นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 2915
ความเห็น: 1

นักวิจัยวิศวฯ กับวันนักวิจัย 52

28 นักวิจัยวิศวฯ รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในวันนักวิจัย 52

เรียน คณาจารย์ และ บุคลากร ทุกท่าน วันที่ 27 พฤษภาคม 2552 เป็นวัน นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งทุกปีมหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยขึ้น กิจกรรมหนึ่งที่สำคัญ คือกิจกรรมที่คณะต่างๆ และมหาวิทยาลัยได้ร่วมกัน เชิดชูเกียรติ นักวิจัยที่ได้สร้างชื่อเสียง สร้างคุณประโยชน์ให้กับคณะฯ และ มหาวิทยาลัย โดยคณะฯ พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในวันนักวิจัยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นประจำทุกปี โดยมีกลไกการเสนอชื่อและพิจารณาโดยกรรมการวิจัยประจำคณะฯ สำหรับในปีนี้มีนักวิจัยของคณะฯ ที่จะเข้ารับเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติในวันนักวิจัย ใน 7 ประเภท รวมทั้งสิ้น 28 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.  นักวิจัยดีเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2551      รศ.ดร.พีระพงศ์    ทีฆสกุล 
2.  นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลจากหน่วยงานระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปี 2551
2.1   ผศ.ดร.เจษฏา วรรณสินธุ์        
ผลงานเรื่อง 
วิวัฒนาการเกิดสัดส่วนของแข็งในสเลอร์รีกึ่งของแข็งของอะลูมิเนียมผสมที่เจือด้วยซิลิกอนและทองแดง     
ได้รับรางวัล 
รางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ ประจำปี 2551   การประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 8     
หน่วยงาน
     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2.2  รศ.ดร. จักกริศน์ กนกกัณฑพงษ์        
ผลงานเรื่อง 
ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุที่มีนัยสำคัญแยกตามประเภทยานพาหนะในประเทศไทย     
ได้รับรางวัล 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดผลงานวิจัยและวิชาการและผลงานการปฏิบัติงานวิศวกรรม ด้านความปลอดภัยการจราจร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2550 (รับรางวัลเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2551)      
หน่วยงาน  
สภาวิศวกร  
2.3  ผศ.ดร. จันทกานต์ ทวีกุล        
ผลงานเรื่อง 
บ้านที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน ประเภทบ้านเดี่ยว       
ได้รับรางวัล 
รางวัลด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทนวัตกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน (Special Submission) การประกวด Thailand Energy Award 2008      
หน่วยงาน 
กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
2.4  รศ.ดร. ชาคริต ทองอุไร       
ผลงานเรื่อง
  ชุดผลิตไบโอดีเซลโดยการแยกกลีเซอรอลอย่างต่อเนื่อง     
ได้รับรางวัล 
รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปี 2550 (รับรางวัลเมื่อ 18 มกราคม 2551)      
หน่วยงาน 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2.5  รศ.ดร. ดนุพล ตันนโยภาส  และ ดร.พิพัฒน์ ทองฉิม 
ผลงานเรื่อง  คุณลักษณะพฤติภาพของดินเหนียวปากพนังที่ปรับปรุงด้วยเถ้าใยปาล์มน้ำมันและเถ้าไม้ยางพารา 
ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 บทความ "มุมมองใหม่กับการพัฒนางานทางสู่สากล"  ในงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2550 
หน่วยงาน  สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย  
2.6  ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล      
ผลงานเรื่อง 
BCH-based Compactors with Data Compression     
ได้รับรางวัล
  Best  Paper Award      
หน่วยงาน 
  สมาคม ECTI หรือ Electrical  Engineering Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association 
2.7  ผศ.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์      
ผลงานเรื่อง 
Reliability-Based Design for External Stability of Mechanically Stabilized Earth Walls      
ได้รับรางวัล 
รางวัล IJOG Excellent Paper Award 2008     
หน่วยงาน 
International Association For Computer Methods And Advances In Geomechanics  
2.8  ผศ.ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์      
ผลงานเรื่อง 
โปรแกรมการวิเคราะห์ภาพและนับจำนวนเซลล์     
ได้รับรางวัล 
ผลงาน R2R ดีเด่นในระดับตติยภูมิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research R2R)     
หน่วยงาน
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย R2R 
2.9  รศ.ดร. เล็ก สีคง    รศ.ดร.ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร   และนายนิพนธ์ เด็นหมัด      
ผลงานเรื่อง 
Synthesis of Porous NiTi Shape Memory Alloys by Self Propagating High Temperature Synthesis (SHS) : Influence of Compaction Pressure on the Pore Morphology     
ได้รับรางวัล 
ได้รับรางวัลที่ 2    Thainox Metallury Award 2008 ของหน่วยงาน บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด มหาชน     
หน่วยงาน 
บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด มหาชน  
2.10  รศ.ดร. วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร และ รศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล       
ผลงานเรื่อง 
ชุดขัดล้าง Aniloxroll แบบอัตโนมัติสำหรับระบบการพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก     
ได้รับรางวัล 
โครงงานนักศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม      
หน่วยงาน 
บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์สงขลา (1994) จำกัด (ในเครือ SCG) 
2.11  รศ.ดร. ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร  รศ.ดร.เล็ก สีคง และ ผศ.ดร.วีรวรรณ สุทธิศรีปก  
ผลงานเรื่อง 
การสังเคราะห์นิเกิลไททาเนียมพรุนด้วยวิธี  self-propagation high temperature Synthesis     
ได้รับรางวัล 
รางวัลชมเชย การประชุมวิชาการ บัณฑิตศึกษาไทยใต้พระบารมี ประจำปี 2550 (รับรางวัลเมื่อ 22 กันยายน 2551)     
หน่วยงาน 
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
2.12  รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์  และ Dr. Robert Elz       
ผลงานเรื่อง 
Towards Universal Mobile-IP     
ได้รับรางวัล 
Best  Paper Award การประชุมวิชาการ Mobility Conference 2008
หน่วยงาน  Han-Chieh Chao General Chair of Mobility 2008 Dean, College of Electrical Engineer  & Computer Science, National Han University, I-Lan, Taiwan 
2.13  ผศ.ดร. สุธรรม นิยมวาส     
ผลงานเรื่อง
  วัสดุผสมซิลิกอน-ซิลิกอนคาร์ไบด์ จากขี้เถ้าแกลบ     
ได้รับรางวัล 
รางวัลพิเศษ ผลงานที่มีศักยภาพด้านนวัตกรรม การประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2551 (Rice Innovation Awards 2008)     
หน่วยงาน 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2.14  ผศ.ดร. สุธรรม นิยมวาส     
ผลงานเรื่อง
  Synthesis of Si-Sic Nanoparticle composites     
ได้รับรางวัล  
Lecture Award การประชุมวิชาการนานาชาติ Nano Thailand Symposium 2008      
หน่วยงาน
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 

3.  นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น
keynote speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2551
3.1  รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์       
ผลงานเรื่อง 
Direction Potential and Opportunities of Thailand Telecommunication Development      
ประชุมวิชาการ  TRIDI-NTC, Thailand. 
3.2  รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์       
ผลงานเรื่อง 
IPv6 Development in Thailand      
ประชุมวิชาการ  APIPv6 Summit, APRICOT 2008,  Taiwan 

4.  นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยเผยแพร่ทางสื่อสารมวลชนในระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปี 2551
4.1  ผศ.พยอม รัตนมณี         
ผลงานเรื่อง  ปะการังเทียม
แนวใหม่ ป้องกันชายฝั่ง ฟื้นระบบนิเวศ(การประยุกต์ปะการังเทียมมาใช้ในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล)     
เผยแพร่ผ่านสื่อ  Quality of Life-Manager Online
4.2  ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต     
ผลงานเรื่อง
  1. สวนยางไฮเทคสู้โลกร้อน ติดเซ็นเซอร์หาเวลาเหมาะสมกรีดยาง                  
                        
2. ม.อ.พัฒนาเซ็นเซอร์ไร้สายติดสวนยาง (การประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์อัจฉริยะกับสวนยางพารา)
     
เผยแพร่ผ่านสื่อ
  หนังสือพิมพ์คม-ชัด-ลึก และกรุงเทพธุรกิจ   
4.3  ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟื้นฟู   (รศ.บุญเจริญ  วงศ์กิตติศึกษา)     
ผลงานเรื่อง 
เนคเทคหนุน วิศวะ ม.อ.วิจัยช่วยผู้สูงอายุ (ทุ่มงบฯ ตั้งเครือข่ายศูนย์ความรู้ด้านฟื้นฟู)      
เผยแพร่ผ่านสื่อ
  หนังสือพิมพ์ข่าวสด และ Campus-Manager Online
4.4  สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน   คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.ดร.ชาคริต  ทองอุไร)     
ผลงานเรื่อง  
ม.สงขลาประกาศความสำเร็จไบโอดีเซลฯ ชุมชน : เร่งขยายโรงงานเพิ่มปริมาณผลผลิต     
เผยแพร่ผ่านสื่อ 
หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
4.5  ผศ.ดร. สุธรรม นิยมวาส        
ผลงานเรื่อง
  รางวัลนวัตกรรมข้าวรางวัลผลงานพิเศษ : ผลงานที่มีศักยภาพด้านนวัตกรรมการผลิตผงวัสดุซิลิกอน-ซิลิกอนคาร์ไบด์จากขี้เถ้าแกลบ     
เผยแพร่ผ่านสื่อ 
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 

5.  รางวัลผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2551 สาขาการวิจัย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
5.1  ผลงานเรื่อง  โครงการการผลิตโลหะกึ่งแข็ง                     
นักวิจัย    ผศ.ดร. เจษฎา วรรณสินธุ์
นายสงบ ธนบำรุงกูล นายสมใจ จันทร์อุดม  นายรอมฎอน แคนยุกต์  นายธเนศ รัตโนชัยกุล  นายเธียรศักดิ์ ชูชีพ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร. พงษ์ศักดิ์ ดุลยประพันธ์   MTEC 

6.  รางวัลผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2551 สาขาการประดิษฐ์
6.1  ผลงานเรื่อง
  โครงการระบบคอมพิวเตอร์แบบเบรลล์    
นักวิจัย  ผศ.ดร.
พิชญา ตัณฑัยย์  ผศ.ดร.สุนทร วิทูสุรพจน์  ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต  อ.ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม  อ.วรพรต ชูกำเนิด  และ ผศ.ดร. พฤทธิกร สมิตไมตรี   คณะวิศวกรรมศาสตร์  และ อ.วีระแมน  นิยมพล   วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล                               

 7.  นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2551
7.1  ผลงานเรื่อง  เครื่องแยกน้ำมันดินออกจากน้ำส้มควันไม้       
รางวัล 
รางวัลทั่วไป
       
นักวิจัย 
ผศ.ดร.
จันทิมา ชั่งสิริพร  นายสมคิด จีนาพงศ์ นางจรรยา อินทมณี และ รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน์    

กระผมขอแสดงความยินดี และ ชื่นชมกับ คณาจารย์ นักวิจัยที่ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้ทุกท่าน  และ เชิญชวนชาวคณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดี และ เป็นกำลังใจให้กับนักวิจัยที่ได้รับเกียรติบัตรทุกคน เพื่อจะได้ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อจะได้นำพาคณะฯของเราไปสู่แนวหน้าของประเทศต่อไปครับ    สุดท้ายนี้ผมขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานวันนักวิจัยในครั้งนี้ด้วยครับ โดยคณาจารย์ และ บุคลากร ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดโปรแกรมของกิจกรรมได้ที่   http://www.psu.ac.th/node/1046 ครับ 

ขอบคุณครับ
อ. จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 26 พฤษภาคม 2552 19:24 แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2552 19:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • ขอแสดงความยินดีกับ ทุกๆ ท่านค่ะ
  • ขอบคุณ ผู้เขียนเล่า ด้วยค่ะ...

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.41.241
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ