นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 2170
ความเห็น: 1

วิศวฯ ม.อ. ขับเคลื่อนงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง คือ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ด้านพันธกิจ ของ วิศวฯ ม.อ.

วิศวฯ ม.อ. ขับเคลื่อนงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง

เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

เมื่อวัน ศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะวิศวฯ ของเรามีการลงนาม MOU ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. กับบริษัทโมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด โดยมีประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา (คุณอภินันท์ ศรีสมานุวัตร) และ ทีมงานของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ) และนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นพยานอย่างอบอุ่นครับ

MOU ความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ บริษัทโมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม ต่อยอดจากงานวิจัยของนักวิจัยของคณะวิศวฯ เพื่อนำผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์

MOU ที่ได้มีการลงนามในครั้งนี้ มีด้วยกัน 3 ฉบับ คือ MOU หลัก เป็น บันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมร่วมกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับ บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด

MOU ย่อย เป็นบันทึกความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับบริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด ในการพัฒนางานวิจัยเฉพาะเรื่องไปสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งในคราวนี้มีการลงนามใน MOU ย่อยสำหรับการพัฒนางานวิจัยใน 2 เรื่องคือ

• บันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีวัดสมบัติน้ำยาง ของ รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ

• บันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีวัดระดับของเหลว ของ ผศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์

การลงนาม MOU ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ บริษัทโมบิลิส ออโตมาต้า จำกัดในครั้งนี้ เป็นการตกลงว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบริษัทโมบิลิส ออโตมาต้า จำกัดจะร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 ชนิดนี้ โดยยังไม่มีการกล่าวถึงเรื่องการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกัน ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการตกลงกันเมื่อมีการจัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรายละเอียดครับ โดยจะต้องมีขั้นตอนการเจรจาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกันตามระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไปครับ

ในวันดังกล่าวนอกจากการลงนาม MOU เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้วทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ยังได้จัดให้มีการเสวนา เรื่อง "บทบาทองค์กรในการส่งเสริมงานวิจัยไปใช้ประโยชน์" ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนา 4 ท่าน คือ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์) กรรมการผู้จัดการบริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด (ดร. กฤษณ์ จงสฤษดิ์) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา (นายอภินันท์ ศรีสมานุวัตร) และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มอ. (ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ) โดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ผศ. ดร. วิริยะ ทองเรือง) เป็นผู้ดำเนินการรายการครับ  โดยผู้เข้าร่วมเสวนาทุกคนจะต้องตอบคำถามใน 2 ประเด็นคือ

คำถามที่ 1: องค์กรมีบทบาทในการส่งเสริมงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

สำหรับคำถามนี้ ผมเองได้ตอบในฐานะที่เป็น ผู้กำกับดูแลคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอนำคำตอบต่อคำถามนี้มาเรียนให้กับนักวิจัยที่ไม่ได้เข้าร่วมในวันนั้นรับทราบ เพื่อประชาคมวิศวฯ จะได้รับทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อน/ส่งเสริมการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชนื รวมทั้งทุกท่านจะได้ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะวิศวฯในประเด็นนี้ได้ โดยมีสาระสำคัญๆ ดังนี้ครับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก ทั้งในเรื่องของการกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน มีกระบวนการส่งเสริม สนับสนุน และ สร้างกลไกการขับเคลื่อนให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ในเชิงนโยบายนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดให้ เรื่อง “การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง” เป็น ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ด้านพันกิจ ที่สำคัญของคณะ และได้กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ รวมทั้งแผนปฏิบัติการ ระยะสั้น 1 ปี และ ระยะยาว 5 ปี และกำหนดตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการไว้อย่างชัดเจน โดยมีแผนระยะสั้น 1 ปี และแผนระยะยาว 5 ปีที่ได้กำหนดไว้มีดังนี้ครับ

แผนระยะสั้น 1 ปี

1. สร้างศูนย์เรียนรู้ของคณะฯ พร้อมจัดทำฐานข้อมูลแบบ virtual หรือ web based ของผลงานวิจัยที่พร้อมจะต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์กับชุมชนและสังคม

2. จัดให้มีคลีนิกนวัตกรรมเพื่อเสาะหางานวิจัยที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ แนะนำการจดสิทธิบัตร และ จัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยร่วมมือกับศูนย์บ่มเพาะของมหาวิทยาลัย และ บริษัท PSU นวัตวานิชย์

3. เผยแพร่ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์สู่สาธารณะ ทางช่องทางต่างๆ (โทรทัศน์ website เวทีประกวด และอื่นๆ)

4. เชื่อมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับแหล่งทุนที่มีศักยภาพในการจ้างและสร้างเครือข่ายการทำวิจัยกับเอกชน อุตสาหกรรม และ หน่วยงานราชการ ผ่าน ETS-Center หน่วยวิจัยและนวัตกรรม และ ชุมชนสัมพันธ์

5. สร้างระบบกลไกสนับสนุนให้นักวิจัยมีความมั่นใจและสะดวกในการหาโจทย์และดำเนินโครงการวิจัยแบบ contract research ด้วย ETS-Center

แผนระยะยาว 5 ปี

1. สร้างผลงานวิจัยของคณะฯ ให้สังคมยอมรับและให้สังคมมีส่วนร่วมในการวิจัย

2. สร้างแรงจูงใจให้กับนักวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัยให้ใช้ประโยชน์ได้จริง

3. ร่วมมือกับศิษย์เก่าในการพัฒนางานวิจัยร่วมเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

4. สร้างผลงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของผู้ต้องการใช้ผลงานวิจัย

5. จัดให้มี workshop เพื่อบริการนักวิจัยสำหรับการจัดสร้าง prototype และ pilot scale

6. สร้างตัวชี้วัดสำหรับงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในระดับต่างๆ เช่น การใช้ประโยชน์กับชุมชน อุตสาหกรรม และ

7. ส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัย/บริการวิชาการ ที่เกิดประโยชน์กับชุมชน ภาคอุตสาหกรรมไป สู่การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของ นักวิจัย ที่ทำการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ได้จริง

ทั้งหมดเป็นแผนปฏิบัติการที่จะดำเนินการในช่วง 5 ปี ที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์โดยมีตัวชี้วัด คือ จำนวนผลิตภัณฑ์หรือผลงานวิจัยที่นำมาใช้ประโยชน์ และ จำนวนโครงการวิจัยที่เรารับจ้างวิจัย

การดำเนินการให้เกิดตามนโยบายและแผนกลยุทธ์นี้นั้น ทางคณะฯ จะต้องร่วมมือกับนักวิจัย เครื่อข่ายวิจัยต่างๆ ของคณะ และ ภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อให้เราสามารถเอาชนะความท้าทายนี้ไปให้ได้ ซึ่งก็เชื่อมั่นว่าภายใน 5 ปี ก็น่าจะเห็น Output และ Outcome ในเรื่องนี้ชัดเจนขึ้นครับ

คำถามที่ 2: ในมุมมองขององค์กร (ที่ท่านดูแล) ท่านคาดหวังว่าว่านักวิจัยควรปรับตัวอย่างไรเพื่อวิจัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมของไทย

สำหรับในคำถามนี้ในมุมมองของผมได้ให้คำตอบแก่ผู้ดำเนินการเสวนาและที่ประชุมในวันนั้นที่จะขอนำมาแลกเปลี่ยนกับนักวิจัยทุกท่านดังนี้ครับ

การที่จะสร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นั้น มีสิ่งที่นักวิจัยควรปรับตัว ดังนี้ครับ

1. นักวิจัยต้องเปิดกว้าง เปิดตัวเอง รับข้อมูลข่าวสาร ความต้องการ จากภาคอุตสาหกรรม และสังคมและนำข้อมูลความต้องการของภาคอุตสาหกรรม/ชุมชนมาประกอบการกำหนดโจทย์วิจัย แปลเป็นภาคปฏิบัติว่านักวิจัยต้องลงพื้นที่จริง พบปะกับภาคอุตสาหกรรม/หน่วยงานของรัฐ ที่เป็นผู้ใช้ผลงานวิจัยให้มากขึ้น

2. นักวิจัยต้องทำวิจัยในหัวข้อที่เชี่ยวชาญและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน การประยุกต์ จนกระทั่งการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สรุปง่ายๆว่า เมื่อทราบว่าเราทราบว่าเราต้องทำวิจัยเรื่องใดที่เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน/สังคมแล้ว เราต้องกัดไม่ปล่อย ทำให้รู้จริง และ ต่อยอดไปใช้ประโยชน์ได้

3. นักวิจัยต้องทำงานเป็นทีม หรือ บูรณาการ ระหว่างศาสตร์ในสาขาต่างๆ ให้มากขึ้น เพราะการต่อยอดงานวิจัยชิ้นหนึ่งๆ ไปสู่การใช้งานจริงนั้น ต้องอาศัยนักวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยในหลายๆ สาขาวิชาเข้ามาทำงานร่วมกัน

4. ปรับกระบวนการการผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นการบูรณาการองค์ความรู้เข้ากับงานวิจัยเชิงประยุกต์งานวิจัยที่เป็นความต้องการเชิงพื้นที่ เหล่านี้ให้มากขึ้น นักวิจัยก็จะยังสามารถสร้างผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องได้ และ

5. นักวิจัยต้องเรียนรู้ เข้าใจ ใส่ใจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ให้มากขึ้น เพื่อจะได้เห็นช่องทางหรือแนวทางในการนำงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับบริษัทเอกชนที่จะำนผลงานไปต่อยอดว่าผลงานวิจัยดังกล่าวมีการคุ้มครองครับ

ซึ่งทางคณะฯ ก็จะพยามทำหน้าที่ในการส่งเสริม อำนวยความสะดวก รวมทั้งจัดให้มีกลไกและการ สนับสนุน ให้เกิดสิ่งต่างๆ เหล่านี้ครับ ขอให้นักวิจัยได้เล็งเห็นความท้าทายในเรื่องนี้ร่วมกันและเข้ามาสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นด้วยกัน เราต้องมาช่วยกันทำความฝัน ที่นักวิจัยทุกคนอยากเห็นคือการนำงานวิจัยของตัวเองไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ให้เป็นจริงให้ได้นะครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 พฤษภาคม 2555 05:14 แก้ไข: 10 มิถุนายน 2555 11:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
charoenyut [IP: 113.53.14.224]
08 พฤษภาคม 2555 08:40
#77065

ขอแสดงความยินดีกับคณะฯด้วยครับ ที่มีผลงานแบบนี้ ขอให้มียิ่งขึ้นครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ