นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1842
ความเห็น: 0

ผลการสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์

บัณฑิตพึงพอใจในคณะจริงหรือไม่ วิจัยสถาบันคือคำตอบ

สายตรงคณบดี: ความพึงพอใจของบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2553

เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

มหาวิทยาลัยได้สำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2553 ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย/คณะ โดยมีหัวข้อการสำรวจ/การประเมิน ใน 5 ด้าน คือ
1. ความพึงพอใจต่อหลักสูตร/สาขาวิชา
2. ความพึงพอใจต่อวิธีการสอน
3. ความพึงพอใจต่อผู้สอน
4. ความพึงพอใจต่อห้อง Lab ห้องเรียน และ อื่นๆ
5. ความพึงพอใจในด้านการบริการของหน่วยงาน

โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมด 30 ตัวชี้วัดและมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ คือ

คะแนน < 1.5 คือมีความพึงพอใจน้อยที่สุด
คะแนน 1.50-2.49 มีความพึงพอใจน้อย
คะแนน 2.50-3.49 มีความพึงพอใจ
คะแนน 3.50-4.49 มีความพึงพอใจมาก และ
คะแนน > 4.49 มีพึงพอใจมากที่สุด

และต้องมีระดับคะแนนสูงกว่า 3.50 ถึงจะยอมรับได้นั้น พบว่ามีระดับความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการดำเนินงานของคณะฯ ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน มีระดับความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก (มีคะแนน 3.50-4.49) ในทั้ง 5 ด้านโดยมีระดับคะแนนในแต่ละด้านเมื่อเทียบกับผลการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2552 (ตัวเลขในวงเล็บ) เป็นดังนี้ครับ

ด้านหลักสูตร มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 3.75(4.15)
ด้านวิธีการสอน มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 3.88(4.25)
ด้านผู้สอนมีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.17(4.48)
ด้านห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียน มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 3.60 (4.12)
ด้านการบริการของหน่วยงานมีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.60* (4.12)

*เป็นคำถามที่ถามความพึงพอใจของนักศึกษาในการบริการของหน่วยงานต่างๆ ในระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ การบริการของห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ การให้บริการเงินกู้เพื่อการศึกษา กองอาคารสถานที่ กองคลัง งานทะเบียน และ วิธีการลงทะเบียน

จากข้อมูลข้างต้นแสดงว่าบัณฑิตของคณะวิศวฯ รุ่นปีการศึกษา 2553 มีความพึงพอใจในตัวผู้สอนและวิธีการสอนในระดับที่สูงกว่าการมีความพึงพอใจในด้านหลักสูตร ด้านห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ และด้านการบริการของหน่วยงาน ซึ่งก็ให้ผลการประเมินเช่นเดียวกับบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2552 ครับ แต่มีข้อสังเกตว่า บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2553 ประเมินความพึงพอใจในทุกด้านต่ำกว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2552 ครับและเป็นลักษณะเดียวกันในทุกคณะ ทั้งมหาวิทยาลัยครับ จึงไม่แน่ใจว่าบัณฑิตของเราประเมินหินขึ้น ในทุกคณะ (ตัดเกรดดุกว่ารุ่นที่แล้ว) หรือเป็นเพราะข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปผมไม่ได้มีคำตอบนะครับ

ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษาไปในแต่ละรุ่นเป็นข้อมูลที่น่าสนใจและมีประโยชน์ครับ และมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยคือ เราควรมีการสำรวจความพึงพอใจในประเด็นเดียวกันนี้จากบัณฑิตที่จบการศึกษาออกไปแล้ว 3 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี เพราะหลังจากบัณฑิตเหล่านั้นจบออกไปทำงานเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็อาจจะให้ผลการประเมินที่สะท้อนความเป็นจริงทั้งในแง่ของ หลักสูตร วิธีการสอน อาจารย์ผู้สอนและประเด็นอื่นๆได้ดีกว่าบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษาออกไปที่ยังมีความเป็นนักศึกษาติดตัวอยู่ครับ และบางคนอาจจะยังไม่ได้มีอะไรใหม่ๆ ในชีวิตจึงสามารถประเมินความพึงพอใจในในมุมมองที่เคยเป็นนักศึกษามากกว่า แต่ถ้าได้จบออกไปทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องซักระยะเวลาหนึ่งก็จะมีมุมมอง แนวคิด ที่กว้างขึ้นก็น่าจะสะท้อนสิ่งต่างๆ ให้กับคณะฯ/ภาควิชาได้ดีและมีประโยชน์ต่อการพัฒนามากกว่าครับ

ประเด็น “การรับฟังข้อมูล/ข้อเสนอแนะ/ในเรื่องต่างๆ จากศิษย์เก่า” นั้นจริงๆ แล้ว วิศวฯ เราเองก็ได้ทำงานใกล้ชิดกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์และทางคณะก็จะได้รับข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งในแง่ของ หลักสูตร และวิธีการสอน และอื่นๆ จากศิษย์เก่าอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบางอย่างทางคณะ/ภาควิชา ก็ได้นำมาดำเนินการ บางอย่างก็ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ถ้าได้มีการสำรวจความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะต่างๆ จากศิษย์เก่าที่จบออกไปอย่างเป็นระบบ ทุกๆ 3 หรือ 5 ปี ก็จะดีมากๆ ครับ เพราะเราจะได้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบซึ่งสอดรับกับแนวทางและขั้นตอนของการปรับปรุงหลักสูตรของ สกอ. หรือ TQF และสอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการเชิงระบบ TQA ที่เรากำลังเรียนรู้กันอยู่เพื่อนำแนวทาง/วิธีการจัดการเชิงระบบที่ดีๆ และเหมาะสมของระบบดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนางาน พัฒนาองค์กรของเราครับ

ดังนั้นผมจึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวน ทีมวิจัยวิศวกรรมศาสตร์ศึกษา และ บุคลากรสายสนับสนุน หรือสายวิชาการท่านใดสนใจที่จะทำวิจัยหรือสำรวจข้อมูลในเรื่องนี้ สามารถยื่นขอสนับสนุนทุนวิจัยประเภทวิจัยสถาบันของคณะได้เลยนะครับ ทางคณะจะพิจารณาให้ดำเนินการโดยถือว่างานวิจัยในหัวข้อนี้เป็นโจทย์วิจัยเชิงนโยบายที่มีความสำคัญ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาคณะในประเด็นอื่นๆ ตามข้อเสนอแนะของบัณฑิตหรือศิษย์เก่าของเราได้ และ ถ้ามีการทำงานร่วมกันโดยบุคลากรจากทุกภาควิชาทุกสาขาก็จะดีครับ เรียนเชิญขอรับทุนวิจัยเรื่องนี้เข้ามาได้นะครับ ผมเชื่อว่าถ้าได้มีการดำเนินการอย่างมีระบบผลงานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นผลงานวิจัยที่ดี ทีมีคุณภาพสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษของบุคลากรสายสนับสนุนได้ เพราะจะเป็นผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรในหลายๆ มิติ ครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 กรกฎาคม 2555 09:11 แก้ไข: 26 กรกฎาคม 2555 17:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ