นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1780
ความเห็น: 1

เรื่องเล่าจากที่ประชุม คณบดี ประจำเดือน มี.ค. 55

ทรัพย์สินทางปัญญา รายได้ในอนาคตของวิศวฯ

สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากที่ประชุมคณบดี
ประจำเดือน มี.ค. 55

เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

ที่ประชุมคณบดี เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2555 มีการพิจารณาวาระต่างๆ หลายวาระครับ แต่ผมขอนำเฉพาะเรื่องสำคัญๆ และเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกท่านมาเล่าให้ทราบเพียง 3 เรื่องดังนี้ครับ

เรื่องที่ 1 : ระเบียบว่าด้วยลิขสิทธิ์

ที่ประชุมคณบดีเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย ลิขสิทธิ์และการดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีสาระที่สำคัญที่จะนำมาสื่อสารให้กับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบคือ

1.1 นิยามสำคัญๆ ที่ควรทราบ

ลิขสิทธิ์: หมายถึง สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทำการใดๆ กับงานที่ผู้ สร้างสรรค์ได้ทำขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

งานอันมีลิขสิทธิ์: หมายถึง ผลงานหรือความคิดสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรมโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนก ศิลปะ ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบใดและรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นๆตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

ผู้สร้างสรรค์: หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และผู้ที่ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และได้ทำหรือก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ ที่มี ลักษณะตามที่กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์กำหนด

หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา: หมายความว่า หน่วยงานหรือกลุ่มงานที่มหาวิทยาลัย มอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการแจ้งจด ข้อมูลลิขสิทธิ์ และรักษาผลประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์

1.2 สาระของระเบียบที่สำคัญๆ

1.2.1 มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานอันมีลิขสิทธิทธิ์ที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น
1.2.2 กรณีนักศึกษาได้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้งานอันมีลิขสิทธิ์ นั้นตกเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
1.2.3 มหาวิทยาลัยมีสิทธิอนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้สิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์ ตามที่กำหนดไว้ใน กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์โดยจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ โดยมหาวิทยาลัยต้องแจ้งให้ผู้สร้างสรรค์ ทราบด้วย
1.2.4 ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ สามารถนำงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือใช้เพื่อประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยในนามของตนได้และมีสิทธิที่จะแสดงว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ ดังกล่าว โดยสามารถใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้ แต่ต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อแสวงหาผลกำไร
1.2.5 กรณีที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการตีพิมพ์เผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ ในวารสารวิชาการ ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในการโอนสิทธิให้แก่สำนักพิมพ์ได้โดยผู้สร้างสรรค์ต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้โอนสิทธิ
1.2.6 หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการคุ้มครองหรือรักษาประโยชน์อันเกิดจากงานอันมีลิขสิทธิ์ และเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในการเจรจาต่อรองหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ติดตามและดูแลการได้รับผลประโยชน์ ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ตามเกณฑ์ในระเบียบนี้ เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะมอบหมายให้หน่วยงานอื่นทำหน้าที่ดังกล่าวเป็นกรณี ๆ ไป

จากระเบียบนี้ แสดงว่าผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทุกอย่างที่เกิดจากอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และ นักศึกษา เป็นลิขสิทธิ์ ของมหาวิทยาลัยครับ ถ้าเรามีผลงานใด เช่น หนังสือ หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่อาจารย์หรือบุคลากร เขียนหรือพัฒนาขึ้น ก็ต้องแจ้งให้ทางหน่วยทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยทราบเพื่อดำเนินการคุ้มครอง และอาจจะนำไปสู่การได้มาซึ่งผลประโยชน์ ที่จะต้องมีการจัดสรรระหว่างมหาวิทยาลัย ผู้สร้างสรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่อง อัตราการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 ที่มหาวิทยาลัยจะประกาศต่อไปครับ

เรื่องที่ 2 : ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่อง อัตราการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554

ตามประกาศฉบับนี้ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี กำหนดให้มีการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์ให้แก่บุคคลและหน่วยงานทีเกี่ยวข้องในอัตราดังนี้

2.1 ผู้สร้างสรรค์ได้รับร้อยละ 70 ของรายได้สุทธิ
2.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับร้อยละ 30 ของรายได้สุทธิโดยมีสัดส่วนแต่ละหน่วยงานดังนี้

2.2.1 คณะที่ผู้สร้างสรรค์สังกัดได้รับร้อยละ 15 ของรายได้สุทธิ
2.2.2 มหาวิทยาลัยได้รับร้อยละ 7.5 ของรายได้สุทธิโดยแบ่งให้วิทยาเขตครึ่งหนึ่ง
2.2.3 หน่วยทรัพย์สินทางปัญญาได้รับร้อยละ 7.5ของรายได้สุทธิ

เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบระเบียบว่าด้วยลิขสิทธิ์และมีประกาศเรื่องนี้ออกมา ในส่วนคณะของเราก็คงต้องมาพิจารณาต่อว่า ส่วนที่คณะได้รับร้อยละ 15 ของรายได้สุทธินั้น จะมีการจัดสรรไปยัง ภาควิชา/หน่วยงาน ที่ผู้สร้างสรรค์สังกัดในอัตราส่วนอย่างไร ทั้งนี้เพื่อเกิดแรงจูงใจให้ระดับภาควิชา/หน่วยงาน ในการขับเคลื่อนให้เกิดงานอันมีลิขสิทธิ์ในภาควิชาหน่วยงาน ที่จะสามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ ที่จะนำรายได้เข้าสู่หน่วยงานได้ในอนาคตครับ และตามประกาศนี้ผู้สร้างสรรค์จะได้รับจัดสรรร้อยละ 70 ของรายได้สุทธิก็น่าจะจูงใจให้ ผู้สร้างสรรค์ที่มีผลงานอยู่ในมือ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ/หรือ หนังสือ ที่แต่งไว้ไปหารือกับ หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อขอขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ซึ่งอาจจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ที่เป็นผลดีกับ ผู้สร้างสรรค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

ในการดำเนินการเรื่องนี้ทางคณะเองจะเป็นเจ้าภาพให้มีการพบกันระหว่างหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา กับผู้ทีมีผลงานอันเป็นลิขสิทธิ์ เช่น การจัดเป็นวันตลาดนัดลิขสิทธิ์ ขึ้นมา เพื่อขับเคลื่อนให้สามารถนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ตามภาควิชา/หน่วยงานต่างๆ ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่เจ้าของผลงานและคณะ/ภาควิชาต่อไปครับ

เรื่องที่ 3 : ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่อง อัตราการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากการประดิษฐ์ พ.ศ. 2554

ประกาศฉบับนี้ปรับปรุงจากประกาศ เรื่อง อัตราการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากการประดิษฐ์ พ.ศ. 2550 ครับ โดยมีสาระสำคัญๆ ดังนี้ การจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 2 กรณีคือ

3.1 กรณีที่มีรายได้สุทธิ ไม่เกิน 1 ล้านบาท มีการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

3.1.1. ผู้ประดิษฐ์ได้รับร้อยละ 70 ของรายได้สุทธิ
3.1.2 หน่วยงานทีเกียวข้องได้รับร้อยละ 30 ของรายได้สุทธิโดยมีสัดส่วนแต่ละ หน่วยงาน ดังนี้

คณะทีผู้ประดิษฐ์สังกัดได้รับ ร้อยละ 15 ของรายได้สุทธิ
สำนักวิจัยและพัฒนาได้รับ ร้อยละ 7.5 ของรายได้สุทธิ
หน่วยทรัพย์สินทางปัญญาได้รับ ร้อยละ 7.5 ของรายได้สุทธิ

3.2 กรณีที่มีรายได้สุทธิ เกิน 1 ล้านบาท

มีการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

3.2.1 ผู้ประดิษฐ์ได้รับร้อยละ 60 ของรายได้สุทธิ
3.2.2 หน่วยงานทีเกียวข้องได้รับร้อยละ 40 ของรายได้สุทธิโดยมีสัดส่วนแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

คณะทีผู้ประดิษฐ์สังกัดได้รับ ร้อยละ 20 ของรายได้สุทธิ
สำนักวิจัยและพัฒนาได้รับ ร้อยละ 10 ของรายได้สุทธิ
หน่วยทรัพย์สินทางปัญญาได้รับ ร้อยละ 10 ของรายได้สุทธิ

การนำผลงานวิจัยจากหิ้งไปสู่ห้างแนวทางหนึ่งคือการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ในผลงานวิจัย หรือการนำสิ่งประดิษฐ์ที่เรามีไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ครับ ซึ่งหน่วยวิจัยและนวัตกรรมจะต้องขับเคลื่อนดำเนินการให้มีการนำผลงานวิจัยของเราไปสู่ห้างให้ได้ต่อไป     ซึ่งขณะนี้ก็มีการดำเนินการอยู่ในหลายๆ เรื่อง เช่นการลงนามเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับบริษัทเอกชน และการจัดตั้งคลินิกนวัตกรรม เพื่อให้คำปรึกษาในเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาแก่นักวิจัยและนักศึกษา เพื่อให้เกิดผลงานที่จะนำไปสู่ การยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ การดำเนินการทางทรัพย์สินทางปัญญา ที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้เพิ่มขึ้น เพื่อคณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน จะได้มีรายได้เข้ามาตามแนวทางการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากสิ่งประดิษฐ์ข้างต้นต่อไปครับ

เรื่องพิจารณาในที่ประชุม คณบดี เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมายังมีอีกหลายเรื่องครับ แต่ทั้ง 3 รื่องที่เล่ามาถือว่าเป็นประเด็นสำคัญ ที่อยากจะนำมาสื่อสารและกระตุ้นประชาคมวิศวฯ ครับ การสร้างรายได้จากงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ ลิขสิทธิ์ เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกัน ทั้งนักวิจัยและหน่วยงานที่ดูแลด้านทรัพย์สินทางปัญญาครับ เพื่อเราจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นจริงให้ได้ และเชื่อว่าโอกาสเรามีมากครับ ถ้าเราสามารถสร้างผลงานที่ขายได้ได้จริงๆ ในอนาคตรายรับจากสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราอยู่รอดได้ครับ เพราะรายรับจากทรัพย์สินทางปัญญาไม่น่าจะขึ้นอยู่กับว่า เราเป็นมหาวิทยาลัยในภาคใต้ และไม่ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ระเบิดในสามจังหวัดหรือในหาดใหญ่ เพราะผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาเราสามารถขายได้ทั่วประเทศและทั่วโลกครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 เมษายน 2555 22:26 แก้ไข: 07 เมษายน 2555 08:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

มหาวิทยาลัยน่าจะรวบรวมนำเสนอ ผลประโยชน์ที่ได้จากลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ให้ประชาคมรับรู้มากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วยครับ เพราะที่ผ่านมาเราเหมือนจะจับต้องได้น้อยมาก

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ