นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1868
ความเห็น: 0

สายตรงคณบดี: สรุปประเด็นสำคัญๆ จาการประชุมคณบดีประจำเดือน กุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม 2556

เรื่องใหม่ในการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในกำกับ และ สภาวิทยาเขต

สายตรงคณบดี เรื่องเล่าจากที่ประชุมคณบดี : สรุปประเด็นสำคัญๆ จากการประชุมคณบดีประจำเดือน กุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม 2556

เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

เรื่องเล่าจากที่ประชุมคณบดีในครั้งนี้ กระผมขอสรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณบดี ตั้งแต่เดือน ก.พ. 56 ถึงเดือน พ.ค. 56 ที่ผ่านมา มาเล่าให้ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านรับทราบ โดยแบ่งหัวข้อเป็นประเด็นต่างๆ 3 ประเด็น ดังนี้ครับ

ประเด็นที่ 1 กำหนดการที่สำคัญๆ ได้แก่

1. การจัดงาน ม.อ. วิชาการ : ม.อ. วิชาการ: ในปีนี้จะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 16-17 สิงหาคม 2556
2. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร: ในปีนี้จะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 14-16 กันยายน 2556

ประเด็นที่ 2 : เรื่องใหม่ในการบริหารมหาวิทยาลัย

มีเรื่องใหม่ๆ ในการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ผ่านการพิจารณาในที่ประชุมคณบดีและกำลังดำเนินการตามขั้นตอนไปสู่การปฏิบัติอยู่ 2 เรื่องที่ประชาคมวิศวฯ ควรรับทราบได้แก่

2.1 สภาวิทยาเขต กรรมการสภาวิทยาเขต

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาเขตที่จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในแต่ละวิทยาเขต&n bsp; โดยกรรมการสภาวิทยาเขตมีองค์องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการสภาวิทยาเขต ประกอบด้วย

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. อธิการบดีหรือตัวแทนอธิการบดี กรรมการ
3. ศาสตราจารย์จากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกิน 4 คน กรรมการ
4. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวนไม่เกิน 4 คน กรรมการ
5. รองอธิการบดีในวิทยาเขต จำนวน 1 คน กรรมการ
6. คณบดีในวิทยาเขตจำนวนกลุ่มสาขาวิชาละ 1-2 คน กรรมการ
7. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า รองศาสตราจารย์ ไม่เกิน 3 คน กรรมการ
8. ผู้แทนสภาอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า รศ. จำนวน 1 คน
9. ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 1 คน

อำนาจ/หน้าที่ ของสภาวิทยาเขต

1. กำหนดเป้าหมาย นโยบาย ยุทศาสตร์ และแผนการดำเนินงานด้านวิชาการและวิจัยของวิทยาเขตให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย และจุดเน้นของวิทยาเขต
2. เสนอแนะแนวทางในการจัดหาเงินทุนและแหล่งเงินทุนเพื่อให้วิทยาเขตดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
3. พิจารณากำหนดทิศทางนโยบายการมีหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับวิทยาเขตนั้นๆ และ พิจารณาหลักสูตรและเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและทักท้วง และเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก
4. แต่งตั้งกรรกมาร อนุกรรมการ คณะบุคคลหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาวิทยาเขต

สำหรับ สภาวิทยาเขตหาดใหญ่  กรรมการสภาวิทยาเขตตามองค์ประกอบที่ 1 ถึง 9 ประกอบด้วย

1. ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช เป็น ประธาน

กรรมการประกอบด้วย

2. อธิการบดี

3. ศ.ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย

    ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

    ศ.ดร.ปราณี กุลละวณิชย์

    ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว

4. ศ.ดร. ปิยวัติ บุญหลง

    ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

    น.พ.สมศักดิ์ ชุณหะรัศมี

    นายสมพร ใช้บางยาง

5. รศ.ดร.เกริกชัย ทองหนู

6. รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ

    รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิตร

    รศ.ดร.อดิสา แซ่เตียว

7. รศ.ดร. วิชัย กาญจนสุวรรณ

    รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

    ศ.ดร. วิมล ตันติไชยากุล

8. รศ. ศิริรัตน์ ธานีรณานนท์

9. นายคมกริช ชนะศรี

 
 2.2   ม.อ. กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ที่ประชุมคณบดีเมื่อเดือน เมษายน 2556 ได้เห็นชอบให้เตรียมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตั้งแต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน และ มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ขึ้นมาดำเนินการในเรื่องต่างๆ รวม 3 ชุดได้แก่
1. คณะทำงานยกร่าง พ.ร.บ. มีรองอธิการบดี อ.พิชิต เรืองแสงวัฒนา เป็ประธาน
2. คณะทำงานประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น มี รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและโครงสร้างกายภาพ (รศ.ดร.เกริกชัย ทองหนู) เป็นประธาน
3. คณะทำงานยกร่างข้อบังคับฯ เรื่องต่างๆ มีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน (ผศ.ดร. นิวัตฺ แก้วประดับ) เป็นประธาน

ซึ่งท่านอธิการบดีได้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับแล้ว 1 ครั้ง พร้อมกับได้สื่อสารเรื่องนี้กับประชาคม ม.อ. ใน พบอธิการบดี ฉบับที่ 3/2556 ดังรายละเอียดที่ www.psu.ac.th/node/5129 ครับ

ประเด็นที่ 3 การบริหารงานบุคคล

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร/นักศึกษาของคณะวิศวฯ ที่มีการแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมคณบดี ได้แก่

1. การแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

• ผศ.พยอม รัตนมณี: ผลงานวิจัยดีเด่นของ สกว. ประจำปี 2555
• นักศึกษา อาจารย์ จาก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ คอมพิวเตอร์ : โครงการประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว (ผศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์, ผศ. ดร. วรรณรัช สันติอมรทัต)
• ทีมลูกพระบิดา: รางวัล Best Rookie จาก Student Formula SAE Competition of Japan และ คะแนนรวมอันดับ 5 จาก TSAE AutoChallenge 2012
• ทีมดงยาง: รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อนอัจฉริยะชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2555
• นายชินาวุธ แก้วนพรัตน์ : รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม “ทุนการศึกษาบุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 45
• นายอุกฤษฎ์ ชามริ: รางวัลชนะเลิศสุดยอดต้นแบบนวัตกรรมฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่

2. การจัดงานวันเกษียณอายุราชการปี 2556

2.1 ข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ

จำนวนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งมหาวิทยาลัย รวม 133 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 86 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน และลูกจ้างประจำ 1 คน

จำนวนผู้เกษียณอายุราชการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวม 11 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 7 คน และลูกจางประจำ 4 คน

2.2 รูปแบบการจัดงานวันเกษียณอายุราชการปี 2556 ประกอบด้วย

• การปัจฉิมนิเทศ : ทัศนศึกษาต่างระเทศ : สนับสนุนรายละ 25000 บาท (มหาวิทยาลัย 50% คณะต้นสังกัด 50%)

• การจัดงานวันเกษียณ: ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารของผู้เกษียณอายุราชการ ผู้เกษียณอายุราชการ มอบเหรียญพระบิดาหุ้มทองคำ

ทั้งหมดนี้เป็นประเด็นที่เห็นว่าสำคัญๆ ทั้ง ในเชิงนโยบาย และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลจากที่ประชุมคณบดีที่ประชาคมวิศวฯ ควรรับทราบ ส่วนประเด็นอื่นๆ ที่มีการดำเนินการตามปกติในแต่ละปี ขออนุญาตไม่นำมาเล่าในสายตรงคณบดี: สรุปประเด็นสำคัญๆ จาการประชุมคณบดีประจำเดือน กุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม 2556 ในครั้งนี้นะครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 มิถุนายน 2556 15:06 แก้ไข: 15 มิถุนายน 2556 21:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.41.241
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ