นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1793
ความเห็น: 0

เรื่องเด่นเดือนพฤษภาคม

เดือนพฤษภา..กีฬา สภาคณบดีวิศวฯ ประชุมวิชาการ และ การรับนักศึกษา

สายตรงคณบดี: เรื่องเด่นเดือนพฤษภาคม 2555

เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ

เดือนพฤษภาคม 2555 เป็นช่วงปิดภาคการศึกษา แต่ในเดือนพฤษภาคมนี้คณะวิศวฯ ม.อ. มีภาระกิจที่ต้องรับผิดชอบและดำเนินการอย่างต่อเนื่องในหลายๆ เรื่อง ที่จะขอนำมาเล่าให้กับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบผ่านทางสายตรงคณบดีในครั้งนี้ดังนี้ครับ

กีฬามหาวิทยาลัย

ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย “สงขลานครินทร์เกมส์” คณะวิศวฯ ม.อ. ของเราเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา 2 ประเภท คือ กีฬาบริดจ์ และ กีฬาเทนนิส ครับ ซึ่งคณะวิศวฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันบริดจ์ และ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเทนนิส ขึ้นมารับผิดชอบในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ โดยกีฬาบริดจ์ มี ดร.สุธรรม สุขมณี เป็นรองประธานอนุกรรมการ และ กีฬาเทนนิส มี รองศาสตราจารย์ ดร. ชาคริต ทองอุไร เป็นรองประธานอนุกรรมการ ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้ทำงานร่วมกับ อนุกรรมการจัดการแข่งขันที่ท่านได้เรียนเชิญเข้ามาช่วยเป็นทีมงานในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ และอนุกรรมการจัดการแข่งขันทั้งชุดของ บริดจ์ และ ชุดของเทนนิสได้ช่วยกันจัดการแข่งขันบริดจ์ และ เทนนิส ในสงขลานครินทร์เกมส์ได้อย่างดีเยี่ยม และ ได้มาตราฐานสากลในทั้ง 2 ประเภทครับ ผมจึงถือโอกาสนี้ขอบคุณ ท่านรองประธาน และ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา ทั้ง 2 ประเภท ทุกๆ ท่าน ด้วยความจริงใจและขอบคุณอย่างยิ่งที่อนุกรรมการทุกท่านได้เสียสละ และ ทุ่มเท และช่วยกันจัดการแข่งขันอย่างเต็มที่โดยไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยโดยมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันคือเพื่อ สงขลานครินทร์เกมส์ ที่จบลงไปด้วยความภาคภูมิใจของชาว ม.อ. ทุกคนครับ

นอกจากในส่วนของบุคลากรที่คณะวิศวฯ รับเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาในทั้ง 2 ประเภทข้างต้นแล้ว ในช่วงกีฬามหาวิทยาลัยครั้งนี้ หน่วยกิจการนักศึกษาและนักศึกษาของคณะวิศวฯ ก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมที่สำคัญทั้งในพิธีเปิด พีธีปิด อีกทั้งเป็นนักกีฬา และ นักศึกษาช่วยงานในการแข่งขันที่คณะเป็นเจ้าภาพด้วยซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยกิจการนักศึกษา และ นักศึกษาวิศวฯ ทุกคน จึงขอขอบคุณทางกลุ่มงานและนักศึกษาทุกคนมา ณ. โอกาสนี้ด้วยครับ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

ในขณะที่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยยังไม่แล้วเสร็จ ทีมงานของวิศวฯ ม.อ. ส่วนหนึ่งที่นำโดยคณบดี ก็ต้องเดินทางไปร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 8-11 พ.ค. 2555 ที่ผ่านมาครับ

ปัจจุบันสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่เข้มแข็งโดยเป็นการทำงานร่วมกันของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในประเทศไทยทั้ง 60 สถาบัน เพื่อพัฒนาวงการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทยไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการที่ทำให้สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาวงการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างเต็มที่ แต่ที่ประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นและเล็งเห็นความสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาวงการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์ต่อไปครับ

การประชุมสภาคณบดีครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ของ คณะวิศวฯ ม.อ. อีกครั้ง ที่ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับมอบตำแหน่ง ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35 โดยมีวาระ 1 ปี จนถึงการประชุมสามัญใหญ่ประจำปีในเดือน พ.ค. 2556 ครับ ซึ่งภารกิจหลักที่จะต้องดำเนินการในช่วง 1 ปี มีอยู่ด้วยกัน 3 เรื่องคือ เรื่อง “หลักสูตร” ที่สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัยที่ 35 ต้องทำงานร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้ง สภาวิศวกร สกอ. รวมทั้ง วสท. และ สมาคมวิชาชีพต่างๆ เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาศาสตร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ ที่สอดคล้องกับบริบทของวิศวกรในโลกปัจจุบันครับ เรื่องที่ 2 ที่จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กับการพัฒนาเรื่องหลักสูตร คือ การเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิต/วิศวกรสำหรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ เรื่องที่ 3 คือการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและการจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ศึกษา และการส่งมอบตำแหน่งประธานสภาคณบดีให้กับประธานสภาคณบดีสมัยที่ 36 ต่อไปครับ

การที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการยอมรับให้เป็นเป็นประธานสภาคณบดีนั้น จะมีผลดีตามมาทั้งในแง่ ชื่อเสียง เกียรติประวัติของคณะฯ การเปิดโอกาสให้คณะวิศวฯ ม.อ ได้ทำคุณประโยชน์แก่วงการการศึกษาไทยและสังคมส่วนรวม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของคณะเพื่อที่จะสามารถเข้าไปทำงานในระดับประเทศได้ในโอกาสต่อๆ ไปครับ

การจัดประชุมวิชาการ IPEC-10

การจัดประชุมวิชาการ IPEC-10 ในปีนี้แม้จะเป็นการจัดประชุมวิชาการนานาชาติฉบับจิ๋ว แต่ แน่นด้วยคุณภาพ สาระ และ ความเป็นมืออาชีพครับ ผมต้องขอบคุณทีมงานทุกฝ่าย ทุกภาคส่วนที่ช่วยให้การจัดประชุมเมื่อวานผ่านไปด้วยดีครับ และ ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักทั้ง 3 ราย คือ เชฟรอน ปตท. และ กฟผ. ที่สนับสนุนให้เกิดเวทีวิชาการที่มีคุณภาพในครั้งนี้ การจัดประชุม IPEC-10 เมื่อวาน เราได้เห็นศักยภาพ ของ วิศวฯ ม.อ. ทั้ง Keynote speaker, (ศ. ดร. พิชัย ธานีรณานนท์) session chair, presenter (นักศึกษา ป. โท/ เอก), MC (ดร. วฤทธิ์ วิชกูล) และ content ของบทความต่างๆ ที่มีความเป็น inter ครับ จึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณประธาน /กรรมการ และบุคลากรในแต่ละฝ่ายทุกๆ ท่านที่ช่วยกันร้อยเรียงการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ออกมาได้ดีครับ และพบกันใหม่สำหรับการจัดประชุมคราวหน้า ซึ่งจะเป็น IPEC-11 หรือ INPEC-11 ต้องพิจารณากันอีกครั้งครับ แต่ที่แน่ๆ คือ การจัดประชุมรอบหน้าเราจะต้องจัดร่วมกับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์ศึกษา (INCEE-11) ของสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยในเดือน พ.ค. 2556 ครับ

การรับนักศึกษาโดยระบบ Admissions 

ในรอบเดือน พฤษภาคม 2555 นี้ มีเรื่องเด่นอีกเรื่องคือ เรื่องการรับนักศึกษาจากระบบสอบรวม ซึ่งจะเสร็จสิ้นในวันที่ 16 พ.ค. 55 ครับ ข้อมูลล่าสุดที่ทราบจาก ผช. มัลลิกา คือ ในการรับนักศึกษาโดยระบบกลาง Admissions ประจำปี 2555 นั้น มีผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เข้าศึกษาใน สน. ทั่วไปคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน 85 คนครับ

ที่ประชุมร่วมกันระหว่างคณะและภาควิชาจึงเห็นสมควร รับนักเรียนโดยวิธีพิเศษ เพิ่มเติม จำนวน 100 คน โดยกำหนดเงื่อนไขว่าจะต้องมีคะแนนสอบรวมไม่น้อยกว่า 10,000 คะแนน ครับ และจะดำเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้นักศึกษากลุ่มนี้จะสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 31 พ.ค. 55 และ ประกาศผลในวันที่ 5 มิ.ย. 55 และเข้าชั้นเรียนในช่วงเวลาดังกล่าวครับ

ในปัจจุบัน มีหลายๆ ปัจจัยที่ทำให้นักเรียนเลือกเรียนทางวิศวฯ น้อยลง ซึ่งทุกสถาบันที่เปิดสอนทางวิศวฯ จะประสบปัญหาคล้ายๆ กันครับ สิ่งหนึ่งที่ท้าทายและเป็นแนวโน้มของการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์ ในอนาคต คือ การมีหลักสูตรที่น่าสนใจ เช่นการมีหลักสูตรเชิงบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ที่เน้นการสอน ในเรื่อง Soft skill มากกว่าที่จะเป็น Hard skill (ตามทักษะในศตวรรษที่ 21 ครับ) ซึ่งเราจะต้องข้ามผ่านความเชื่อในเรื่องใบประกอบวิชาชีพไปให้ได้จึงจะสามารถเกิดหลักสูตรใหม่ๆ ที่จะดึงคนเก่งๆ ที่สนใจเข้ามาศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ของเราได้ หรือไม่ก็ต้องปรับเปลี่ยนความเชื่อเรื่องการรับรองหลักสูตร/ใบประกอบวิชาชีพใหม่ที่ต้องปรับเปลี่ยนตามสภาวะความเป็นจริงให้มากขึ้น และต้องสร้างความเข้าใจในประเด็นต่างๆ เหล่านี้กับผู้ใช้บัณฑิตแบบใหม่ของเราด้วย ทั้งหมดนี้เป็นบทบาทของเรานักวิชาการอย่างพวกเราทุกคน ที่ต้องช่วยกันขับเคลื่อนแนวคิดเชิงบูรณาการเหล่านี้ออกไปสู่องค์กร/หน่วยงานที่ดูแลการศึกษาในระดับสูงของประเทศ ของเราต่อไปครับ

ดังนั้นถ้าประชาคมวิศวฯ ของเรามีข้อเสนอแนะในเรื่อง หลักสูตร และ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาที่จะให้ข้อเสนอแนะกับทางคณะวิศวฯ ของเรา ทางคณะยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อจะได้นำมาประมวลและเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน/การรับนักศึกษาของคณะวิศวฯ ในปีต่อๆ ไปครับ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของวิศวฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับคณะ/เทียบเท่า

สุดท้ายของเรื่องเด่นในเดือน พฤษภาคม 2555 ในนามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร. ชาคริต ทองอุไร ที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2555 อนุมัติการแต่งตั้งท่านอาจารย์ชาคริต เป็น ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คนใหม่ ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2555 นี้เป็นต้นไปครับ ขอแสดงความยินกับท่านอาจารย์ชาคริต นะครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 พฤษภาคม 2555 16:50 แก้ไข: 15 พฤษภาคม 2555 20:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ