นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1782
ความเห็น: 0

เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน ก.พ.

หลักสูตร ป.เอก เคมี ใน มุมมองของสภามหาวิทยาลัย แต่การตัดสินใจต้องร่วมกันทั้ง ภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัยครับ

เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ผมขอนำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการบริหารบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคณะวิศวฯ มาเรียนให้ประชาคมวิศวฯได้รับทราบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ

1. การเรียนการสอน

1.1 หลักสูตร:

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี โดยมีข้อเสนอแนะว่า วิศวกรรมเคมีที่ ม.อ. ไม่ควรไปทำวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนในด้านที่เป็นจุดแข็งของ มหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น ปิโตรเคมี เป็นต้น แต่ควรใช้ความได้เปรียบของการที่เรามีทรัพยากรที่หลากหลายในพื้นที่ภาคใต้ เช่น ปาล์ม และ ยางพารา ซึ่งเราสามารถศึกษาวิจัย convert ปาล์มและยางพาราไปสู่การใช้ประโยชน์ได้มาก โดยต้องมีความรู้ทางด้าน Bio เป็นอย่างดี ดังนั้นในอนาคตสาขาวิศวกรรมเคมี ควรจะต้องเปลี่ยนเป็นBiochemical engineering ครับ โดยส่วนตัวผมยังคงเห็นว่า วิศวกรรมเคมี เราคงต้องคงไว้ แต่ก็เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยที่เราต้องก้าวไปอีกระดับโดยนำ Bio เข้ามาเกี่ยวข้องในวิศวกรรมเคมีของเราให้มากขึ้น เพราะทุกท่านก็คงพอจะทราบว่าในอนาคตนั้นศาสตร์ที่สำคัญๆ ที่มองกันว่าเป็นศาสตร์สำหรับอนาคตนั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 สาขา คือ Bio-technology, Nano-technology และ ICT ดังนั้น Biochemical Engineering หรือ Bio-engineering จึงเป็นสาขาที่จะเตรียมคนสำหรับอนาคตครับ แต่การเปิดสาขานี้ในวิศวฯ ม.อ. นั้นเราก็คงต้องเตรียมทั้งคน สถานที่ และครุภัณฑ์ ต่างๆ อีกมาก ถ้าหากมหาวิทยาลัยเห็นด้วยกับแนวทางที่สภามหาวิทยาลัยเสนอ เราก็คงต้องเริ่มต้นจากการเตรียมคนทางด้าน Biochemical engineering หรือ Bio-engineering เข้ามาเสริมให้กับภาควิชาวิศวกรรมเคมี และเริ่มการจัดการสอนในสาขา Biochemical Engineering เป็นสาขาย่อยในวิศวกรรมเคมีก่อนก็น่าจะเป็นจุดเริ่มที่จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้ทั้งวิศวกรรมเคมี และ วิศวกรรมชีวเคมี ในอนาคตได้ครับ ถ้าทางภาควิชาเห็นความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนทางด้านนี้ก็สามารถจัดทำแผนหรือความต้องการทั้งในเรื่องของคน สถานที่ เครื่องมือ ที่จะรองรับการขยายสาขาใหม่ในวิศวกรรมเคมีขึ้นมาได้ก็จะดีครับ เพื่อผมจะได้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไปครับ

1.2 หลักคิดของหลักสูตรนานาชาติ :

ในประเด็นนี้ ทาง บว. ได้เสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอลดขั้นตอนในการจัดทำหลักสูตรนานาชาติ คือในกรณีที่มีหลักสูตรภาษาไทยอยู่แล้ว ก็สามารถจัดทำเป็นหลักสูตรนานาชาติและเสนอให้มีการพิจารณาตามขั้นตอนได้โดยไม่ต้องเสนอหลักคิดใหม่ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยก็เห็นชอบแนวทางการดำเนินการดังกล่าวครับ ในเรื่องของการเปิดหลักสูตรนานาชาติหรือปรับหลักสูตรให้เป็นนานาชาติมากขึ้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องเราต้องเริ่มครับ จากการศึกษาจากแผนกลยุทธ์ของหลายๆ สถาบันก็จะกำหนดให้การเปิดหลักสูตรนานาชาติเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำหรับรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนในปี 2558 ครับ ดังนั้นการลดขั้นตอนในการจัดทำหลักสูตรนานาชาติที่ไม่ต้องเสนอหลักคิด (หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยอยู่ก่อนแล้ว) จะทำให้กระบวนการจัดทำหลักสูตรนานาชาติสั้นลงครับ จึงขอฝากภาควิชาที่มีความพร้อม โดยเฉพาะภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่เคยจัดทำหลักสูตรนานาชาติไว้แล้ว ลองไปพิจารณาดูว่าจะสามารถเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรแรกของคณะวิศวฯ ได้หรือไม่ ทั้งนี้รูปแบบการบริหาร/จัดการของหลักสูตรนานาชาติก็คงจะต้องมีการบริหารจัดการที่แตกต่างไปจากหลักสูตรปกติ ซึ่งภาควิชา/สาขา/หลักสูตร สามารถกำหนดรูปแบบการบริหารงบประมาณ และ การบริหารวิชาการ ที่ต้องสอดคล้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษาและบริบทการเป็นนานาชาติของหลักสูตรได้ครับ

2. การบริหารบุคคล

2.1 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ การขอกำหนดตำแหน่งเป็น รองศาสตราจารย์ ของ ผศ. ดร. เจษฎา วรรณสินธุ์ ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 16 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป ในนามทีมบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ คนล่าสุดของวิศวฯ อีกครั้งครับ

จากข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณะวิศวฯ ในปีการศึกษา 2553 คณะวิศวฯ มีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 21.73 ครับ เป็นลำดับที่ 3 รองจาก ทรัพยากรธรรมชาติ (45.14) และ เภสัชศาสตร์ (22.78) ในขณะที่ภาพรวมของมหาวิทยาลัยทั้ง 27 หน่วยงาน (26 คณะ 1 วิทยาลัย ) มีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 14.53 ครับ ประเด็นการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะวิศวฯ นั้นผมขอชื่นชมว่าอาจารย์ของคณะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนในเรื่องนี้เป็นอย่างดีครับ โดยเฉพาะอาจารย์รุ่นใหม่ที่ส่วนใหญ่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมครับ และในปัจจุบันเรามีอาจารย์ที่มีตำแหน่ง ผศ. และได้ยื่นของตำแหน่ง รศ. โดยอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการอีกหลายท่านครับ

2.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับ ที่ 2)

ที่มา…เดิมการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานเงินรายได้จะเพิ่มปีละ 2 ครั้ง เช่นเดียวกับของราชการ แต่ได้มีการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานเงินรายได้ ปี 2554 กำหนดให้การเพิ่มค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ใหม่เป็นปีงบประมาณละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบการบริหารบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยครับ

ต่อมา.. ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงและ กำหนดให้การเพิ่มเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเป็น 2 ครั้งต่อปี (เริ่มใช้กับการเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย 2555นี้ครับ)

ที่… ประชุม คบม. เมื่อ 6 มกราคม 2555 ให้ปรับแก้เรื่องการเพิ่มค่าจ้างพนักงานเงินรายได้เป็น ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง เช่นเดิม ซึ่งต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงระเบียบดังกล่าวครับ

ที่ประชุม…สภามหาวิทยาลัย เมื่อ 4 ก.พ. 2555 ได้ เห็นชอบ โดย กำหนดให้การเพิ่มค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพนักงานเงินรายได้กำหนด

คณะกรรมการพนักงานเงินรายได้ระดับมหาวิทยาลัยคือ คบม. ดังนั้นในอนาคตถ้าจะมีการปรับปรุงระเบียบในส่วนนี้ที่เกี่ยวกับการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานเงินรายได้ ก็จะสามารถสิ้นสุดที่ คบม. ได้ครับ  

ในส่วนของคณะวิศวฯ นั้น พนักงานเงินรายได้ของเรา เพิ่มเงินเดือน 2 ครั้ง/ปี มาตลอด (อิงตามข้าราชการ) จึงไม่มีผลกระทบกับการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ครับ เพียงแต่การเพิ่มเงินเดือนของพนักงานเงินรายได้ของวิศวฯ ได้ปรับจากระบบเดิมที่ปรับเลื่อนเป็นขั้นมาเป็นระบบร้อยละเช่นเดียวกับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยครับ

โดยสรุปแล้ว ณ. ปัจจุบัน การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชาการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย และ พนักงานเงินรายได้ จึงเป็น 2 ครั้ง/ปี เหมือนกันทั้งหมดแต่มีวงเงิน และ แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้น/เพิ่มเงินเดือนดังนี้ครับ

กรณีของ ข้าราชาการ
จำนวนครั้ง: เพิ่มเงินเดือน 2 ครั้ง/ปี ( 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม)
งบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนต่อครั้ง: 2.9% ของเงินเดือนรวมในหน่วยงานนั้น
ร้อยละการเพิ่มเงินเดือนของแต่ละราย: อยู่ในช่วง 0-6% ของฐานในการคำนวณ (ค่ากลาง)
แหล่งของงบประมาณ: งบประมาณแผ่นดิน

กรณีของ ลูกจ้างประจำ
จำนวนครั้ง: เพิ่มเงินเดือน 2 ครั้ง/ปี
การเพิ่มเงินเดือนของแต่ละราย/ครั้ง: เลื่อนได้ 1 ขั้น และ 4% (สำหรับผู้ที่มีเงินเดือนเต็มขั้น) และ มีโควต้า 2 ขั้นไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนลูกจ้างประจำในหน่วยงาน
แหล่งของงบประมาณ: งบประมาณแผ่นดิน

กรณีของ พนักงานมหาวิทยาลัย
จำนวนครั้ง: เพิ่มเงินเดือน 2 ครั้ง/ปี
งบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนต่อครั้ง: 2.9% ของเงินเดือนรวมในหน่วยงานนั้น
ร้อยละการเพิ่มเงินเดือนของแต่ละรายต่อครั้ง: 0-5% ของฐานเงินเดือนของแต่ละราย
แหล่งของงบประมาณ: งบประมาณแผ่นดิน

กรณีของ พนักงานเงินรายได้ จำนวนครั้ง: เพิ่มเงินเดือน 2 ครั้ง/ปี
งบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนต่อครั้ง: 3% ของเงินเดือนรวมในหน่วยงานนั้น
ร้อยละการเพิ่มเงินเดือนของแต่ละรายต่อครั้ง: 0-6% ของฐานเงินเดือนของแต่ละราย
แหล่งของงบประมาณ: เงินรายได้ของหน่วยงาน

ในความเห็นของผมพบว่าการเพิ่มเงินเดือนของ พนักงานมหาวิทยาลัยในปีนี้ดีขึ้นครับ เพราะงบประมาณต่อครั้งคือ 3% เช่นเดียวกับของข้าราชการ และ เป็นการเลื่อนเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง พนักงานมหาวิทยาลัยที่ทำงานมีประสิทธิภาพดีมากถ้าได้ขึ้นครั้งละ 5% รวม 2 ครั้ง ทั้งปีก็อาจจะได้ถึง 10% ครับ ในขณะที่การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเดิมมีวงเงินทั้งปีเพียง 4% และเป็นการขึ้นเงินเดือนเพียงครั้งเดียวต่อปี ดังนั้นการที่จะมีพนักงานได้เลื่อนเงินเดือนเป็น 10% คงเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับ

ทั้งหมดนี้เป็นมติ และประเด็นที่ผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อเดือน ก.พ. 55 ที่ผ่านมาครับ การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปเป็นวันที่ 17 มีนาคม 2555 ครับ แล้วผมจะนำเรื่องราวต่างๆ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมาเล่าให้ทราบอีกครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 29 Febuary 2012 07:02 Modified: 29 Febuary 2012 08:34 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, and Ico24 นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.26.179.251
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ