นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1671
ความเห็น: 1

สายตรงคณบดี: สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอนที่ 5): สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ (ด้านการขยายงานการบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม)

การนำผลงานวิจัยและนักวิจัย ไปสู่การบริการวิชาการ หรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทาย

สายตรงคณบดี: สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอนที่ 5)

สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ (ด้านการขยายงานการบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม)

เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

การสื่อสารในประเด็น “สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ด้านการขยายงานการบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม: Expand Engineering Service, E) นั้น จะนำเรียนผลการบริหารตามประเด็นยุทศาสตร์ Expand Engineering Service จากแนวคิด RACE…ING ที่นำไปสู่การปฏิบัติดังรายละเอียดต่อไปนี้ครับ

Expand Engineering Service, E.

1. แนวคิดในภาพรวม

แนวคิดในภาพรวมของการดำเนินการด้านบริการวิชาการตามประเด็นยุทศาสตร์ Expand Engineering Service ที่ระบุไว้ในแนวคิดและแนวทางการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์คือจะสานต่อแนวทางที่ดีที่มีอยู่เดิมโดยปรับใช้ให้เหมาะสมและจะเสริมแนวทางใหม่ที่จะทำให้มีโครงการบริการวิชาการและโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำผลงานวิจัยของคณะไปสู่การใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และชุมชนเพิ่มขึ้น

โดยสิ่งใหม่ที่ต้องดำเนินการตามแนวคิดนี้คือ การขยายขอบข่าย/ปรับเปลี่ยนภาระงานบริการวิชาการจากรูปแบบเดิมที่เน้นการให้บริการวิชาการในลักษณะงานให้คำปรึกษาและการพัฒนาบุคลากรของโรงงานอุตสาหกรรมโดยการฝึกอบรมให้เป็นการบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม (Expand Engineering Service, E) ที่จะต้องนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยของนักวิจัยของคณะวิศวฯ ไปให้บริการวิชาการหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับสังคมและชุมชนให้มากขึ้น

2.จากแนวคิด แนวทางการพัฒนา…สู่การปฏิบัติ

เพื่อให้บรรลุตามแนวคิดข้างต้น จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 4 แนวทางคือ

1.หลอมรวมวิจัยและบริการวิชาการเป็นหน่วยงานเดียวกัน
2. พัฒนาการบริหารและกระบวนการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและเชื่อมโยงกับงานวิจัย
3. พัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน และ
4. สร้างวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ของชุมชนด้วยการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

ทั้งนี้แนวทางการพัฒนาทั้ง 4 แนวทางเป็นเรื่องใหม่ ที่ขยายลักษณะการบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เชื่อมโยงกับผลงานวิจัยของคณะให้มากขึ้น เพื่อให้ชุมชนสังคมได้ประโยชน์จากงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ผ่านกระบวนการบริการวิชาการหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยในแต่ละแนวทางการพัฒนาจะมีมาตราการย่อยในการดำเนินการ (ดังรายละเอียดในเอกสารแนวคิดและแนวทางการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาตร์)

ซึ่งผลการดำเนินการที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมจากแนวคิดและแนวทางการพัฒนาข้างต้นใน 2 เรื่อง คือ

1.การจัดให้มีศูนย์เรียนรู้เชิงวิศวกรรมสู่ชุมชน ที่ชุมชนจากทุกภาคส่วนสามารถเข้ามาเรียนรู้ถึงผลงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งอาจจะมีผลงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของชุมชนและนำไปสู่การให้การบริการวิชาการหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ชุมชนหรือสังคมได้

2.มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน โดยผ่านโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจำนวนปีละ 1-2 เรื่อง

แม้ว่าการขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ชุมชนโดยผ่านกระบวนการบริการวิชาการและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเต็มที่ แต่ทางกลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ก็ยังสามารถให้บริการดูแลงานบริการวิชาการ ในลักษณะงานที่เป็นโครงการที่ปรึกษา การอบรม การฝึกอบรมในสถานประกอบการ และการสร้างเครือข่ายร่วมมือด้านบริการวิชาการกับภาคส่วนต่างๆ ตามลักษณะงานบริการวิชาการที่ดำเนินต่อเนื่องมาทุกปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดผลงานการให้บริการวิชาการในลักษณะดังกล่าวสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องครับ

ที่นำเรียนมาทั้งหมดนี้เป็นความพยามของคณบดี ทีมบริหาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่พยามขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม โดยการขยายขอบข่าย/ปรับเปลี่ยนภาระงานบริการวิชาการจากรูปแบบเดิมที่เน้นการให้คำปรึกษาและการพัฒนาบุคลากรของโรงงานอุตสาหกรรมโดยการฝึกอบรมการให้เป็นการบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม (Expand Engineering Service, E) ที่จะต้องนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและ/หรือนำนักวิจัยไปให้บริการวิชาการหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก้ปัญหาให้กับสังคมหรือชุมชนให้มากขึ้น ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่ควรจะต้องดำเนินการต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างผลงาน สร้างชื่อเสียง สร้างการยอมรับของสังคมและให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราเป็นแหล่งความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับสังคมและชุมชนได้โดยแท้จริงต่อไปครับ

สำหรับสายตรงคณบดี สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตอนต่อไป (ตอนที่6) จะเล่าถึง สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ในอีก 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เหลือ คือ ประเด็นยุทศาสตร์การบูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการบริการวิชาการ (Integrate Research Academics Administration and Service ;I) ประเด็นยุทศาสตร์ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ (National benefit; N) และ ประเด็นยุทธศาสตร์การอยู่ดีมีสุขของประชาคมวิศวฯ (Good life; G) ครับ แล้วอย่าลืมติดตามสายตรงคณบดี “สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์” ตอนต่อๆ ไปนะครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 เมษายน 2556 23:29 แก้ไข: 15 เมษายน 2556 23:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 panyarak, Ico24 นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏ , และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นกำลังใจให้กับทีมบริหารทุกท่านค่ะ ในการขับเคลื่อนผลงานด้านต่างๆ ให้แก่คณะวิศวฯ ม.อ.เราอย่างต่อเนื่องและมีผลงานค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ