นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1462
ความเห็น: 1

สื่อสารภาระกิจคณบดีในช่วงเดือนมีนาคม สร้างชื่อ สร้างเครือข่าย สร้างโอกาสความร่วมมือ ให้กับองค์กรผ่านบทบาทของประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 35

บทบาทของประธานสภาคณบดี ในอีกมิติคือ สร้างชื่อ สร้างเครือข่าย สร้างโอกาสความร่วมมือ ให้กับองค์กร

สายตรงคณบดี : สื่อสารภาระกิจคณบดีในช่วงเดือนมีนาคม สร้างชื่อ สร้างเครือข่ายสร้างโอกาสความร่วมมือ ให้กับองค์กรผ่านบทบาทของประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 35

เรียน ประชาคมวิศวฯ ม.อ. ทุกท่าน

ในช่วงเดือน มีนาคม 2556 นี้ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 35 พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและทีมงานที่เกี่ยวข้องจาก วิศวฯ ม.อ. ต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการปฏิบัติภารกิจตามแผนการดำเนินการของสภาคณบดี ที่สำคัญๆ อยู่หลายภารกิจ และ ทุกภารกิจได้ดำเนินการบรรจุตามเป้าหมายที่วางไว้เป็นอย่างดี ผลงานการจัดการของวิศวฯ ม.อ. เป็นที่ยอมรับของสถาบันสมาชิก เป็นการสร้างชื่อ สร้างเครือข่าย และเป็นการสร้างโอกาส ให้กับคณะวิศวฯ ม.อ. ทำให้ชื่อ วิศวฯ ม.อ. เป็นที่รู้จักไม่เฉพาะในหมู่ของท่านคณบดี ของสถาบันต่างๆ ที่เป็นกรรมการสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่จะรวมไปถึง รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขา และบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสภาคณบดี ได้เป็นอย่างดี โดยกระผมขอนำสาระสำคัญๆ ของกิจกรรมของสภาคณบดี ที่ คณบดีวิศวฯ ม.อ. และทีมกรรมการจัดการจากวิศวฯ ม.อ. ได้ร่วมกันดำเนินการในดือนมีนาคม 2556 มาเล่าให้ทราบดังนี้ครับ

1. การประชุมร่วมระหว่างสภาวิศวกร กับ สถาบันการศึกษาเรื่อง การรับรองปริญญา

การประชุมร่วมระหว่างสภาวิศวกร กับ สถาบันการศึกษา ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ในการจัดประชุมครั้งนี้ คณบดีคณะวิศวฯ ม.อ. ในฐานะประธานสภาคณบดีได้ทำงานร่วมกับ สภาวิศวกร และ สภาคณบดี และได้มีการเตรียมการประชุมร่วมกับสภาวิศวกรโดยการทำความเข้าใจกับท่านคณบดีจากสถาบันต่างๆ ทั้งในประเด็นต่างๆ ที่จะมีการหารือร่วมกับสภาวิศวกร โดยการบรรจุเรื่องนี้เป็นวาระพิจารณาในการประชุมสามัญสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35 ครั้ง ที่ 3 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และการกระตุ้นเน้นย้ำกับท่านคณบดีทุกสถาบันเพื่อให้ทุกสถาบันได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นและการมีส่วนร่วมในการประชุมกับสภาวิศวกรในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกสาขาวิชาจากทุกสถาบันได้มีโอกาสได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์แก่สภาวิศวกรให้มากที่สุด

ซึ่งผลจากการประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมานั้นถือได้ว่าสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยได้ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ คือ ในแง่ของผู้เข้าร่วมประชุมพบว่า มีคณบดี หัวหน้าภาค และ หัวหน้าสาขาวิชา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศเข้าประชุมร่วมกับสภาวิศวกรเป็นจำนวนมาก ถือเป็นเวทีการประชุมที่สามารถสร้างความเข้าใจระหว่างสภาวิศวกร กับสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ส่วนในแง่ของข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่างๆ นั้น สาขาวิชาต่างๆ ได้สะท้อนและแสดงความคิดเห็น ทั้งปัญหา และความต้องการในเรื่องของการรับรองปริญญาให้กับประธานอนุกรรมการรับรองปริญญาของแต่ละสาขาโดยตรง ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่างๆ เป็นข้อเสนอแนะหรือความเห็นของกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งเป็นผู้จัดทำและจัดการเรียนการสอนโดยตรง ซึ่งทางสภาวิศวกรก็จะรับข้อเสนอแนะต่างๆ เหล่านี้ไปพิจารณาปรับปรุงในเรื่องของการรับรองปริญญาให้เป็นไปตามความเห็นส่วนใหญ่ของสาขาวิชาต่อไป

2. การศึกษาดูงานต่างประเทศของสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 35

ในทุกๆ สมัยของสภาคณบดี ประธานสภาคณบดีจะต้องจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานในต่างประเทศ 1 ครั้ง เพื่อให้คณบดี และ บุคลากรในสังกัดของสถาบันสมาชิกได้ศึกษาดูงาน และเป็นช่องทางในการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศให้กับสถาบันต่างๆ

สำหรับในสมัยที่ 35 นี้ คณบดีวิศวฯ ม.อ. ในฐานะประธานสภาคณบดีได้กำหนดทิศทาง/เป้าหมายในการศึกษาดูงานของสภาคณบดีในสมัยนี้ไว้ชัดเจนตั้งแต่เมื่อรับตำแหน่งว่าจะต้องเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อให้สถาบันต่างๆ ได้เรียนรู้ เข้าใจทั้งในด้านการศึกษา และวัฒนธรรม รวมทั้งจะเป็นช่องทางให้สถาบันสมาชิกของสภาคณบดีสามารถสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558  การศึกษาดูงานของสภาคณบดี ที่มีวิศวฯ ม.อ. เป็นผู้จัดการในครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษาดูงานในประเทศ บรูไน และอินโดนีเซีย ซึ่งได้จัดขึ้นในช่วงวันที่ 24-27 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา การศึกษาดูงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี คือมีคณบดีและผู้แทนจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมการดูงานของสภาคณบดีในครั้งนี้ถึง 63 ท่าน แม้การเดินทางจะมีความขลุกขลักบ้างเนื่องจากเป็นกลุ่มใหญ่ และมีระยะเวลาจำกัด แต่การศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศบรูไน และอินโดนีเซีย ก็ผ่านไปได้อย่างดี และเป็นไปตามแผนการที่วางไว้ทุกประการ มีคำชื่นชมจากท่านคณบดีและรองคณบดีที่ผ่านการศึกษาดูงานของสภาคณบดีมาในหลายๆ ครั้งว่า วิศวฯ ม.อ. ทำได้เยี่ยมครับ งานนี้ก็ต้องขอบคุณทางคุณกิ่งกาญจน์ และ รองธนิยา ที่ช่วยประสานงานกับบริษัททัวร์ และ จัดการประสานกับสถาบันการศึกษา และบริษัทเอกชนในเรื่องโปรแกรมการดูงานของสภาคณบดีในครั้งนี้ได้อย่างลงตัว กระผมเองก็เคยผ่านโปแกรมการศึกษาดูงานของสภาคณบดีมาหลายๆ ครั้ง ก็เรียนได้ว่า เจ้าภาพวิศวฯ ม.อ. ของเราจัดการได้ดีมากๆ ครับ โดยเฉพาะด้านอาหาร และที่พัก รวมทั้งโปแกรมที่หยืดหยุ่นให้กับสมาชิกและการดูแลในระหว่างการเดินทางของทางบริษัทที่เราเลือกมาจัดการก็ไม่ทำให้สมาชิกสภาคณบดีผิดหวัง แต่ทำให้สมาชิกจากสถาบันต่างๆ ยอมรับในศักยภาพของวิศวฯ ม.อ. ของเราครับ

3. โครงการ เพื่อนเยี่ยมเพื่อน ของสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35

โครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อนของสภาคณบดี เป็นการให้สถาบันสมาชิกของสภาคณบดีได้รู้จักสถาบันอื่นๆ ที่จัดการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งในแง่ของวิชาการ และ สันทนาการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับในปีนี้ ที่ประชุมกรรมการจัดการใด้พิจารณาไปเยี่ยมโรงเรียนนายเรือครับ ซึ่งเป็นหน้าที่ของประธาน และทีมงานของวิศวฯ ม.อ. ที่จัดการดำเนินการโครงการร่วมกับ โรงเรียนนายเรือ

กิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ของสภาคณบดีได้ดำเนินการในวันที่ 30 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมาซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนนายเรืออย่างดีเยี่ยม ตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชา จนถึงระดับปฏิบัติการ ชาวโรงเรียนนายเรือทุกท่านให้การต้อนรับ และจัดโปรแกรมให้สมาชิกของสภาคณบดีจำนวน 38 ท่าน ได้ดูงานอย่างเข้มเข้น ทั้งด้านวิชาการ และ ด้านประวัติศาสตร์ และตามด้วยงานเลี้ยงรับรองภาคกลางคืน ที่เป็นบรรยากาศที่อบอุ่น สร้างความประทับให้กับสมาชิกสภาคณบดีที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ทุกท่าน  ท่านคณบดี และ รองคณบดีหลายๆ ท่านได้ชื่นชมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้อย่างดี เพราะมีทั้งสาระความรู้เชิงวิชาการ โดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรทางทะเล ระบบการจำลองการเดินเรือ ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ สมัย รศ.112 การล่องเรือ และการผ่อนคลายในงานเลี้ยงต้อนรับครับ งานนี้วิศวฯ ม.อ. ต้อง ขอขอบคุณทางโรงเรียนนายเรือเป็นอย่างสูง ที่ให้ความร่วมมือกับวิศวฯ ม.อ. เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 35 ในการจัดโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ครับ

และคณะกรรมการ KM และ 5ส. จากวิศวฯ ม.อ. มีกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้าน KM และ 5 ส. ที่โรงเรียนนายเรือแห่งนี้ในวันที่ 4 เมษายน 2556 นี้ กระผมเชื่อว่าด้วยความร่วมมือที่ดีระหว่าง วิศวฯ ม.อ. กับ รร.นร. ผ่านเวทีการทำงานของคณบดีในฐานะประธานสภาคณบดีและจากการที่คณบดีได้ประสานกับผู้รับผิดชอบโครงการนี้ของ รร.นร. ไว้เบื้องต้นแล้วนั้นน่าจะส่งผลให้ทีมงานด้าน KM และ 5 ส จากวิศวฯ ม.อ. ของเราจะได้รับการต้อนรับที่ประทับใจและได้รับประสบการณ์ดีๆ จาก รร.นร.เช่นเดียวกันครับ

ทั้งหมดที่เล่ามานี้ เป็น บทบาทของผู้นำองค์กร ที่ดำเนินการเพื่อการสร้างชื่อเสียง สร้างเครือข่าย สร้างโอกาส ให้คณะวิศวฯ ม.อ. ของเราให้เป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับในแวดวงของวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานต่างๆ ผ่านบทบาทของสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งทำให้ชาววิศวฯ ม.อ. มั่นใจได้ว่า ถ้าพูดถึง วิศวฯ ม.อ. ในวงการของสถาบันการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาวิศวกร และ วสท. นั้น วิศวฯ ม.อ. ของเราเป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับในศักยภาพ เพราะการเป็นประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ถ้าสถาบันไม่มีศักยภาพ ไม่มีทีมงานที่ช่วยดำเนินการ/จัดการและหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ที่มีศักยภาพก็จะไม่สามารถดำเนินการให้ภารกิจของสภาคณบดีที่มีอยู่ค่อนข้างมากให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างแน่นอนครับ

จนถึงปัจจุบันถือได้ว่า วิศวฯ ม.อ. ของเราสอบผ่านกับการทำหน้าที่ตรงนี้ครับ กระผมยินดีที่จะเรียนกับประชาคมวิศวฯ ม.อ. ทราบว่า ท่าน คณบดีหลายๆ ท่านจากหลายๆ สถาบันชื่นชมในการทำงานของประธาน ทีมงานจัดการและการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆของวิศวฯ ม.อ. ที่จัดการทุกอย่างที่ผ่านมาได้อย่างดี ท่านกล่าวกับผมว่าการทำงานของวิศวฯ ม.อ. ให้กับสภาคณบดีในสมัยที่ 35 นี้เป็นอีกมาตรฐานของการทำงานที่จะกลายเป็นตัวเทียบเคียง หรือตัวเปรียบเทียบ(Benchmark) ให้กับประธานและสถาบันที่จะได้รับการเลือกให้เป็นประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยคนต่อๆไปครับ

อย่างไรก็ตามเรายังมีเหลืองานใหญ่อีกงานที่ในฐานะประธานและในฐานะสถาบันที่เป็นประธานต้องดำเนินการให้ดีที่สุดคือ การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 35 เพื่อเลือกประธานสมัยที่ 37 และมอบตำแหน่งให้กับประธานสมัยที่ 36 ครับ ซึ่งจะดำเนินการพร้อมๆ กับการจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 11 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 9-11 พ.ค. 2556 นี้ครับ และหลังจากนั้น บทบาทของวิศวฯ ม.อ. ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 35 ก็จะเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของทั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และ ของสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสืบไปครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 มีนาคม 2556 20:54 แก้ไข: 31 มีนาคม 2556 20:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอขอบพระคุณท่าน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 35 ที่ได้มุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นประธานฯ ในการขับเคลื่อนพันธกิจด้านต่างๆ ให้แก่คณะวิศวฯ ทั่วประเทศ และส่งผลให้มีความร่วมมือกันระหว่าง สภาวิศวกร สภาคณบดีคณะวิศวฯ และ คณะวิศวฯ ม.อ. ทั้งนี้ทำให้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะวิศวฯ ม.อ.เป็นที่รู้จักระดับประเทศ ซึ่งได้รับคำกล่าวชมจากท่านคณบดีคณะวิศวฯ สถาบันต่างๆ และจากสภาวิศวกร ถึงแม้ว่าดิฉันจะเป็นทีมคณะทำงาน ได้รับฟังแล้วรู้สึกประทับใจมาก และยิ่งรักคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. มากยิ่งขึ้นค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ