นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1923
ความเห็น: 0

ทุนวิจัยนวมินทร์ ประจำปี 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เรียน คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย "ทุนวิจัยนวมินทร์ ประจำปี 2551"  เพื่อเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ขอบข่ายการให้ทุน  
เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยขยายผลการวิจัยตามแนวทางพระราชดําริให้มีการสืบสานต่อไป  โดยเน้นผลงานที่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติ มุ่งสร้างคุณประโยชนพัฒนา และแก้ไขปัญหาให้แก่ สังคม  องค์กร และชุมชน ต่างๆ  ของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยแบ่งเนื้อหาของทุนออกเป็ 3 ด้าน ดังนี้
      (1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ำ  ป่าไม้)
      (2) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง     
     
(3) ด้านพลังงานทดแทน
 

2.  มูลค่าทุนและระยะเวลาดำเนินการ
      2.1  ด้านละ 1 โครงการ   โครงการละไม่เกิน 1,000,000 บาท     
     
2.2  ระยะเวลาดําเนินการไม่
เกิน 1 ปี 

3. ลักษณะข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุน
      3.1  เป็นการวิจัยเพื่อนําแนวทางพระราชดําริมาสืบสาน ปรับใชและขยายผลให้สอดคล้องกับภูมิสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการพัฒนาและ/หรือแก้ไขปัญหาของสังคม  องค์กร  และชุมชนต่างๆ ในประเทศ
      3.2  มีเป้าหมายชัดเจนและสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการให้ทุน 
     
3.3  แสดงถึงศักยภาพในการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่
างชัดเจน
      3.4  กรณีที่ใช้คนหรือสัตวเพื่อการวิจัยให้มีหนังสือรับรองการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกํากับดูแลการวิจัยในคน หรือคณะกรรมการกํากับดูแลการวิจัยในสัตวทดลองที่ให้รับการรับรองว่าการวิจัยในคน หรือสัตวทดลองเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของการวิจัย
      3.5  ต้องมีการอ้างอิงถึงแนวพระราชดําริที่นํามาเป็นแนวคิดในการดําเนินโครงการ

 4. ครุภัณฑเพื่อการวิจัย 
วช. จะพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ หรือจัดจ้างทําครุภัณฑ์เพื่อการวิจัย
ตามความจําเป็
นและเหมาะสม
  

5.  กำหนดส่งแบบเสนอโครงการวิจัย (Research project)
 ส่งแบบเสนอโครงการวิจัย (Research project) ไปยังหน่วยวิจัยคณะวิศวฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน  2551 จำนวน 22  ชุด  และสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่

1.  ขอบเขตงาน (Terms of Reference, TOR)                                   http://www.nrct.net/downloads/070308TOR.pdf 
2.  แบบเสนอโครงการวิจัย (Research project)                                  http://www.nrct.net/downloads/070308Research_project.pdf
3.  แนวทางการประเมินข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุนวิจัยนวมินทร์ 
http://www.nrct.net/downloads/070308assess%20.pdf 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แสงจันทร์  ปิ่นกาญจนรัตน์
เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยคณะวิศฯ

Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 22 March 2008 13:19 Modified: 11 August 2008 13:59 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.219.167.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ