา  จะหารือเรื่องการจัดการกับโครงการวิจัยที่อาจารย์หามาว่าจะดำเนินการอย่างไร  คณะฯ เองได้ช่วยเหลืออาจารย์โดยการช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ให้อาจารย์เท่านั้น อาจารย์ก็สามารถทำงานโครงการวิจัยของอาจารย์ได้เป็นอย่างดี โดยอาจารย์ มุ่งวิจัยและพัฒนาเรื่อง Semi solid มาอย่างต่อเนื่องจนมีผลงานเป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ  โครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และรางวัลที่ได้รับภายใต้การวิจัยและพัฒนาด้าน semi-solid ของอาจารย์เจษฎา มีมากมายและต่อเนื่อง  ผมขอยกตัวอย่างโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และรางวัล ของ อาจารย์ เจษฎา เฉพาะที่ผมมีข้อมูลอยู่ในมือดังนี้ครับ 

โครงการวิจัย
1.   Development of a Novel Semi – Solid Metal Processing Technique for Aluminium Casting  Applications
2.  
Development of a Novel Semi-solid Metal Processing in Die Casting
3.  
วิวัฒนาการการเกิดสัดส่วนของแข็งในสเลอร์รีกึ่งของแข็งของอะลูมิเนียมผสมที่เจือด้วยซิลิกอนและทองแดง
4.  
Evolution of Solid Fraction in Semi-Solid Slurries of Rheocast Al-Si-Cu Alloy
5.  
A Feasibility Study of Adding Filler Material in Molten Zinc
6.   Production of Die-Cast Cars with Zinc Composites

 ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เพยแผร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2549 - 2550
1.   Evaluation of methods for metal cleanliness assessment in die casting 
 (ชื่อวารสาร : Journal of Materials Processing Technology)

2.    Hot Tearing Susceptibility and Fluidity of Semi-Solid Gravity Cast Al-Cu Alloy   
(ชื่อวารสาร : Solid State Phenomena)  
 
3.   A Novel Technique to Produce Metal Slurries for Semi-Solid Metal Processing (ชื่อวารสาร : Solid State Phenomena)   

สิทธิบัตร (อยู่ในระหว่างการดำเนินการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา)
กรรมวิธีการเตรียมโลหะกึ่งของแข็งที่มีโครงสร้างเกรนไม่เป็นแบบกิ่งไม้โดยใช้ฟองแก๊สในการกวน

 รางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก    
 1. นักโลหะวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น รางวัลที่ได้รับ  :  นักโลหะวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2550หน่วยงานที่ให้รางวัล  :  สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ผลงานเรื่อง Development of a Novel Semi – Solid Metal Processing Technique for                   Aluminium Casting  Applications
รางวัลที่ได้รับ  :  ชนะเลิศอันดับ 1  (Thainox Metallurgy Award 2006)
หน่วยงานที่ให้รางวัล  :  บริษัท ไทยน๊อค สเตนเลส จำกัด (มหาชน) 

นอกจากนี้แล้ว อาจารย์เจษฎา มีผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงกับอุตสาหกรรม โดยมีบริษัทต่างชาติว่าจ้างให้อาจารย์ทำวิจัยในหลายๆ เรื่อง ด้วยผลงานวิจัยที่เด่น แม้จะเป็นนักวิจัยใหม่   คณะฯ  ก็ไม่ได้ลังเลที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผลงานของอาจารย์เจษฎา เสนอกรรมการวิจัยเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นผลงานเด่นในสาขาการวิจัย ร่วมกับผลงานอื่นๆ ที่คณะฯ และภาควิชา เสนอเข้ามา กรรมการวิจัยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อ วันที่  26  กุมภาพันธ์  2551   มีมติคัดเลือกผลงานเรื่อง โครงการการผลิตโลหะกึ่งแข็งเป็นผลงานเด่นสาขาการวิจัย ประจำปี 2551 และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป และได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานเด่นสาขาการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2551 ในระดับมหาวิทยาลัยในที่สุด กระผมในฐานะผู้ดูแลงานวิจัยของคณะฯ ขอเป็นตัวแทนของ ผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมอาจารย์เจษฎา และทีมงานทุกท่านครับ

นอกจาก ผลงานเด่นทั้ง 2 เรื่อง ที่คณะฯ ได้รับในปีนี้แล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคยได้รางวัลที่เกิดจากผลงานวิจัย ประเภทต่างๆ  ในระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

·        ปี 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยของอาจารย์ ของคณะฯ 2 รางวัล คือ
1. ผลงานที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2550 รางวัลยอดเยี่ยม
ผลงาน : ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับชุมชน
เจ้าของผลงาน  : รองศาสตราจารย์ กำพล ประทีบชัยกูร และคณะฯ

2. ผลงานที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2550 รางวัลทั่วไป
ผลงาน: โครงการวิจัยโรงงานสาธิตการผลิตไบโอดีเซล ขนาด 1,000 ลิตร
เจ้าของผลงาน: รองศาสตราจารย์ ดร. ชาคริตทองอุไร และคณะฯ

·        ปี 2548  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยของอาจารย์ ของคณะฯ 2 รางวัล คือ
1. ผลงานดีเด่นสาขาการวิจัย ประจำปี 2548
ผลงาน:  การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซล(เอสเตอร์)เชิงอุตสาหกรรม
เจ้าของผลงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์*

โดย มีเจ้าของผลงานหลักคือรองศาสตราจารย์ ดร. ชาคริตทองอุไร และ คณะฯ และ รองศาสตราจารย์ กำพล ประทีบชัยกูร และ คณะฯ

*คณะฯ นำผลงานจากทีมงานของทั้ง อาจารย์ ชาคริต และ อาจารย์ กำพล มาประมวลรวมเป็นผลงานการพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซล(เอสเตอร์)เชิงอุตสาหกรรม และเสนอไปในนามของคณะฯ

2. ลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน  รางวัลทั่วไป ประจำปี 2548
ผลงาน:  การพัฒนาการฟอกขาวใบยางพารา
เจ้าของผลงาน:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 

ก่อนจะจบเรื่องเล่าที่ควรแก่การภาคภูมิใจนี้ กระผมขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและทีมงานของท่านทุกๆ คน และขอชื่นชมนักวิจัยที่ได้รับรางวัลและทีมงานทุกท่าน อีกครั้งที่ได้ทุ่มเทสติปัญญา กำลังกาย กำลังใจ และเวลา ในการสร้างผลงานที่เป็นเกียรติประวัติแก่ตัวเองและคณะฯ ผมเชื่อว่า สิ่งดีๆ เหล่านี้ จะเป็นแรงผลักดันและเป็นกำลังใจที่ดีแก่ คณาจารย์ และนักวิจัย ของคณะฯ ที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ วงการวิจัย และที่สำคัญคือเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
 

ขอบคุณครับ
อ. จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 19 สิงหาคม 2551 14:54 แก้ไข: 20 สิงหาคม 2551 07:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Smarn.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 54.209.202.123
Message:  
Load Editor
   
Cancel or