นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1382
ความเห็น: 0

สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากการประชุมอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา ของสภาวิศวกร ครั้งที่ 2-2/2555

สาระสำคัญจากการประชุมอนุกรรมการมาตราฐานการศึกษาของสภาวิศวกร เพื่อ ความเข้าใจ และเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาของสมาชิกสภาคณบดี

สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากการประชุมอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา ของสภาวิศวกร ครั้งที่ 2-2/2555

เรียน ท่านคณบดี สมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และ ประชาคมวิศวฯ ม.อ. ทุกท่าน

ในการประชุมอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา ของสภาวิศวกร ครั้งที่ 2-2/2555 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมามีประเด็นสำคัญๆ จากที่ประชุมที่ขอนำมาสื่อสารกับท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันต่างๆ และ ประชาคมวิศวฯ ม.อ. เพื่อเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในบทบาทของอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา ของสภาวิศวกรที่มีประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็น อนุกรรมการอยู่ด้วย โดยมีรายละเอียดของวาระต่างๆ ที่จะสื่อสารในการประชุมครั้งที่ 2 นี้ดังนี้ครับ

วาระเรื่องแจ้งเพื่อทราบ:

เป็นวาระที่แจ้งเพื่อทราบที่เป็นวาระปกติได้แก่ เรื่องหลักสูตรที่ยื่นเข้ามาขอรับรองปริญญา เรื่องการติดตามผลการรับรองปริญญา เรื่องการส่งผู้แทนจากสภาวิศวกรเข้าร่วมเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตาม กรอบ TQF

วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติ :
ในการประชุมครั้งนี้มีหลักสูตรที่เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองปริญญาและที่ประชุมอนุมัติ รวม 10 หลักสูตร

วาระเพื่อพิจารณา:

ในการประชุมครั้งนี้ มีวาระพิจารณาเรื่องสำคัญๆ 4 เรื่อง ผมขอนำประเด็นต่างๆ ที่สำคัญๆ ที่ได้เรียนรู้จากการประชุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ มาเล่าสื่อสารเพื่อเป็นความรู้แก่ สมาชิกคณะวิศวกรรมศาสตร์/สถาบันต่างๆ เพื่อให้เป็นที่เข้าใจตรงกันระหว่าง สถาบันการศึกษา สภาคณบดี และ สภาวิศวกร ในเรื่องต่างๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลแก่ประชาคมวิศวฯ ม.อ. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำและบริหารหลักสูตรของภาควิชา/สาขา ต่างๆ ดังนี้

1. การรับรองหลักสูตรที่เปิดสอนร่วมกับต่างประเทศ:

ในเรื่องนี้มีสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรร่วมกับต่างประเทศได้ขอคำแนะนำจากสภาวิศวกรในเรื่องการรับรองปริญญาของหลักสูตรที่ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการร่วมพิจารณาวาระนี้คือ ในกรณีที่คณะ/สถาบันทำการเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีร่วมกับต่างประเทศในลักษณะต่างๆ เช่น หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน แบบ 2+2 ( เรียนในประเทศ 2 ปี และเรียนต่างประเทศ 2 ปี) เป็นต้น แนวทางการอนุมัติใบอนุญาตสำหรับผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรประเภทนี้ ที่สภาวิศวกร กำหนดคือ คณะ/สถาบัน จะต้องส่งรายละเอียดของหลักสูตร ของทั้งสถาบันในประเทศและต่างประเทศให้สภาวิศวกร เพื่อประกอบการพิจารณาการรับรองปริญญาและการรับรองปริญญาจะรับรองเป็นรายบุคคล โดยสภาวิศวกรจะตรวจรายวิชาต่างๆ ตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร และจะต้องมีรายวิชาครบตามที่กำหนดถึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพเช่นเดียวกับนักศึกษาที่จบหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในประเทศไทยที่สภาวิศวกรรับรอง ในกรณีที่นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือกับต่างประเทศแต่มีรายวิชาไม่ครบ ก็สามารถเรียนเพิ่มเติมในสถาบันในประเทศให้ครบก่อนจึงจะสามารถขอยื่นให้มีการรับรองปริญญาเป็นรายบุคคลได้

2. การใช้ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และ วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554:

สิ่งที่ได้เรียนรู้และสื่อสารต่อคือ: มติเกี่ยวกับการบังคับใช้ระเบียบนี้ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารขอรับรองปริญญาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 อนุโลมให้พิจารณาตามระเบียบ ปี 2551 ได้ ส่วนผู้ที่ยื่นเอกสารขอรับรองปริญญาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ให้พิจารณาเอกสารตามระเบียบปี 2554 และอาจอนุโลมพิจารณาเอกสารตามระเบียบปี 2551 ได้หากเป็นหลักสูตรก่อนปี 2555 ตามแต่คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ แต่ละสาขาจะพิจารณาเห็นสมควร แต่ถ้าเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เป็นต้นไปต้องพิจารณาตามระเบียบปี 2554 เท่านั้น

ประเด็นการอนุโลมให้ใช้ระเบียบ 2551 กับหลักสูตรปรับปรุง ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอนุกรรมการรับรองปริญญา ในแต่ละสาขา ซึ่งยังมีมาตราฐานการพิจารณาที่มีความแตกต่างกันในแต่ละสาขา แต่ส่วนใหญ่อนุกรรมการรับรองปริญญาจะอนุโลมตามระเบียบ 2551 ยกเว้นว่าหลักสูตรปรับปรุงนั้นมีรายวิชาที่สำคัญๆ แตกต่างไปมากคณะอนุกรรมการอาจจะไม่พิจารณาอนุโลมให้

3. รายวิชาศึกษาทั่วไป สามารถนำมาเทียบเป็นรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหรือวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะสาขาได้หรือไม่:

หลักสูตรของสถาบันแห่งหนึ่ง ได้จัดรายวิชา Drawing ไว้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยใช้ชื่อรายวิชาเป็น Drawing Communication ที่มีคำอธิบายรายวิชาเหมือนกับรายวิชา Engineering Drawing ที่กำหนดโดยสภาวิศวกร สถาบันดังกล่าวได้ขอเทียบรายวิชา Drawing Communication ที่ระบุไว้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกับรายวิชา Engineering Drawing ในหมวดวิชาพื้นฐาน
สิ่งที่ได้เรียนรู้คืออนุกรรมการยึดหลักการว่าถ้ามี รายวิชานั้นคำอธิบายรายวิชาเหมือนกัน และเป็นรายวิชาบังคับ จะอยู่ในหมวดใดก็ได้ครับ ในกรณีนี้อนุกรรมการเห็นชอบให้เทียบรายวิชาดังกล่าวได้ครับ ทั้งนี้การพิจารณาว่ารายวิชาใดจะเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปได้หรือไม่นั้นทางสภาวิศวกรไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว แต่เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย และ สกอ. ครับ เท่าที่ทราบ บางมหาวิทยาลัยมีรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปเหมือนกันทุกคณะ แต่บางมหาวิทยาลัยแต่ละคณะมีรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปไม่เหมือนกัน สภาวิศวกรจะไม่ไปดูตรงนี้แต่จะดูว่ามีรายวิชาที่สภากำหนดที่เป็นรายวิชาบังคับครบหรือไม่ ส่วนจะอยู่ในหมวดใดก็ได้ครับ

เรื่องที่ 4 เป็นเรื่องการให้ความเห็นในกรณีที่มีผู้ร้องขอให้สภาวิศวกรเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ในเรื่องนี้ไม่สามารถเล่าถึงรายละเอียดได้ สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ แม้ว่าเราจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ว แต่ถ้ามีผู้อื่นร้องขอให้กรรมการสภาวิศวกรเพิกถอนใบอนุญาตเพราะขาดคุณสมบัติ ทางกรรมการสภาวิศวกรก็จะดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอน โดยจะขอความเห็นจากอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติในเรื่องวุฒิการศึกษา ก็จะขอความเห็นมายังอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา ซึ่งจะต้องให้ผู้ที่ถูกร้องเรียนเพิกถอนใบอนุญาตนั้นส่งผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับอนุกรรมการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นแก่กรรมการสภาวิศวกรต่อไป

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเล่าที่ได้เรียนรู้จากการประชุมอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา ของสภาวิศวกร ครั้งที่ 2-2/2555 ครับ ผมเชื่อว่าการสื่อสารข่าวสารจากที่ประชุมอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาของสภาวิศวกร มายังสมาชิกสภาคณบดี ก็น่าจะเป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจ สร้างความร่วมมือ ที่ดีระหว่างสภาคณบดีกับสภาวิศวกร ได้อีกทางหนึ่งครับ ถ้าสมาชิกสภาคณบดีมีข้อเสนอแนะประการใดที่จะฝากให้กระผมนำเข้าไปหารือในอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา ของสภาวิศวกร ก็สามารถแจ้งมายังกระผมได้เพื่อจะได้หารือในที่ประชุมในครั้งต่อๆ ไปครับ และข้อมูลต่างๆ ที่นำมาบอกเล่าก็จะทำให้ทุกสถาบันรวมทั้ง ประชาคมวิศวฯ ม.อ. ได้รับทราบแนวทางการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ของสภาวิศวกรได้ครับ

อนึ่งสำหรับการประชุมอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา ของสภาวิศวกร ครั้งที่ 1-1/2555 นั้นผมได้สรุปและนำแจ้งในที่ประชุมกรรมการจัดการสภาคณบดีแล้ว อ่านรายละเอียดที่

http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroup/loadfile.php?jobcode=fc36c8537ef140ae294f6ce412535aee

 

และกระผมจะนำการสรุปการประชุมอนุกรรมการมาตราฐานการศึกษา ของสภาวิศวกร ของครั้งที่ 1 และ 2  เข้าแจ้งเพื่อทราบในการประชุมสามัญสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย อย่างเป็นทางการในการประชุม ครั้งที่ 3/สมัยที่ 35 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 22 ก.พ. 2556 ที่ มศ.ว. ประสานมิตร ต่อไปด้วยครับ

 

ขอบคุณครับ

อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 มกราคม 2556 10:11 แก้ไข: 03 มกราคม 2556 11:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ