นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 4535
ความเห็น: 0

การนำความรู้จากการอบรม TQA มาใช้กับงานประจำ ตอนที่ 1: PDCA: ADLI

การพัฒนาเกิดจากการเรียนรู้ ที่นำสู่การปฏิบัติจริง

การนำความรู้จากการอบรม TQA มาใช้กับงานประจำ ตอนที่ 1: PDCA: ADLI

เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

สายตรงคณบดีในครั้งนี้ผมขอเล่าถึงความสำคัญในการพัฒนาและสร้างศักยภาพของบุคลากร ตามโครงการ TQA ที่เราได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 3 ครับ หลายๆ คน ที่เข้าร่วมอาจจะเริ่มเห็นว่ามีความซับซ้อน ที่จะต้องคิดวิเคราะห์ในหลายๆ อย่าง ทำให้รู้สึกเหนื่อยกายเหนือยใจ แต่ขอเรียนเป็นกำลังใจกับพวกเราทุกคนว่า การพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง TQA ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการกับคณะอื่นๆ ในครั้งนี้นั้น คณะวิศวฯ ไม่ได้หวังว่าจะต้องเขียน/ตรวจประเมิน เพื่อรางวัล TQA นะครับ แต่สิ่งที่ต้องการเห็นคือ การพัฒนาตนเองและการพัฒนางานจากหลักการและวิธีการต่างๆ ที่เราได้เรียนรู้จากแนวทางของ TQA ครับ

ผมขอยกตัวอย่างเรื่องที่น่าสนใจที่พวกเราได้เรียนรู้เมื่อวันที่ 27 เมษายน2555 ที่ผ่านมาที่ผมขอนำมาฝากเป็นข้อคิดให้กับบุคลากรวิศวฯ ได้นำไปสู่การปฏิบัติคือ เรื่อง ของ PDCA และ ADLI ครับ

PDCA เป็นวงจรคุณภาพ ที่เราทุกคนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของเราได้ทันที คือ การทำงานทุกอย่าง ขอให้พวกเรา มี

P = Plan คือการวางแผนจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่เราได้กำหนดขึ้น แผนที่ดีต้องเป็นแผนเชิงป้องกัน มองไปข้างหน้า และมีแผนความเสี่ยงที่ดี
D = Do คือการปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง นำสู่การปฏิบัติ ทำได้โดย การจัดสรรทรัพยากร จัดการกำหนดกิจกรรมย่อยให้ชัดเจน และมีการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
C = Check คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง และ 
A = Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลสำเร็จ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป
เมื่อได้แผนงาน (P) นำไปปฏิบัติ (D) ระหว่างปฏิบัติก็ดำเนินการตรวจสอบ(C) พบปัญหาก็ทำการแก้ไขหรือปรับปรุง (A) การปรับปรุงก็เริ่มจากการวางแผนก่อน วนไปเรื่อยๆ จึงเรียกวงจร PDCA วงจรนี้ก็จะหมุนไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการพัฒนาตนเองและปรับปรุง/พัฒนางานที่เรารับผิดชอบไปอย่างต่อเนื่องครับ

วงจร PDCA คือสิ่งที่หลายๆ คนได้ทราบและปฏิบัติอยู่แล้วก่อนที่เราจะเข้าอบรม TQA ครับ แต่ความรู้ที่เราได้เรียนรู้จากการอบรม TQA ในครั้งนี้ บอกเราว่า เรามีเพียง PDCA นั้นไม่เพียงพอครับ เพราะการดำเนินการตาม PDCA อย่างเดียวนั้นไม่ได้การันตีว่าจะเกิดผลที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย จึงมีวิธีการที่จะมาประเมินผลการดำเนินการตามวงจร PDCA ว่า การดำเนินการตาม PDCA นั้นจะส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย/พันธกิจได้หรือไม่ กระบวนการที่ใช้ในการประเมินการดำเนินการตาม PDCA คือ ADLI ครับ เมื่อ..

Approach (A) หมายถึง มีระบบแบบแผน มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพและทำอย่างเป็นระบบ
Deployment (D) หมายถึง นำไปใช้อย่างทั่วถึง กระบวนการ/ระบบเป็นที่เข้าใจยอมรับ
Learning (L) หมายถึง เกิดการเรียนรู้ องค์การเริ่มมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบและอาจ มีการปรับปรุงให้กระบวนการ/ระบบให้ดีขึ้นบ้าง

Integration (I) หมายถึง บูรณาการเชื่อมโยงสอดคล้องกัน กระบวนการ/ระบบสอดรับ สนับสนุนกิจกรรมสำคัญขององค์การที่ระบุไว้ในภารกิจ/ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

สรุปความสัมพันธ์ระหว่าง PDCA กับ ADLI ให้ชัดก็คือ ผลักดันงานต่างๆ ด้วย PDCA ประเมิน PDCA ของเราว่าดีหรือไม่โดยใช้ ADLI

เพื่อให้เห็นภาพการเชื่อมโยงระหว่าง PDCA กับ ADLI ผมขออนุญาตยกตัวอย่างในแบบทั่วไปๆดังนี้ครับ 

กระบวนการ/กิจกรรมหนึ่งของคณะวิศวฯ (เช่น กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา กระบวนการจัดซื้อ กระบวนการสนับสนุนการวิจัย กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ฯลฯ) ได้มีการดำเนินการตามวงจร PDCA ครบ คือ มีการวางแผนของกระบวนการ/กิจกรรม (P) มีการดำเนินการตามแผน/กิจกรรมที่วางไว้ (Do) มีการประเมินผล/ติดตามการดำเนินการตามกระบวนการ/กิจกรรม (C) มีการประเมินปัญหาและทำการแก้ไขสำหรับการดำเนินการของกระบวนการ/กิจกรรมนั้นๆ ในครั้งต่อไป จึงถือว่า กระบวนการ/กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการครบ วงจร PDCA

ADLI จะถูกนำมาใช้ประเมินว่า กระบวนการ/กิจกรรมดังกล่าว มีแผน มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบหรือไม่ (A) กระบวนการ/กิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เข้าใจยอมรับและนำไปใช้โดยทั่วกันหรือไม่ (D) กระบวนการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการมีประสิทธิภาพหรือไม่ จะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้หรือไม่ ซึ่งก็คือขั้นตอน L ของ ADLI ถือเป็นขั้นตอนการประเมินที่สำคัญเพราะบางครั้งเราได้ดำเนินการตามกระบวนการ/กิจกรรมทุกอย่างตามแผน หรือตามมาตราฐานที่กำหนดแต่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น มีขั้นตอนที่ซับซ้อน ใช้คนจำนวนมาก หรือใช้เวลานาน เป็นต้น และสุดท้ายเราก็ต้องมาประเมินว่ากระบวนการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการถูกต้องตามหลักของ PDCA นั้น บูรณาการ (I) กับวิสัยทัศน์/พันธกิจขององค์กรหรือไม่ คือต้องประเมิน ว่าการดำเนินการตามกระบวนการ/กิจกรรม ของเรานั้นไปสนับสนุน หรือ เป็นแรงผลักให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายหรือไม่ เพราะในบางกระบวนการ/กิจกรรม แม้จะดำเนินการตามวงจร PDCA แต่ไม่สนับสนุน หรือไม่ส่งเสริมเพื่อให้องค์กรบรรลุพันธกิจหรือเป้าหมายขององค์กรก็จะเป็น PDCA ที่ไม่ดีครับ เพราะไม่มีบูรณาการกับเป้าหมายขององค์กรครับ

ตัว I หรือการบูรณาการในหลักของ ADLI จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆ ครับ ในการ บูรณาการการทำงานนั้นเราต้องดูว่า กระบวนการ/กิจกรรม และผลลัพท์จากการทำงานของเราไปสนับสนุนให้เกิดผลลัพท์ที่ดีแก่กระบวนการอื่นๆ เพื่อส่งผลดีต่อเป้าหมาย/พันกิจ ขององค์กรหรือไม่ 

โดยสรุปอีกครั้งคือ บุคลากร ควรเข้าใจและปฏิบัติงานตามหลัก PDCA และเช็คว่าเราทำได้ดีหรือไม่โดยใช้หลัก ADLI ครับ

แนวคิดเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการอบรม TQA จึงอยากให้พวกเราทุกคนที่เข้าร่วมอบรมได้พยามทำความเข้าใจและนำแนวคิดเชิงระบบที่ได้จากการอบรม TQA มาปรับปรุงและพัฒนางานของเรา โดยไม่ต้องกังวลว่าเราต้องเรียนรู้ทั้งหมดก่อนแล้วถึงจะลงมือทำนะครับ

ถ้าเราทุกคน ทุกหน่วยงานที่เข้าอบรม TQA แล้ว สามารถหยิบยกแนวคิดดีๆ แนวทางดีๆ และ ระบบดีๆ ที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับงานประจำของเราก็ถือว่า การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางของ TQA ก็ประสบความสำเร็จ และ องค์กรก็จะประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องมีรางวัล TQA ครับ

สำหรับท่านอื่นๆ ที่เข้าร่วมอบรม TQA ถ้ามีแนวคิดและแนวทางดีๆ ที่ได้เรียนรู้ ก็สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาคมวิศวฯ ได้ เพื่อเราจะได้เรียนรู้ เข้าใจ และนำไปสู่การปฏิบัติได้ทั้งองค์กรครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): adli  pdca  tqa  การพัฒนาบุคลากร
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 เมษายน 2555 18:55 แก้ไข: 30 เมษายน 2555 21:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.26.179.251
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ