นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

(1) ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย และหลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัยประเภทต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่านสืบเนื่องจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา สามารถผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์   สร้าง: 09 กุมภาพันธ์ 2553 10:28 แก้ไข: 09 กุมภาพันธ์ 2553 14:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา

เรียน คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่านด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มี การจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสาร ประจำปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ด้านคอมพิวเตอร์ และด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์   สร้าง: 23 กุมภาพันธ์ 2552 18:16 แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2552 13:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2553

เรียน คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่านด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ จึงได้จัดให้มีการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์   สร้าง: 23 กุมภาพันธ์ 2552 17:39 แก้ไข: 23 กุมภาพันธ์ 2552 17:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ประกาศทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ : ประเภทโครงงานของนักศึกษา

เรียน คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงงานของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมโครงงานของนักศึกษาที่มีศักยภาพเป็นผลงานวิจัยที่ดี แต่ยังขาดเงินทุนสนับสนุนให้มีคุณภาพดีขึ้น จนถึงขั้นสามารถตีพ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์   สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2551 12:45 แก้ไข: 02 ธันวาคม 2551 10:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเชิญเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2552

เรียน คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่านด้วยเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2552 โดยเน้นโครงการวิจัยที่ถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์   สร้าง: 07 สิงหาคม 2551 11:10 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2551 13:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเรียนเชิญฟังบรรยายพิเศษและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ”

เรียน อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่านด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดบรรยายพิเศษและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์   สร้าง: 02 สิงหาคม 2551 12:22 แก้ไข: 28 กันยายน 2551 14:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และการเขียนยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สาขาวิศวกรรมและสาขาเคมี"

เรียน คณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยทุกท่าน ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เห็นความสำคัญของการจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัย จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และการเขียนยกร่างคำขอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์   สร้าง: 02 สิงหาคม 2551 12:01 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2551 13:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สกว. ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2552

เรียน คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่านด้วย สกว. ได้ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2552 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ประเภทที่ 1 ทุนวิจัยพื้นฐานจากความคิดริเริ่มของนักวิจัย แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 1.1 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์   สร้าง: 25 มิถุนายน 2551 16:10 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2551 13:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2553

เรียน คณาจารย์และนักวิจัยทุกท่านด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประกาศ เรื่อง "ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2553" โดยมีรายละเอียดดังนี้1. ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน 1.1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์   สร้าง: 23 มิถุนายน 2551 14:47 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2551 13:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ รับฟังบรรยายพิเศษ และการนำเสนอผลงานวิจัยของเครือข่ายการวิจัย ในวันงานนักวิจัย ม.อ.ประจำปี 2551

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงานวันนักวิจัย ม.อ. ประจำปี 2551 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2551 เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ การได้รับรางวัลด้านต่างๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของเครือข่ายวิจัย และเป็นเวทีแล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์   สร้าง: 11 มิถุนายน 2551 16:16 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2551 13:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]