นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 4145
ความเห็น: 6

ทุนการศึกษา วิจัย จัดประชุมวิชการ และอื่นๆ ตามโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธิ์ ของ สกอ.

สกอ. เปิดรับสมัครทุนประจำปี 2551 แล้ว
วันนี้ผมมีโอกาสได้เข้าไปดูข้อมูลทุนตามโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธิ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  ประจำปี 2551 พบว่า มีเงื่อนไขที่แตกต่างไปจาก ปีก่อนหน้านี้พอสมควร ทุนมีหลายประเภทและสนับสนุนในหลากหลายกิจกรรมครับ ทุกท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ 

http://www.research.mua.go.th/article_show.php?cat_id=20

 

สิ่งที่ผมจะนำมาบอกกล่าวในที่นี้ คือ รายละเอียดคร่าวๆของทุน ที่คิดว่า อาจารย์ และ บุคลากร ของเรา น่าจะใช้โอกาสนี้หาแหล่งทุนมาพัฒนาตัวเอง และ สนับสนุนการศึกษาและการวิจัยของทั้งอาจารย์และนักศึกษา  ถามว่าโอกาสที่อาจารย์ของเราจะได้รับทุนเหล่านี้มีมั้ย ผมก็เชื่อว่ามีสูงครับ เพียงแต่ต้องทำโอกาสแรกให้เกิดขึ้นก่อน คือ การสมัครขอรับทุนเหล่านี้ครับ จากการที่ผมได้เข้าไปศึกษาประกาศทุนพบว่าทุนที่น่าสนใจและสอดคล้องกับอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ของเรามีดังนี้ครับ

 
  1. ทุนปริญญาเอกร่วม ใน-ต่างประเทศ  ซึงมีถึง 300 ทุน โดยแบ่งเป็น

1.1.ทุนปริญญาเอกร่วมเพื่อพัฒนากลุ่มวิจัย 50 ทุน

1.2.ทุนปริญญาเอกร่วมเพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา 50 ทุน

1.3.ทุนปริญญาเอกร่วมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ 125 ทุน

1.4.ทุนปริญญาเอกร่วมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มเก่าที่มีอาจารย์ระดับปริญญาเอกตำกว่าร้อยละ 20 จำนวน 20 ทุน

1.5.ทุนปริญญาเอกร่วมสำหรับอาจารย์และผู้สมัครทั่วไป 50 ทุน

1.6.ทุนปริญญาเอกร่วมสำหรับบุคลากรและสายสนับสนุนและช่วยวิชาการและข้าราชการสังกัด สกอ. 5ทุน

เมื่อดูรายละเอียดของทุนแต่ละประเภทข้างต้นแล้ว จะพบว่า ทุนประเภท 1.1, 1.3, 1.4 นั้นล็อคคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับทุนไว้แล้ว  เช่น 1.1. สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับทุนโครงการพัฒนากลุ่มวิจัยของ สกอ. และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไม่ได้ถูกนิยามไว้ในประเภททุน 1.3 และ 1.4 จึงเหลือทุนที่อาจารย์และบุคลากรสามารถขอได้เพียง 3 ประเภท คือ 1.2, 1.5 และ 1.6 ครับ

 ในที่นี้ผมขอพูดถึงทุนประเภท 1.2 ซึ่งเป็นทุน เพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก ทุนนี้มีทั้งหมด 50 ทุน แนวทางการให้ทุนนี้คล้ายๆ ทุน คปก. คือ อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ขอรับทุน เพื่อให้กับนักศึกษาปริญญาเอก ที่ศึกษาระดับปริญญาเอกร่วมใน-ต่างประเทศ ผมเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงหลักสูตรที่เปิดสอนในประเทศไทยแต่มีไปทำวิจัยหรือศึกษาต่างประเทศบางส่วน หรือเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในต่างประเทศแต่มีการศึกษาและวิจัยในประเทศไทยบางส่วน สรุปแล้วคือนักศึกษาเรียนในหลักสูตรที่ไม่เรียนในต่างประเทศและในประเทศร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับ  อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับทุนนี้จะต้องหานักศึกษาให้ได้ภายใน 6 เดือน หลังจากได้รับการประกาศให้เป็นผู้ได้รับทุนครับ ทุนที่ให้ไม่เกิน 4 ปี งบประมาณไม่เกิน 2 ล้านบาท/โครงการ ครับ อาจารย์ที่สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยเฉพาะในส่วนของคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องมีได้ที่ web-site ที่กล่าวถึงข้างต้นนะครับ

    
  1. ทุนปริญญาเอกในประเทศ  จำนวน 300 ทุน แบ่งเป็น 6 ประเภท คือ

2.1  ทุนปริญญาเอกในประเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตร  จำนวน 50 ทุน

2.2  ทุนปริญญาเอกในประเทศเพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา  จำนวน 50 ทุน

2.3  ทุนปริญญาเอกในประเทศเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ 125 ทุน

2.4  ทุนปริญญาเอกในประเทศเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มเก่าที่มีอาจารย์ระดับปริญญาเอกตำกว่าร้อยละ 20 จำนวน 20 ทุน

2.5  ทุนปริญญาเอกในประเทศสำหรับอาจารย์และผู้สมัครทั่วไป 50 ทุน

2.6  ทุนปริญญาเอกในประเทศสำหรับบุคลากรและสายสนับสนุนและช่วยวิชาการและข้าราชการสังกัด สกอ. 5ทุน

 สำหรับทุนปริญญาเอกในประเทศที่อาจารย์และบุคลากรของคณะฯ สามารถขอได้คือ ประเภทตามข้อ 2.1, 2.2 และ 2.6 ครับ ในที่นี้ผมขอให้ข้อมูลในส่วนของ 2.1 และ 2.2 เพิ่มเติมดังนี้ครับ

·        ทุนปริญญาเอกในประเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตร ผู้ที่จะสมัครเพื่อขอรับทุนนี้ในนามของ

หลักสูตรคือ ประธานหลักสูตรปริญญาเอก  โดยขอได้ไม่เกิน 5 ทุน  ต่อหลักสูตรครับ ทุนนี้มีโอกาสได้สูงครับเพราะหลักสูตรที่ได้รับทุนประเภทนี้ครบ 5 ทุนแล้วจะได้ทุนเพิ่มตามจำนวนนักศึกษาที่จบ นั่นคือทุกหลักสูตรที่ได้รับทุนปีที่แล้วครบ 5 ทุนแล้ว ปีนี้ไม่มีสิทธิ์สมัครเพราะนักศึกษายังไม่จบ นับว่าเป็นแนวคิดที่กระจายทุนเพื่อพัฒนาหลักสูตรจริงๆครับ ผมขอให้ประธานหลักสูตรปริญญาเอกทั้ง 5 สาขา ของคณะฯ พิจารณาเรื่องทุนนี้ด้วย และผมจะเชิญประธานหลักสูตร ปริญญาเอก มาหารือร่วมกันเร็วๆนี้ เพื่อดูว่าจะให้คณะช่วยเหลือหรือสนับสนุนอะไรบ้างเพื่อให้ทุกหลักสูตรดำเนินการขอทุนประเภทนี้ในปีนี้ เพื่อหลักสูตรจะได้ใช้ทุนนี้ ในการดึงนักศึกษาเพื่อมาเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่เปิดสอนในคณะฯได้ ผมเสนอแนะว่า ประธานหลักสูตรอาจจะหารือกับอาจารย์ในหลักสูตรว่าอาจารย์ท่านใดสนใจที่จะรับทุนนี้บ้างก็อาจจะร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการร่วมกับประธานหลักสูตร แล้วเสนอ สกอ. เมื่อหลักสูตรได้รับทุนมาแล้วก็จัดสรรให้กับอาจารย์ที่ร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการก่อนเป็นลำดับแรกครับ ถ้าได้ครบ 5 ทุนก็ต้องรอไป 4-5 ปี เพื่อให้นักศึกษาจบจึงจะมีสิทธิ์ขอรอบใหม่ครับ

·        ทุนปริญญาเอกในประเทศ เพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา ทุนนี้แตกต่างจากทุนประเภทที่ 1.1

คือ เป็นทุนสำหรับนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศครับ ซึ่งสามารถใช้เป็นทุนสำหรับดึงนักศึกษาให้มาเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนที่คณะฯได้  การให้ทุนก็จะให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาและเสนอชื่อนักศึกษาให้ สกอ. เห็นชอบ นั่นคืออาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอกต้องเป็นผู้สมัครขอรับทุนนี้ครับ และ เมื่อได้รับทุนมาแล้วก็ต้องหานักศึกษาให้ได้ภายใน 6 เดือนเช่นกัน และอาจารย์ที่ขอทุนทุกประเภทของ สกอ. ต้องเป็นอาจารย์ที่อยู่ในหลักสูตรที่ สกอ. รับรอง ครับ หลักสูตรใดที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ สกอ. ไม่รับรองหลักสูตร อาจารย์ในหลักสูตรนั้นๆก็ไม่สามารถขอทุนจาก สกอ. ได้เลย  ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ภาควิชาและหลักสูตรต้องให้ความสำคัญด้วยครับ 

                ทุนปริญญาเอกภายในประเทศ ให้ไม่เกิน 4  ปี วงเงินไม่เกิน 1.2 ล้านบาท/ทุน ครับ ซึ่งน้อยกว่าทุนปริญญาเอกร่วมใน-ต่างประเทศ 8 แสนบาทครับ

    

3. ทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้เป็นนักวิจัย มี 7 ประเภท

3.1 ทุนวิจัยหลังปริญญาโท 20 ทุน

3.2 ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก 15 ทุน

3.3 ทุนพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่  สกอ.-สกว.130 ทุน

3.4 ทุนพัฒนาอาจารย์รุ่น กลาง  สกอ.-สกว. 50 ทุน

3.5 ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย 5 ทุน

3.6 ทุนพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ 230 ทุน

3.7 ทุนพัฒนางานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 50 ทุน

ผมขอให้รายละเอียดเพิ่มเติมในทุนประเภทนี้คร่าวๆดังนี้ครับ

·        ทุนวิจัยหลังปริญญาโท เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโทครับ ทุนนี้อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโทเป็นผู้สมัครและทำวิจัยภายในประเทศภายใต้การดูแลของนักวิจัยที่ปรึกษา ทุนจะให้เฉพาะค่าตอบแทนแก่ผู้ได้ทุนเดือนละ 27000 บาท ไม่เกิน 2 ปี ส่วนงบประมาณในการทำวิจัยนักวิจัยที่ปรึกษาเป็นผู้จัดหา และผู้ขอทุนและนักวิจัยที่ปรึกษาต้องไม่อยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน (ดูแล้วยากที่จะมีคนสนใจขอนะครับ )

·        ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ผู้ที่ขอทุนนี้คือนักวิจัยที่ปรึกษา(ไม่ใช่ผู้จบปริญญาเอกใหม่ๆ) เมื่อนักวิจัยที่ปรึกษาได้ทุนแล้วจึงหาผู้ที่จบปริญญาเอกใหม่ๆ (จบมาไม่เกิน 3 ปี) มารับทุน เพราะฉะนั้นอาจารย์ท่านใดที่ตั้งใจจะจ้าง post doc ก็สมัครขอทุนนี้ได้ครับ ทุนนี้ให้เป็นเงินเดือนสำหรับผู้รับทุน เดือนละ 35000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ครับ เงื่อนอีกประการคือนักวิจัยที่ปรึกษาและผู้รับทุนต้องไม่อยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันครับ

·        ทุนตามข้อ 3.3 และ 3.4 ดำเนินการโดยฝ่ายวิชาการของ สกว. ดูรายละเอียดได้ที่ www.trf.or.th/fund/default.asp#5 ครับ

·        ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย สนับสนุน ปีละไม่เกิน 2.5 ล้าน เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี นักวิจัยต้องรวมกลุ่ม 3-5 คน และทำวิจัยที่มีขอบเขตที่แคบและชัดเจนสามารถระบุความโดดเด่นและสอดคล้องกับ 20 ทิศทางที่ สกอ.กำหนด ครับ

·        ทุนตามข้อ 3.6 อาจารย์และนักวิจัย ของเราไม่มีสิทธิ์ขอครับ

·        ทุนตามข้อ 3.7 สนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ใน 3 ประเด็น แต่ที่ บุคลากร ของเราสามารถรวมทีมกับบุคลากรจากคณะฯอื่นๆ และน่าจะนำไปสู่การทำวิจัยได้ มี 2 เรื่อง คือ

o       การปรับระบบการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยฝ่ายผลิตที่ได้รับจาก สกอ. ให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

o       การจัดทำ Profile ของมหาวิทยาลัย โดยการรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันตั้งแต่ระดับภาควิชา คณะ และ มหาวิทยาลัย

ทุนที่สนับสนุน 50000-100000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน โดยสามารถตั้งค่าตอบแทนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ครับ    

4. ทุนสร้างสมมรรถนะด้านวิชาชีพ  จำนวน 45 ทุน แต่ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับอาจารย์ที่ปรึกษา/และนักศึกษามีดังนี้ครับ

4.1  ทุนฝึกปฏิบัติงานเฉพาะทาง  20 ทุน เป็นทุนที่ให้อาจารย์ไปทำงานกับภาคเอกชน หรือ อุตสาหกรรม ไม่ต่ำกว่า 2 เดือน โดยสนับสนุน ไม่เกิน 40,000 บาท/โครงการ ครับ

4.2  ทุนเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 40 ทุน เป็นทุนสนับสนุนเพื่อเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาหรือสร้างหลักสูตร และให้ความรู้ใหม่ แก่สมาชิกของเครือข่าย สกอ. สนับสนุนทุนละไม่เกิน 280,000 บาท/โครงการ ทุนนี้น่าสนใจที่ต้องพิจารณาครับ เพราะการเชิญผู้เชี่ยวชาญมานั้นเป็นการสร้างความร่วมมือเบื้องต้นทั้งกับสมาชิกในเครือข่ายภายในประเทศ และกับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะนำไปสู่การทำงานร่วมกันในอนาคตในลักษณะต่างๆ เช่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมสำหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก หรือ เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยหรือทำวิจัยร่วม เป็นต้น

4.3  ทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษา  20 ทุน สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก และ หรือ นักศึกษาปริญญาเอก เพื่อเดินทางไปทำ วิจัย ในต่างประเทศ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในหลักสูตรปริญญาเอกของอาจารย์ผู้ขอรับทุน หรือเป็นหัวข้อที่นักศึกษาปริญญาเอกกำลังดำเนินการอยู่ โดยอาจารย์ต้องอยู่ในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 30 วัน ในขณะที่นักศึกษาจะต้องอยู่ในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 60 วัน ครับ งบประมาณที่จัดสรร 230,000 บาท/โครงการ

4.4  ทุนจัดประชุมวิชาการ ทุนนี้สำหรับภาควิชา สถานวิจัย ทีมวิจัย และ อาจารย์สามารถขอเพื่อสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ โดยวงเงินที่สนับสนุนเป็นดังนี้

·        ประชุมเครือข่ายระดับนานาชาติ สนับสนุน 1 ล้านบาท

·        ประชุมเครือข่ายระดับชาติ สนับสนุน 1 แสนบาท

·        ประชุมเครือข่ายระดับสาขา  สนับสนุน 40,000 บาท

 

สุดท้ายนี้ ผมอาจจะสรุปเรื่องทุนนี้มายาวมากจนอาจจะไม่ใช่สรุป  แต่อย่างไรก็ตามยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายที่อยากเชิญชวนทุกท่านเข้าไปอ่าน และเตรียมสมัครขอรับทุนในประเภทที่อาจารย์หรือบุคลากรสนใจได้ครับ โดย สกอ. แจ้งผ่าน web ไว้แล้วว่า สำหรับผู้รับทุนที่มีความพร้อมในการสมัครแล้วให้ดำเนินการส่งข้อมูลต่างๆเข้าไปได้เลยเนื่องจากกรณีที่ใกล้วันปิดรับสมัครอาจจะเกิดปัญหาในการดาวน์โหลดข้อมูล ซึ่งเป็นความหวังดีของ สกอ. ที่เราต้องรับฟังครับ เพราะที่ผ่านมาเป็นแบบนั้นจริงๆครับ

 

ขอบคุณครับ

   
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 02 เมษายน 2551 17:42 แก้ไข: 16 สิงหาคม 2551 19:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
HOPE [IP: 192.168.100.112]
07 พฤษภาคม 2551 21:38
#28847

เรียนถามอาจารย์จรัญนอกเรื่องหน่อยนะครับ อยากทราบว่า ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นั้นมีโครงการจะเปดหลักสูตรปริญญาเอกบ้างมั๊ยครับ

 

Ico48
จรัญ [IP: 192.168.100.112]
09 พฤษภาคม 2551 08:08
#28950
ผมขอเรียนว่าทุกภาควิชาของคณะฯ มีแผนที่จะเปิดปริญญาเอกครับ ของ IE นั้นได้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการร่างหลักสูตรแล้วครับ และทางภาควิชาคงกำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่ครับ
Ico48
pat [IP: 124.121.226.246]
02 กันยายน 2551 20:17
#35070
ไม่ทราบว่าทุน สกอ ของปี2552 จะเปิดรับสมัครในช่วงไหนเหรอค่ะ
Ico48
charun [IP: 192.168.100.112]
03 กันยายน 2551 07:57
#35078

เท่าที่ดูยังไม่มีประกาศของ ปี 52 ครับ แต่ปกติ ก็จะเป็นช่วงเดียวกัน คือ ภายในพฤษภาคม ของปีนั้น อาจจะต้องติดตามจาก web-site ของ สกอ. ครับ ถ้ามีข้อมูลแล้วผมค่อยบอกกล่าวให้ทราบนะครับ

ขอบคุณครับ

 

Ico48
พรฑิณีย์ เอมมัส [IP: 61.7.185.239]
12 กันยายน 2551 23:57
#35683

ทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราววุฒิป.ตรีของ มทร.รัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวลค่ะ จะมีโอกาสได้บรรจุหรือไม่ยังไม่รู้อนาคตเลย ตอนนี้กำลังศึกษาป.เอกสาขานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี ที่สจล.

Ico48
suwan [IP: 61.19.21.171]
21 พฤษภาคม 2552 13:36
#44338
อยากเรียนถาม ไม่ทราบว่าทุน สกอ.ประจำปี 2552 จะเปิดรับสมัคเมื่อไรครับ 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.81.183.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ