นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 2013
ความเห็น: 0

เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน มิถุนายน และ กรกฏาคม

หลักคิด หลักสูตร ICE หลักสูตรใหม่ของวิศวฯ ผ่านสภามหาวิทยาลัย และ ภาวะการได้งานทำของบัณฑิตวิศวฯ สูงสุดในรอบ 10 ปี

เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน มิ.ย. และ ก.ค. 55

เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน มิถุนายน ( วันที่ 6 มิ.ย. 55)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2555 ถือได้ว่าเป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งแรกของ ทีมบริหารมหาวิทยาลัย ที่นำทีมโดย ท่านอธิการบดี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ครับ วาระหลักๆ จึงเป็นเรื่องที่สืบเนื่องจาก วาระของท่านอดีตอธิการบดี รศ. บุญสม ศิริบำรุงสุข ครับ เรื่องสำคัญๆ ในการประชุมสภาครั้งนี้ที่จะหยิบมาเล่าให้ชาววิศวฯ ทราบก็มีอยู่ 2 เรื่องคือ

1. การแต่งตั้ง รองอธิการบดี

อธิการบดีได้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งรองอธิการบดีทุกวิทยาเขต รวม 15 ท่าน โดยมีตำแหน่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปในเชิงรุกมากขึ้น ในจำนวนรองอธิการทั้งหมดก็จะมี บุคลากรปัจจุบัน และบุคลากรที่เกษียณอายุจากคณะวิศวฯ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ รวม 4 ท่าน ประกอบด้วย

อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา
รองอธิการบดี
รศ. ดร. เกริกชัย ทองหนู
รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและโครงสร้างกายภาพ
รศ. ดร. พีระพงศ์ ฑีฆสกุล
รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา
รศ. ดร. วรวุธ วิสุทธ์เมทางกูร
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

แม้ว่าประชาคมวิศวฯ จะได้ทราบไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่ด้วยการที่สายตรงคณบดีเพิ่งมีโอกาสเขียนเรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนั้นในวันนี้จึงขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะวิศวฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยในครั้งนี้อีกครั้งนะครับ

2. สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ หลักคิดหลักคิดหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (ICE)

หลักสูตรนี้คณะวิศวฯ ได้จัดทำขึ้นโดยมีแผนจะขยายการศึกษาไปที่วิทยาเขตตรังครับ อย่างไรก็ตามหลังจากเปลี่ยนทีมบริหารของมหาวิทยาลัยใหม่ทางคณะวิศวฯ ยังไม่ได้หารือกับท่านรองอธิการท่านใหม่ว่ายังคงดำเนินการตามแผนเดิมหรือไม่แต่สิ่งที่ทางคณะวิศวฯ จะดำเนินการต่อไป คือการจัดทำหลักสูตรตามหลักคิดดังกล่าวเพื่อเสนอเข้าพิจารณาในคณะกรรมการต่างๆ ต่อไป หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มุ่งหวังสร้างบัณฑิตทางด้าน IT and Engineering ที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการทั้งในปัจจุบันและอนาคตครับ

เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน กรกฏาคม เมื่อ วันที่ 14 ก.ค. 55

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 55 ที่ผ่านมา มีวาระที่น่าสนใจและที่ประชาคมวิศวฯ ควรทราบอยู่ด้วยกัน 3 เรื่อง คือ

1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2555-2558

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับหลักการแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2555-2558 ที่นำเสนอโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งแผนดังกล่าวมี 4 ยุทศาสตร์ คือ 1. ฐานมหาวิทยาลัยที่มั่นคง 2. ภารกิจที่เชื่อมโยงเป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพ 3. การบริหารมหาวิทยาลัยและระบบวิทยาเขต และ 4. ก้าวสู่ความเป็นสากล/นานาชาติ ทั้งนี้ประชาคมวิศวฯ สามารถอ่านรายละเอียดของแต่ละยุทศาสตร์ได้ดังเอกสารที่เผยแพร่ที่

http://www.psu.ac.th/sites/default/files/55-58.pdf  นะครับ

 

2. งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2556

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2556 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งบประมาณของมหาวิทยาลัยในภาพรวม (จากงบแผ่นดิน งบรายได้ และงบอื่นๆ) เมื่อรวม บริการแพทย์ และไม่รวมบริการแพทย์ เป็นดังนี้ครับ 

กรณีที่รวมบริการแพทย์ : งบประมาณรวม 9603.6 ล้านบาท แบ่งเป็น งบแผ่นดิน 4212.2 ล้านบาท งบรายได้ 4992.5 ล้านบาท และ อื่นๆ 398.9 ล้านบาท

กรณีที่ไม่รวมบริการแพทย์ : งบประมาณรวม 5923.2 ล้านบาท แบ่งเป็น งบแผ่นดิน 3525.2 ล้านบาท งบรายได้ 2046.1 ล้านบาท และ อื่นๆ 351.9 ล้านบาท

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นำงบประมาณมาจัดสรรตามแผนงานต่างๆ กรณีรวมและไม่รวมบริการแพทย์ดังนี้

 

แผนงาน   กรณีที่รวมบริการแพทย์ (กรณีไม่รวมบริการแพทย์)                    

1. บริการสุขภาพ 38.3% ( 0% )
2. จัดการศึกษา 32.0% (51.8%) 
3. การบริหารการศึกษา 15.9% (25.8%) 
4. สนับสนุนการศึกษา 6.0% (9.7% )
5. วิจัย 4.8% (7.8%) 
6. บริการวิชาการ 2.8% (4.5%) 
7. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 0.2% (0.4%) 
8. ป้องกันเอดส์ 0.1% (0%)

ในส่วนงบประมาณของคณะวิศวฯ ที่ได้มีการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ปี 2556 เสนอไปยังมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงบในภาพรวมของมหาวิทยาลัยนั้น ผมขอแยกออกมาแสดงให้ประชาคมวิศว รับทราบข้อมูลงบประมาณของคณะในปีงบประมาณ 2556 ในเบื้องต้นดังนี้ครับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 : คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายรับ ได้จาก 3 แหล่ง คือ 1. เงินรายได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินผลประโยชน์ เงินบริจาค และเงินรับอื่นๆ จำนวน 95.624 ล้านบาท (ซึ่งเมื่อหักเงินสมทบและเงินออมแล้ว คงเหลือเงินรายได้ที่จะสามารถนำมาจัดสรรเป็นรายจ่ายในปี งบประมาณ 2556 ได้ เท่ากับ 84.150 ล้านบาท)
2. งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 124.445 ล้านบาท
3. งบประมาณอื่นๆ 2.4 ล้านบาท

รายจ่าย : จากรายรับทั้ง 3 แหล่ง สามารถนำมาจัดสรรเป็นรายจ่ายได้ 210.995 ล้านบาท โดยจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายในแผนงานต่างๆ เปรียบเทียบกับการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในแผนงานเดียวกัน (ตัวเลขในวงเล็บ) เป็นดังนี้ครับ

งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2556 ของคณะวิศวฯ จำนวน 210.995 ล้าน จัดสรรตามแผนงานต่างๆ เทียบกับกรอบการจัดสรรของมหาวิทยาลัย กรณีที่ไม่รวมบริการแพทย์ ( ) ดังนี้

1. จัดการศึกษา 78.5% (51.8%)
2.การบริหารการศึกษา 11.6% (25.8%)
3. สนับสนุนการศึกษา 2.2 % (9.7%)
4. การวิจัย 7.4% (7.8%)
5. บริการวิชาการ 0.2% (4.5%)
6. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 0.1% (0.4%)

อนึ่ง สำหรับปีงบประมาณ 2555 นั้น ( 1 ตุลาคม 2554- 30 กันยายน 2555) เงินรายได้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยสรุปและเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ณ. วันที่ 31 พ.ค. 2555 เป็นดังนี้ครับ

• ประมาณการรายรับ 98.000 ล้านบาท
o รายรับจริง ณ. 31 พ.ค. 55 99.058 ล้านบาท

• งบประมาณรายจ่าย 86.339 ล้านบาท
o รายจ่ายจริง ณ. 31 พ.ค. 55 57.938 ล้านบาท

• รายได้สะสม ณ. 31 พ.ค. 55 (10.095) ล้านบาท

การบริหารงบประมาณ เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องนำมาชี้แจงให้ประชาคมรับทราบ ซึ่งที่ผ่านมาทุกสิ้นปีงบประมาณทางคณะก็จะมีการเสนอข้อมูลฐานะทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมาและแผนการใช้เงินรายได้สำหรับปีต่อไปให้กับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบทุกปี ในครั้งนี้ก็เช่นกันทางคณะก็จะแสดงรายละเอียดการบริหารงบประมาณต่างๆ ในรอบปี พ.ศ. 2555 และแสดงแผนการใช้เงินรายได้/งบแผ่นดิน ในปีงบประมาณ 2556 ให้กับประชาคมรับทราบหลังจากปิดงบประมาณปี พ.ศ. 2555 นะครับ โดยจะนำเสนอในเวทีจิบน้ำชาเดือน กันยายน 2555 นะครับ

3. ภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2553

• ผลการสำรวจภาวะการหางานทำ การสำรวจภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2553 ดำเนินการโดยให้บัณฑิตบันทึกข้อมูลในระบบในช่วง ส.ค-ก.ย.54 และติดตามบัณฑิตที่ยังไม่ได้งานทำ ในช่วง ม.ค.-เม.ย. 55

• ภาพรวมของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับปริญญาตรี:   ผู้ตอบแบบสอบถาม 6,029 คน ได้งานทำ (ไม่รวมศึกษาต่อ) ร้อยละ 80.8 ยังไม่ได้ทำงาน ร้อยละ 19.2

ระดับปริญญาโท : มีงานทำร้อยละ 93.1

ระดับปริญญาเอก: มีงานทำร้อยละ 97.8

เมื่อพิจารณาเฉพาะระดับปริญญาตรีในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีข้อมูลต่างๆ ที่สรุปนำเรียนให้ประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบดังนี้ครับ

1. บัณฑิตของคณะวิศวฯ ได้งานทำ 82.1% เป็นร้อยละการได้งานทำสูงสุดตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมาตามข้อมูลดังนี้ ( พ.ศ. (ร้อยละการได้งานทำ): 2544(62.5), 2545(70.0) 2546 (75.8), 2547(67.0), 2548(69.5), 2549(69.2), 2550(68.3), 2551(79.5), 2552(80.6), 2553(82.1))

2. เงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตวิศวฯ เท่ากับ 15,196 บาท

3. ร้อยละการได้งานทำของสาขาต่างๆ เป็นดังนี้

วิศวกรรมการผลิต ร้อยละ 84.0
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 83.3
วิศวกรรมชีวการแพทย์ ร้อยละ 90.0
วิศวกรรมวัสดุ ร้อยละ 62.1
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมร้อยละ 61.9
วิศวกรรมอุตสาหการ ร้อยละ 78.0
วิศวกรรมเคมี ร้อยละ 87.9
วิศวกรรมเครื่องกล ร้อยละ 69.4
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ร้อยละ 83.3
วิศวกรรมเหมืองแร่ ร้อยละ 84.6
วิศวกรรมโยธา ร้อยละ 93.8
วิศวกรรมไฟฟ้า ร้อยละ 82.1 และ
การจัดการงานช่างผังเมือง ร้อยละ 98.5

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงว่าบัณฑิตวิศวฯ ม.อ. มีร้อยละของการได้งานทำโดยเฉลี่ยสูงและสูงสุดในรอบ 10ปี ที่ผ่านมาครับ ในโอกาสต่อไปๆ ผมจะพยามหารือในที่ประชุมสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย เพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ ซึ่งอาจจะรวมถึงตัวชี้วัดเรื่องการได้งานทำของบัณฑิตของสถาบันอื่นๆ มาแลกเปลี่ยนกันบ้างก็จะทำให้เราเห็นภาพการเปรียบเทียบกับบัณฑิตวิศวฯ ในสถาบันอื่นๆ ได้ครับ

อ่านรายละเอียดข้อมูลฉบับเต็มได้ที่นี่ครับ


สำหรับเรืองผลการสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการดำเนินการของมหาวิทยาลัยและของคณะโดยภาพรวมแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากครับแต่เนื่องจากเขียนเรื่องเล่าครั้งนี้มายาวมากแล้ว ดังนั้นผมขอยกยอดเรื่องดังกล่าวไปเล่าให้ประชาคมทราบในสายตรงคณบดี ครั้งต่อไปนะครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 กรกฎาคม 2555 05:40 แก้ไข: 25 กรกฎาคม 2555 08:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 anni, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ