นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1620
ความเห็น: 0

เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน มกราคม 2556 (ตอนที่ 1)

ก.พ.อ. ขยายการใช้ผลงานตามเกณฑ์เดิมในการขอกำหนดตำแหน่งของสายสนับสนุน

สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน มกราคม 2556 (ตอนที่ 1)

เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน


การประชุม คบม. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นการประชุม คบม. ครั้งแรกของปีนี้ มีวาระที่สำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมวิศวฯ ดังต่อไปนี้ครับ

1. การขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นโดยใช้ผลตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้เดิม

ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งในสายวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนครับ ตามที่ ก.พ.อ. ได้กำหนดผลงานสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นในตำแหน่งตั้งแต่ชำนาญการพิเศษขึ้นไปที่ต้องใช้ผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน (ภาคบังคับ) และ สกอ. ได้แจ้งขยายเวลาผ่อนผันให้สามารถใช้ผลงานตามเกณฑ์เดิมที่สามารถใช้ สิ่งประดิษฐ์ หรือ งานสร้างสรรค์อื่นๆ แทนงานวิจัยได้นั้น และได้มีการผ่อนผันมาตลอดจนถึง วันที่ 30 ก.ย. 2555 ที่ผ่านมานั้น

การประชุมของ ก.พ.อ. เมื่อ 30 พ.ย. 55 ได้พิจารณาแล้วว่าเนื่องจากในส่วนของ ก.พ. ยังไม่ได้มีนำเรื่องการเสนอผลงานวิจัยมาเป็นองค์ประกอบในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการพลเรือนสามัญอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.พ. ก.พ.อ. (ซึ่งกำกับดูแลข้าราชการพลเรือนสามัญในสถาบันอุดมศึกษา) จึงมีมติให้มีการขยายระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนสามัญในสถาบันอุดมศึกษา สามารถขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันการศึกษากำหนดไปพลางก่อน จนกว่า ก.พ.จะมีการกำหนดให้มีการเสนอผลงานวิจัยเป็นองค์ประกอบในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการพลเรือนสามัญอื่นๆ ในสังกัดของ ก.พ. ด้วย

ซึ่งนั่นก็หมายความว่า การขอกำหนดตำแหน่งในสายวิชาชีพ ใน ม.อ. ของเราทั้ง ข้าราชการ และ พนักงานมหาวิทยาลัยก็จะเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่กำหนดในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งทุกท่านสามารถดูรายละเอียดประกาศของมหาวิทยาลัยได้จาก HR ของคณะ หรือจะดูได้จาก website ของ กจ. ของมหาวิทยาลัยได้ครับ ดังนั้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงาน/หรือได้มีการดำเนินการตามตามเกณฑ์เดิม (ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2553) และชะลอการดำเนินการไปไว้เนื่องจากรอความชัดเจนในประเด็นเรื่องของผลงานที่ต้องใช้ จากการที่ สกอ. ได้แจ้งขยายมาเวลาในครั้ง นี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการขยายเวลาแบบระยะยาวครับหรืออาจจะเป็นการขยายเวลาตลอดไปก็ได้ครับ เพราะถ้า ก.พ. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ ทาง ก.พ.อ. ก็คงจะต้องใช้เกณฑ์เดิมไม่เช่นนั้นก็จะเกิดความแตกต่างในการใช้ผลงานเพื่อการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของข้าราชการพลเรือนสามัญระหว่างข้าราชการ/พนักงานราชการที่กำกับดูแลโดย ก.พ. กับข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยที่กำกับดูแลโดย ก.พ.อ. ได้ครับ

2. การขออนุมัติกำหนดชื่อและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม

ชื่อและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ในปี พ.ศ. 2545 มีด้วยกัน 4 กลุ่ม คือ

1.กลุ่มวิชาชีพทั่วไป เช่น นักวิชาการอุดมศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี บรรณรักษ์ นิติกร และ ตำแหน่งอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด
2.กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น ทันตแพทย์ นายแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ตำแหน่งอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด
3.กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น วิศวกร สถาปนิก นักวิทยาศาสตร์ และ ตำแหน่งอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด และ
4.ผู้ช่วยปฏิบัติการทางวิชาชีพ เช่น พนักงานปฏิบัติการ พนักงานทางการแพทย์ ช่างเทคนิค และ ตำแหน่งอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด 

ทั้งนี้ คบม. มีอำนาจในการพิจารณากำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานตำแหน่งในทั้ง 4 กลุ่ม เพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ได้

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ ขออนุมัติกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม และเสนอ คบม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาและเห็นชอบให้มีการกำหนด ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ขึ้น และ สามารถใช้กับ คณะ/หน่วยงาน อื่นๆ รวมทั้ง คณะวิศวฯ ของเราด้วยครับ ดังนั้นสิ่งที่คณะจะดำเนินการสืบเนื่องจาก เรื่องนี้มีอยู่ 2 เรื่องสำคัญๆ คือ

1. เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอเปลี่ยนตำแหน่งของ บุคลากรสายสนับสนุน ที่ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณสมบัติ และ การปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐานของตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วน พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ที่ปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เป็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และในส่วนของพนักงานเงินรายได้ทางคณะก็จะดำเนินการในลักษณะเดียวกันครับ

2. ทางคณะจะประสานกับภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อสำรวจ หน้าที่/ตำแหน่ง/ภาระงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็น พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และ พนักงานเงินรายได้ เพื่อดูความสอดคล้องของชื่อตำแหน่ง/ภาระงาน ที่เป็นอยู่ว่าสอดคล้องกับตำแหน่งที่กำหนดไว้ในกลุ่ม 4 กลุ่มข้างต้นหรือไม่ ถ้า ไม่สอดคล้อง และเป็นตำแหน่งที่มีการกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งไว้ในกลุ่มของข้าราชการ หรือของ พนักงานมหาวิทยาลัย ในหน่วยงานอื่นที่อ้างอิงได้ ก็จะเสนอมหาวิทยาลัยขออนุมัติกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานตำแหน่งให้สอดคล้องกับภาระงาน/ชื่อตำแหน่ง/มาตรฐานตำแหน่งที่เหมาะสมต่อไป เท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คณะวิศวฯ ของเรามี บุคลากรสายสนับสนุน ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ เครื่องจักรกล เทคโนโลยี Software และ Hardware ต่างๆ ที่ไม่ได้เป็นงานทางด้านวิทยาศาสตร์ แต่บรรจุเข้าทำงานในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ใน 4 กลุ่มข้างต้น) จึงดูเหมือนว่า ตำแหน่งและภาระงานไม่ได้ไปด้วยกันซึ่งทางคณะก็คงจะต้องศึกษา ชื่อตำแหน่ง/มาตรฐานตำแหน่งที่มีอยู่ ที่ใกล้เคียงกับภาระงานเหล่านี้และขออนุมัติมหาวิทยาลัยเพื่อ ขอเพิ่มชื่อตำแหน่งและมาตราฐานตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไปครับ

สิ่งที่จะเพิ่มเติมสำหรับการบริหารบุคคลของคณะคือ การดำเนินการเสนอให้มหาวิทยาลัย หรือ คบม. พิจารณาในประเด็นต่างๆ นั้น สามารถเริ่มโดยต้นสังกัดของบุคลการ เพราะเข้าใจปัญหา และ ประเด็นต่างๆ กว่า มหาวิทยาลัย ซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ในภาพรวมครับ ดังนั้นหลายๆ เรื่องต้องเริ่มจากคณะ/หน่วยงานดังเช่นกรณีนี้ครับ


3. การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ที่ประชุม คบม. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ได้เห็นชอบการขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 10 ราย ในจำนวนนี้มีบุคลากรของคณะวิศวฯ 1 ราย คือ นายนิยม พรหมรัตน์ ซึ่งได้รับการอนุมัติแต่งตั้งในตำแหน่งระดับชำนาญงานพิเศษ ครับ ในนามของทีมบริหารคณะ ขอแสดงความยินดี และเรียนเชิญชาววิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จของคุณครูนิยม ด้วยกันนะครับ ผมเชื่อว่าความรู้ ความสามารถ ความทุ่มเท และความเสียสละในการปฏิบัติราชการของคุณครูนิยมเป็นส่วนสำคัญที่นำมาซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นหลังๆ ต่อไปขอเป็นกำลังใจให้คุณนิยมในการทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมต่อไปนะครับ

นอกจากทั้ง 3 เรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับบุคลการสายสนับสนุนโดยตรงแล้ว ที่ประชุม คบม. ได้พิจารณาเห็นชอบเรื่องการกำหนดกรอบพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะจัดสรรให้กับคณะต่างๆ ใหม่ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการบริหารอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยของคณะ/หน่วยงาน รวมทั้งคณะวิศวฯ ด้วยนั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทางคณะจะต้องทำความเข้าใจกับภาควิชา/หน่วยงาน และประชาคมวิศวฯ ต่อไป แต่เนื่องจากสายตรงคณบดี่เล่ามามีความยาวพอสมควรแล้ว กระผมขอยกประเด็นเรื่อง การกำหนดกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2556 ไปเล่าในสายตรงคณบดีครั้งต่อไปนะครับ (เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน มกราคม 2556 (ตอนที่ 2))

สำหรับในครั้งนี้ถ้าภาควิชา/หน่วยงาน และ/หรือ บุคลากรท่านใดมีประเด็นสงสัย หรือ ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ที่ได้นำเรียนไว้ก็สามารถให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มายังกระผมหรือทีมบริหาร/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ เหล่านี้ได้ครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 มกราคม 2556 09:51 แก้ไข: 18 มกราคม 2556 12:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ