นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1722
ความเห็น: 0

สายตรงคณบดี: บอกเล่าข้อมูลที่คณบดีสื่อสารผ่าน VDO ไปยังนักเรียนและบุคคลทั่วไป ใน VDO แนะนำคณะฯ ชุดใหม่

คณบดีชี้ประเด็นบุคลากรคุณภาพ ความสำเร็จของศิษย์เก่า และเน้นสร้างคนดี มากกว่าคนเก่ง เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักเรียน

สายตรงคณบดี: คณบดี สื่อ ผ่าน VDO ประชาสัมพันธ์
คณะวิศวฯ เพื่อการรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556

วันนี้ ทางกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา ซึ่งอยู่ในระหว่างการเตรียมการออกไปประชาสัมพันธ์ข้อมูลของคณะวิศวฯ ให้กับนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วภาคใต้ (Road Show) ได้นัดหมายคณบดีเพื่อถ่ายทำ VDO แนะนำคณะชุดใหม่ ที่คณบดีจะต้องกล่าวแนะนำคณะในช่วงต้นๆ ของ VDO ดังกล่าว และผมได้สื่อสารเรื่องราวของชาววิศวฯ ไปยังนักเรียน อาจารย์ และ บุคคลทั่วไป ผ่านทาง VDO ชุดดังกล่าวเป็นเวลาประมาณ 5 นาที จึงขอนำสิ่งที่ได้พูดไปมาเรียนเพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านรับทราบดังรายละเอียดข้างล่างครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

คำกล่าว คณบดี สื่อ ผ่าน VDO ประชาสัมพันธ์คณะวิศวฯ เพื่อการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2556

สวัสดีครับ กระผม รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือที่เราเรียก ย่อๆ ว่า วิศวฯ ม.อ. ครับ

วิศวฯ ม.อ. ของเรา จัดการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ มาแล้วถึง 45 ปี และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเด็นสำคัญๆ ที่เรามีความภูมิใจและอยากนำเรียนเป็นข้อมูลให้กับนักเรียน คณาจารย์และบุคคลทั่วไปได้รับทราบในระยะเวลาสั้นๆ ดังนี้นะครับ

วิศวฯ ม.อ. ของเรา เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 31 หลักสูตร มีคณาจารย์ประจำที่มีคุณภาพรวมทั้งสิ้น 177 คน มีบุคลากรสายสนับสนุนรวม 195 คน ในปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมานั้น เรามี จำนวนนักศึกษาในทุกระดับการศึกษารวมแล้วกว่า 3800 คน ซึ่งเมื่อพิจารณา จากจำนวนนักศึกษา และ อาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน ที่มีศักยภาพ ก็จะสามารถกล่าวได้ว่า วิศวฯ ม.อ. ของเราเป็นสถาบันที่จัดการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพในระดับแนวหน้าของประเทศ ซึ่งยืนยันได้จากตัวชี้วัดความสำเร็จ ในหลายๆ ด้านเช่น

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. รอบที่ 3 ซึ่งได้มีการประเมินไปเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า วิศวฯ ม.อ. ของเรามีผลการประเมินเกณฑ์ ในระดับดีมาก

ผลการสำรวจร้อยละการได้งานทำของบัณฑิตจาก วิศวฯ ม.อ. ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกๆ ปี โดยบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ได้งานทำภายในเวลา 6 เดือน สูงถึง 82% และมีระดับความความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต วิศวฯ ม.อ. ในระดับที่พึงพอใจมาก ถึงพอใจมากที่สุด มาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีจุดเด่นของบัณฑิตวิศวฯ ม.อ. ที่ผู้ใช้บัณฑิตพอใจมากที่สุด คือ เรืองของคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นคุณสมบัติหรือทักษะชีวิต ที่ วิศวฯ ม.อ. ของเราตระหนักและให้ความสำคัญและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะชีวิตนี้ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ/ความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา มาตลอด

เรื่องของศิษย์เก่า เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจ เพราะที่ผ่านมา ศิษย์ เก่า วิศวฯ ม.อ. ของเรานั้นได้รับการยอมรับอย่างมากในทุกวงการ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งในอดีตและในปัจจุบันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มากมาย เช่น ปลัดกระทรวงคมนาคม อดีต รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อดีต อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รองปลัดกระทรวงพลังงาน รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และเป็นผู้บริหารระดับสูงในบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศ เช่น บริษัท ปตท. บริษัท โตโยต้า บริษัทเชฟรอน และอีกหลายๆหน่วยงานครับ สิ่งเหล่านี้แสดงถึงคุณภาพและศักยภาพของบัณฑิตจากวิศวฯ ม.อ. ที่เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วนครับ

เรื่องที่สำคัญที่เป็นจุดเด่น และน่าจะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้นักศึกษาของเรา มีความสุขในระหว่างการศึกษาคือ คณะวิศวฯ เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของทุกคน ทั้ง คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า เราเป็นครอบครัว “วิศวฯ ดงยาง” เป็น ลูกพระราชบิดา ที่ยึดมั่นใน พระราชปณิธาน ของ พระบรมราชชนก ซึ่ง ม.อ. ได้รับพระราชทานพระนามของท่านมาเป็นชื่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พวกเราทุกคน จึงยึดมั่นในคำสอนของท่าน ที่ให้เรา ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และ เราใช้พระราชปณิธานของพระราชบิดา เป็นแนวทางในการพัฒนา สั่งสอน อบรม บ่มเพาะ ให้กับนักศึกษาของเราให้เป็น คนดี มากกว่าที่จะเป็น คนเก่ง ซึ่งเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาจากที่นี้ออกไปแล้ว ก็จะสามารถ ประกอบอาชีพ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สุดท้ายนี้กระผมต้องเรียนว่า ในวิศวฯ ม.อ. ของเรานั้น ยังมีสิ่งดีๆ ในด้านอื่นๆ ตามพันธกิจ ของเรา คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกมากมาย ซึ่งผลงานบางส่วนก็ได้นำมาเสนอไว้ในวีดีโอแนะนำคณะวิศวฯ ม.อ. นี้แล้ว แต่ยังมีอีกหลายๆ อย่าง ที่ผมอยากให้ทุกท่านได้เข้ามา เรียนรู้ และสัมผัส เพราะเราได้กำหนดวิสัยทัศน์ของเราไว้อย่างชัดเจน ว่า วิศวฯ ม.อ. เป็นแหล่งเรียนรู้ ผลิตวิศวกร สร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล และตอบสนองความต้องการของสังคม ซึ่งเรามีความมุ่งมั่น และพร้อมที่จะพัฒนานักศึกษา ผลิตบัณฑิต และ ผลงานต่างๆ ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้เพื่อให้สถาบันอันมีเกียรติแห่งนี้เป็นที่พึ่งของสังคมและประเทศชาติของเราได้อย่างแท้จริงสืบไป

ขอบคุณและสวัสดีครับ

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 สิงหาคม 2555 15:58 แก้ไข: 22 สิงหาคม 2555 15:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ