นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1848
ความเห็น: 0

วิศวฯ ม.อ. วิชาการ 2556 หนึ่งในหลากหลายกิจกรรมที่เราร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

วิศวฯ ม.อ. วิชาการ คือ การร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในบริบทที่เราทำได้

เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2556 นี้ คณะวิศวฯ ม.อ. ของเราจะมีกิจกรรม วิศวฯ ม.อ. วิชาการที่เราได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี และ ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมทีพวกเราทุกคนได้ช่วยกันทำเพื่อสังคมครับ

ในโอกาสที่จะมีการเปิดกิจกรรมในวันพรุ่งนี้นั้น เราได้รับเกียรติจากปลัดจังหวัดสงขลา มาเป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับ หุ่นยนต์ JAVIS ของเรา กระผมจึงขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมต้อนรับประธานในพิธีและนักเรียน ครู/อาจารย์ นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไปที่จะเยี่ยมเยียนเราทั้งพิธีเปิด ในวันที่ 16 ส.ค. 2556 เวลา 13.00 น. ณ. ลานจอดรถคณะ และร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของเราในทั้งสองวันนะครับ พร้อมกันนี้ กระผมเองได้เตรียมที่จะต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมงาน วิศวฯ ม.อ. วิชาการในปีนี้ ตามคำกล่าวต้อนรับ ข้างล่างครับ

ขอบคุณครับ

อ.จรัญ

 

คำกล่าวต้อนรับ วิศวฯ ม.อ.วิชาการ 2556

เรียน  ท่านปลัดจังหวัดสงขลา ผู้บริหารคณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน ครู/อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพันธกิจหลักๆ 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นอกจากการที่คณะได้ดำเนินการตามพันธกิจหลักๆ ข้างต้นอย่างครบถ้วนแล้ว พันธกิจที่สำคัญอีกหนึ่งพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ การร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในแต่ละปีคณะวิศวกรรมศาสตร์จะมีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนในหลากหลายกิจกรรม โดยจะมีทั้งกิจกรรม/โครงการที่เป็นทางวิชาการ และกิจกรรม/โครงการที่เป็นทางกายภาพ และ ทางจิตใจ ซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชน นักศึกษา และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน

สำหรับกิจกรรม วิศวฯ ม.อ. วิชาการ นั้น เป็นกิจกรรมทางวิชาการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

สำหรับในปีนี้จะ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม 2556 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีหัวข้อหลักของการจัดงาน คือ “’งานวิจัยก้าวหน้า พัฒนาเทคโนโลยี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ทั้งของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ที่พัฒนาหรือคิดค้นโดยนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของคณะวิศวฯ ม.อ. ของเรา รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ทางภาควิชา/หน่วยงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะทางวิชาการและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเรียนในภาคใต้ของเรา

รูปแบบของการจัดงานในปีนี้จะมีทั้งการจัดแสดงผลงานวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และ บุคลากรในหลากหลายสาขา ซึ่งจะจัดแสดงในรูปของผลงาน/ชิ้นงานและ/หรือโปสเตอร์ให้ความรู้ และ การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ที่จะเป็นเวทีให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ได้เข้ามาแสดงศักยภาพ ในหลายๆ ทักษะ ครอบคลุมทุกสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ เช่น การแข่งขันประดิษฐ์รถบรรทุกไข่ด้วยกระดาษ โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล การประกวดตอบปัญหาเกี่ยวกับพลังงานทดแทน โดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี การแข่งขันเรียงแก้ว โดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น/การแข่งขันตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา การจัดแสดงโมเดลแร่/หินและวัสดุต่างๆ โดยภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ และการแข่งขันและเกมค้นหาคำตอบจากงานวิจัย ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นต้น

นอกจากนี้แล้วทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ยังได้จัดแสดง ผลเด่นๆ ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงถึงศักยภาพของนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ให้นักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบแล้ว ผลงาน/รางวัลของนักศึกษาเหล่านี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจ แรงจูงใจให้นักเรียนและผู้ปกครองได้สนใจเข้ามาศึกษาในทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากขึ้น ซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อประเทศชาติในอนาคตได้

การจัดกิจกรรมวิศวฯ ม.อ.วิชาการ จึงเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้กับชุมชนในภาคใต้ได้เป็นอย่างดีและเป็นการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของ วิศวฯ ม.อ. ในบริบทที่เราสามารถกระทำได้ และเชื่อว่าเวทีนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนตามที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการ

สุดท้ายนี้ กระผมขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณทุกๆ ท่านที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ในวันนี้ และขอขอบคุณชาววิศวฯ ม.อ. ทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดีๆ เช่นนี้สู่สังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี และขอเป็นตัวแทนของพวกเราชาววิศวฯ ม.อ. ทุกคน ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรม วิศวฯ ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2556 และขอแนะนำผู้ที่จะส่วนร่วมที่สำคัญในการเปิดกิจกรรม วิศวฯ ม.อ. ในครั้งนี้ คือ หุ่นยนต์ JAVIS ซึ่งเป็นผลงานที่ได้ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 11 ของโลกจากการแข่งขัน World Robocup@home ณ ประเทศเนเธอแลนด์ ประจำปี 2556 ขอเสียงปรบมือและเรียนเชิญทุกท่านพบกับหุ่นยนต์ JAVIS ครับ

ขอบคุณครับ

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 สิงหาคม 2556 09:39 แก้ไข: 15 สิงหาคม 2556 13:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.122.117
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ