นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1342
ความเห็น: 0

ขอเชิญเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2552

เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หมดเขตรับเอกสาร 31 สิงหาคม 2551
เรียน คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน

ด้วยเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2552 

โดยเน้นโครงการวิจัยที่ถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีฐานรากงานวิจัยสู่ชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยฐานความรู้ (Value Creation from Knowledge Application) และสรรค์สร้างสังคมที่มีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน/ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ในประเด็นดังนี้


1.  การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางเกษตรกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์    อุตสาหกรรมชุมชน/ท้องถิ่นโดยเทคโนโลยีและการจัดการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต
2.  ด้านการพัฒนาคุณภาพระดับฝีมือแรงงาน
3.  การเสริมสร้างการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานที่เน้นเอกลลักษณ์วัฒนธรรมไทย ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4.  การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(รวมถึงการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้)


สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
1.  ประกาศทุนฯ อุดหนุนการวิจัยเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2552
 
2.  แบบฟอร์มการเสนอเอกสารแนวคิดเบื้องต้นโครงการวิจัย (Concept paper) ประจำปี 2552

3.  เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและอัตราค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยฯ ประจำปี 2552

4.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยฯ

ผู้ประสงค์ขอรับทุน โปรดจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 22 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล
ไปยังหน่วยวิจัยคณะวิศวฯ ภายในวันที่
25  สิงหาคม  2551 เพื่อคณะฯ จะได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
แสงจันทร์  ปิ่นกาญจนรัตน์
เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยคณะวิศวฯ

 

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 07 สิงหาคม 2551 11:10 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2551 13:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.215.174.30
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ