นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1488
ความเห็น: 1

สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุม คณบดี ประจำเดือน ก.ย. 55

ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จะเข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้

สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุม คณบดี ประจำเดือน ก.ย. 55

เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

การประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2555 ที่ผ่านมา มีประเด็นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร และหน่วยงานภายในคณะวิศวฯ ที่ขอนำมาเรียนให้กับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบใน 3 ประเด็นดังนี้ครับ

1. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่ประชุมคณบดีรับทราบ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. อย่างเป็นทางการ ซึ่ง ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีหน่วยระดับคณะหรือเทียบเท่าเข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 27 หน่วยงาน มีผลการประเมินในระดับดีมาก 13 หน่วยงาน ระดับดี 14 หน่วยงาน สำหรับคณะวิศวฯ เรานั้นมีผลการประเมินในระดับดีมาก มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้พันธกิจหลัก 16 ตัวบ่งชี้ และ ผลการประเมิน 18 ตัวบ่งชี้ ด้วยคะแนน 4.68 และ 4.64 ตามลำดับ ( โดยเกณฑ์ 4.51 ขึ้นไป ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก) ผลการประเมินดังกล่าวทำให้ คณะวิศวฯ ของเราได้รับรางวัล PSU Quality Award ประจำปี 2554 ที่คณบดีและทีมงานด้านการประกันคุณภาพได้เป็นตัวแทนของประชาคมวิศวฯ เข้ารับรางวัลดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 ที่ผ่านมาครับ

ในนามของทีมบริหารคณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน ขอขอบคุณชาววิศวฯ ทุกท่านอีกครั้งที่ร่วมกันสร้างผลงานคุณภาพให้กับคณะวิศวฯ ของเราครับ

2. การรับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2554

วันพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2554 จะมีขึ้นในช่วงวันที่ 10-12 พ.ย. 2555 ครับ โดยบัณฑิตของคณะวิศวฯ จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 10 พ.ย. 55 มีจำนวนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในระดับต่างๆ ดังนี้ ปริญญาเอก 9 คน ปริญญาโท 170 คน และ ปริญญาตรี 631 คน

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ นอกจากบัณฑิตของเราที่จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในระดับต่างๆ และจำนวนดังกล่าวข้างต้นแล้ว เป็นที่น่ายินดีและเป็นเกียรติแก่คณะวิศวฯ ของเราอย่างยิ่งคือ อาจารย์ของคณะวิศวฯ ของเราคือท่านอาจารย์สิทธิชัย พิริยกุณธร อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธาจะเข้ารับพระราชทานรางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนเป็นลำดับแรก ของวันที่ 10 พ.ย. 55 อีกด้วยครับ จึงขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์สิทธิชัย พิริยกุณธร มา ณ. โอกาสนี้อีกครั้งนะครับ

สำหรับการมีส่วนร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ คณะวิศวฯ รับผิดชอบหลักในเรื่องการลำเลียงปริญญาบัตร ซึ่งถือได้ว่าทางคณะมีทีมงานที่มีประสบการณ์และเข้มแข็งครับ นอกจากนี้ก็ยังมีบุคลากรของวิศวฯ เข้าไปร่วมกับคณะอื่นๆ ในการดูแลภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการและการดำเนินการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของ ม.อ.ในปีนี้ เท่าที่ผมทราบก็จะมีในเรื่องอาหารและเครื่องดื่มๆ และเรื่องของการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตด้วยครับ

และแน่นอนว่า ในช่วงของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของทุกปี เราก็จะต้องมีทีมคณาจารย์อีกจำนวนหนึ่งที่จะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตของเรา ซึ่งจะต้องดูแลทั้งในการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ โดยในปีนี้จะมี มหาวิทยาลัยกำหนดให้บัณฑิตของคณะวิศวฯ รายงานตัวในวันที่ 7 พ.ย. และมีการ ซ้อมใหญ่ 2 วัน คือ ในวันที่ 8 และวันที่ 9 พ.ย. ก่อนที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจริงในวันที่ 10 พ.ย. ครับ

ในช่วงที่ทั้งบัณฑิตและผู้ปกครองของบัณฑิตกลับมาเยี่ยมเยียนคณะเรานั้นเราก็ต้องเตรียมตัวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อ ต้อนรับบัณฑิต และผู้ปกครองของบัณฑิตของเราทุกท่าน และที่พิเศษไปกว่าทุกปีก็คือจากการที่คณะวิศวฯ ได้จัดสร้างรูปหล่อกตเวทิตานุสรณ์ ศ. ดร. สตางค์ มงคสุข เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี คณะวิศวฯ ม.อ. ขึ้นในบริเวณหน้าคณะวิศวฯ ของเราก็จะเป็นจุดเด่นและคาดว่าจะเป็นสถานที่ทีจะมีบัณฑิตวิศวฯ และบัณฑิตจากหลายๆ คณะมาสักการะและถ่ายรูปกับรูปหล่อกตเวทิตานุสรณ์ ศ. ดร. สตางค์ มงคสุข เป็นจำนวนมากครับ

3. การทำข้อตกลง KPIs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2555

ในทุกปีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะต้องกำหนด KPIs ที่จะต้องรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ซึ่งไม่ใช่เป็นการรายงาน KPIs ตามระบบการประกันคุณภาพ สมศ. หรือ กพร. แต่เป็น KPIs ที่ให้เสนอให้สภามหาวิทยาลัยใช้ในการติดตามการดำเนินการของมหาวิทยาลัย โดยสามารถเลือกจากตัวชี้วัดเหล่านี้ได้จากตัวชี้วัดของระบบ KPIs ระบบการประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดของ กพร. หรือ ตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนามหาวิทยาลัยครับ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดี เป็นผู้พิจารณากำหนดตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็นตัวชี้วัดหลัก 10 ตัว (ทุกคณะต้องขับเคลื่อนเหมือนกัน) และ ตัวชี้วัดเลือกอีก 5 ตัว (แต่ละคณะสามารถเลือกได้)

ที่ประชุมคณบดีเมื่อวันที่ 6 ก.ย. ได้กำหนดตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดเลือก สำหรับการรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยดังนี้ครับ

ตัวชี้วัดหลัก 10 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ

1. ด้านการผลิตบัณฑิต: มี 3 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1: คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวชี้วัดนี้ สอดคล้องกับ ระบบ KPIs คือ KPI 7 และ KPI 9 และสอดคล้องกับ สมศ. 2)

ตัวชี้วัดที่ 2: การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ โดยแบ่งย่อยเป็น 2 ตัวชี้วัด คือ

2.1 ผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา (นักศึกษาสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,2 ในระดับ C ขึ้นไป โดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมดเท่ากับ 5 คะแนน)
2.2 จำนวนนักศึกษา ม.อ. ไปต่างประเทศ หรือ ร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติที่จัดในประเทศ (มีโครงการรองรับ) (ร้อยละ 10 ของนักศึกษาทั้งหมดเท่ากับ 5 คะแนน) ตัวชี้วัดตัวที่ 3 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (บัณฑิตได้งานทำร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน)

2. ด้านการวิจัย: มี 3 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดตัวที่ 4: งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 5)
ตัวชี้วัดตัวที่ 5: งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ (สมศ. 6)
ตัวชี้วัดตัวที่ 6: ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ. 7)

3 ด้านบริการวิชาการ: มี 2 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดตัวที่ 7: ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (สมศ. 8)
ตัวชี้วัดตัวที่ 8: การเรียนรู้และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ. 9)

4 ด้านบริหารจัดการ: มี 2 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดตัวที่ 9: การบริหารจัดการสินทรัพย์และการเงิน (สกอ. 8.1)
ตัวชี้วัดตัวที่ 10: การพัฒนาอาจารย์ ตัวชี้วัดนี้มี 2 ตัวชี้วัดย่อย คือ
10.1 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 2.2, KPI3)
10.2 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (สกอ. 2.3, KPI 2)

ตัวชี้วัดหลัก 10 ตัวบ่งชี้ เป็นตัวชี้วัดที่ ทุกคณะ ที่มีการจัดการเรียนการสอนต้องดำเนินการครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ทางคณะวิศวฯ ก็ดำเนินการอยู่แล้วผ่านระบบ KPIs ระบบการประกันคุณภาพ (สกอ. สมศ.) และ ระบบของ กพร. ครับ

ตัวบ่งชี้เลือกจำนวน 5 ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้เลือกมีอยู่ 2 กลุ่มคือ

กลุ่มที่ 1 : เป็นตัวชี้วัดที่ทุกคณะประเมินใน SAR อยู่แล้วมี 5 ตัวชี้วัดดังนี้

1. ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1)
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ (สกอ. 7.3)
3. ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับปริญญาโท (สมศ.3)
4. ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับปริญญาเอก (สมศ.4)
5. จำนวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (กพร. 3)

กลุ่มที่ 2 : ตัวชี้วัดที่ต้องรายงานใน SAR ไม่คิดคะแนนการประเมิน : เป็นตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพิ่มเติมโดยเลือกจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 2555-2558
และให้คณะรายงานใน SAR แต่ไม่ต้องนำมาคำนวณคะแนนการประเมิน ประกอบด้วย ตัวชี้วัดต่างๆ จำนวน 6 ตัวดังนี้

6. ระดับความสำเร็จในการรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย (ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย PI12.1)
7. สัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา (นศ. ไทย: นศ. ต่างชาติ เท่ากับ 90:10) (ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย KPI15)
8. สัดส่วนจำนวนหลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปกติ:หลักสูตรนานาชาติ เท่ากับ 80:20) (ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย KPI16)
9. จำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย PI16.1) 10. จำนวน Visiting Professor (ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย PI16.2)
11. จำนวนโครงการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ (ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย PI16.4)
12. ตัวบ่งชี้อื่นๆ ที่สะท้อนภารกิจของคณะ

ที่ประชุมคณบดีเห็นชอบตัวชี้วัดหลัก 10 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เลือก 5 ตัวบ่งชี้ สำหรับปีการศึกษา 2555 สำหรับตัวบ่งชี้เลือกในข้อ 6-11 ที่คณะต้องรายงาน (แต่ไม่ประเมินนั้น) มหาวิทยาลัยจะต้องมีเกณฑ์/กติกา การวัดที่ชัดเจน

ตัวบ่งชี้ 6 เป็นตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษา ในส่วนของคณะฯ ก็จะมี ผช.คณบดีฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการเชิงรุกในการรับบนักศึกษา ที่ทำงานอย่างเข้มแข็ง เชื่อว่า ในปีการศึกษา 2555 เราจะมีระดับความสำเร็จในเรื่องนี้ที่ดีที่สามารถรายงานได้ครับ

ตัวชี้วัดเลือกที่ 7-11 เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนความเป็นนานาชาติหรือความเป็นสากลขององค์กรครับ ซึ่งเมื่อก่อนนี้ทางวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้รวบรวมข้อมูลและรายงานครับ อย่างไรก็ตาม เมื่อมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การวัดสำหรับตัวชี้วัดที่ 6-11 ที่ชัดเจนแล้ว ทางคณะก็คงต้องดำเนินการให้มีระบบรองรับในการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดเลือกเหล่านี้เพื่อรายงานมหาวิทยาลัยต่อไปครับ


ทั้งหมดนี้เป็นประเด็นสำคัญๆ จากที่ประชุม คณบดี เมื่อ ต้นเดือน ก.ย. ที่ผ่านมาครับ การประชุม คณบดี ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2555 ครับ แล้วผมจะนำประเด็นต่างๆ จากที่ประชุมคณบดีครั้งต่อไปมาสื่อสารให้กับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบในโอกาสต่อไปนะครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 ตุลาคม 2555 05:29 แก้ไข: 04 ตุลาคม 2555 05:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Payom [IP: 110.169.132.39]
04 ตุลาคม 2555 09:30
#80895

ยอดเยี่ยมครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.124.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ