นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1958
ความเห็น: 0

เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน มี.ค. 2555

การเลื่อน การลา และ การกลั่นกรอง

เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน มีนาคม 2555

ที่ประชุม คบม. เมื่อ 2 มีนาคม 2555 มีวาระพิจารณาและวาระแจ้งเพื่อทราบ ที่อยากจะนำเล่าให้กับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบ ใน 3 เรื่อง ที่ว่าด้วย การเลื่อน การลา และ การกลั่นกรอง โดยมีรายละเอียดของแต่ละเรื่องดังนี้ครับ

 

เรื่องที่ 1: การเลื่อน:  หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555

เนื่องจาก ก.พ.อ. ได้มีประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยจึงต้องมีประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 ขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศ ของ ก.พ.อ. ฉบับดังกล่าว ซึ่งมีสาระที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปคือ ข้าราชการที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศโดยความเห็นชอบของ ก.พ.อ. ถือเป็นการไปปฏิบัติราชการ มีสิทธิเลือนเงินเดือนในระหว่างลาได้ ในประเด็นนี้ที่ประชุม คบม. กำหนดให้ข้าราชาการที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยตามข้อกำหนดของ ก.พ.อ. ให้เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกิน 2%โดยต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ไม่อยู่ในช่วงที่ขอขยายเวลา และต้องแสดงให้เห็นถึงความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ ปฏิบัติการวิจัย เป็นต้น

เรื่องที่ 2: การลา: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ มกราคม 2555

ประเภทของการลาของข้าราชการตามระเบียบเดิม (ฉบับที่ 1: พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2: พ.ศ. 2539 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) มีทั้งหมด 9 ประเภท คือ

1. การลาป่วย 60 วัน
2. ลาคลอดบุตร 90 วัน
3. ลากิจส่วนตัว 45 วัน
4. การลาพักผ่อน 10 วัน สะสม 20 วัน ทำงาน 10 ปี สะสมได้ 30 วัน
5. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 120 วัน
6. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
7. การลาไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
8. การลาไปปฏิบัติงานระหว่างองค์การต่างประเทศ  และ
9. การลาติดตามคู่สมรส 4 ปี

ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับใหม่ (ตั้งแต่ 24 มกราคม 2555) ได้เพิ่มประเภทของการลาอีก 2 ประเภท คือ

1. การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 15 วัน

เป็นประเภทการลาที่กำหนดขึ้นใหม่ โดยข้าราชการที่ประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ยื่นใบลาถึงผู้มีอำนาจอนุมัติ 90 วันก่อนวันลา และลาได้ติดต่อกันไม่เกิน 15 วันครับ

2. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ไม่เกิน 12 เดือน

เป็นการลาฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะคือ

ก. ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายในขณะปฏิบัติราชการจนเป็นเหตุให้พิการหรือทุพพลภาพ สามารถลาเพื่อพื้นฟูสมรรถภาพ ได้ ไม่เกิน 12 เดือน

ข. ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือป่วยจนเป็นเหตุให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ โดยไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุเห็นว่ายังสามารถรับราชการต่อไปได้และข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพก็สามารถดำเนินการได้ โดยผู้มีอำนาจสามารถพิจารณาให้ลาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพได้ไม่เกิน 12 เดือน

เมื่อพูดถึงการลา หลายท่านอาจจะมองว่าเป็นสิทธิที่ต้องลา หรือมีสิทธิ์ที่จะลา แต่ต้องเรียนว่า "การลา" ในบางประเภทมีผลต่อ "การเลื่อน" เงินเดือนครับ

โดยเงื่อนไข "การลา" ในรอบ 6 เดือน ที่จะได้รับการพิจารณา"การเลื่อน" เงินเดือนเป็นดังนี้ครับ

ในรอบ 6 เดือน ผู้ที่จะได้รับ"การเลื่อน"เงินเดือนจะต้องมีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับ"การลา" ประเภทต่างๆ ดังนี้

1. ผู้ที่ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน
2. ผู้ที่ลาไปพื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน
3. ต้องไม่ลาป่วย ลากิจ เกิน 9 ครั้ง และจำนวนวันลาป่วย ลากิจ รวมกันไม่เกิน 23 วัน หรือจำนวนวันมาสายไม่เกิน 9 ครั้ง
4. ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน
5. ลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร 15 วันทำการ
6. ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกันไม่เกิน 60 วันทำการ

นอกจากนี้แล้วในระเบียบการลาปี พ.ศ. 2555 นี้ ยังได้พูดถึง เรื่องการลาของข้าราชการในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจำปีเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน โดยให้ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสมและจำเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ ซึ่งไม่ระเบียบการลาเดิมไม่ได้กำหนดเรื่องนี้ไว้ครับ


เรื่องที่ 3: การกลั่นกรอง: ข้อมูลการพิจารณากลั่นกรองการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการโดยคณะ และจำนวนร้อยละการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เรื่องนี้เป็นวาระพิจารณาที่ต้องการมีมติไปยังคณะต่างๆ เพื่อให้พิจารณาแต่งตั้ง คณะทำงานกลั่นกรองผลงานการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการก่อนเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณา

ในจำนวน 29 คณะ ของ ม.อ. เรานั้น มีคณะที่แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการก่อนเสนอกรรมการประจำคณะแล้วทั้งสิ้น 9 คณะ รวมทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของเราด้วยครับ

ในส่วนของคณะวิศวฯ ของเราเมื่อมีผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเสนอเอกสารต่างๆ มายังคณะฯ ก็จะมีการนัดคณะกรรมการชุดนี้ประชุมเพื่อพิจารณาเอกสารต่างๆ ของแต่ละรายในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญๆ เช่น

• ความถูกต้องของ ก.พ.อ. 03
• ความเหมาะสมของผลงานทางวิชาการในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในการพิจารณาทุกครั้งก็จะข้อเสนอแนะแก่ผู้ที่ยื่นขอกำหนดตำแหน่งในประเด็นต่างๆ เพื่อให้ผู้ขอกำหนดตำแหน่งพิจารณา โดยขอเน้นว่าคณะกรรมการชุดนี้ทำหน้าที่กลั่นกรองให้ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ โดยผู้ยื่นขอเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจเอง ว่าจะดำเนินการตามคำแนะนำ/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหรือไม่
• พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อ Reader ของแต่ละรายที่เสนอโดยกรรมการประจำสาขา
• นำผลการพิจารณา แก้ไขหรือไม่แก้ไข จากผู้ขอกำหนดตำแหน่ง และ รายชื่อ Reader ที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการ เสนอกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา และเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

ผลจากการที่คณะวิศวฯ ของเรามีคณะกรรมการชุดนี้ ช่วยพิจารณาประเด็นต่างๆ ข้างต้นก่อนเสนอกรรมการประจำคณะฯ เพื่อพิจารณา (โดยวาระเวียน) พบว่าถึงปัจจุบันผู้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของวิศวฯ ทุกรายได้รับการแต่งตั้งครับ

ดังนั้นแม้ว่าในบางครั้งการทำงานของคณะกรรมการกลั่นกรองของคณะจะมีประเด็นต่างๆ ที่ให้ผู้ขอตำแหน่งได้พิจารณาแก้ไขหรือทบทวนก็ขอให้ทุกท่านทราบว่าคณะกรรมการชุดนี้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะบนพื้นฐานที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับอาจารย์ผู้ขอกำหนดตำแหน่งนะครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 มีนาคม 2555 22:04 แก้ไข: 31 มีนาคม 2555 22:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ