นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1669
ความเห็น: 0

การเสนอรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2551

รางวัลผลงานด้านการวิจัยและวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ได้ประกาศการเสนอ
รายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและ
พัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2551   โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร
·  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23   เมษายน  2551  
การให้เงินรางวัล
จำนวนเงินรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. รางวัลรายงานการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 
   -รางวัลระดับดีเยี่ยม      1  รางวัล     เป็นเงินจำนวน 150,000.-บาท
-รางวัลระดับดีมาก        รางวัลละ    เป็นเงินจำนวน    80,000.-บาท
   -รางวัลระดับดี              รางวัลละ    เป็นเงินจำนวน    50,000.-บาท
   -รางวัลระดับชมเชย       รางวัลละ    เป็นเงินจำนวน    20,000.-บาท
2. รางวัลวิทยานิพนธ์   แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 
   -รางวัลระดับดีเยี่ยม      1  รางวัล     เป็นเงินจำนวน    60,000.-บาท
  -รางวัลระดับดีมาก        รางวัลละ    เป็นเงินจำนวน    40,000.-บาท
   -รางวัลระดับดี              รางวัลละ    เป็นเงินจำนวน    20,000.-บาท
  -รางวัลระดับชมเชย       รางวัลละ    เป็นเงินจำนวน    10,000.-บาท
การจัดทำเอกสารรายละเอียด
จัดทำเอกสารตามแบบที่  วช.  กำหนด    สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
 
www.nrct.net     หากสนใจโปรดจัดส่งเอกสารรายงานการวิจัยไปยัง
หน่วยวิจัยคณะฯ  และวิทยานิพนธ์ไปยังหน่วยบัณฑิตศึกษาคณะฯ

ภายในวันที่
11 เมษายน  2551
ดังนี้
1. ใบนำส่งเอกสารในการนำเสนอรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์
เพื่อขอรับรางวัลผลงานการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย
ตามแบบ วช. 2 พ       จำนวน 31  ชุด
2. ใบเสนอรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับรางวัลผลงานการวิจัย
และพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ตามแบบ วช.
3
   จำนวน 31  ชุด
3. บทคัดย่อรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
จำนวนอย่างละ 31 ชุด
4. รายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  จำนวน 11 ชุด
5. สิ่งพิมพ์ (เช่น วารสาร ฯลฯ) หรือสำเนาสิ่งพิมพ์ที่ได้ลงพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ของรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เรื่องนั้นๆ ไว้ และเอกสารหรือวัสดุอื่น
ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จำนวน 11 ชุด

ทั้งนี้ จะต้องระบุว่ากลุ่มพฤติกรรมที่ทำการวิจัยว่าอยู่ด้านใด ดังต่อไปนี้
1. พฤติกรรมจริยธรรม
2. พฤติกรรมประชาธิปไตย
3. พฤติกรรมสิ่งแวดล้อมและสาธารณประโยชน์
4. พฤติกรรมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการบริโภค
5. พฤติกรรมครอบครัว
6. พฤติกรรมการทำงาน
7. พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว
แสงจันทร์  ปิ่นกาญจนรัตน์
หน่วยวิจัยคณะฯ โทร. 7081
 
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 20 January 2008 11:12 Modified: 11 August 2008 14:01 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.233.2
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ