นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 3733
ความเห็น: 0

ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2553 ของ วช.

ทุนวิจัยเชิงบูรณาการที่ท้าทายความสามารถของนักวิจัย
ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2553 ของ วชทุนวิจัยเชิงบูรณาการที่ท้าทายความสามารถของนักวิจัย   

เรียน คณาจารย์ และ บุคลากรทุกท่าน 

ผมได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2553 ของ วช. ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2553 มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ ทั้งเรื่องของการจัดประชุม และเรื่องของทุนวิจัย ที่ขอเล่าให้คณาจารย์ และบุคลากร ทราบดังนี้ครับ
·   การจัดประชุม
การจัดประชุมชี้แจงกรอบการให้ทุนของ วช. ปีนี้ ถือได้ว่าเป็นการจัดประชุมเพื่อชี้แจงทุนวิจัยที่ประสบผลสำเร็จอย่างสูงครั้งหนึ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมาครับ  เพราะมีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้ง ผู้บริหาร นักวิจัย คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย จากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมถึงประมาณ 1,700 คน การที่มีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมจำนวนมากนั้น  ผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าดีใจครับว่านักวิจัยหรือบุคลากรที่ทำวิจัยในหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ตื่นตัวและให้ความสนใจงานวิจัยมากขึ้นครับ และอีกมุมมองหนึ่งก็คือทุนวิจัยของ วช. เป็นทุนที่นักวิจัยให้ความสนใจมากก็เป็นไปได้เช่นกันครับ สำหรับประเด็นหลังนี้ทำให้ผมคิดว่าผมจะลองขอทุนวิจัยประเภทนี้ดูบ้างครับ และตั้งใจไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะกลับมาเชิญชวนนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ลองขอทุนวิจัยประเภทนี้ดูด้วยเช่นกัน เพราะดูแล้วเป็นทุนที่น่าสนใจมาก แม้จะเป็นทุนที่มีการแข่งขันสูงแต่ถ้าข้อเสนอโครงการของเราที่ส่งเข้าไปได้รับการพิจารณาก็น่าจะเป็นสิ่งที่นักวิจัยควรภูมิใจได้ว่าตัวเองมีความสามารถแข่งขันได้ระดับประเทศและกำลังทำวิจัยที่สอดคล้องกับเกณฑ์หรือกติกาของหน่วยงานที่กำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศครับ

·   ทุนอุดหนุนการวิจัย ของ วช. ปี 2553
หลังจากได้เข้าร่วมประชุมและฟังการชี้แจงจาก วช. ครั้งนี้ ทำให้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับทุนวิจัย ของ วช. ที่จะเล่าให้ทุกท่านทราบดังนี้ครับ
1.  ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2553 ของ วช. ไม่เกี่ยวข้องกับ ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 2553 ที่นักวิจัยหลายท่านได้ยื่นขอผ่านคณะฯ และมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้กับนักวิจัยแล้ว ดังนั้นนักวิจัยที่ได้ ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2553 แล้ว ก็สามารถขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2553 ของ วช. ได้ครับ
2.  วช. สนับสนุนโครงการวิจัยที่เป็นแผนงานวิจัยเท่านั้น (ไม่สนับสนุนโครงการเดี่ยว) แผนงานวิจัยจะต้องประกอบด้วยโครงการย่อยอย่างน้อย 2 โครงการ โดยไม่จำกัดงบประมาณของโครงการ และสามารถตั้งค่าตอบแทนนักวิจัยได้
3.  แผนงานวิจัยต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
4.  แผนงานวิจัยที่ วช. สนับสนุนจะต้องสอดคล้องกับกรอบการให้ทุนในแต่ละปี โดยในปีนี้ วช.ได้ประกาศกรอบการให้ทุนที่พร้อมจะรับข้อเสนอโครงการแล้ว 11 กลุ่มเรื่องได้แก่  
1.  การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
   
2.  ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
   
3.  การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการนำเข้า
   
4. เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่ออุตสาหกรรม   
   
5. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
   
6. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
   
7. การจัดการขยะ
   
8. พลังงานทดแทน : พลังงานน้ำขนาดเล็กและลม
   
9. พลาสติกชีวภาพ
   
10. สังคมผู้สูงอายุ
   
11. โลจิสติกส์
  

ซึ่งในแต่ละกลุ่มเรื่อง วช. ได้กำหนดแผนวิจัย ซึ่งมีทั้ง ทั้งวัตถุประสงค์ และ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของแต่ละ แผนงานวิจัยไว้อย่างชัดเจน   เพื่อให้เห็นภาพผมขอยกตัวอย่าง 1 กลุ่มเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับวิศวรรมศาสตร์ ของเราคือ กลุ่มเรื่อง ที่ 8. พลังงานทดแทน ในกลุ่มเรื่องนี้มี 3 แผนงานวิจัย แต่ผมขอยกตัวอย่างเพียง 1 แผนวิจัย ดังนี้ครับ
  

กลุ่มเรื่อง ที่ 8. พลังงานทดแทน
8.1 แผนวิจัยเพื่อประเมินศักยภาพด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในพื้นที่
- ลุ่มน้ำชุมพร
- แม่น้ำยม
- แม่น้ำน่านและแควน้อย 

วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัยนี้โดยย่อ คือ
(1)  เพื่อประเมินศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กในลุ่มน้ำดังกล่าว
(2)  เพื่อศึกษาข้อมูลด้านกฏหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กในลุ่มน้ำดังกล่าว
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(1)  ทราบแหล่งที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของลุ่มน้ำ
(2)  กรมชลประทานสามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำบูรณาการ กับพลังงานโดยเฉพาะกลุ่มโครงการที่อยู่ในแผนของกรมชลประทานและทรัพยากรน้ำ
(3)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษณ์พลังงานและสำนักนโยบายและแผนพลังงาน สามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อเพื่อประโยชน์สูงสุดของการจัดการด้านพลังงานของประเทศ 

จากตัวอย่างข้างต้น การที่ วช. ได้กำหนดทั้งกลุ่มเรื่อง และ แผนวิจัย มาให้แล้วนั้น ก็เหมือนกับว่า วช. ได้กำหนดโจทย์วิจัย และ หน่วยงานที่เราควรเชิญเข้ามาเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการวิจัยเชิงบูรณการไว้กลายๆ ครับ จาก กลุ่มเรื่องที่ 8. และ แผนวิจัย 8.1 นั้น ถ้าเราเขียนข้อเสนอโครงการโดยมี กรมชลประทาน หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษณ์พลังงาน เป็นหน่วยงานสนับสนุน ก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ วช. ต้องการคือเป็นการวิจัยที่มีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ และ หน่วยงานที่ วช. อยากให้นักวิจัยทำงานในเชิงบูรณาการด้วยมากที่สุดคือ หน่วยงานที่จะใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยนั้นๆ ครับ เพราะงานวิจัยที่ วช.สนับสนุนในช่องทางนี้ต้องการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติครับ โครงการที่มีผู้ใช้ประโยชน์เป็นหน่วยงานสนับสนุนจะมีโอกาสได้รับการพิจารณาในลำดับแรกๆครับ   ในบางกลุ่มเรื่อง ที่ผู้ใช้ประโยชน์ไม่ได้เป็นหน่วยงานในภาครัฐ นักวิจัยก็สามารถเชิญ ภาคเอกชน ชุมชน หรือ วิสาหกิจชุมชน มาเป็นหน่วยงานสนับสนุนในโครงการวิจัยของเราได้ครับ โดยมีเงื่อนไขว่าหน่วยงานหรือองค์กรที่สามารถเป็นหน่วยงานสนับสนุนในโครงการวิจัยตามเงื่อนไขของ วช. นั้นอย่างน้อยต้องเป็นหน่วยงานที่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลครับ  ข้อมูลแผนวิจัย วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของกลุ่มเรื่องอื่นๆ ก็จะมีกำหนดไว้ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งผมจะได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ กระจายข้อมูลเหล่านี้ให้กับนักวิจัยโดยเร็วต่อไป และเพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย ได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้อย่างสมบูรณ์ และ สามารถซักถามประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมได้   

ผม จึงได้ มีหนังสือเชิญทุกท่านที่สนใจในการขอรับทุนจาก วช. มาหารือร่วมกันในวันที่ 8 มิถุนายน นี้ ดังรายละเอียดที่ทางหน่วยวิจัยได้มีหนังสือเชิญถึง คณาจารย์ นักวิจัย ทุกท่านแล้ว  ผมขอเรียนเชิญทุกท่านผ่านเรื่องเล่านี้อีกครั้งครับ ที่ คณะฯต้องรีบเชิญทุกท่านมาหารือนั้น เพราะเราต้องพัฒนาข้อเสนอโครงการตามแบบที่ วช. กำหนด และต้องส่งถึง วช. ภายในปลายเดือนนี้ครับ ในกรณีที่อาจารย์ ท่านใด สนใจแต่ไม่สะดวกที่จะเข้าประชุมในวันดังกล่าว ก็สามารถแจ้งนัดเพื่อพูดคุยกับกระผม หรือสอบถามกระผมทาง e-mail หรือสอบถามเจ้าหน้าที่วิจัยของคณะฯ ที่รับผิดชอบทุนวิจัยจากภายนอก (คุณแสงจันทร์) ได้ครับ และผมจะพยามให้ข้อมูลต่างๆ ที่ผมมีอยู่ให้อยู่บน web-site ของคณะเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงและเข้าไปอ่านได้ให้เร็วที่สุดครับ แต่ถ้าต้องการเห็นตัวจริง เสียงจริง ก็ขอเชิญมาร่วมประชุมพร้อมกันในวันที่ 8 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00-11.30 . . ห้องประชุมมงคลสุข นะครับ  

ขอบคุณครับ
.จรัญ
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 03 มิถุนายน 2552 17:43 แก้ไข: 04 มิถุนายน 2552 09:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.224.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ