นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1821
ความเห็น: 1

เรียนรู้ และสื่อสารผลการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา และการจัดสัมมนาร่วมกับสภาวิศวกร

สภาคณบดี สภาวิศวกร ผนึกกำลังความคิดเพื่อ วิศวกรไทย

สายตรงคณบดี: เรียนรู้ และสื่อสารผลการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา และการจัดสัมมนาร่วมกับสภาวิศวกร

เรียน ท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสถาบัน และ ประชาคมวิศวฯ ม.อ. ทุกท่าน

การประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา ของสภาวิศวกร ครั้งที่ 3-1/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา มีสาระสำคัญที่ได้เรียนรู้จากการประชุมและขอนำเรียนมายัง ท่านคณบดี สมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และ ประชาคมวิศวฯ ม.อ.เพื่อ ทราบและเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี ที่ตรงกันระหว่างสภาวิศวกร สภาคณบดี และสถาบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศในประเด็นต่างๆ ดังนี้ครับ

1. ประเด็นการรับรองปริญญา

ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลจำนวนหลักสูตรที่ยื่นเข้ามาเพื่อขอรับรองปริญญา ในเดือน มกราคม 2556 รวม 10 หลักสูตร มีหลักสูตรที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการรับรองปริญญาของสภาวิศวกรในสาขาต่างๆ รวม 95 หลักสูตร และ มีหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติรับรองในการประชุมเดือนนี้ 1 หลักสูตร ครับ

2. ประเด็นชื่อปริญญา กับ การอนุมัติการรับรองปริญญา

คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมโยธา เสนอคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา เพื่อขอหารือแนวทางแก้ไขข้อบังคับฯ เกี่ยวกับชื่อหลักสูตรให้ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาที่ขอรับรองปริญญาฯ ที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่ควรแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว คือ ชื่อหลักสูตร ไม่จำเป็นต้อง ตรงกับ สาขาที่ขอรับรองปริญญาครับ โดยต้องพิจารณาในรายละเอียดของหลักสูตรว่า สอดคล้องกับ ประเภทของลักษณะงานของสาขาที่ขอรับรองหรือไม่ เช่น หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร (ดิน และ น้ำ)ที่ขอรับรองปริญญาในสาขาวิศวกรรมโยธา ก็ต้องไปดูว่า ดิน และ น้ำ เป็นประเภทของลักษณะงานในสาขาโยธา หรือไม่ ถ้า เรื่องดินและน้ำ เป็น ประเภทของลักษณะงานสาขาโยธา หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร (ดิน และ น้ำ) ก็สามารถขอรับรองปริญญาในสาขาวิศวกรรมโยธา ได้ เป็นต้น โดยสรุปก็คือ ชื่อหลักสูตร ไม่จำเป็นต้องตรงกับสาขาที่ขอรับรองปริญญาครับ ซึ่งในปัจจุบันสภาวิศวกรได้ให้การรับรองปริญญาของหลักสูตรที่มีชื่อไม่ตรงกับสาขาที่ให้การรับรองอยู่แล้ว เช่น หลักสูตรทางวิศวกรรมเกษตร ที่ขอรับรองปริญญาในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรเมคาทรอนิกส์ ที่สามารถ ขอรับรองปริญญาได้ ทั้ง ในสาขา วิศวกรรมเครื่องกล และ วิศวกรรมอุตสาหการ เป็นต้น

3. ประเด็น การแก้ปัญหาความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันของอนุกรรมรับรองปริญญา ในสาขาต่างๆ

ตามที่สถาบันการศึกษาประสบปัญหาในระหว่างการตรวจรับรองปริญญา ที่มักจะพบว่าคณะอนุกรรมการตรวจรับรองปริญญาแต่ละชุดมีแนวปฏิบัติ วิธิการ ที่แตกต่างกัน (ไม่เป็นมาตราฐานเดียวกัน) ซึ่งสภาวิศวกรก็รับทราบถึงจุดออ่นในประเด็นนี้ดี ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา จึงมีกำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาทุกสาขา เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกัน โดยจะมีการประชุมอนุกรรมการรับรองปริญญาทุกชุดในวันที่ 13 ก.พ. 2556 นี้ครับ ความพยามของท่านประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาของสภาวิศวกรสมัยที่ 5 นี้ที่จะพยามให้อนุกรรมการรับรองปริญญามีกระบวนการ วิธีดำเนินการ ในการตรวจรับรองหลักสูตรที่เป็นไปในลักษณะเดียวกัน มีมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขา ก็น่าจะลดปัญหาการปฏิบัติที่แตกต่างกันของอนุกรรมการรับรองปริญญาในสาขาต่างๆ ซึ่งก็จะทำให้การทำงาน/การตรวจรับรองปริญญาของคณะอนุกรรมการรับรองปริญญามีมาตราฐานเป็นที่ยอมรับของภาคการศึกษา/สถาบันการศึกษา มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ครับ

4. ประเด็นการแก้ปัญหาเรื่องหลักสูตรโดยการประชุมสัมมนาร่วมกันระหว่างสภาวิศวกร กับ สถาบันการศึกษา

สำหรับในประเด็นนี้นั้นเป็นนโยบายของท่านนายกสภาวิศวกรและเป็นความมุ่งมั่นของท่านประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา ที่ต้องการจะทำความเข้าใจ/รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อปรับปรุงการดำเนินการของสภาวิศวกรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักสูตรและการรับรองปริญญาใน 3 ประเด็นหลักๆ คือ

1. ประเด็นรายวิชาบังคับ 8+8
2. การจัดทำหลักสูตรร่วมกับต่างประเทศ (Sandwich program)
3. การจัดทำหลักสูตรแบบ Outcome base

ทั้งนี้เพื่อสภาวิศวกรจะได้นำข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอจากสถาบันต่างๆ ไปปรับปรุงการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น ประเด็นโครงสร้างหลักสูตรที่บังคับ 8+8 นั้น ถ้าความเห็นสุดท้ายจากทุกภาคส่วนแล้วว่าควรปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมอย่างไร ก็จะต้องไปแก้ข้อบังคับของสภาวิศวกรเป็นต้น โดยสภาวิศวกร จะเรียนเชิญสมาชิกสภาคณบดีทุกท่าน และ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆ ทุกสาขา ทุกสถาบัน ร่วมประชุม ระดมสมอง รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 3 ประเด็นนี้ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 เวลา 9.30-16.30 น. ครับ กระผมขอจึงเรียนมายังท่านคณบดีทุกท่าน ทุกสถาบันเพื่อทราบล่วงหน้าเผื่อทุกท่านจะได้ลงตารางนัดไว้ก่อนครับ และเรียนเชิญคณบดีของทุกสถาบันมาประชุมร่วมกันกับสภาวิศวกรในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ทั้งหมดที่เล่ามานั้นเป็นประเด็นสำคัญๆ ในการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ 3-1/2556 ที่ผ่านมาครับ และก่อนปิดการประชุมท่านประธานได้กล่าวขอบคุณ และ ชื่นชม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ร่วมกับสภาวิศวกร และ วสท. สาขาภาคใต้ จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “บทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Better Council of Engineers” เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งบรรยากาศการสัมมนา ทั้งการบรรยายพิเศษโดย ท่านนายกสภาวิศวกร การอภิปรายโดยประธานอนุกรรมการทางด้านการศึกษา และ วิชาชีพ และการแสดงความคิดเห็น ในทุกๆ ประเด็นจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างดียิ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศ (ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ และ อีสาน) ถึง 19 หน่วยงานประมาณ 80 คนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบนโยบายและแนวทาง/แนวคิดการบริหารสภาวิศวกรในสมัยที่5 ซึ่งถือได้ว่าเป็นสภาวิศวกรยุคใหม่ที่คิดใหม่และคิดบวกครับและท่านนายกสภาวิศวกรและกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 ได้รับข้อเสนอแนะจาก ท่านคณบดี หรือผู้แทนจากสถาบันต่างๆ และจากภาคเอกชนเพื่อนำไปจัดทำเป็นนโยบาย/แนวทางการดำเนินการในหลายๆเรื่องทั้งในเรื่องการรับรองปริญญา (ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา)และเรื่องการพัฒนาวิศวกรเพื่อเลื่อนระดับ (สำหรับสมาชิกและวิศวกร) และสภาวิศวกรได้มอบประเด็นให้ สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ไปจัดทำรายวิชาที่ทางสถาบัน/หลักสูตรเห็นว่าควรจะมี (บังคับเรียน) ในหลักสูตรของสาขาต่างๆ ขนานไปกับการทำงานของสภาวิศวกรโดยเน้นความยืดหยุ่นของหลักสูตรให้มีรายวิชาบังคับน้อยที่สุดแต่วิศวกรที่จบไปต้องมีความรู้และทำงานได้ซึ่งเป็นแนวทางที่จะทำให้หลักสูตรทางวิศวกรรมศาสตร์ของแต่ละสถาบันสามารถมีความเฉพาะ/เชี่ยวชาญที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบันได้ครับ

โอกาสนี้กระผมขอขอบคุณทีมงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ทีมงานของสภาวิศวกร ที่ได้ร่วมกันจัดการสัมมนาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรในครั้งนี้ได้อย่างดียิ่ง และขอขอบพระคุณ ท่านคณบดีของสถาบันต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือเดินทางมาร่วมประชุมด้วยตนเองและ/หรือส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาร่วมกับสภาวิศวกรเป็นอย่างดี แสดงถึงพลังความร่วมมือร่วมใจของสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยที่จะร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์ของเราให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี และตอบสนองต่อความต้องการของโลกในปัจจุบันต่อไปครับ

สุดท้ายนี้ กระผมขอเรียนกำหนดการและกิจกรรมที่สำคัญๆ ของสภาคณบดี ในเดือน มกราคม และกุมภาพันธ์ ที่สมาชิกสภาคณบดีควรทราบเพื่อจะได้เตรียมการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้ครับนี้

1. กำหนดการที่ต้องส่งบทความสำหรับการประชุม วิศวศึกษาครั้งที่ 11 ภายใน 31 มกราคม 2556 นี้ (ซึ่งอาจจะต้องขยายต่อครับ)

2. กำหนดการแจ้งชื่อพร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางและชำระเงินสำหรับการเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศสมัยที่ 35 ณ.ประเทศบรูไน และอินโดนีเซีย ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 ทางผู้ประสานงานของคณะกำลังสรุปจำนวนที่แจ้งชื่อเข้ามาแล้วและจะประสานกับบริษัททัวร์ เพื่อดูว่าในกรณีที่สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมแต่ไม่สามารถดำเนินการเรื่องต่างๆ ได้ทันภายในวันที่ 31 มกราคมนี้ ว่าจะสามารถขยายเวลาออกไปได้หรือไม่อย่างไร และจะแจ้งให้กับท่านคณบดีทุกสถาบันทราบผ่านทาง website ของสภาคณบดีนะครับ

3. กำหนดการประชุม คณะกรรมการจัดการสภาคณบดี (เฉพาะกรรมการจัดการสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35) วันที่ 21 ก.พ. 2556 ณ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

4. กำหนดการประชุมสามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ในวันที่ 22 ก.พ. 2556 ณ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ขอบคุณครับ
รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 มกราคม 2556 09:28 แก้ไข: 30 มกราคม 2556 09:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
ชลธิศ [IP: 58.11.97.104]
03 กุมภาพันธ์ 2556 10:51
#83873

ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆครับ ประเด็นต่างๆที่ท่านได้แจ้งมา ทั้งการจัดหลักสูตรที่ยืดหยุ่นขั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการผสมผสานหลักสูตรกับต่างประเทศ จะเป็นส่วนสำคัญในการปรับตัวให้การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศมีความคล่องตัวและ dynamics มากยิ่งขึ้น ถึงสิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นและคงใช้เวลาในการดำเนินการระยะเวลาหนึ่ง แต่ความร่วมมือระหว่างสภาวิศวกรและการรับข้อคิดเห็นจากสภาคฯบดีฯ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เป็นจุดเริ่มต้นที่จะส่งให้เกิดผลรับที่ดีแน่นอนครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ