นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1568
ความเห็น: 1

สายตรงคณบดี: สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (ตอนที่ 1)

สี่ปี คณบดี มีแนวทางการบริหารคณะที่ชัด เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้ผลการประเมินจากระบบการประกันคุณภาพ และ KPIs อยู่ในระดับ ดี ถึง ดีมาก ทุกปี

สายตรงคณบดี: สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (ตอนที่ 1)

เนื่องจากปีนี้เป็นปี ที่ คณบดี และ ทีมบริหารคณะทุกท่านได้ร่วมกันบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. มาจะครบ 4 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2556 ที่จะถึงนี้ และ ทุกปีการศึกษา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องนำเสนอผลการบริหารงานของคณบดีในรอบปีการศึกษาต่อ ประชาคมวิศวฯ เพื่อ รับการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (ซึ่งเป็นการประเมินเฉพาะตัวคณบดีเท่านั้น) ซึ่งในรอบการประเมินนี้คณะกรรมการประเมินได้กำหนดให้คณบดีนำเสนอผลการบริหารงานของคณบดีต่อประชาคมวิศวฯ ในเวทีจิบน้ำชาบุคลากรรวม (ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน) ในวันที่ 17 เมษายน 2556 กระผมจึงถือโอกาสนี้ สื่อสาร ข้อมูล ‘สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.”เพื่อประชาคมวิศวฯ จะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินการบริหารงานของคณบดี โดยขอแยกสื่อสารเป็น 2 ประเด็น คือ

ประเด็นที่ 1: สี่ปี คณบดี มีการบริหารงานอย่างไร
ประเด็นที่ 2: สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

โดยในสายตรงคณบดี สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ตอนที่ 1 นี้ กระผมขอนำเรียนเฉพาะในประเด็นที่ 1 ก่อนนะครับ

คำถาม: สี่ปี คณบดี มีการบริหารงานอย่างไร

คำตอบ...

ในช่วง 4 ปี ของการบริหารงาน คณบดีได้ ดำเนินการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก แนวคิด สู่แผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สู่การปฏิบัติ และ มีผลการดำเนินการ ที่จะนำมาสู่การประเมินผลการบริหารงานของคณบดีได้ดังนี้

1. แนวคิด

แนวคิดหลักที่คณบดีได้นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในช่วงของการสรรหาคณบดีในเดือนสิงหาคม 2552 คือ “พัฒนาคณะสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อแผ่นดินไทย” ซึ่งประชาคมวิศวฯ สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดของแนวคิดดังกล่าวได้จาก website ของคณะ หัวข้อ เมนูหลัก แผนกลยุทธ์

(www.eng.psu.ac.th/download/planning/strategy)

อ่าน แนวคิดและแนวทางพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2552-2556 (www.eng.psu.ac.th/component/remository/func-download/773/chk,7124)

ซึ่งมีแนวคิดหลัก คือ การพัฒนาคณะวิศวฯ ไปสู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ “แข่งขันได้” เป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับของ”สังคมไทย และ สังคมเทศ” อย่างสมดุล ดังนั้นการกำหนดแนวทางการพัฒนาจึงต้องพิจารณาจุดเน้นระหว่างการให้คณะวิศวฯ ม.อ. เป็นที่ยอมรับของ “สังคมไทย” และ “สังคมเทศ” ให้เหมาะสม บางแนวทางต้องให้ความสำคัญกับสังคมไทย และบางแนวทางต้องให้ความสำคัญกับสังคมเทศ แต่ในภาพรวมของทุกแนวทางแล้วจะต้องมีความสมดุลระหว่าง National และ International ก็จะทำให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของเราเป็นที่รู้จักและยอมรับของสังคม เป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อแผ่นดินไทย

2. จาก แนวคิด สู่แนวทางการพัฒนา…

ซึ่งคณบดีได้นำเสนอแนวทางในการพัฒนาภายใต้อุดมการณ์ร่วมคือ “ยกระดับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ให้แข่งขันได้และเป็นที่ยอมรับของสังคม และได้กำหนด นโยบายการบริหารงานเน้นการยกระดับคณะวิศวฯ เป็นยุทศาสตร์ในการบริหารคณะ จึงเป็นที่มาของ สโลแกนในการบริหารงานคือ R A C E…I N G เมื่อ

R คือ การพัฒนาคณะไปสู่การเป็น Research Faculty

A คือ การพัฒนาคณะไปสู่คณะวิศวฯ ที่มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ Academic Quality

C คือ การบริหารคณะแบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ Clear Administration

E คือ การขยายงานบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม Expand Engineering Service

I คือ การบริงานที่ต้องบูรณาการทั้ง การวิจัย การเรียนการสอน การบริหารจัดการ และ การบริการวิชาการเข้าด้วยกัน Integrate Research, Academics, Administration and Service

N คือ การบริหารที่เน้นให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ National Benefit

G คือ การดำเนินการทั้งหมดข้างต้นต้องอยู่บนพื้นฐานความอยู่ดี มีสุข ของประชาคมวิศวทุกคน Good Life  และ

… หมายถึงการดำเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ R,A,C, E, I,N,G อย่างต่อเนื่อง ก็จะนำไปสู่การยกระดับของคณะวิศวฯให้เป็นที่ยอมรับ เป็นที่รู้จักของสังคมไทยได้

ทั้งนี้ประชาคมวิศวฯ สามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้จากเอกสารแนวคิดและแนวทางการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีคุณค่าต่อแผ่นดินไทย ตาม web link ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นครับ

3. จากแนวคิด แนวทางการพัฒนา…สู่การปฏิบัติ

จาก แนวคิด และแนวทางการพัฒนา รวมทั้งจากข้อเสนอแนะของประชาคมวิศวฯ และข้อเสนอแนะของทีมบริหาร แนวคิด RACE…ING ได้นำไปสู่ การปฏิบัติ ใน 2 ช่วง คือ ช่วงแรก ( 1 ตุลาคม 2552-30 ก.ย. 2554) เป็นการบริหารงานตามแผนกลยุทธ์เดิม คือ แผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2550-2554 และช่วงที่สอง ( 1 ตุลาคม 2554-30 ก.ย. 2556) เป็นการบริหารตามแผนกลยุทธ์ที่จัดทำขึ้นใหม่ แผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2555-255

ช่วงแรก : แนวคิด RACE…ING กับการบริหารตามแผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2550-2554

คณบดีและทีมบริหารได้เข้ามาบริหารงานในช่วงกลางแผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์คือ ในปีงบประมาณ 2553 จึงได้ดำเนินการโดยการนำแนวคิด และแนวทางการพัฒนา ให้เป็นนโยบายแก่ทีมบริหารที่รับผิดชอบภาระงานในด้านต่างๆ เพื่อบูรณาการแนวคิด แนวทางการพัฒนา ที่คณบดีได้นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา เข้ากับแผนกลยุทธ์เดิม และบริหารพันธกิจที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแนวคิด แนวทางการพัฒนา และแผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2550-2554 (ดูรายละเอียดได้จาก http://www.eng.psu.ac.th/download/planning/strategy/)

ช่วงที่สอง: แนวคิด RACE…ING กับการบริหารตามแผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2555-2556

เมื่อครบระยะเวลาของแผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปี 2554 จึงได้มีการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ใหม่ โดยแผนดังกล่าวได้มีการนำแนวคิดและแนวทางการพัฒนามาเป็นข้อมูลประกอบการทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนที่เน้นถึงการดำเนินการที่ปฏิบัติเพื่อยกระดับคณะวิศวฯ ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยการมุ่งพัฒนานักศึกษา งานวิจัย และงานบริการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม โดยใช้แนวคิดของ TQA มาใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ซึ่งจะมีแผนระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 5 ปี ครับ
(ดูรายละเอียดได้จากhttp://www.eng.psu.ac.th/download/planning/strategy/)

4. ผลการบริหาร แนวคิด แนวทางการพัฒนา และตามแผนกลยุทธ์ ทั้ง 2 ช่วง

การประเมินผลการบริหารตาม แนวคิด แนวทางการพัฒนา และตามแผนกลยุทธ์ ที่มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นการประเมินโดยบุคคลที่สาม (Third party) ที่จะสะท้อนการบริหารงานของคณบดีและทีมบริหารในช่วงการบริหารที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีคือ ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกที่มีการดำเนินการทุกปี และผลการประเมินผลการดำเนินการตามระบบ KPIs ของมหาวิทยาลัย โดยกระผมขอสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องนำมาเรียนให้ทราบเพียงสั้นๆ ดังรายละเอียดข้างล่างครับ สำหรับรายละเอียดของผลการประเมินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในทั้ง 2 ประเภท ประชาคมวิศวฯ สามารถอ่านหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก web link ที่ให้ไว้ในแต่ละเรื่องนะครับ

4.1 รายงานการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก ผลการประเมินคุณภาพภายใน และ

การประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงการบริหารของคณบดี มีผลการประเมินและรายละเอียดดังรายงานของแต่ละปีการศึกษาดังนี้ครับ

4.1.1 รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2552 ผลการประเมิน 4.54 ดีมาก
4.1.2 รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 ผลการประเมิน 4.32 ดี
4.1.3 รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีการศึกษา 2553 มีคะแนน ผลการประเมิน 4.63 ดีมาก
4.1.4 รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 ผลการประเมิน 4.70 ดีมาก
4.1.5 รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 อยู่ในระหว่างการจัดทำคาดว่าจะมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า 4.56 ดีมาก

ซึ่งประชาคมวิศวฯ สามารถดูรายละเอียดรายงานการประเมินของทุกปีการศึกษาได้ที่ web site ของกลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ เมนูย่อย สารสนเทศประกันคุณภาพ http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/file=information_QA.html

2. รายงาน ผลการดำเนินงานตามระบบ KPIs ของมหาวิทยาลัย

ผลการดำเนินงานตามระบบ KPIs ของมหาวิทยาลัย ในทุกปีของการบริหารงานที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ปีการศึกษา 2552 : จำนวน KPIs 81 ตัว บรรลุเป้าหมายร้อยละ 87.65
ปีการศึกษา 2553: จำนวน KPIs 36 ตัว บรรลุเป้าหมายร้อยละ 75.0
ปีการศึกษา 2554 : จำนวน KPIs 43 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่ผ่าน 3 คะแนน 42 ตัวบ่งชี้ คะแนน 4.59 (เต็ม 5)
ปีการศึกษา 2555: จำนวน KPIs 43 ตัวบ่งชี้ (อยู่ในระหว่างการนำเสนอผลไปยังมหาวิทยาลัย)

ดังนั้นถ้าพิจารณาผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีและทีมบริหารผ่านระบบการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ ระบบ KPIs ก็จะเห็นได้ว่า การบริหารงานของคณบดีและทีมบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายของทั้งคณะและมหาวิทยาลัยครับ

อย่างไรก็ตามเพื่อให้ประชาคมวิศวฯ ได้ทราบความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิด กลยุทธ์ ผลการดำเนินการ ที่เป็นรูปธรรม เพื่อจะตอบคำถามว่า 4 ปี คณบดี ทำอะไรบ้าง กระผมจะขอนำเสนอผลงานเด่นๆ จากแนวคิด แนวทางการบริหาร สู่การปฏิบัติ ในช่วงการบริหารตลอดระระเวลา 4 ปี ของแต่ละพันธกิจให้ประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบในสี่ปีที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเด็นที่ 2: สี่ปี ของคณบดี และทีมบริหาร มีอะไรใหม่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. อย่าลืมติดตามรายละเอียดได้จาก สายตรงคณบดี: สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในตอนต่อๆ ไปนะครับ

และเนื่องจากวันนี้ 13 เม.ย. เป็น วันสงกรานต์ กระผมใคร่ขออราธนาสิ่งศักดิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกจงดลบันดาลให้ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน มีแต่ความสุขกาย สุขใจ สำเร็จในสิ่งที่หวัง และปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงนะครับ และขอให้ทุกท่านสุขสันต์ในวันครอบครัวในวันพรุ่งนี้ 14 เม.ย. นะครับ

ขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ไทย ครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 เมษายน 2556 10:57 แก้ไข: 13 เมษายน 2556 10:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 panyarak, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นกำลังใจให้กับทีมบริหารทุกท่านค่ะ ในการขับเคลื่อนผลงานด้านต่างๆ ให้แก่คณะวิศวฯ ม.อ.เราอย่างต่อเนื่องและมีผลงานเป็นที่รู้จักแก่ชุมชน และสังคมในวงกว้างค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.150.57
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ