นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 4845
ความเห็น: 0

รูปแบบรายงานความก้าวหน้า และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

"ตัวอย่าง"
รูปแบบรายงานความก้าวหน้า และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1.  รูปแบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย  
      1.1  โครงการวิจัยที่ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ใช้แบบ ต-1ช/ด             
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
 
  
http://rdo.psu.ac.th/rdo2007/rdo-content/grant/gov-budj/2552/progress.doc
      
    
1.2  โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์
สามารถดาวน์โหลดเอกสารรูปแบบรายงานความก้าวหน้าและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่   http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_remository&Itemid=531&func=select&id=19&orderby=2&page=2
               ยกเว้น  ทุนพัฒนาทีมวิจัย ใช้แบบทีมวิจัย 3 
                      ทุนสถานวิจัย /หน่วยวิจัย ใช้แบบ RC/ RU Report  

2.   รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

     2.1 การเขียนรายงานวิจัยแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ 
          
2.1.1. ส่วนปก 
                       
·  ชื่อโครงการวิจัย
                 
·  คณะผู้วิจัย
                 
·  ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากรายได้
                    
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ
……………........
        
2.1.2 ส่วนของรายงาน 
                 
·  บทคัดย่อ
                 
· 
Abstract
                
· 
กิตติกรรมประกาศ
                
· 
คำนำ
                 
· 
สารบัญ
                
· 
รายการตาราง
                
· 
รายการภาพประกอบ
                
· 
ตัวย่อและสัญลักษณ์
                
· 
บทนำ
                
· 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
                 
· 
ระเบียบวิธีการวิจัย
                
· 
ผลการวิจัยและวิเคราะห์ผลการวิจัย
                
·  สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
                 · 
บรรณานุกรม
 
                ·  ภาคผนวก

    2.2  เขียนในลักษณะที่รวบรวมผลงานตีพิมพ์
           2.2.1   ส่วนปก  
              · 
ชื่อโครงการวิจัย 
              · 
คณะผู้วิจัย
 
              · 
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากรายได้
                         คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ
……................
         
  2.2.2   ส่วนของรายงาน 
              · 
บทคัดย่อ  
              · 
Abstract
 
              · 
กิตติกรรมประกาศ
 
              · 
คำนำ
 
              · 
สารบัญ
 
              · 
บทนำของโครงการวิจัย
 
              · 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
 
              · 
ระเบียบวิธีการวิจัย ของโครงการวิจัย
 
              · 
ผลการวิจัยและวิเคราะห์ผลการวิจัย
                       
บทความที่ 1 เรื่อง *
…….….……..
                       
บทความที่ 2 เรื่อง *
…….…….…..
                       
บทความที่ 3 เรื่อง *
……………....
                        
บทความที่ 4 เรื่อง *………………
 
            · สรุปผลการวิจัย** 
สรุปผลการวิจัยในภาพรวมซึ่งอาจจะสรุปจากบทความวิจัยแต่ละเรื่อง 
             ·  ภาคผนวก (ถ้ามี)
*บทความแต่ละเรื่องต้องประกอบด้วย  บทนำ   วิธีวิจัย ผลการวิจัย และสรุปผลการวิจัยเป็นอย่างน้อย  เมื่อรวมบทความทุกเรื่องแล้ว ต้องครอบคลุมวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
** เป็นการสรุปผลในภาพรวมให้เห็นว่าได้อะไรจากการวิจัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แสงจันทร์  ปิ่นกาญจนรัตน์
เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยคณะฯ
โทร 7081
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 06 มกราคม 2551 16:58 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2551 14:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.247.17
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ