นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2241
ความเห็น: 0

สกว. ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2552

โปรดจัดส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนไปยังหน่วยวิจัยคณะวิศวฯ ข้อ 1.1 - 1.2 (24 ก.ค.51) ข้อ 1.3 – 1.4 (1 ส.ค.51) ข้อ 1.5 และประเภทที่ 2 : STAR (8 ส.ค.51)
เรียน คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน 
ด้วย สกว. ได้ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2552 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ประเภทที่ 1 ทุนวิจัยพื้นฐานจากความคิดริเริ่มของนักวิจัย แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 

1.1 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (ปิดรับสมัคร 31 ก.ค.51)

เป็นทุนที่ สกว. ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนอาจารย์รุ่นใหม่ให้ทำวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง ผู้อยู่ในข่ายรับทุนคืออาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของ สกอ. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า มาแล้วไม่เกิน 5 ปี ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป

 * *ทุนนี้มีวงเงินปีละไม่เกิน 240,000 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี เป็นเงินสนับสนุนค่าครองชีพเดือนละ 10,000 บาท
1.2  ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ปิดรับสมัคร 31 ก.ค.51)

เป็นทุนที่มีเป้าหมาย หลักเกณฑ์การให้ทุน วงเงินทุนวิจัยและระยะเวลาดำเนินการเช่นเดียวกับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ แต่เปิดรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของ สกอ. ซึ่งผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่เกิน 5 ปี อายุไม่เกิน 45 ปี และไม่เป็นผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป และผู้สมัครต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สำหรับสาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์จะพิจารณาจากคุณภาพผลงานที่มีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  

1.3 ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา (ปิดรับสมัคร 8 ส.ค.51)

เป็นทุนที่ สกว. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สนับสนุนการวิจัยแก่อาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำวิจัยของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับทุนต้องเป็นอาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของ สกอ. ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นเจ้าของบทความชื่อแรกหรือเป็น corresponding author (ผู้วิจัยสำหรับการติดต่อ) ไม่น้อยกว่า 1 เรื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยต้องเป็นงานวิจัยที่ทำในประเทศไทย และไม่ใช่ผลงานจากการทำวิทยานิพนธ์ และไม่เป็นผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป

* *งบประมาณปีละ 400,000 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยแบ่งเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการวิจัยปีละ 220,000 บาท และเป็นเงินสนับสนุนค่าครองชีพเดือนละ 15,000 บาท 

1.4 ทุนพัฒนานักวิจัย (ปิดรับสมัคร 8 ส.ค.51)

 เป็นทุนที่มีเป้าหมาย หลักเกณฑ์การให้ทุน วงเงินทุนวิจัยและระยะเวลาดำเนินการเช่นเดียวกับทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา แต่เปิดรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของ สกอ. ซึ่งผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 45 ปี มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่เป็นเจ้าของบทความชื่อแรกหรือเป็น corresponding author ไม่น้อยกว่า 1 เรื่องใน 5 ปีที่ผ่านมา โดยไม่ใช่ผลงานจากวิทยานิพนธ์ และเป็นผลงานที่ทำในประเทศไทย มีการวิจัยอยู่ในเกณฑ์ดีเด่น และไม่เป็นผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป ผู้ได้รับทุนได้ชื่อว่าเป็น "เมธีวิจัย สกว. (TRF Research Scholar)"  

1.5 ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (ปิดรับสมัคร 15 ส.ค.51)

เป็นทุนวิจัยระดับกลางสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการวิจัยพอสมควร ผู้อยู่ในข่ายได้รับทุนต้องเคยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่ทำในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เรื่องในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาและเป็นเจ้าของบทความชื่อแรกหรือเป็น corresponding author และมีผลรวมของ impact factor อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา เช่น มีค่าไม่น้อยกว่า 5.0 สำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ ไม่น้อยกว่า 2.0 สำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพและ วิศวกรรมศาสตร์ ส่วนสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จะไม่นำเกณฑ์ของ impact factor มาพิจารณา ผู้ได้รับทุนจะได้รับชื่อ "วุฒิเมธีวิจัย สกว. (TRF Advanced Research Scholar)"

 * *ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่มีวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ระยะเวลาของทุนไม่เกิน 3 ปี โดยเป็นค่าตอบแทนของหัวหน้าโครงการเดือนละ 15,000-25,000 บาท ตามคุณภาพและประสบการณ์ของผู้ขอรับทุน 


ประเภทที่ 2
TRF-Strategic Targted Advanced Research (STAR)
ภายใต้ชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ (ปิดรับสมัคร 15 ส.ค.51)

      เป็นทุนวิจัยเพื่อให้กับกลุ่มนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญสูงเฉพาะทางจากหลากหลายสาขา เพื่อนำความเชี่ยวชาญที่ต่างกันมาเสริมกันในการแก้โจทย์วิจัยเดียวกัน โดยใช้วิธีการวิจัยพื้นฐานเพื่อแก้โจทย์ในลักษณะอิงปัญหา โดยให้ความสำคัญกับโจทย์ที่เป็นปัญหาเร่งด่วนและ/หรือเป็นความได้เปรียบของประเทศ 

      คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน STAR ต้องเป็นนักวิจัยพื้นฐานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง ประกอบ ด้วยอาจารย์/นักวิจัยไม่ต่ำกว่า 3 คน จากสถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันก็ได้ นักวิจัยทุกคนในทีมต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มี impact factor ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้องเป็นงานที่ทำในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่และเป็นผู้วิจัยหลัก 

      งบประมาณสำหรับแต่ละโครงการขึ้นกับจำนวนนักวิจัยและความเชี่ยวชาญ โดยงบประมาณรวมทั้งชุดโครงการไม่ต่ำกว่าผลรวมของงบประมาณของโครงการวิจัยเดี่ยวที่นักวิจัยควรจะได้หากแต่ละคนแยกกันเสนอโครงการ นอกจากนี้ยังให้ความยืดหยุ่นในการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็น ให้ทีมวิจัยเดินทางไปประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ สามารถจ้างนักวิจัยหลังปริญญาเอกเต็มเวลา เป็นต้น 

      ผู้สมัครขอรับทุน STAR ให้ยื่นโครงการฉบับย่อ (preproposal) มายังฝ่ายวิชาการ สกว. เพื่อพิจารณา โดยผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการต้องเป็นบทความวิจัยที่มี impact factor สูง / สิทธิบัตร / นวัตกรรม

 

หากสนใจโปรดจัดส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนไปยังหน่วยวิจัยคณะวิศวฯ เพื่อคณะฯ จะได้ดำเนินการต่อไป

ข้อ 1.1 - 1.2   กำหนดส่งเอกสารภายในวันที่ 24 กรกฎาคม  2551

ข้อ 1.3 - 1.4  กำหนดส่งเอกสารภายในวันที่  1 สิงหาคม  2551

ข้อ 1.5  และประเภทที่ 2 : STAR   กำหนดส่งเอกสารภายในวันที่ 8 สิงหาคม  2551

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แสงจันทร์  ปิ่นกาญจนรัตน์

เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยคณะวิศวฯ

โทร.7081
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 25 มิถุนายน 2551 16:10 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2551 13:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.235.155
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ