นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 2094
ความเห็น: 2

สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุมคณบดี สิงหาคม 2555

มหาวิทยาลัยยืนยัน ไม่มี VAT สำหรับการบริการวิชาการเนื่องจาก การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยไม่ใช่การให้บริการวิจัยหรือการให้การบริการวิชาการในทางธุรกิจ

เรื่องเล่าจากที่ประชุมคณบดี ประจำเดือน สิงหาคม 2555

เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

จากที่ประชุมคณบดี เมื่อ วันที่ 9 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ผมมีประเด็นสำคัญๆที่จะนำเรียนประชาคมวิศวฯ เพื่อทราบดังนี้ครับ

1. วันพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลื่อนวันพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2555 จากเดิม ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2555 เป็น วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2555 เนื่องจากในช่วงวันที่ 26-27 ตุลาคม ตรงกับวันสำคัญทางศาสนาอิสลามครับ

2. ภาษีมูลค่าเพิ่มบริการวิชาการ

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ทำหนังสือขอหารือเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับงานบริการวิชาการไปยังมหาวิทยาลัยนั้น เรื่องดังกล่าวได้ถูกนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณบดี 2 ครั้ง โดยในครั้งล่าสุดที่ประชุมคณบดีได้พิจารณาเรื่องนี้ โดยพิจารณาจากประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่องกำหนดสาขาและลักษณะการประกอบกิจการการให้บริการวิจัยหรือการให้การบริการวิชาการ และข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ สรุปว่า การให้บริการวิจัย และ การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยไม่ใช่การให้บริการวิจัยหรือการให้การบริการวิชาการในทางธุรกิจ จึงไม่จำเป็นต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มครับ

เมื่อมหาวิทยาลัยมีความชัดเจนว่าการบริการวิชาการโดยมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น สิ่งที่ทางคณะจะต้องดำเนินการต่อไปคือ การพิจารณาดำเนินการกับเงินที่คณะหักไว้จากโครงการบริการวิชาการต่างๆ ซึ่งได้แจ้งทางรองสมชายไปพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว รวมทั้งจะต้องแจ้งให้บุคลากรที่ให้บริการวิชาการทราบว่าในการจัดทำข้อเสนอโครงการหรือ TOR ในการให้บริการวิชาการต่อไปนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ในโครงการ ซึ่งงบประมาณของโครงการจะลดลงไป 7% ครับ ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมได้มากขึ้น

3. การจัดตั้งศูนย์กริดเป็นหน่วยงานภายในของศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้งโครงการศูนย์กริด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีระยะดำเนินการ 5 ปี คือ ปี 2550-2555 โดยดำเนินงานอยู่ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์นั้น เพื่อให้การบริหารศูนย์กริด ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความชัดเจนในเรื่องโครงสร้างการบริหาร และเพื่อให้สอดรับกับภารกิจของศูนย์กริดที่ให้บริการคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงโดยเฉพาะเพื่อการวิจัย จึงเห็นควรให้ศูนย์กริดเป็นหน่วยงานในสังกัดฝ่ายวิจัยและพัฒนา ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มีผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นผู้บริหารศูนย์ดังกล่าวครับ  

4. การเปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2557

สืบเนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยกำหนดให้การเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เลื่อนไปเปิดในเดือนสิงหาคม ทั่วทั้งประเทศ ดังนั้น ปฏิทินการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ของนักศึกษาทุกชั้นปีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะปรับใหม่เป็นดังนี้ครับ

ภาคการศึกษาที่หนึ่ง:
เปิดภาคการศึกษา: 18 สิงหาคม 57 ปิดภาคการศึกษา: 28 ธันวาคม 57
ภาคการศึกษาที่สอง:
เปิดภาคการศึกษา: 12 มกราคม 58 ปิดภาคการศึกษา: 23 พฤษภาคม 58
ภาคฤดูร้อน:
เปิดภาคการศึกษา: 8 มิถุนายน 58 ปิดภาคการศึกษา: 1 สิงหาคม 58

อย่างไรก็ตามปฏิทินการศึกษาข้างต้นเป็นปฏิทินการศึกษาเบื้องต้นที่ทางกองทะเบียนและประมวลผลได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ดังนั้นวันที่เปิดหรือปิดภาคการศึกษาจริงๆของปฏิทินการศึกษาข้างต้นอาจจะขยับหรือปรับอีกเล็กน้อยตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีครับ แต่สิ่งที่แน่นอนแล้ว คือ ในปีการศึกษา 2557 นั้นนักศึกษาทุกชั้นปีจะเปิดเรียนเทอมแรกในเดือนสิงหาคม แทนที่จะเป็นมิถุนายน และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก็จะจบการศึกษาในเดือนพฤษภาคม แทนที่จะเป็น มีนาคม ครับ และก็จะเหมือนกันทั่วประเทศครับ

เมื่อมีการปรับปฏิทินการศึกษาเป็นแบบใหม่ทั้งคณะและภาควิชาก็ต้องเตรียมการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ทั้งกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ การฝึกงานของนักศึกษา และ กิจกรรมต่างๆ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษานี้ ซึ่งท่านรองวิชาการ/รองกิจการนักศึกษา/หัวหน้าภาควิชา และ ทีมงานที่เกี่ยวข้อง ก็คงจะต้องหารือและเตรียมการในส่วนนี้กันต่อไปนะครับ

นอกจากประเด็นหลักๆ ข้างต้นแล้วยังมีประเด็นเล็กๆแต่สำคัญมากๆ ที่เป็นเรื่องสืบเนื่องจากวาระที่เกี่ยวข้องกับการขอถอนปริญญาเกียรตินิยมของนักศึกษา ที่อาจจะต้องฝากไปยังท่านอาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปี เพื่อแจ้งให้นักศึกษาทราบคือ ในกรณีที่นักศึกษาแม้จะเรียนดีและมีโอกาสที่จะได้รับเกียรตินิยมแต่ถ้าถูกลงโทษทางวินัย ถึงขั้นให้พักการศึกษา ตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษาขึ้นไป แม้ว่าในปัจจุบันมหาวิทยาลัยจะให้โอกาสแก่นักศึกษาโดยให้รอการลงโทษพักการศึกษาโดยให้นักศึกษาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แทนการพักการศึกษา (นักศึกษายังเรียนตามปกติแม้ว่าจะถูกลงโทษให้พักการศึกษา) และนักศึกษาเรียนจบตามกำหนดเวลา (เช่น 4 ปี ตามที่หลักสูตรกำหนด) ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยมครับ เพราะถ้านักศึกษาคนนั้นถูกพักการศึกษาตามโทษที่ได้รับจริง (ไม่รอการลงโทษ) ก็จะไม่สามารถจบการศึกษาภายในระยะเวลาตามโปรแกรมการศึกษา ซึ่งก็จะขาดคุณสมบัติสำหรับการได้รับเกียรตินิยมครับ

ประเด็นสุดท้ายของสายตรงคณบดีครั้งนี้ซึ่งอยู่ในช่วงที่ ทางคณะวิศวฯ และคณะต่างๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมสำคัญๆ พร้อมๆ กันหลายงาน เช่น งาน ม.อ. วิชาการ วิศวฯ ม.อ. วิชาการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และงานเกษตร ทำให้มีทั้งนักเรียน และบุคคลทั่วไปผ่านเข้ามาเยี่ยมเยียน ม.อ. เป็นจำนวนมาก ผมจึงถือโอกาสนี้ขอฝากประชาคมวิศวฯ ให้ช่วยดูแลซึ่งกันและกันใน 3 ประเด็น คือ

1). เป็นเจ้าของบ้านที่ดี ให้การต้อนรับนักเรียน ครู และ ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนเราอย่างมีไมตรีจิต
2) เข้าใจ ในความไม่สะดวกในการเดินทางเนื่องจากการติดขัดในเรื่องของจราจรและผู้คนที่คับคั่ง และ
3) ช่วยกันดูแล เรื่อง ความปลอดภัย ทั้งของสถานที่และของบุคคล พบเห็นสิ่งใดผิดปกติ อย่านิ่งนอนใจ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคณะหรือของมหาวิทยาลัยนะครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 สิงหาคม 2555 06:16 แก้ไข: 16 สิงหาคม 2555 10:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

การเปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2557

ภาคฤดูร้อน:

น่าจะเปลี่ยนชื่อนี้ใหม่

อาจจะเป็น ภาคพิเศษ หรือ ภาคเสริม ฯลฯ

Ico48
Charun [IP: 27.55.7.88]
25 สิงหาคม 2555 22:37
#79997

ได้เสนอความคิเห็นของท่านอารย์สิทธิชัยไปยังท่านรองอธิการบดีแล้วแล้วครับและคงจะมีการนำเรื่องนี้เข้าพิจารณาหาข้อสรุปในการประุมคณบดีครั้งต่อไปครับ ขอบคุณครับ

อ.จรัญ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ