นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 2087
ความเห็น: 0

สายตรงคณบดี: สื่อสารจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 และ ครั้งที่ 9

สื่อสารเรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ไม่ไกลตัวเรา

สายตรงคณบดี: สื่อสารจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 และ ครั้งที่ 9

เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ

เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 เมื่อเดือน พ.ย. 54 ที่ผ่านมาเป็นการพิจารณาโดยวาระเวียน และการประชุมครั้งที่ 9 เมื่อ 24 ธันวาคม 2554 เป็นการประชุมโดยวาระปกติ กระผมจึงนำสาระจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 และครั้งที่ 9 ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวฯ มาสื่อสารให้กับประชาคมวิศวฯได้รับทราบพร้อมกันในคราวเดียวกันโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

• สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554 โดยวาระเวียน เมื่อ 14 พ.ย. 54 มีมติของวาระที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้

ด้านวิชาการ

1. การอนุมัติรายวิชา และหลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักการ: สภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจให้สภาวิชาการอนุมัติการเปิด ปรับปรุงหลักสูตร และรายวิชา และเมื่ออนุมัติแล้วให้แจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2554 โดยวาระเวียน เมื่อ 14 พ.ย. 54 รับทราบการอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะวิศวฯ 2 หลักสูตรดังนี้

1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2553 และ
2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง    พ.ศ. 2553

2. การอนุมัติรายวิชา และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักการ: สภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจให้สภาวิชาการอนุมัติการเปิด ปรับปรุงหลักสูตร และรายวิชา และเมื่ออนุมัติแล้วให้แจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2554 โดยวาระเวียน เมื่อ 14 พ.ย. 54 รับทราบการอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะวิศวฯ 2 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....

ด้านบริหารบุคคล

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2554 โดยวาระเวียน เมื่อ 14 พ.ย. 54 พิจารณาการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และการแต่งตั้ง บุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในส่วนของคณะวิศวฯ ดังนี้

การแต่งตั้งรองคณบดี

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ทองเรือง ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2554

การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ สมัครัฐกิจ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้ง แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554

ในนามของทีมบริหารคณะวิศวฯ กระผมขอแสดงชื่นชมต่ออาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่เมื่อมีการทาบทาม (รองคณบดี) และ เมื่อมีการสรรหา (หัวหน้าภาควิชา) อาจารย์ทั้งสองท่านยินดีเป็นอย่างยิ่งและตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อน/พัฒนา คณะและภาควิชาให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ผมจึงถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอีกครั้งนะครับ และขอเรียนว่าทั้งสองท่านคือทีมบริหาร คือ ทีมงานรุ่นใหม่ ที่ถึงเวลาต้องเข้ามาช่วยกันนำพาองค์กรของเรา ดังนั้นในช่วงวาระที่ท่านทั้งสองเข้ามาช่วยกันดูแลองค์กร ผมต้องรบกวนทั้งสองท่านตั้งใจเรียนรู้สิ่งใหม่ในด้านการบริหารเพิ่มเติม และบริหารงานด้วยความมุ่งมั่น รับผิดชอบ โดยขอให้ยึดถือ พระราชปณิธานของพระราชบิดา ในการบริหารงานนะครับ

• สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2554 เมื่อ 24 ธันวาคม 2554 มีมติของวาระที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้

ด้านวิชาการ

1.การอนุมัติรายวิชา และหลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักการ: สภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจให้สภาวิชาการอนุมัติการเปิด ปรับปรุงหลักสูตร และรายวิชา และเมื่ออนุมัติแล้วให้แจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2554 รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 12 สาขาวิชา

ด้านบริหารบุคคล

1. การลาออกจากตำแหน่ง

หลักการ: ตามมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 134 (6/2530) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2530 มีมติอนุมัติในหลักการให้อธิการบดีอนุมัติการลาออกจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่ง ต่าง ๆ และให้แจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2554 เมื่อ 24 ธ.ค. 54 รับทราบการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ของรองศาสตราจารย์ชาคริต ทองอุไร ซึ่งได้รับแต่งตั้ง เป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้ง แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 เป็นต้นมา และลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป

ในนามของทีมบริหารคณะวิศวฯ กระผมขอแสดงขอบคุณต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ทองอุไร ที่ได้เสียสละเข้ามาช่วยบริหารภาควิชาวิศวกรรมเคมี และเป็นท่านตัวอย่างที่ดีที่แม้ว่าท่านจะผ่านการบริหารงานในระดับศูนย์ ของมหาวิทยาลัยมาแล้ว แต่เมื่อภาควิชามีความจำเป็นขอให้ท่านเข้าช่วยดูแลภาควิชาในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญท่านก็เข้ามาช่วยด้วยความยินดีและตลอด 1 ปี (ตั้งแต่ 24 ธ.ค.54) ที่ท่านได้เข้ามาดูแลภาควิชาวิศวกรรมเคมีท่านก็ได้สร้างระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้กับภาควิชาในหลายๆ เรื่อง มาคราวนี้เมื่อท่านขอคณะ/ภาควิชาเพื่อไปทำประโยชน์อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์ชาคริตได้ตั้งเป้าหมายไว้ก่อนจะมารับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคือการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ ทางคณะและภาควิชาจึงสนับสนุนการขอลาออกจากตำแหน่งบริหารของท่านอาจารย์ และขอให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง มีกำลังกายและกำลังใจที่จะสร้างงานวิจัย และงานวิชาการเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ต่อไปนะครับ ท่านอาจารย์ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากหัวหน้าภาควิชา แต่ว่าไม่ได้อนุมัติให้หยุดการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์นะครับ ก็ต้องเรียนว่าท่านอาจารย์ชาคริตเป็นความหวังที่สำคัญของคณะ/ภาควิชา ที่ภาควิชาจะมีศาสตราจารย์ท่านแรก และคณะวิศวฯ ก็จะมีศาสตราจารย์ เพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน ในเร็วๆ นี้นะครับ

2. การแต่งตั้ง

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2554 เมื่อ 23 ธ.ค. 54 อนุมัติการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสกสรร สุธรรมานนท์ เป็นกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

ในนามของทีมบริหารคณะวิศวฯ กระผมขอแสดงขอบคุณต่ออาจารย์ทั้งสองท่าน ที่จะได้เข้ามาช่วยพิจารณาให้ความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของคณะในฐานะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป ด้วยการที่ทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหาร และมีโอกาสได้ทำงานในตำแหน่งต่างๆ มากมาย ผมก็เชื่อว่า การที่ทั้งสองท่านได้เสียสละเวลาเข้ามาร่วมเป็นกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ในครั้ง จะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในภาพรวมต่อไปครับ

3.การพิจารณาอนุมัติการต่อเวลาราชการของผู้เกษียณอายุราชการ

ความเป็นมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 มีผู้ดำรงตำแหน่ง รศ. และ ศ. ที่จะเกษียณอายุราชการในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยรวม 17 ราย
มีคณะหน่วยงานเสนอขอต่อเวลาราชการทั้งสิ้น 5 ราย
คบม. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 เห็นชอบให้ต่ออายุราชการได้ 4 ราย และไม่เห็นชอบ 1ราย เนื่องจาก ผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กพอ. กำหนด

คณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อ 1 ตุลาคม 54 เห็นสมควรให้ต่อเวลาราชาการทั้ง 4 ราย จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2554 เมื่อ 24 ธ.ค. 54 อนุมัติ ให้ต่อเวลาราชการทั้ง 4 ราย ในจำนวนนี้มีมีผู้ดำรงตำแหน่ง รศ. ของคณะวิศวฯ ที่จะเกษียณอายุในปี 2555 ที่ได้รับการอนุมัติให้ต่อเวลาราชการ 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร. พิษณุ บุญนวล ครับ

ในนามของทีมบริหารคณะวิศวฯ กระผมขอแสดงความยินดีกับ ท่านอาจารย์พิษณุ บุญนวล ที่ได้รับการอนุมัติให้ต่อเวลาราชการในครั้งนี้ ผมเชื่อว่าทุกๆ ท่านในคณะวิศวฯ ของเรารู้จักท่านอาจารย์พิษณุ เป็นอย่างดี ท่านคือ บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ ที่เป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ นอกจากจะมีผลงานทางวิชาการในด้านนี้เป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการแล้ว ท่านยังเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง และที่สำคัญท่านอาจารย์พิษณุ ยังเป็นที่รักและเคารพของ อาจารย์รุ่นหลัง บุคลากร ศิษย์เก่า และ นักศึกษาปัจจุบันอย่างมาก การได้รับอนุมัติให้ต่อเวลาราชการของท่านออกไปอีก 5 ปี จะยิ่งทำให้สิ่งๆ ต่างเหล่านี้ในตัวของท่านเพิ่มทวีคูณ และท่านก็จะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะสร้างทรัพยากรบุคคล ทั้งอาจารย์รุ่นหลัง นักศึกษา และผลงานทางวิชาการทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้อีกจำนวนมากและจะเกิดผลประโยชน์แก่สังคมและประเทศโดยรวมอย่างแน่นอน

สุดท้ายนี้เนื่องจากสื่อสารกับประชาคมวิศวฯ ว่าด้วยเรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในครั้งนี้เป็นครั้งส่งท้ายปีเก่า กระผมจึงขอถือโอกาสนี้ สวัสดีปีใหม่ที่มาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้ามายังประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน และขอพระบารมีของพระราชบิดา อันที่เป็นที่เคารพยิ่งของ ลูกพระบิดาทุกคน จงคอยปกป้องคุ้มครอง และดลบัลดาลให้ชาววิศวฯ ม.อ. และ ลูกพระราชบิดา ในหน่วยงานต่างๆ ของ ม.อ. เรา จงมีแต่ความสุข ความสมหวัง และความเจริญสืบไป แม้ว่าปีเก่าจะผ่านไป ปีใหม่จะเข้ามา แต่ ด้วยความเป็นลูกพระบิดา พวกเราทุกคนก็จะทำหน้าที่ของเราต่อไป ด้วยใจที่ยึดมั่นในคำสอนของพระราชบิดาสืบไปทุกๆ ปี สวัสดีปีใหม่ และ Merry Christmas นะครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 25 December 2011 10:48 Modified: 25 December 2011 16:32 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.208.0
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ