นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 2412
ความเห็น: 0

สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน ก.ย. 55

นานาประเด็นจากที่ ประชุม คบม. ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกท่าน

สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน ก.ย. 55

เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

การประชุม คบม. เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2555 ที่ผ่านมา มีประเด็นสำคัญๆ ที่จะสื่อสารให้กับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบใน 4 ประเด็นดังนี้ครับ

1. ผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (ปีงบประมาณ 2556)

โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดจะพิจารณาอนุมัติให้กับบุคลากรที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ สำหรับในปีงบประมาณ 2556 มีบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีปัญหาด้านสุขภาพและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม คบม. ให้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 1 ราย คือ นางอุบลรัตน์ กำเนิดเพชร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไปครับ ในนามของคณะวิศวฯ ต้องขอบคุณ คุณอุบลรัตน์ กำเนิดเพชร ที่ถือได้ว่าเป็นบุคลากรอาวุโสที่ได้ปฏิบัติราชการมาด้วยความวิริยะจนกระทั่งได้ขออนุมัติเพื่อเกษียณอายุก่อนกำหนดดังกล่าวครับ

2. เรื่องการปรับอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย การให้ได้รับเงินชดเชย และเงินค่าครองชีพชั่วคราว ณ. วันที่ 1 ตุลาคม 2555

ที่ประชุม คบม. เห็นชอบการปรับอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย การให้ได้รับเงินชดเชย และเงินค่าครองชีพชั่วคราว ณ. วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ซึ่งในประเด็นนี้ คณบดี ได้จัดเวทีจิบน้ำชาพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยรับทราบแล้ว จึงขอนำเรียนมายังประชาคมวิศวฯ ม.อ . เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆ ที่คณบดีได้สื่อสารกับพนักงานมหาวิทยาลัยพร้อมกันอีกครั้ง (ดูรายละเอียดที่นี่) และทางมหาวิทยาลัยโดยท่านอธิการบดีและทีมบริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการชี้แจงและหารือร่วมกับตัวแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยจากทุกวิทยาเขตเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ด้วยครับ

3. การให้ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555

ตามที่ ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับการปรับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษาตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 และการปรับเงินเดือนชดเชยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 นั้น ผมขอสรุปประเด็นสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการเรียนให้กับประชาคมรับทราบในทั้ง 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็น: การกำหนดอัตราแรกบรรจุ

ตามที่ ก.พ.ได้กำหนดอัตราแรกบรรจุของข้าราชการใหม่และใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 และ เมษายน 2555 นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งคณะวิศวฯ ของเราไม่มีการบรรจุข้าราชการใหม่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จึงไม่มีผลกระทบในแง่ความแตกต่างของเงินเดือนระหว่างข้าราชการที่จะบรรจุตามอัตราใหม่ (ตั้งแต่ มกราคม 2555) กับข้าราชการที่บรรจุก่อน 1 มกราคม 2555 แต่จะมีผลกระทบต่อการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ของคณะ ที่มีอัตราเงินเดือนอิงกับของข้าราชการครับ ซึ่งในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน) และพนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) คณะต้องดำเนินการตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยครับ

สำหรับพนักงานเงินรายได้ซึ่งใช้งบประมาณจากรายได้ของแต่ละหน่วยงานก็ให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศของคณะ/หน่วยงาน โดยการประกาศอัตราแรกบรรจุของพนักงานเงินรายได้ในแต่ละคณะ/หน่วยงานนั้น โดยมหาวิทยาลัยให้อิสระแก่คณะ/หน่วยงานในการกำหนดอัตราแรกบรรจุของพนักงานเงินรายได้ซึ่งคณะ/หน่วยงานจะต้องพิจารณาถึงศักยภาพในด้านงบประมาณสำหรับที่จะใช้ในการจ้างพนักงานเงินรายได้ที่จะบรรจุใหม่และชดเชยกับพนักงานเงินรายได้เก่าที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราแรกบรรจุใหม่ ครับ

ประเด็น: การให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิ

ในประเด็นนี้เป็นการปรับเพิ่มเงินเดือนให้กับข้าราชการที่บรรจุก่อน 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นการชดเชยให้กับคนเก่าอันเนื่องจากการปรับเพิ่มเงินเดือนของข้าราชการตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 ครับ ก็จะมีการปรับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิ ตามช่วงเงินเดือนที่ ก.พ. กำหนดไว้ ในหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งได้กำหนดช่วงเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 ไว้ด้วยซึ่งขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาดังนี้

ข้าราชการ: วุฒิปริญญาตรี
• อัตราแรกบรรจุใหม่ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 11,680 บาท
• ข้าราชการที่บรรจุก่อน 1 มกราคม 2555 จะได้ปรับเงินเดือนดังนี้

o เงินเดือน อยู่ในช่วง 9,140-10,900 ได้รับการปรับเพิ่ม 2,540 บาท
o เงินเดือน อยู่ในช่วง 10,910-12,700 ได้รับการปรับเพิ่ม 2,100 บาท
o เงินเดือน อยู่ในช่วง 12,710-14,500 ได้รับการปรับเพิ่ม 1,700 บาท
o เงินเดือน อยู่ในช่วง 14,510-16,300 ได้รับการปรับเพิ่ม 1,300 บาท
o เงินเดือน อยู่ในช่วง 16,300 – 18,100 ได้รับการปรับเพิ่ม 900 บาท
o เงินเดือน อยู่ในช่วง 18,100 – 19,900 ได้รับการปรับเพิ่ม 500 บาท
o เงินเดือน อยู่ในช่วง 19,910-21,700 ได้รับการปรับเพิ่ม 100 บาท
o เงินเดือนสูงกว่า 21,710 บาท ไม่ได้รับการปรับเพิ่ม

ข้าราชการ: วุฒิปริญญาโท
• อัตราแรกบรรจุใหม่ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 12,600 บาท
• ข้าราชการที่บรรจุก่อน 1 มกราคม 2555 จะได้ปรับเงินเดือนดังนี้

o เงินเดือน อยู่ในช่วง 12,600-14,100 ได้รับการปรับเพิ่ม 2,700 บาท
o เงินเดือน อยู่ในช่วง 14,110-15,600 ได้รับการปรับเพิ่ม 2,400 บาท
o เงินเดือน อยู่ในช่วง 15,610-17,100 ได้รับการปรับเพิ่ม 2,100 บาท
o เงินเดือน อยู่ในช่วง 17,110-18,600 ได้รับการปรับเพิ่ม 1,800 บาท
o เงินเดือน อยู่ในช่วง 18,610 – 20,100 ได้รับการปรับเพิ่ม 1,500 บาท
o เงินเดือน อยู่ในช่วง 20,110 – 21,600 ได้รับการปรับเพิ่ม 1,200 บาท
o เงินเดือน อยู่ในช่วง 21,610-23,100 ได้รับการปรับเพิ่ม 900 บาท
o เงินเดือน อยู่ในช่วง 23,110-24,600 ได้รับการปรับเพิ่ม 600 บาท
o เงินเดือน อยู่ในช่วง 24,610-26,100 ได้รับการปรับเพิ่ม 300 บาท
o เงินเดือนสูงกว่า 26,110 บาท ไม่ได้รับการปรับเพิ่ม

ข้าราชการ: วุฒิปริญญาเอก
• อัตราแรกบรรจุใหม่ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 19,000 บาท
• ข้าราชการที่บรรจุก่อน 1 มกราคม 2555 จะได้ปรับเงินเดือนดังนี้

o เงินเดือน อยู่ในช่วง 17,010-19,600 ได้รับการปรับเพิ่ม 1,990 บาท
o เงินเดือน อยู่ในช่วง 19,610-22,200 ได้รับการปรับเพิ่ม 1,700 บาท
o เงินเดือน อยู่ในช่วง 22,210-24,800 ได้รับการปรับเพิ่ม 1,400 บาท
o เงินเดือน อยู่ในช่วง 24,810-27,400 ได้รับการปรับเพิ่ม 1,100 บาท
o เงินเดือน อยู่ในช่วง 27,410 – 30,000 ได้รับการปรับเพิ่ม 800 บาท
o เงินเดือน อยู่ในช่วง 30,010 – 32,600 ได้รับการปรับเพิ่ม 500 บาท
o เงินเดือน อยู่ในช่วง 32,610-35,400 ได้รับการปรับเพิ่ม 200 บาท
o เงินเดือนสูงกว่า 35,410 บาท ไม่ได้รับการปรับเพิ่ม

จากข้อมูลดังกล่าวข้าราชการทุกคนซึ่งทราบเงินเดือนของตัวเองก็จะทราบว่าตนเองจะได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนอันเนื่องมาจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่หรือไม่ จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยพบว่า จากจำนวนข้าราชการทั้งหมดนั้น มีข้าราชการสายวิชาการที่จะได้รับการปรับเพิ่มจำนวน 452 ราย และข้าราชการสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะได้รับการปรับเพิ่มจำนวน 106 ราย

ส่วนข้าราชการประเภทวิชาชีพและเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป รวม 102 ราย ที่มีคุณวุฒิสูงขึ้นจากวุฒิแรกบรรจุ (ประเภทวิชาชีพและเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 88 ราย และ ประเภททั่วไป 24 ราย ) ที่ประชุม คบม. เห็นชอบให้ปรับเพิ่มเงินเดือนของข้าราชการประเภททั่วไปทั้ง 24 ราย
ส่วนข้าราชการประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะที่มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากคุณวุฒิแรกบรรจุ เช่น บรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรี แต่ต่อมาจบปริญญาโท การที่จะได้เพิ่มเงินเดือนตามวุฒิใหม่หรือไม่ก็ต้องมีการพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดในการลาศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิหรือไม่ และคุณวุฒิที่เพิ่มตรงกับสายงานที่ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร เป็นต้น ที่ประชุม คบม. จึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาการปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการประเภทวิชาชีพและเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 88 ราย นี้ตามหลักเกณฑ์เป็นรายๆ ไปครับ ซึ่งใน 88 รายนี้ก็จะมีบุคลากรของวิศวฯ ด้วยจำนวน 2 รายครับ และทางคณะได้เสนอชื่อรองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะวิศวฯ เข้ร่วมเป็นกรรมการชุดนี้ด้วยครับ

แนวคิดการปรับเงินเดือนในลักษณะนี้ของ ก.พ. ก็เพื่อการันตีว่า ณ.วันที่ประกาศใช้อัตราใหม่เงินเดือนของคนเก่าทุกคนจะต้องไม่น้อยกว่าเงินเดือนของคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาครับ คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก่อนประกาศอัตรานี้ และคนที่เข้ามาแล้วระยะหนึ่งแต่เงินเดือนยังไม่สูงก็จะได้รับการดูแลจากวิธีการนี้ค่อนข้างดี แต่คนที่เก่ามากๆ ซึ่งมีเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนตามอัตราใหม่มากพอสมควรแล้วก็จะไม่ได้รับการปรับเงินเพิ่มครับ ก็คงไม่ได้หมายความว่าไม่ได้รับการดูแลจาก ก.พ. หรือ รัฐบาลนะครับ แต่ก็พอจะเข้าใจได้ว่าถ้าจะต้องปรับเพิ่มให้ทั้งคนใหม่จริงๆ (บรรจุก่อน 1 มกราคม 55 เพียงไม่กี่เดือน) กับคนเก่าจริงๆ (เหลืออายุราชการเพียงไม่กี่เดือนจะเกษียณ) อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมนั้นหน่วยงานของ ก.พ.ที่คิดเรื่องนี้ก็คงต้องคิดวิธีที่ซับซ้อนกว่าวิธีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งอาจจะต้องพิจารณาลึกลงไปถึง รายละเอียดของแต่ละคน/แต่ละตำแหน่งประกอบมากมาย และคงต้องใช้งบประมาณจำนวนมากและสุดท้ายก็คงไม่สมบูรณ์ 100% อยู่ดี การใช้วิธีปัจจุบันผมเชื่อว่าข้าราชการคนเก่าๆ ก็ยอมรับได้นะครับ

4. การสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย รุ่นก่อน 1 เมษายน 2550

สืบเนื่องจากการที่พนักงานมหาวิทยาลัย ที่บรรจุก่อน 1 เมษายน 2550 และยังไม่ได้เป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีความประสงค์ที่จะสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนดังกล่าว ที่ประชุม คบม. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการเพื่อศึกษารูปแบบการรับสมัครสมาชิกกองทุนดังกล่าวของพนักงานรุ่นก่อน 1 เมษายน 2550 ซึ่งกรรมการชุดดังกล่าวได้ศึกษาแนวทางหลายๆ แนวทางและนำเสนอที่ประชุม คบม. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ผ่านมานั้น คบม. มีมติเห็นชอบให้ พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุก่อน 1 เมษายน 2550 สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยได้ โดยมีเงื่อนไขการสมัครเข้ากองทุนในรอบนี้ดังนี้ครับ

1. จ่ายเงินก้อนเข้ากองทุน จำนวน 24,512 บาท (โดยสามารถผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้)
2. ไม่ปรับเพิ่มเงินเดือนเป็นระยะเวลา 1 ปี ( 2 ครั้ง)
3. การเปิดรับสมัครในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย

ดังนั้นพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุก่อน 1 เมษายน 2550 ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ถ้ามีความประสงค์จะสมัครเข้ากองทุนดังกล่าวก็สามารถประสานผ่านทาง HR ของคณะได้นะครับ ก็เป็นเพียงอีกโอกาสเดียวที่มหาวิทยาลัยจะเปิดให้ครับ และ ขอให้ศึกษาเงื่อนไขและผลประโยชน์ต่างๆ ก่อนตัดสินใจครับ

อนึ่งการเปิดโอกาสให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุก่อน 1 เมษายน 2550 ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนนั้นได้ดำเนินการมาแล้วหนึ่งครั้ง ซึ่งในครั้งนั้น มหาวิทยาลัยได้ใช้วิธีการกำกับการขึ้นเงินเดือนของผู้สมัครเข้ากองทุนไว้ที่ร้อยละไม่เกิน 1.5% เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552-2554 ครับ แต่ในคราวนี้หลังจากที่ คบม. ได้พิจารณารอบด้านแล้วเห็นว่าการให้พนักงานมหาวิทยาลัยจ่ายเงินก้อนและไม่ขึ้นเงินเดือน 1 ปี เป็นวิธีการที่เหมาะสมกว่าการกำกับการขึ้นเงินเดือนครับ

ทั้งหมดนี้เป็นประเด็นสำคัญๆ จากที่ประชุม คบม. เมื่อ วันที่ 7 ก.ย. ที่ผ่านมาครับ การประชุม คบม. ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2555 ถ้ามีประเด็นความคืบหน้า ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้เล่าไปในครั้งนี้ก็จะนำมาเล่าให้ประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบในโอกาสต่อไปนะครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 02 October 2012 10:32 Modified: 02 October 2012 16:01 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.124.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ