นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 2366
ความเห็น: 0

เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555

เรื่องใหม่ เงิน พชค. และ เรื่องเก่าที่เปลี่ยนแปลง (แนวทางการเลื่อนเงินเดือน รอบหน้า และ การเข้าสู่ตำแหน่ง ผอ. กอง หรือ เทียบเท่า)

เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555

เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

ในการประชุม คบม. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2555 ที่ผ่านมามีหลายๆ เรื่องที่เป็นมติจากที่ประชุม ที่มีผลในการบริหารงานบุคคลของคณะ/หน่วยงาน ที่ผมขอนำมาสื่อสารทำความเข้าใจกับกับประชาคมวิศวฯ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ครับ

1. วันปรับวุฒิสำหรับอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ

อาจารย์ที่จบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเมื่อรายงานตัวกลับเข้าทำงานแล้วจะต้องดำเนินขอการปรับวุฒิการศึกษาภายใน 120 วัน ถึงจะสามารถได้สิทธิการต่างๆ จากการปรับวุฒิย้อนหลังไปถึงวันที่รายงานตัวครับ แต่ถ้าเกิน 120 วันอาจารย์จะได้รับการปรับวุฒิตั้งแต่วันที่ยื่นขอปรับวุฒิครับ ที่ผมต้องนำเรื่องนี้มาสื่อสารกับประชาคมวิศวฯ ให้ทราบนั้นเพราะในการประชุม คบม. ที่ผ่านมา ที่ประชุมไม่อนุมัติการขอปรับวุฒิย้อนหลัง ของอาจารย์คณะวิศวฯ 1 ราย โดยที่อาจารย์จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและรายงานตัวเข้าทำงานในเดือนธันวาคม 2553 แต่ดำเนินการขอปรับวุฒิในเดือน มิถุนายน 2554 ซึ่งเกิน 120 วัน และคณะกรรมการเห็นว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะอนุมัติให้ปรับวุฒิย้อนหลังได้ ทำให้อาจารย์ได้รับการปรับวุฒิตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2554 แทนที่จะเป็น ตั้งแต่ ธันวาคม 2553 ที่รายงานตัวเข้าทำงาน ซึ่งอาจารย์ต้องเสียสิทธิหลายอย่างเช่น เงินเดือนที่เพิ่ม เงินสมทบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย และ ระยะเวลาที่นับถึงวันที่จะครบกำหนดการขอตำแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น

ดังนั้น หน่วยงาน HR ของคณะและภาควิชา รวมทั้งตัวอาจารย์เองก็ต้องทราบกติกาเหล่านี้และให้ดำเนินการปรับวุฒิให้ทันตามกำหนด 120 วัน นะครับ และโดยหลักการแล้ว การขอปรับวุฒิไม่จำเป็นต้องรอใบปริญญาบัตรที่เป็นฉบับจริง แต่สามราถใช้หลักฐานที่รับรองการจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เราไปศึกษาต่อมาใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอปรับวุฒิได้ครับ

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

ที่ประชุม คบม. เห็นชอบ การกำหนดคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า เช่น เลขานุการคณะ โดยต้องมีคุณสมบัติ คือ

1). ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานภายในกองหรือหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าหรือมีฐานะไม่ต่ำกว่าหัวหน้างาน ซึ่งมีลักษณะที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2).ได้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ครับ

มติดังกล่าวแตกต่างจากที่เคยปฏิบัติมาคือก่อนหน้านี้ผู้ที่สามารถเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า เช่น เลขานุการคณะ จะต้อง เคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้างานมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี แต่ตามมติใหม่นี้ได้เปิดให้บุคคลอื่นๆ แม้จะไม่เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้างานมาก่อนแต่ถ้ามีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ก็มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกเช่นกัน

มติ คบม. ในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่ดีครับและจะช่วยแก้ปัญหาการบริหารบุคคลในอดีต ที่เรามักจะพบว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีศักยภาพ มีความสามารถ แต่ไม่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ เพราะไม่ได้เป็นหัวหน้างาน (เนื่องจากตำแหน่งหัวหน้างานมีตำแหน่งเดียวและเป็นวาระตลอดชีพ ยกเว้นตำแหน่งรักษาการ ครับ) แต่ตามมตินี้ถ้าบุคคลดังกล่าวมีประสบการณ์ทำงานมากว่า 5 ปี มีศักยภาพ มีความสามารถและเป็นที่ยอมรับเขาก็สามารถก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้เช่นกันครับ

3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ   ข้าราชาการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

ที่ประชุม คบม. รับทราบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชาการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ฉบับที่ 5 (2555) ซึ่งระเบียบนี้ออกมาตามนโยบาย ปริญญาตรี 15,000 บาทของรัฐบาลครับ และบังคับใช้กับส่วนราชการตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญๆ คือ

3.1 ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนั้นที่ต้องใช้วุฒิปริญญาตรีที่มีเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท ให้ได้รับ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พชค.) เพิ่มจนถึงเดือนละ 15,000 บาท
3.2 ข้าราชการข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนั้นที่ต้องใช้วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีที่มีเงินเดือนไม่ถึง 12,285 บาท ให้ได้รับ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พชค.) 1,500 บาท แต่รวมแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 12,285 บาท แต่ถ้าเงินเดือนรวมกับ พชค. 1,500 บาท แล้วยังไม่ถึง 9,000 บาท ให้เพิ่มให้ถึง 9,000 บาท ครับ

เงิน พชค. ตามระเบียบนี้ใช้จากงบประมาณแผ่นดินโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้จ่ายครับ ระเบียบนี้แม้จะกล่าวถึงเฉพาะข้าราชการและลูกจ้างประจำ แต่โดยหลักการแล้วพนักงานมหาวิทยาลัยที่เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินก็จะได้รับเงินเพิ่ม พชค. จากงบประมาณแผ่นดินเช่นกันครับ

แต่สำหรับกรณีของพนักงานเงินรายได้ที่จ้างด้วยเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงานนั้น คบม. มีมติให้แต่ละคณะ/หน่วยงานไปพิจารณาว่าจะมีเงินเพิ่ม พชค. หรือไม่ และอย่างไร โดยให้ขึ้นอยู่กับกำลังความสามารถทางการเงินของหน่วยงานนั้นๆ ครับ

4. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษา 2554

ที่ระชุม คบม. รับทราบเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษา 2554 โดย ก.พ.อ. ได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ โดยใช้ย้อนหลังถึง 1 เมษายน 2554 ตามประกาศ ของ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนขั้นเงินเดือน ปี 2554 นี้ มีสาระสำคัญๆ ที่จะนำเรียนให้ประชาคมวิศวฯ รับทราบดังนี้ครับ

ประเด็นที่ 1. ก.พ. อ. ให้อำนาจสภามหาวิทยาลัย ในการกำหนดข้อพิจารณาอื่นๆ ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน นอกเหนือจากข้อพิจารณาที่มีอยู่เดิมเช่น ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้อมูลการลา พฤติกรรมการทำงาน การรักษาวินัย จรรยาบรรณและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นราชการ เป็นต้น

 ประเด็นที่ 2. ข้าราชการที่ได้รับการอนุมัติไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศโดยความเห็นชอบของ ก.พ.อ. ถือเป็นการปฏิบัติราชการและให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนด้วย และ

ประเด็นที่ 3. ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้กำหนดข้อพิจารณาตามที่กล่าวถึงในข้อ 1 หรือสภามหาวิทยาลัยยังไม่มีข้อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัยฉบับใหม่ มหาวิทยาลัยสามารถใช้ประกาศ ก.พ.อ. ปี 2553 โดยอนุโลมได้

เนื่องจากในการประเมินสำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 1 เม.ย. 2555 นี้ ทางสภามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังไม่ได้พิจารณาข้อบังคับและประกาศฉบับใหม่ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพราะ สกอ. เพิ่งแจ้งเรื่องนี้มาเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 และทางมหาวิทยาลัยได้นำเรื่องนี้เข้าแจ้งในที่ประชุม คบม. เมื่อวันที่ 3 ก.พ. และต้องไปดำเนินการจัดทำข้อบังคับและประกาศฉบับใหม่เพื่อเสนอ คบม. และสภามหาวิทยาลัยต่อไป ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในการประเมินรอบนี้ที่คณะ/หน่วยงานจะต้องประเมินและเลือนขั้นเงินเดือนให้เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ จึงต้องใช้ข้อบังคับและประกาศฉบับเดิม (ปี 2553) มาบังคับใช้โดยอนุโลมตามที่ ก.พ.อ. ให้อำนาจไว้ครับ

ดังนั้นในครั้งนี้จึงยังไม่ต้องพิจารณาดำเนินการในประเด็นที่ 2 ครับ (ตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยฉบับเดิม) แต่เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยฉบับใหม่  ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบถัดไปจะต้องเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับข้าราชการที่ได้รับการอนุมัติไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ที่เห็นชอบโดย กพอ. ด้วยครับ

เรื่องสำคัญๆ ที่สืบเนื่องจากการประชุม คบม. เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 54 ก็มีเท่านี้ครับ บางเรื่องที่ผ่านที่ประชุม คบม. ในวันที่ 3 ก.พ. มหาวิทยาลัยก็นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในวันที่ 4 ก.พ. ครับ และสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบและมีการแจ้งมติมาที่คณะแล้วคือเรื่องที่ 2 ที่กล่าวไปครับ

ส่วนเรื่องที่ 3 นั้นทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งมายังคณะเพื่อให้พิจารณาดำเนินการเรื่อง พชค. ของพนักงานเงินรายได้ตามที่คณะเห็นสมควรโดยให้ขึ้นอยู่กับกำลังและสถานะทางการเงินของแต่ละคณะครับ ซึ่งขณะนี้คณะอยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลและจะได้พิจารณาเรื่องนี้ตามลำดับคือ ที่ประชุมทีมบริหาร ที่ประชุมทีมบริหารกับหัวหน้าภาควิชา เมื่อได้ข้อสรุปก็จะได้นำเสนอกรรมประจำคณะเพื่อมีมติในการดำเนินการเรื่อง พชค. ของพนักงานเงินรายได้เพื่อจะได้แจ้งพนักงานเงินรายได้ของคณะทุกท่านทราบต่อไปครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 23 Febuary 2012 06:16 Modified: 23 Febuary 2012 06:26 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Bravo1, Ico24 Teeradet, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ