นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1414
ความเห็น: 1

เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มกราคม 2556

สาระสำคัญในเรื่องเล่านี้ มี คน กลยุทธ์ งบประมาณ และตำแหน่งทางวิชาการ

สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มกราคม 2556

เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

การประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556 มีประเด็นที่สำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวฯ ที่ขอนำมาสื่อสารกับประชาคมวิศวฯ ใน 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ครับ

1.เรื่องนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2557

นโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2557 ที่มหาวิทยาลัยนำเสนอสภามหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ 22 นโยบาย กล่าวโดยง่ายๆ คือ ในการจัดทำงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ 2557 นั้นมหาวิทยาลัยจะ “ส่งเสริม สนับสนุน” ในเรื่อง/ประเด็นต่างๆ ทั้งหมด 22 เรื่อง ซึ่งจะขอสรุปเป็นประเด็นสั้นๆ สื่อสารให้กับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ฐานมหาวิทยาลัยที่มั่นคง

มหาวิทยาลัยจะ ส่งเสริม สนับสนุน นโยบายหลัก 5 นโยบาย ประกอบด้วย

1.1 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพย์สินและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
1.3 การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งการ ประเมินภายในและภายนอก
1.4 การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ
1.5 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ภารกิจที่เชื่อมโยงเป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยจะ “ส่งเสริม สนับสนุน” ใน 10 นโยบาย ประกอบด้วย

2.1 การขยายบทบาทของคณะ/หน่วยงานในด้านการวิจัย และบัณฑิตศึกษา ให้สามารถก้าว ไปสู่ Research Faculty
2.2 การเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับการวิจัย การนำการวิจัยเข้าสู่การเรียนการสอนทั้งในระดับ ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
2.3 การผลิตบัณฑิต/งานวิจัยในสาขาที่มีศักยภาพในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
2.4 การปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาและวิธีการเรียนรู้ให้ทันสมัย
2.5 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนและพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับสมรรถนะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในการเข้าสู่ตลาดงานสากล
2.6 การดำเนินงานตามนโยบายกองทุนตั้งตัวได้ ของรัฐบาล
2.7 การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น e-university
2.8 โครงการ/กิจกรรมเพื่อธำรงรักษา และส่งเสริมคุณค่าแห่งวัฒนธรรม
2.9 งานตามนโยบายการวิจัยศักยภาพพื้นที่ การศึกษาศักยภาพทรัพยากรระดับจังหวัด
2.10 โครงการ/กิจกรรมที่สามารถสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ตลอดชีวิตให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ภาคอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารมหาวิทยาลัยและระบบวิทยาเขต

มหาวิทยาลัย “ส่งเสริม สนับสนุน” ในนโยบายต่างๆ 4 ประเด็น ประกอบด้วย
3.1 การสร้างระบบนิเวศน์แวดล้อมในมิติมหาวิทยาลัยสีขาว/วิทยาเขตสีเขียว
3.2 สนับสนุนงบประมาณเน้นงานที่เป็น Flagship ของแต่ละวิทยาเขต
3.3 การใช้ทรัพยากรร่วมกันในแต่ละวิทยาเขต
3.4 การพัฒนาระบบ ICT

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก้าวสู่ความเป็นสากล/นานาชาติ

มหาวิทยาลัย ส่งเสริม สนับสนุน ใน 3 นโยบาย หลักๆ คือ

4.1 การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Education-hub ภายใต้ภาวการณ์เปิดเสรีของอาเซียน
4.2 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การยกระดับภาษาอังกฤษของ บัณฑิต
4.3 การดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT

เปรียบเทียบ: ยุทศาสตร์มหาวิทยาลัย กับ แผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ 22 นโยบาย ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ 2557 กับแผนกลยุทธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปีงบประมาณ 2555-2559 ที่ประกอบด้วย วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้งหมด 11 ประเด็น (ดังรายละเอียดข้างล่าง) พบว่าแผนกลยุทธ์ของคณะมีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในทุกประเด็น (ตัวเลขในวงเล็บแสดงตัวอย่างความสอดคล้องระหว่างนโยบายของมหาวิทยาลัยกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ ของคณะฯ)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ในแผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์

1). ผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาด
(สอดคล้องกับนโยบาย 2.4, 2.5)
2). การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(สอดคล้องกับนโยบาย 4.1, 4.2)
3).การพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้
(สอดคล้องกับนโยบาย 2.5)
4). ผลิตงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (สอดคล้องกับนโยบาย 1.1, 2.1) 5).พัฒนางานบริการวิชาการที่ผู้รับบริหารให้การยอมรับในขีดความสามารถของผู้ให้บริการ(สอดคล้องกับ นโยบาย 2.10)
6).ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง (สอดคล้องกับนโยบาย 1.3)
7).จัดหาและบริหารจัดการงบประมาณอย่างเพียงพอ (สอดคล้องกับนโยบาย 1.4) 8).จัดหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเพียงพอ
(สอดคล้องกับนโยบาย 1.2, 1.4)
9).การสร้างฐานข้อมูล/กิจกรรม และช่องทางในการติดต่อกับศิษย์เก่าและบุคลากรที่เคยปฏิบัติงานกับคณะ (สอดคล้องกับนโยบาย 1.5)
10.การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน
(สอดคล้องกับนโยบาย 1.3, 1.4 และ 3.4)
11. การถ่ายทอดผลงานวิจัย/วิชาการ/เทคโนโลยีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
(สอดคล้องกับนโยบาย 2.9, 2.10)

ทั้งนี้ในวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ของคณะทั้ง 11 ประเด็นก็จะมี แผนปฏิบัติการระยะสั้น (1 ปี) แผนระยะยาว (5 ปี) ตัวชี้วัด และเป้าหมายในช่วงปี 2555-2559 ดังรายละเอียดในแผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2555-2559 จากแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวที่กำหนดไว้ของแต่ละด้านนั้นถ้ามีการดำเนินการตามแผนดังกล่าวก็จะสามารถตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในทั้ง 22 นโยบายได้เป็นอย่างดีครับ

สิ่งที่คณะจะต้องดำเนินการในช่วงที่สิ้นปีงบประมาณ 2555  คือจะต้องประเมินผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ในปีงบประมาณ 2555 ที่ผ่านมาว่าเราสามารถดำเนินการได้ตามแผน ตัวชี้วัด และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยผลการประเมินดังกล่าวก็จะใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับแผนปฏิบัติการต่างๆ ของคณะในปี 2556 ให้เป็นแผนที่ปฏิบัติได้จริงมากขึ้น และในขณะเดียวกันทางคณะก็จะสามารถนำข้อมูล ยุทศาสตร์/นโยบาย สำหรับการจัดทำงบประมาณในปี 2557 ของมหาวิทยาลัยที่นำเรียนให้กับประชาคมรับทราบในสายตรงคณบดีครั้งนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนด/ปรับปรุง แผน/กิจกรรม/โครงการ ในแผนปฏิบัติการของคณะทั้งในปี 2556 และ 2557 ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยได้

2. ร่างข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการแก้ไข ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คบม.) โดยเห็นชอบการแก้ไขในคุณสมบัติของกรรมการใน ข้อ 5(2) จากเดิมที่กำหนดให้กรรมการตามข้อ 5(2) นี้เป็น กรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งจากข้าราชการจำนวนไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการโดยให้อยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี แก้ไขเป็น กรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งจากข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวนไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการโดยให้อยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี ซึ่งก็จะทำให้พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถเข้ามาเป็นกรรมการ คบม. ได้ เพื่อจะได้ร่วมพิจารณา แสดงความคิดเห็น และรับทราบนโยบาย แนวทาง การบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยในภาพรวมได้ครับ

3. การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เห็นชอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจากคณะต่างๆ ซึ่งมีทั้งระดับ ผศ. รศ. และ ศ. โดยในส่วนของคณะวิศวฯ ของเรามี ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. 2554 เป็นต้นไป

ในนามของทีมบริหารคณะ กระผมขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์สกุณาผ่านทางสายตรงคณบดีอีกครั้ง และขอให้ท่านอาจารย์ได้มีพลัง มีกำลังใจ ในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผศ. เพื่อความเจริญก้าวหน้าของภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย และตัวอาจารย์เองต่อไปครับ

ในการพิจารณาวาระเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการนี้ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ตั้งข้อสังเกตว่า การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการนั้นใช้เวลาค่อนข้างนาน เฉลี่ยแล้วแต่ละรายจะใช้เวลามากกว่า 1 ปี โดยท่านประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของ ม.อ. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขั้นตอนที่ช้าที่สุดคือ Reader ใช้เวลานานมาก บางครั้งก็ต้องเปลี่ยน Reader ใหม่หลายครั้งทำให้ต้องเสียเวลา ท่านประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะเร่งให้กระบวนการพิจารณาโดย Reader นี้เร็วขึ้นโดยจะใช้วิธีนัดประชุมกรรมการทันทีหลังครบเวลาที่แจ้งให้ส่งผลการพิจารณาก็น่าจะเร่งให้ Reader พิจารณาผลงานเร็วขึ้น ระยะเวลาในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการก็น่าจะลดลงครับ

นอกจากจะมีการปรับกระบวนการ/ขั้นตอนในระดับมหาวิทยาลัยดังที่กล่าวไปแล้วนั้น ในส่วนของคณะเองก็ได้มีการปรับกระบวนการภายในให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นโดยที่เมื่อก่อนเมื่อมีผู้ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการเข้ามาถึงจะนัดประชุมกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของคณะเพื่อพิจารณาผลงานและเลือก Reader ทำให้การนัดหมายไม่เป็นระบบและเกิดความล่าช้า ดังนั้นเมื่อเริ่มปีงบประมาณ 2556 นี้ทางคณะได้ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาในระดับคณะใหม่โดยจัดทำตารางการประชุมของกรรมการชุดนี้ทุกเดือน ซึ่งเป็นการนัดหมายกรรมการที่เป็นระบบชัดเจนกรรมการทุกท่านทราบวันนัดหมายล่วงหน้าหลายๆ เดือน ก็จะสามารถบริหารเวลาของท่านได้ การดำเนินการในลักษณะนี้ก็จะช่วยให้ขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองในระดับคณะเร็วขึ้นได้ครับ โดยตั้งเป้าว่าเมื่อมีการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการเข้ามามาถึงการจัดการทรัพยากรบุคคลของคณะ จะต้องสามารถพิจารณาทั้งในระดับกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับคณะและการพิจารณาจากกรรมการประจำคณะให้แล้วเสร็จและส่งออกไปจากคณะได้ภายใน 1 เดือน ครับ

ดังนั้นเมื่อมีการปรับกระบวนการในทั้งส่วนของมหาวิทยาลัยและในส่วนของคณะก็น่าจะส่งผลให้ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของคณะวิศวฯ ลดลงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ครับ

ทั้งหมดนี้เป็นสาระสำคัญๆ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ขอสื่อสารมายังประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน และเชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่สังคมวิศวฯ ม.อ. นะครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 10 January 2013 23:59 Modified: 13 January 2013 10:38 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
วิริยะ ทองเรือง [IP: 172.31.32.224]
12 January 2013 09:35
#83219

ในวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ในแผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องที่ 4). ผลิตงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (สอดคล้องกับนโยบาย 1.1, 2.1) ข้างต้น น่าจะตรงกับหัวข้อ 1.4, 2.1 และ 6.1 ในแผนกลยุทธ์คณะ 2555-2559 นะครับ ขอบคุณครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.26.179.251
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ