นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1346
ความเห็น: 1

การเสนอขอรับทุนวิจัยสถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย "ตลอดเวลา"

เรียน  คณาจารย์  บุคลากร  
และนักวิจัยทุกท่าน
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทโครงการวิจัยสถาบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พัฒนาความก้าวหน้าของตนเองโดยการทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ หรือพัฒนา
หน่วยงาน ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการที่ให้ความสนับสนุน คือ จะต้องดำเนินการเพื่อมุ่งศึกษาหาคำตอบที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกคณะฯ ด้วยกระบวนการที่เชื่อถือได้ และนำข้อมูลมา
ทำการวิเคราะห์ แปลผล ให้เป็นสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ แก้ปัญหาหรือเพื่อการวางแผนพัฒนาองค์กร ตลอดจนเพื่อพัฒนาระบบงานต่างๆ
  

ลักษณะของโครงการ
1. มีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 ปี และ
2. เป็นการศึกษาวิจัยในหัวข้อหรือประเด็นที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับสายงานของ
ผู้นำเสนอโครงการ หรือ
3. เป็นการศึกษาวิจัยที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  หรือ
4. การศึกษาวิจัยเรื่องอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์


คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนวิจัย
1. เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว ของคณะวิศวกรรมศาสตร์กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้องปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. หัวหน้าโครงการวิจัยที่ไม่มีประสบการณ์ในการวิจัยมาก่อน  ควรจะมีผู้มีประสบการณ์ร่วมในโครงการหรือเป็นที่ปรึกษาโครงการ 

มูลค่าทุน  ทุนละไม่เกิน 50,000.-บาท

1. งบดำเนินการวิจัย
2.
ค่าตอบแทนนักวิจัยและที่ปรึกษาโครงการ 
    (จำนวนไม่เกิน 20,000.-บาท)

 การสมัครขอรับทุน
จัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน (แบบวิจัย วศ.3) จำนวน 3 ชุด โดยเสนอผ่านภาควิชา/หน่วยงาน และโปรดจัดส่งเอกสารไปยังหน่วยวิจัยคณะฯ ได้ตลอดเวลา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


การพิจารณาจัดสรรทุน
1. พิจารณาโครงการวิจัยที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการให้ทุน
2.  เป็นโครงการวิจัยที่หัวหน้าโครงการไม่เป็นผู้ที่กำลังดำเนินการวิจัยจากแหล่งทุนอื่น 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แสงจันทร์  ปิ่นกาญจนรัตน์
เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยคณะฯ
E-mail : seangjan@eng.psu.ac.th

โทร. 7081    

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 30 มีนาคม 2551 15:54 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2551 13:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
soty [IP: 192.168.100.112]
31 มีนาคม 2551 13:41
#25932

ขอบใจน้องมากที่ให้ความรู้ค่ะ ซึ่งเป็นประโยชน์มากทีเดียวค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.219.167.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ