นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 2356
ความเห็น: 2

เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน มีนาคม 2555

อดีตคณบดีวิศวฯ ได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี ม.อ. คนต่อไป

สายตรงคณบดี; เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อ 17 มี.ค. 55

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันเสาร์ (17 มีนาคม 2555) ที่ผ่านมา มีประเด็นที่น่าสนใจที่ขอนำมาสื่อสารกับประชาคมวิศวฯ ดังต่อไปนี้ครับ

1. การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่ประชุมรับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามที่ที่ประชุมคณบดีมีมติให้เสนอแต่งตั้ง รวม 16 รายครับ เพื่อให้ประชาคมได้รับทราบถึงรายนามของทั้ง 16 ท่าน ผมขอนำรายชื่อของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุดใหม่ มาแจ้งให้ประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบดังนี้ครับ

นายกสภามหาวิทยาลัย

นายเกษม สุวรรณกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 15 ท่าน ประกอบด้วย

นายจรัส สุวรรณเวลา
นายจีระ หงส์ลดารมภ์
นายนักสิทธ์ คูวัฒนาชัย
นายนิธิ เอียวศรีวงศ์
นายประเวศ วะสี
นายปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
นายพานิช เหล่าศิริรัตน์
นายยืน ภู่วรวรรณ
นายวิจารณ์ พานิช
นายวิจิตร ณ. ระนอง
นายวิษณุ เครืองาม
นายสนิท อักษรแก้ว
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
นายสุจินต์ จินายน

นอกจากองค์ประกอบข้างต้นแล้ว สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังประกอบไปด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และ สภาอาจารย์ ครับ

2. รับรองผู้เหมาะสมสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้พิจารณากลั่นกรองข้อมูลต่างๆ ตามขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี และมีมติเสนอ รองศาสตราจารย์       ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล เป็นผู้เหมาะสมสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในวาระต่อไป (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2555) และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อ วันที่ 17 มี.ค.2555 พิจารณาแล้วให้การรับรอง ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเสนอครับ

ในนามของชาววิศวฯ ทุกคน พวกเราทุกคนขอแสดงความยินดี กับ ท่านอาจารย์    ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อดีตคณบดีคณะวิศวรรมศาสตร์ และเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างการทำงานของบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สามารถก้าวสู่ตำแหน่งในระดับสูงของมหาวิทยาลัยได้อีกท่านหนึ่ง และจะเป็นเกียรติประวัติแก่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ แก่ตัวท่านอาจารย์ ชูศักดิ์ และครอบครัวของท่านต่อไปครับ

3. การแต่งตั้ง หัวหน้าภาควิชาวิศวรรมเคมี

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญานุช แสงวิเชียร ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป

ในนามของทีมบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ขอขอบคุณและแสดงความยินดี ที่ ท่านอาจารย์ชญานุช ได้แสดงถึงความตั้งใจและยินดีเข้ามาช่วยกันทำงานเพื่อภาควิชาวิศวกรรมเคมีและเพื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราในครั้งนี้ครับ ผมขอเป็นกำลังใจและมั่นใจว่าหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คนใหม่ จะสามารถปฏิบัติหน้าที่นำพาภาควิชาและนำพาคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราไปข้างหน้าด้วยกัน เช่น หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ทุกคน ในอดีต ครับ

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุงหลัสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ตามที่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และบัณฑิตวิทยาลัยเสนอครับ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้มีข้อเสนอแนะในภาพรวมของหลักสูตรระดับปริญญาเอกในทุกหลักสูตรคือ หลักสูตรต่างๆ ต้องให้ความสำคัญกับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยทุกหลักสูตรต้องมีความพร้อมในการรับนักศึกษาต่างชาติครับ ซึ่งในปัจจุบันทุกหลักสูตรก็สามารถรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในแผนการศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียวได้อยู่แล้วครับ แต่ในอนาคตเราอาจจะต้องขยายให้สามารถรับนักศึกษาต่างชาติได้ในทั้ง 2 แผนการศึกษา ในการดำเนินการดังกล่าวถ้าจะไม่ให้กระทบกับนักศึกษาไทยเราจะต้องดำเนินการจัดทำเป็นหลักสูตรนานาชาติที่ระบุภาษาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษครับ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2555 ยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจ และอาจจะเกี่ยวข้องกับวิศวฯ ของเราในอนาคต เช่น

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักคิดและความพ้รอมในการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา โดยคณะวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การจัดทำหลักสูตรดังกล่าวจะต้องมีความเข้มแข็งในเรื่องของ เคมี และ วิศวกรรมศาสตร์ ด้วย

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ การจัดตั้งศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ ของคณะเทคนิคการแพทย์ ที่มีการบริหารจัดการแบบอิสระแยกส่วนราชการ ซึ่งอาจจะนำมาเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนการจัดตั้งและการบริหารของศูนย์ ETS ของวิศวฯ ให้เป็นหน่วยงานอิสระ ของคณะในอนาคตได้เช่นกันครับ

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเล่าๆ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่เห็นว่าชาววิศวฯควรทราบครับ อนึ่งในเดือนมีนาคมนี้ ผมยังไม่ได้สื่อสารเรื่องเล่าจากที่ประชุมคณบดี และ ที่ประชุม คบม.ให้ประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบและล่วงเลยมาจนถึงการประชุมสภามหาวิทยาลัยก็เลยนำประเด็นที่น่าสนใจจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมาสื่อสารให้ทราบก่อนนะครับ และคราวหน้าผมจะนำเรื่องต่างๆ จากที่ประชุม คณบดี และ คบม. ประจำเดือน มีนาคม มาเล่าให้ชาววิศวฯ ได้รับทราบต่อไปครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 มีนาคม 2555 12:08 แก้ไข: 20 มีนาคม 2555 05:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pom, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
เจริญยุทธ [IP: 101.109.112.27]
19 มีนาคม 2555 20:07
#75989

ผมขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ด้วยครับ

และเห็นรายนามกรรมการสภาแล้ว ขอบอกว่าแต่ละท่านชั้นแนวหน้าของประเทศทั้งนั้นเลยครับ

ขอให้ มอ. ของเราเจริญ ยิ่งๆขึ้นไป เพราะพวกเรามีบุคคลากร ที่มีความสามารถ จึงทำให้ มอ. ยืนอยู่ ได้อย่างมีเกียรติและศักดิืศรี

เป็นที่ยอมรับของวงการการศึกษาในระดับประเทศและระดับโลกครับ

Ico48
ธีรพจน์ นามอินทราภรณ์ [IP: 101.51.97.85]
24 มีนาคม 2555 14:58
#76060

ขอแสดงความยินดี ต่อท่านอาจารย์ ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.208.0
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ