นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 2373
ความเห็น: 0

ผลงานของคณะวิศวฯ ในรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555

สายตรงคณบดี: ผลงานของคณะวิศวฯ ในรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555

เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งล่าสุด มหาวิทยาลัยได้นำเสนอรายงานประจำปี 2555 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้สภามหาวิทยาลัยทราบ/และให้ข้อเสนอแนะ จากรายงานดังกล่าวมีประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวฯ ที่กระผมเห็นว่าควรนำมาสื่อสารให้กับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบ โดยใช้ชื่อ เรื่องเล่าในครั้งนี้ว่า ผลงานของคณะวิศวฯ ในรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555 ซึ่งสามารถแบ่งเป็นหัวข้อ หรือประเด็นที่จะบอกเล่าได้ทั้งหมด 10 ประเด็น และแต่ละประเด็นมีรายละเอียดย่อๆ ดังต่อไปนี้ครับ

1. อาจารย์ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์สิทธิชัย พิริยคุณธร ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. ผลงานดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานระบบไบโอดีเซลต่อเนื่องแบบสองขั้นตอน โดย รศ. กำพล ประทีปชัยกูร และคณะ ได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานเด่นด้านสิ่งประดษฐ์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. กิจกรรมเด่นในรอบปี 2555

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานรำลึกและจัดให้มีพิธิประดิษฐาน รูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุขเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555

4. ข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ทั้งหมด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มี สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ทั้งหมด เป็นอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยโดยแบ่งเป็นสิทธิบัตร 27 เรื่อง อนุสิทธิบัตร 13 เรื่อง รวม 40 เรื่อง โดยคณะแพทยศาสตร์ มี สิทธิบัตร และ อนุสิทธิบัติ รองลงมาเป็นอันดับ 2 รวม 22 เรื่อง

5. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่น

ระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนรถยนต์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดเป็นหนึ่งในผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่น ของ มหาวิทยาลัย

6. การเตรียมการจัดตั้งหน่วยวิจัย/เครือข่ายต่างๆ

ศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี(Engineering and Technology Service center: ETS-Center) เป็น หนึ่งหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ในหัวข้อ การเตรียมการจัดตั้งหน่วยวิจัย/เครือข่ายต่างๆ ในรายงานผลประจำปี 2555 ของมหาวิทยาลัย

7. ความร่วมมือกับชุมชนและสังคม

โครงการทุ่งกังหันลมเกาะใหญ่ ที่ดำเนินการโดย ผศ.พยอม รัตนมณี และ ทีมงาน เป็นหนึ่งในโครงการเด่นด้านความร่วมมือกับชุมชนและสังคมที่ปรากฏในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย


8. ด้านการประกันคุณภาพ

โครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์


9. เวทีคุณภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (K-Procedure) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Practice ในเวทีคุณภาพของมหาวิทยาลัย

10. ข้อมูลสารสนเทศ และ/หรือ สถิติอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จากข้อมูลในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีข้อมูลต่างๆ ของทุกคณะ ที่สามารถนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบในเชิงตัวเลขได้นั้น กระผมได้นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ จำนวนหลักสูตร จำนวนนักศึกษา จำนวนผู้จบการศึกษา และ จำนวนบุคลากรสายวิชาการ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพคร่าวๆ ของคณะในประเด็นดังกล่าว ดังนี้ครับ

10.1 จำนวนหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2555

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจำนวนหลักสูตร/สาขาที่เปิดสอน รวม 31 หลักสูตร มากเป็นอันดับ 2 รองจากคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีจำนวนหลักสูตร/สาขาที่เปิดสอน รวม 42 หลักสูตร

10.2 จำนวนนักศึกษาใหม่ นักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2555

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจำนวนนักศึกษาใหม่ และ นักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2555 มากเป็นอันดับหนึ่งของ ม.อ. โดยมีนักศึกษาใหม่ ในทุกระดับ และ นักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ จำนวน 956 คน และ 4,411 คน ตามลำดับ

10.3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับทั้งหมดในปีการศึกษา 2554 รวม 810 คน มีจำนวนที่ใกล้เคียงกับคณะวิทยาศาสตร์ และ คณะวิทยาการจัดการ ที่มีผู้สำเร็จการศึกษา ในทุกระดับในปีการศึกษาดังกล่าวจำนวน 817 และ 804 คน ตามลำดับ และเป็นกลุ่มที่มีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาต่างๆ สูงสุด

10.4 คุณวุฒิของบุคลากรสายวิชาการ (ข้อมูล 18 ก.ค. 55)

ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการแยกตามคุณวุฒิ ตรี:โท:เอก ของคณะวิศวฯ เท่ากับ 2.3:37.9:59.8 เมื่อเปรียบเทียบกับคณะอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มวิทย์-เทคโน ใน ม.อ. ของเราพบว่า สัดส่วนอาจารย์ ปริญญาเอกของวิศวฯ ของเราต่ำสุดในกลุ่ม วิทย์-เทคโน แต่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าในปีที่แล้ว  ทั้งนี้ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ของ คณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และ อุตสาหกรรมเกษตร คิดเป็น ร้อยละ 61, 78 และ 88 ตามลำดับ ครับ 

10.5 ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ((ข้อมูล 18 ก.ค. 55)

ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการของคณะวิศวฯ แยกตามตำแหน่งทางวิชาการ อ:ผศ.:รศ.:ศ เท่ากับ 42.5:37.4:19.5:0.6 ซึ่งมีอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ณ. เดือน ก.ค. 2555 ในภาพรวมเป็น ร้อยละ 57.5 เมื่อเปรียบเทียบกับคณะอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มวิทย์-เทคโน ใน ม.อ. ของเราพบว่า สัดส่วนของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการของวิศวฯ ของเราสูงเป็นอันดับสองรองจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีสัดส่วนของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการสูงถึง ร้อยละ 63 ในขณะที่คณะวิทยาศาสตร์ และ อุตสาหกรรมเกษตร มีสัดส่วนของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ณ. เดือน ก.ค. 2555 เป็น ร้อยละ 37.9 และ 47.6 ตามลำดับ

ทั้งหมดนี้เป็นผลงานและข้อมูลของคณะวิศวฯ ของเราที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏในรายงานหลักๆ แล้วจะเป็นผลงานที่เด่น ที่มหาวิทยาลัยคัดสรรแล้วครับ จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันผลงานของคณะวิศวฯ ที่ช่วยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมครับ

กระผมจึงถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณทีมบริหารทุกระดับ บุคลากรทุกสายงาน และนักศึกษา ทุกระดับที่ช่วยกันสร้างผลงานและขับเคลื่อนสิ่งดีๆ ในคณะวิศวฯ ของเราทำให้คณะวิศวฯ แห่งนี้ป็นคณะแนวหน้าของมหาวิทยาลัยและของประเทศไทยครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 30 June 2013 16:20 Modified: 01 July 2013 07:36 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 ServiceMan, Ico24 panyarak, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ