นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1248
ความเห็น: 0

กิจกรรม/การดำเนินงานเพื่อพัฒนา และประเมินผลการดำเนินการของเครือข่ายวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

นโยบายการขับเคลื่อนเครือข่ายวิจัยคณะวิศวฯ

ความเป็นมา

คณะวิศวฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายวิจัย (ทีมวิจัย หน่วยวิจัย สถานวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะฯ มาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารกิจกรรมงานวิจัยของเครือข่ายวิจัยของคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1.  การรวมกลุ่มนักวิจัยที่มีศักยภาพจัดตั้งเป็นเครือข่ายวิจัย

2.  นักวิจัยมาร่วมสร้างผลงานวิจัยและแสวงหาทรัพยากรที่จะทำให้เครือข่ายวิจัยยั่งยืน

3.  มีการกำหนดงานวิจัยมีทิศทางที่ชัดเจนและรองรับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.  การนำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ทั้งในแง่การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม การสนับสนุนบัณฑิตศึกษา  รวมทั้งการนำมาผลมาใช้ในการแก้ปัญหา  พัฒนาชุมชนและสังคม


การรายงานผลการดำเนินงาน

คณะฯ ได้จัดกิจกรรมการรายงานผลการดำเนินการเครือข่ายวิจัย (ทีมวิจัย หน่วยวิจัย สถานวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ) ของคณะฯ เป็นประจำทุกปี  (ปีละ 2 ครั้ง) เพื่อประเมินผลการดำเนินการของเครือข่ายวิจัย  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และนวัตกรรมของเครือข่ายวิจัย อันนำไปสู่การบริหารจัดการทีมวิจัย หน่วยวิจัย สถานวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ
ที่มีประสิทธิภาพต่อไป ในการรายงานผลการดำเนินการของเครือข่ายวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

  • ส่วนที่ 1   การนำเสนอผลการดำเนินการต่อที่ประชุมกรรมการวิจัย
  • 
  • ส่วนที่ 2   การรายงานความก้าวหน้า /ผลการดำเนินการประจำปี

   

ส่วนที่ 1 การนำเสนอผลการดำเนินการต่อที่ประชุมกรรมการวิจัย

เครือข่ายวิจัย (ทีมวิจัย หน่วยวิจัย สถานวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ) จะต้องมีผู้นำเสนอรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการวิจัย ตามวันและเวลาที่คณะฯ กำหนด ในประเด็นต่อไปนี้

    1. ผลการดำเนินการตามแผนการเมื่อเทียบกับแผนการดำเนินการที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ

    2. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในข้อเสนอโครงการ

    3. การใช้จ่ายงบประมาณ

    4. ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการของเครือข่ายวิจัยเป็นไปตามแผนการดำเนินการที่วางไว้

    5. ข้อเสนอแนะในการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยมีผู้สังเกตการณ์จากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ.

 

ส่วนที่ 2 การรายงานความก้าวหน้า /ผลการดำเนินการประจำปี

2.1  การรายงานผลการดำเนินการของทีมวิจัย ในรูปแบบเอกสาร ดังนี้

2.1.1  รายงานผลการดำเนินการประจำปี  (แบบทีมวิจัย  3)

 2.1.2  หน้าแรกของผลงานทางวิชาการทุกประเภทตามผลสัมฤทธิ์ที่ได้ระบุไว้ในรายงานประจำปี

2.1.3 บันทึกข้อความ : เพื่อหักล้างบัญชีการยืมเงินงวด (แบบวิจัย วศ. 4)

 2.1.4  แบบรายงานสรุปแสดงรายการค่าใช้จ่ายของทีมวิจัย (แบบวิจัย วศ. 5)

 2.1.5  สำเนาใบเสร็จรับเงิน : กรณีที่มีการคืนเงินส่วนที่เหลือ (เงินงวดที่ได้รับ หัก ข้อ 2.1.4) ให้การเงินคณะฯ 

2.2  การรายงานผลการดำเนินการของหน่วยวิจัย สถานวิจัย และ
ศูนย์ความเป็นเลิศ  จะต้องดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง (MOU)
กำหนดในรูปแบบเอกสาร

 

การพิจารณาเครือข่ายวิจัยดีเด่น ประจำปี

คณะฯ จะพิจารณาจากการประเมินผลการดำเนินการของเครือข่ายวิจัย ปีละ 2 ครั้ง จากการรายงานผลการดำเนินการของเครือข่ายวิจัย ใน 2 ส่วน คือ

      ส่วนที่ 1   การนำเสนอผลการดำเนินการต่อที่ประชุมกรรมการวิจัย

   ส่วนที่ 2   การรายงานความก้าวหน้า /ผลการดำเนินการประจำปี

   การพิจารณาคัดเลือกเครือข่ายวิจัยดีเด่น ประจำปี โดยคณะกรรมการวิจัยประจำคณะฯ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเครือข่ายวิจัยดีเด่น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

    1.  กลุ่มของสถานวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ

    2.  กลุ่มของหน่วยวิจัยและทีมวิจัย

    **เครือข่ายวิจัยดีเด่น (สถานวิจัย-ศูนย์ความเป็นเลิศ และหน่วยวิจัย-ทีมวิจัย) จะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในวันงานทำบุญตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ของทุกปี**

 

คณะฯ มีแนวทางการพัฒนาเครือข่ายวิจัยของคณะฯ

 
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 กันยายน 2554 13:23 แก้ไข: 12 กันยายน 2554 14:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.178.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ