นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1636
ความเห็น: 0

ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา

เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ด้านคอมพิวเตอร์ และด้าน IT ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา คุณภาพของการให้บริการและพัฒนาระบบสื่อสารและด้าน IT
 เรียน คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน
ด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มี การจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสาร 
ประจำปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ด้านคอมพิวเตอร์
และด้าน
IT ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการและพัฒนาระบบสื่อสาร
และด้าน
IT
 ของ บริษัท ให้มีวามทันสมัยและเพื่อ ให้เป็นสาธารณูปโภค และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
 

 แนวทางที่ใช้ในการพิจารณาสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัย
1. งานวิจัยต้องมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
2. มีความพร้อมด้านความรู้และประสบการณ์ของวิจัย
3.    มีความพร้อมของงาน เช่น
       3.1 เป้าหมายของงานวิจัยฯที่ชัดเจน  
       3.2 มีรูปแบบและวิธีการวิจัยฯที่ชัดเจน 
       3.3 มีขอบเขตและระยะเวลาในการทำวิจัยแต่ละขั้นตอน
4.    มีความพร้อมในด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่สนับสนุนการทำวิจัยฯ
5.    เป็นงานวิจัยที่ใช้เวลาไม่ควรเกิน 3 ปี (ปกติจะใช้เวลาในการทำวิจัยไม่เกิน 1 ปี)
  
 
ผลตอบแทนที่นักวิจัยจะได้รับจากงานวิจัย 
1.       ค่าตอบแทนคณะผู้วิจัยเป็นรายบุคคล
2.      
ค่าเดินทางระหว่างปฏิบัติการในงานวิจัย
3.    
เงินสมนาคุณงานวิจัยโครงการละไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งไม่รวมค่าครุภัณฑ์
ภายในวงเงิน 500,000.- บาท ในกรณีที่มีผลงานดีเยี่ยมและบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
อนุมัติให้เงินสมนาคุณ
4.       ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
 

การจัดทำเอกสารรายละเอียด
 จัดทำเอสารตามแบบที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กำหนด โดยมีข้อมูลดังนี้
1.      
ชื่องานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.      
บทคัดย่อเป็นภาษาไทย
3.      
คณะผู้วิจัย รายชื่อหัวหน้างานวิจัยและผู้ช่วยวิจัย
4.      
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
5.      
ขอบเขตของงานวิจัย
6.      
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
7.      
ความชำนาญและประสบการณ์ของคณะผู้วิจัยที่จะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ในการทำงานวิจัย
8.      
ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดงานวิจัย (วัน/เดือน/ปี)
9.      
ในกรณีที่เป็นงานวิจัยต่อเนื่อง (เกินกว่า 1 ปี) จะต้องขอทำการต่อทุนทุกๆ ปี
10.   
จัดทำรายละเอียดงบประมาณที่จะต้องใช้จ่าย

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ หรือ  http://www.rdcat.cathosting.in.th  และส่งไฟล์แบบเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาไปยัง E-Mail:krit.p@cattelecom.com หากมีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่ส่วนทุนอุดหนุนงานวิจัย  โทร.02-1043203,02-1044147 (โปรดสำเนาให้คณะทราบด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
แสงจันทร์  ปิ่นกาญจนรัตน์
เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยคณะวิศวฯ
โทร.7081  

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 23 กุมภาพันธ์ 2552 18:16 แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2552 13:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.215.174.30
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ