นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 2304
ความเห็น: 2

วิศวฯ ม.อ. กับ ประชาคมอาเซียน: ตอนที่ 1 เกริ่นนำ

ร่วมรับรู้ และ เตรียมรับมือการเปิดเสรี AEC ปี 2558

วิศวฯ ม.อ. กับ ประชาคมอาเซียน: ตอนที่ 1 เกริ่นนำ

เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

ผมเชื่อว่าหลายๆ ท่านคงได้ยินและรับทราบเรื่องการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนในปี 2558 และเชื่อว่าถึงทุกวันนี้เราเอง (รวมทั้งหลายๆ คนในประเทศไทยของเรา) ยังไม่ทราบเลยว่า การเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนในปี 2558 นั้น จะมีผลกระทบต่อตัวเรา หน่วยงานของเรา และ ประเทศชาติของเราอย่างไร แม้ว่า ในภาคธุรกิจ ผู้ประกอบภาคเอกชนในหลายๆ หน่วยงานได้มีการพูดถึงและมีการเตรียมรับมือกับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนบ้างแล้วก็ตาม เช่นถ้าเราเข้าไปสืบค้นข้อมูลใน internet จะพบว่า ภาคธุรกิจ ได้มีการพูดคุย การจัดประชุม การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกันมากพอสมควร แต่ในภาครัฐโดยเฉพาะภาคการศึกษารวมทั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเรายังไม่ได้มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนครับ เท่าที่ผมสืบค้นข้อมูลที่พอจะมีใน internet พบว่าสถาบันการศึกษาที่มีการกำหนด กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเตรียมการเข้าสู่ AEC ที่ชัดเจนคือ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ครับ ดังนั้นในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เราจึงต้องเริ่มมาทำความเข้าใจ เรียนรู้ เตรียมตัว เตรียมองค์กร และเตรียมบัณฑิต (วิศวกร) ให้สามารถรองรับต่อการเปิดเสรีในอาชีพนี้ของประชาคมอาเซียนกับเขาได้เช่นเดียวกับคณะวิศวฯ ในอาเซียนครับ ส่วนจะทำอย่างไรนั้น ผมเองในฐานะผู้นำองค์กรก็จะนำแนวคิดในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้มาทำความเข้าใจกับทีมบริหารคณะฯ ภาควิชา เพื่อจะได้ช่วยกัน กำหนดแนวทาง รับฟังความคิดเห็นและร่วมกันดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานในการเข้าสู่การเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนต่อไป

สิ่งที่ชัดเจนแล้วในการดำเนินการด้านนโยบายของคณะฯ ซึ่งเป็นเพียงประเด็นเล็กๆคือ คณะวิศวฯ ได้กำหนดให้ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะฯ ที่เกี่ยวกับพันธกิจด้านการเรียนการสอนที่จะต้องมีขับเคลื่อน โดยมีตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ชัดเจน 2 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ และ ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับประเทศในกลุ่มอาเซียน แต่จริงแล้วๆ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น จะต้องเตรียมการในด้านต่างๆ ทุกพันธกิจ ของสถาบันการศึกษา คือ ทั้งการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ เช่น การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น IT และ อาคารสถานที่เป็นต้น

ประกอบกับกระผมเองได้รับการมอบหมายจาก ประธานสภาคณบดีแห่งประเทศไทย สมัยที่ 34 ให้จัดทำ แผนกลยุทธ์ ว่าด้วยเรื่องของ “บทบาทของสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย: บนเส้นทางประชาคมอาเซียน” ซึ่งในฐานะประธานสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยในสมัยหน้า (สมัยที่ 35) กระผมเองก็จะต้องขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ ดังกล่าวร่วมกับสมาชิกคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งประเทศ จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้นำแนวทางต่างๆ ที่ได้มีการพูดคุยกันในสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์กับองค์กรของเราต่อไปครับ และในปีนี้การจัดประชุมวิชาการวิศวศึกษาครั้งที่ 10 ของสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศที่จะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2555 ก็ได้กำหนดหัวข้อหลักของการประชุมเป็น “วิศวศึกษาเพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” “Engineering Education for ASEAN Economic Community” ซึ่งจะได้มีการเชิญ Keynote speaker ที่มีความรู้ความเข้าใจในประเด็น AEC มาให้ความรู้แก่สมาชิกของสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ อีกทั้งจะจัดให้มี session เพื่อเปิดโอกาสให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมดได้ร่วมกันจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับ AEC อีกด้วย และการประชุมวิศวศึกษาในครั้งนี้ยินดีต้อนรับบทความจากสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อเตรียมการเข้าสู่ AEC ของสถาบันต่างๆ ให้มานำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมในครั้งนี้ด้วยกัน ดังนั้นถ้าอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนท่านใดสนใจในเรื่องของ AEC ก็สามารถเตรียมบทความเพื่อไปนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ได้ครับ

นอกจากสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยที่จะเริ่มดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้ว ผมเองในฐานะที่เป็น คณะกรรมการอำนวยการของ วสท. (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย) ก็ได้เสนอเรื่องบทบาทของ วสท. ต่อการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน เพื่อให้ วสท. เข้ามามีบทบาทในการดูแลหรือพัฒนาวิศวกรที่เป็นสมาชิกของ วสท. ให้มีความพร้อมต่อการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนในปี 2558 อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่า ท่านนายก วสท. เห็นด้วยกับประเด็นที่ผมนำเสนออย่างยิ่ง และได้มอบหมายให้มีการแต่งตั้ง คณะทำงานขึ้นมาเพื่อศึกษาแนวทางในการดำเนินการของ วสท. ในการเตรียมความพร้อมให้กับวิศวกรไทยเพื่อรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนอีกทางหนึ่งด้วย โดยมีผมในฐานะผู้เสนอเรื่องดังกล่าวร่วมอยู่ในคณะทำงานชุดนี้ของ วสท. ด้วยครับ และเรื่องแรกที่ได้กำหนดจากที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วสท. แล้วคือ การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของ วสท. ในปีนี้ก็กำหนดหัวข้อหลักเป็นประเด็น การเตรียมความพร้อมให้กับวิศวกรไทยเพื่อรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนด้วยเช่นกัน

จะว่าเห็นการดำเนินการเรื่อง AEC ของสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย จะเน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมที่ดำเนินการโดยสถาบันการศึกษา ที่สำคัญคือ สร้างความพร้อมให้กับนักศึกษา และบุคลากร ในขณะที่การทำงานของ วสท. จะเน้นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่จบการศึกษาออกไปเป็นวิศวกร อยู่ในภาคส่วนต่างๆ ซึ่งวิศวกรที่ทำงานอยู่ในสถานที่และบริบทที่แตกต่างกัน จะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนที่แตกต่างกันครับ

การทำงานในเรื่องนี้ของกระผมในทั้งสององค์กรคือทั้งในสภาคณบดีวิศวฯ และ ใน วสท. ก็จะพยามนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้กลับมาให้เป็นประโยชน์ต่อ ประชาคมวิศวฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป ทั้งนี้ในกรณีที่ประชาคมวิศวฯ มีประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ทั้งในระดับคณะวิศวฯ ของเรา และ ในระดับประเทศที่จะฝากผ่านไปยังสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ก็สามารถแจ้งที่กระผมได้ครับ

สำหรับเรื่องเล่าว่าด้วยการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนตอนต่อไป ผมจะทยอยนำเรื่อง การเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา และ อาชีพ วิศวกร มาทยอยเล่าให้ประชาคมวิศวฯ ทั้ง บุคลากร และ นักศึกษาได้รับทราบ และต้องขอความร่วมมือจากคณาจารย์ทุกท่านช่วยกันกระตุ้นให้นักศึกษาของเราได้ตระหนักในเรื่องนี้นะครับ โดยในเบื้องต้นขอให้นักศึกษาให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ และควรเรียนรู้ภาษาอื่นๆ ของอาเซียนอีกซัก 1 ภาษา รวมทั้ง ต้องให้ความสำคัญกับการสอบใบประกอบวิชาชีพให้ผ่านด้วยครับ เพราะทั้งภาษา และ ใบประกอบวิชาชีพ จะเป็นปัจจัยที่ทำให้วิศวกรไทยอยู่รอดในประเทศไทย และ เป็นโอกาสให้วิศวกรไทย (ที่มีภาษา และความรู้ดี)สามารถไปทำงานในต่างประเทศในอาเซียนที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและมีค่าตอบแทนสูงกว่าได้เช่นกันครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 มกราคม 2555 23:45 แก้ไข: 30 มกราคม 2555 00:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni และ Ico24 นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
สมชัย [IP: 172.30.2.101]
30 มกราคม 2555 17:37
#74352

เสียดายที่เราไม่ได้ตื่นตัวตั้งแต่ก่อนร่างหลักสูตร ไม่อย่างนั้น เราก็จะได้หลักสูตรที่พร้อมรับมือกับแนวโน้มนี้ ตอนนี้ดูเหมือนเราแค่มองเห็นกระแส และกำลังดูว่าจะเดินตามเขาไปอย่างไร มากกว่าที่จะวิ่งไปอยู่แถวหน้า

เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะเพิ่มเติมความสามารถของนักศึกษาของเราในด้านต่าง ๆ และปัจจุบัน นักศึกษาของเราส่วนหนึ่งก็ได้ทำงานในต่างประเทศแล้ว...

แต่การตื่นตัวเรื่องอาเซียน ผมกลับมองว่า เราไม่ได้ช้าหรือล่าหลังอะไร... และการจะมองถึงการที่ต่างชาติจะเข้ามาทำงานจนวิศวกรไทยไม่มีงานทำ ก็ดูจะตีค่ามองในมุมที่เน้นไปว่า การเรียนการสอนปัจจุบันของเรามันด้อยค่านัก...

ผมยังเชื่อมั่นว่า หากบริษัทต่าง ๆ จะรับวิศวกรเข้าทำงานก็ต้องรับวิศวกรชาวไทยก่อน เหตุผลคือ ในโรงงานไม่ได้มีแต่วิศวกรที่ทำงานอย่างเดียว แต่ยังมี ช่างเทคนิค พนังงานที่ทำงานอยู่หน้าเครื่องจักร (สาวโรงงาน...) ฯลฯ ล้วนแต่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกัน แบบนี้ เราจะใช้ภาษาอะไร ...

การพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพ เช่น ภาษา ความรู้เฉพาะทาง ฯลฯ ผมเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญ แต่ไม่ใช่เพราะการที่เราต้องรับมือกับ อาเซียน ...

อยากให้เป็นไปเพราะเราต้องการให้นักศึกษาของเรามีความสามารถของการทำงานอยู่ในระดับที่มีคุณภาพ ... อยากให้มองไปที่ประเทศอื่น ๆ ว่า จริง ๆ แล้ว เข้าจะเลือกเข้ามาแย่งงานคนไทย หรือ ว่า เลือกที่จะไปแย่งงาน อาเซียนชาติอื่น ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า...

เพราะหากท่านคิดว่า จะรับมือกับอาเซียนในแนวทางความคิดปัจจุบันของสภาวิศวกรและ สกอ แล้วละก็ ... ทางแก้มันง่ายมาก ๆ ... ทุกสถาบันต้องมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ... ไม่ใช่ว่า ผลักภาระไปที่ผู้เรียนให้ขวนขวายหาความรู้อื่นเพิ่มเติมเอาเอง แล้วเราก็บอกว่า คุณจะมีปัญหาน่ะเพราะว่า อาเซียน ...

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.208.0
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ