นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1901
ความเห็น: 0

45 ปี สื่อสารสิ่งดีๆ เพื่อคณะวิศวฯ : ตอนที่ 1 :วันเชิดชูครูสงขลานครินทร์

ร่วมเชิดชูคนดี เพื่อสร้างสิ่งดีๆ ในองค์กร

45 ปี สื่อสารสิ่งดีๆ เพื่อคณะวิศวฯ : ตอนที่ 1 :วันเชิดชูครูสงขลานครินทร์

เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ

เนื่องในโอกาสที่ คณะวิศวฯ ม.อ. ของเราจะครบรอบ 45 ปี ในปี 2555 นี้ ผมตั้งใจที่จะใช้โอกาส 45 ปี นี้สื่อสารสิ่งดีๆ ทั้งที่เป็น คน ผลงาน การใช้ชีวิต ข้อคิด และความรู้ ต่างๆ เพื่อกระตุ้นและสร้างสิ่งดีๆ คนดีๆ ความคิดดีๆ เพื่อองค์กรที่ดีแห่งนี้ครับ

45 ปี สื่อสารสิ่งดีๆ เพื่อคณะวิศวฯ จะเริ่มตอนที่ 1 ด้วย การเชิดชูคนดี ในวัน เชิดชูครูสงขลานครินทร์ ซึ่งมีเรื่องเล่าพอสังเขปดังนี้ครับ

ใน ม.อ. ของเรามีวันสำคัญที่เราจะได้ร่วมกันเชิดชูบุคลากรที่ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูอยู่หลายวันครับ เท่าที่ผมจำได้มีอยู่อย่างน้อย 4 วัน คือ วันสงขลานครินทร์ วันสถาปนามหาวิทยาลัย (13 มีนาคม) วันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ และ วันเชิดชูนักวิจัย ครับ ในวันสำคัญๆ เหล่านี้พวกเราชาว ม.อ. ก็จะได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับบุคลากรของ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลในโอกาสที่เกี่ยวข้องกับวันดังกล่าว และในทุกปีของทั้ง 4 วันนี้ก็จะมีบุคลากรของคณะวิศวฯ มีส่วนร่วมอยู่ด้วยเสมอครับ

ที่เพิ่งผ่านไปล่าสุดเมื่อวันจันทร์ ที่ 16 มิถุนายน 2555 เป็นวัน เชิดชูครูสงขลานครินทร์ ในปีนี้มี คณาจารย์ของเราได้เข้ารับรางวัลในฐานะอาจารย์ที่สมควรแก่การยกย่อง เชิดชู ระดับคณะฯ ซึ่งพิจารณาคัดเลือกโดยคณะฯ ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า รวมทั้งสิ้น 5 ท่านคือ

1. รศ. ดร. เกริกชัย ทองหนู
2. อ. วิทยา หมาดนุ้ย
3. อ. สิทธิชัย พิริยคุณธร
4. ผศ. ดร. แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ
5. ดร. จีรภา สุขแก้ว

ในนามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กระผมขอแสดงความยินกับท่านอาจารย์ทั้ง 5 ท่านอีกครั้ง และขอขอบคุณในความวิริยะ อุตสาหะ และ ความเสียสละ ของอาจารย์ที่มีต่อลูกศิษย์และสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ขอให้ทุกท่านได้มีความภูมิใจในตัวเองและรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการที่จะช่วยกันดูแลลูกศิษย์ นักศึกษา และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของเราสืบไปนะครับ

พร้อมกันนี้ ผมขอนำโอวาทของท่านอธิการบดี ที่ได้กล่าวให้โอวาทแก่คณาจารย์ที่เข้าร่วมงานในวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ มาถ่ายทอดต่อให้กับชาววิศวได้รับทราบเท่าที่ผมพอจะจำได้ดังนี้ครับ ท่านอธิการบดีกล่าวว่า มหาวิทยาลัยจะคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน เราต้องช่วยกันธำรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นมงคล 4 อย่าง 

สิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่ 1 คือ พระราชปณิธาน ของพระราชบิดา: “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจ ที่หนึ่ง” 

สิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่ 2 คือ วิชา/ความรู้: อาจารย์ ใน มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างความรู้ ที่เป็นความรู้จริง รู้แจ้ง และรู้ลึก เพื่อนำความรู้เหล่านั้นมาสอนนักศึกษาของเราครับ

สิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่ 3 คือ คุณภาพ: เราต้องยึดมั่นในคุณภาพ อย่าให้ปัญหาเรื่องความขัดสนในงบประมาณ มาทำให้คุณภาพการศึกษาของเราลดลง หลายๆ สถาบันต้องหารายได้โดยยอมย่อหย่อนเรื่องคุณภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพอย่าง สงขลานครินทร์ ซึ่งถ้าเราธำรงไว้ซึ่งคุณภาพ ชุมชนหรือสังคมก็จะศรัทธาใน สงขลานครินทร์ เพิ่มขึ้นและยั่งยืน

สิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่ 4 และเป็นสิ่งที่เป็นมงคลที่สำคัญคือ ความสามัคคี: ความสามัคคี เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วย ให้ ม.อ. ทั้ง 5 วิทยาเขตอยู่ร่วมกันและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

เมื่อย่อส่วนลงมาในระดับคณะฯ ผมเชื่อว่า ถ้าชาววิศวฯ ทุกคน ยึดถือ สิ่งที่เป็นมงคลทั้ง 4 ของท่านอธิการบดี เป็นที่ตั้ง คือ ยึดมั่นในคำสอนของพระราชบิดา หมั่นพัฒนาตนและสร้างองค์ความรู้ ยึดมั่นในคุณภาพ และ สามัคคีคือพลัง ผมก็เชื่อว่า วิศวฯ ม.อ. แห่งนี้ก็จะมีแต่ความเจริญยั่งยืนสืบไปอีกนานเท่านานครับ

สุดท้ายของเรื่องเล่านี้ ผมขอเรียนมายังชาววิศวฯ ทุกท่านอีกครั้งว่าในปี พ.ศ. 2555 นี้ วิศวฯ ม.อ. ของเรากำลังจะมีอายุครบ 45 ปี ผมจึงขอถือโอกาสอันเป็นสิริมงคลนี้ เรียนเชิญชาววิศวฯ ทุกท่าน ใช้โอกาส 45 ปี ช่วยกันสร้าง ช่วยกันปลูกฝัง สิ่งดีๆ โดยเฉพาะ การยึดมั่นในคำสอนของพระราชบิดา การรักสามัคคี การสร้างองค์ความรู้ การรักษาคุณภาพ การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการเชิดชู ยกย่องคนเก่งคนดี โดยขอให้ใช้โอกาส 45 ปีนี้ช่วยกันทำสิ่งเหล่านี้ให้เป็นของขวัญแก่ตนเอง แก่คณะวิศวฯ ของเราที่จะมีอายุมากขึ้นทุกปี เพื่อสิ่งเหล่านี้จะได้เป็นวัฒนธรรมที่ดีที่จะอยู่คู่กับคณะวิศวฯ ซึ่งจะอยู่เป็นบ้านหลังที่สองของเรา รุ่นน้องของเรา รุ่นลูก รุ่นหลาน และ รุ่น....ต่อๆไปของเราทุกคนตลอดไปครับ

อย่าลืมนะครับ ตลอดปี 2555 นี้ ร่วมฉลอง 45 ปี โดยช่วยกันสร้างสิ่งดีๆ ให้กับ วิศวฯ ม.อ. แล้วอย่าลืมบอกต่อ เพื่อเชิดชูคนทำดีโดย เล่าความดีของคนที่ท่านรู้จัก ที่มีต่อคณะวิศวฯ ให้ชาววิศวฯ ได้รับทราบกันด้วยนะครับ ซึ่งอาจจะบอกกันสั้นๆผ่านทาง face book 45 ปีหรือจะเล่าแบบยาวๆ ผ่านทาง ระบบ share นี้ก็ได้นะครับ เรื่องเล่าที่โดนใจ ก็จะได้ "ความดี" เป็นรางวัลนะครับ

ขอบคุณครับ
อ. จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 มกราคม 2555 05:37 แก้ไข: 18 มกราคม 2555 05:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.208.0
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ