นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1524
ความเห็น: 0

จิบน้ำชาสายวิชาการ 9 เม.ย. 56 เวลา 14.00 น.

ร่วมจิบน้ำชา เพื่อ พัฒนาองค์กร

สายตรงคณบดี : จิบน้ำชาสายวิชาการ 9 เม.ย. 56 เวลา 14.00 น.

เรียน คณาจารย์ และ ประชาคมวิศวฯ ม.อ. ทุกท่าน

การจิบน้ำชาอาจารย์ ถือว่าเป็นการสื่อสาร แลกเปลี่ยน แบบสองทางระหว่าง คณาจารย์ กับ คณบดี และทีมบริหารคณะ ในทุกครั้งที่ผ่านมาจะมีอาจารย์เข้ามาร่วมไม่มาก ยกเว้นจะเป็นประเด็นร้อนๆ ที่ท่านอาจารย์สนใจจริงๆ จึงจะเข้ามาร่วมกันมากเป็นพิเศษ

จิบน้ำชาอาจารย์ในครั้งนี้กระผมจึงจัดทำรูปแบบใหม่คือสื่อสารประเด็นที่จะพูดคุยกับอาจารย์ผ่านทางสายตรงคณบดีก่อน เพื่อให้อาจารย์ทุกท่าน ได้รับทราบประเด็นที่จะพูดคุย และสามารถเตรียมความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ไว้นำเสนอในที่ประชุมเสวนา จิบน้ำชาได้ครับ

และในกรณีที่อาจารย์ไม่สามารถเข้าร่วมเสวนาจิบน้ำชาในครั้งนี้ตามวันเวลาที่กำหนดคือ ในวันที่ 9 เม.ย. 2556 เวลา 14.00 น. ได้ ท่านอาจารย์ก็ยังสามารถให้ข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ผ่านทางสายตรงคณบดีนี้ได้อีกช่องทางหนึ่งครับ

ทั้งนี้กระผมจะลองใช้รูปแบบนี้กับ จิบน้ำชาอาจารย์ ในครั้งนี้ก่อน และถ้าได้ผลก็จะนำไปประยุกต์กับจิบน้ำชาบุคลากรสายสนับสนุนด้วยครับ

ประเด็นที่ตั้งใจจะคุยกับ ท่านอาจารย์ ในเวที จิบน้ำชา ในวันที่ 9 เม.ย. 2556 นี้ มีเรื่องราวในด้านต่างๆ ดังนี้ครับ

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน จะขอสื่อสาร เรื่องราว ที่สำคัญๆ ในการจัดการด้านการเรียนการสอน 5 เรื่อง เพื่อ ฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของอาจารย์ ประกอบด้วย

1.1. การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 และ แผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557
1.2. ผลการวิจัยเรื่องคุณภาพของนักศึกษา
1.3. การดำเนินการเตรียมการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มีโปรแกรมสหกิจศึกษา
โดยทั้ง 3 เรื่อง กระผมและทีมงานของรองคณบดีฝ่ายวิชาการนำเสนอข้อมูลในที่ประชุมจิบน้ำชาครับ ทั้งนี้เพื่ออาจารย์จะได้ทราบเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การรับนักศึกษา คุณภาพนักศึกษา และ การเตรียมการเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาของคณะ และขอรับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ต่อการดำเนินการของคณะในทั้ง 3 เรื่องครับ

1.4. หลักสูตรเชิงบูรณาการ:

แนวคิดในการเปิดสอนหลักสูตรแบบบูรณาการ เพื่อเป็นการสร้างหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สร้างโอกาสในการพัฒนาคณะวิศวฯ ม.อ. ให้มีความทันสมัย และสร้างรายได้ และประสบการณ์ ให้กับอาจารย์ ผ่านหลักสูตรเชิงบูรณาการที่จัดการบริหารแบบโครงการพิเศษครับ

ตัวอย่าง: หลักสูตรเชิงบูรณาการ ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

1. Engineering and Business Management
เป็นหลักสูตรร่วมระหว่าง Faculty of Engineering และ Faculty of Commerce and Accountancy สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยในระดับปริญญาตรีในทางวิศวกรรมศาสตร์จะเน้นในส่วนของวิศวกรรมโยธา และ เพิ่มในส่วนของการบริหารจัดการ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทั้งวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการ นักศึกษาสามารถศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโท ใช้เวลา 1.5 ปี ในหลักสูตร

1.1 Construction and Business Management
1.2 Environmental and Business Management

2. Integrate Program of Bachelor and Master of Engineering in Industrial Electrical Engineering (iPEN-iee)

หลักสูตรนี้เรียนปริญญาตรี 4 ปี เน้นความรู้ electrical system, electronic system, working process and industrial control system และจะเสริมในความรู้ที่เกี่ยวกับ production process และ efficiency improvement and industrial management และนักศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร 1.5 ปี ในสาขาเดียวกัน

3. Medical Engineering Program

ในประเด็นเรื่องหลักสูตรเชิงบูรณาการนี้กระผมขอฝากทางอาจารย์ ช่วยคิด และ ช่วยกันดูว่าเราจะขับเคลื่อนให้เกิดหลักสูตรสมัยใหม่ในเชิงบูรณาการให้เกิดขึ้นในคณะวิศวฯ ม.อ. ของเรา เพื่อสร้างจุดเด่น และ สร้างโอกาสให้กับนักศึกษา และ คณะวิศวฯ ม.อ. ของเราในเวทีวิศวกรรมศาสตร์ของ ประเทศและของอาเซียน หรือของโลกได้อย่างไรครับ

วิธีการที่ ม.ธรรมศาสตร์ ดำเนินการคือ ทุกหลักสูตรเป็นโครงการพิเศษ ที่ทุกภาคส่วนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน (ผู้เรียนได้เรียนหลักสูตรใหม่ๆ มีความรู้ทันสมัยตรงกับความต้องการของภาคผลิตและบริการ อาจารย์ผู้สอนและโครงการได้รับค่าตอบแทนจากการสอนและการบริหารโครงการ คณะมีรายได้ส่วนหนึ่งกลับมาพัฒนาคณะสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะ/ภาควิชา)

1.5 การสอนตามแนวทางใหม่ Problem Base Learning/ Active learning หรือ การเรียนการสอนให้นักศึกษามีทักษะ/ความรู้ ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

การเรียนการสอนแบบใหม่เป็นเรื่องที่ขับเคลื่อนทั้งมหาวิทยาลัยครับ ในประเด็นนี้สิ่งที่ทางคณะอยากทราบความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ก็คือ เราคงต้องจัดเวทีให้อาจารย์ของคณะได้มาร่วมกันคิด ร่วมกันพัฒนาวิธีการสอนที่จะเป็นต้นแบบในการเรียนการสอนตามแนวทางใหม่ในทางวิศวกรรมศาสตร์ที่จะต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์หรือวิธีการสอนจาก Lecture base ให้เป็น problem base มากขึ้น ท่านอาจารย์เห็นด้วยกับแนวทางนี้หรือไม่อย่างไร และเราควรเริ่มต้นร่วมกันอย่างไร

2. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

สำหรับการจิบน้ำชาในรอบนี้จะขอเน้นในเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใน 2 กลุ่ม คือ

2.1 กลุ่มที่มีตำแหน่งทางวิชาการอยู่แล้ว:

จะเน้นในเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์ โดยขอรับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ทุกท่านในปัจจุบัน รวมทั้งท่านอาจารย์ที่ได้ยื่นขอตำแหน่ง รศ.ไปแล้ว ว่าคณะควรมีการดำเนินการหรือสนับสนุนอะไรบ้าง ที่จะช่วยให้อาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง รศ. สามารถดำเนินการเพื่อสร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ต่อไป ทั้งนี้ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมานั้นมีอาจารย์ของเรา ยื่นขอตำแหน่ง ศาสตราจารย์ เพียง 1 ท่าน คือ รศ.เจษฏา วรรณสินธุ์ และเชื่อว่าเราน่าจะมี ศ. ท่านใหม่ในเร็ววันครับ

2.2. กลุ่มอาจารย์ใหม่ที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ

การเข้าสู่ตำแหน่ง ผศ. ตามแนวทางใหม่ ซึ่ง สามารถใช้ผลงาน วิจัย หนังสือ/ตำรา บทความวิชาการ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ โดยต้อง ชี้แจง/อธิบายประกอบว่า ผลงานที่ใช้ขอมี ลักษณะครบ 3 องค์ประกอบ ที่ กพอ. กำหนด (คือ 1.สร้างองค์ความรู้ใหม่ 2. มีการสังเคราะห์วิเคราะห์ และ 3. มีประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม) อย่างไร และ สอดคล้องกับทิศทางใดทิศทางหนึ่งใน 5 ทิศทาง ที่ กพอ. กำหนดอย่างไร จะเป็นประเด็นที่ทางคณบดี และรองคณบดีฝ่ายการจัดการทรัพยากรบุคคลสามารถให้ข้อมูล/ชี้แจงให้ตัวอย่างแก่อาจารย์รุ่นใหม่/หรือรุ่นเก่า ที่มีแผนการในการยื่นขอ ผศ. ได้ครับ สำหรับ ตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ ผศ. ก็ใช้ผลงานตามข้อกำหนดเดิม แต่ต้องเพิ่มในส่วนที่ต้องอธิบายว่าผลงานที่ยื่นขอตำแหน่งสอดคล้องกับทิศทางใดทิศทางหนึ่งใน 5 ทิศทาง ที่ กพอ. กำหนดอย่างไรครับ

3. ด้านการวิจัย

สิ่งที่คณะขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องคือ เรื่องการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ ในเรื่องนี้มีความคืบหน้าของบริษัทศิษย์เก่าของวิศวฯ ที่ จะทำงานร่วมกับคณะวิศวฯ ของเราเพื่อนำผลงานวิจัยของคณะวิศวฯ และ ของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม และ เชิงพาณิชย์ ซึ่งอาจจะต้องเล่าทำความเข้าใจกับอาจารย์ให้เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทดังกล่าว เพื่ออาจารย์เจ้าของผลงานทุกท่านจะได้ช่วยกันนำเสนอผลงานวิจัย/เทคโนโลยี/องค์ความรู้ ของอาจารย์ที่มีโอกาสในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ให้กับทางบริษัทเพื่อพิจารณาโอกาส/ศักยภาพทางการตลาด เพื่อร่วมกันพัฒนาต่อยอดผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้กำไรจากผลการดำเนินการของบริษัทนี้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะจัดสรรให้คณะเพื่อใช้ในการพัฒนาคณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิครับ (ความตั้งใจของศิษย์เก่า เจ้าของบริษัท สามารถแบ่งกำไรให้คณะได้ถึงร้อยละ 50 ครับ จึงต้องลุ้นให้บริษัท มีกำไรเยอะๆ นะครับ)

4. ด้านการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ (การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ)

จากการที่คณบดีได้ร่วมศึกษาดูงาน ด้านการจัดการความรู้ในหน่วยงานต่างๆ ขอนำเรียนให้ท่านอาจารย์ทราบว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผ่าน เวที ต่างๆ ในองค์กร เช่น idea time , share and show , ตลาดนัดความรู้ เป็นเวทีที่องค์กรต่างๆใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมครับ

เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลายๆ รูปแบบที่คณะของเราพยามดำเนินการให้อาจารย์ทุกท่านได้เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด หรือ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคน พัฒนางาน เช่น Q-talk, จิบน้ำชาอาจารย์ หรือ เสวนาประสานักวิจัย ถือได้ว่า เป็นเวทีที่มีค่ายิ่งต่อการพัฒนาองค์กรครับ ผลจากการศึกษาดูงานด้าน KM ในครั้งนี้ ท่าน ผช.รัญชนา ก็คงมีแนวคิดและแนวทางใหม่ๆ ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายวิชาการเพื่อให้อาจารย์ทุกท่านได้มีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ ร่วมกันพัฒนาคนและ พัฒนาองค์กรของเราต่อไปนะครับ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่าน มาร่วมกัน แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของเราทุกครั้งที่การจัดการความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์นะครับ

5. เรื่องอื่นๆ

ทุกครั้งในช่วงท้ายของเวทีจิบน้ำชา ก็จะเป็นการเปิดเวทีให้อาจารย์ ได้ ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานของ คณบดี และ ทีมบริหารคณะในทุก ๆ ด้าน ครับ

กระผมจึงถือโอกาสนี้เรียนเชิญอาจารย์ทุกท่าน มาร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ต่อประเด็นที่ได้ตั้งเป็นตุ๊กตาไว้ข้างต้น และเรียนเชิญนำเสนอประเด็นสำคัญๆ อื่นๆ ที่จะเป็นข้อเสนอแนะที่ดีๆ ที่ได้จะช่วยกันพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของเรา ผ่าน เวทีจิบน้ำชาอาจารย์ในครั้งนี้ ในวันที่ 9 เม.ย. 56 เวลา 14.00 น. และในครั้งต่อๆ ไปทุกครั้ง นะครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 เมษายน 2556 00:28 แก้ไข: 09 เมษายน 2556 00:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ทดแทน และ Ico24 นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.26.179.251
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ