นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 2553
ความเห็น: 3

คณบดี ไปเกาหลีใต้ ได้อะไร??

เกาหลีใต้ ประเทศใกล้ๆ แต่ห่างไกลในเชิงเทคโนโลยี

เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ

ในช่วงวันที่ 6-11 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา กระผม และ รอง  สุธรรม ได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ. ประเทศเกาหลีใต้ กับสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมีคณบดี และ รองคณบดี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทั้งสิ้น 55 คน จาก 21 สถาบัน

การศึกษาดูงานต่างประเทศของสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยนั้น จะจัดเป็นประจำทุกปีครับ สำหรับปีนี้เป็นการศึกษาดูงานหน่วยงานเอกชน สถานศึกษา และสถานที่ต่างๆ ในประเทศเกาหลีใต้ครับ จากกิจกรรมนี้มีหลายๆ สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จึงขอนำประสบการณ์การเดินทางไปเยี่ยมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและเห็นว่าน่าจะมีโอกาสต่อยอดเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวฯ กับหน่วยงานต่างๆเหล่านั้น มาเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาคมวิศวฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

1. Korea Polytech University New Tech Center

บริบทของหน่วยงานนี้ไม่มีการเรียนการสอนเพื่อปริญญา แต่เป็นหน่วยงานที่ ออกแบบ สร้างเครื่องมือ/ครุภัณฑ์ สำหรับการฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่สนใจ และจำหน่าย เครื่องมือ/ครุภัณฑ์ ประกอบการเรียนการสอนให้กับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกับการจัดอบรมให้อาจารย์/ครูผู้สอนในสถาบันที่สั่งซื้อหรือใช้ครุภัณฑ์ของเขาครับ

Korea Polytech University New Tech Center จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลกับเอกชน และให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการ บริษัทที่ร่วมในการดำเนินการของ Korea Polytech University New Tech Center ที่สำคัญบริษัทหนึ่ง คือ Korea Technology Engineering Co., LtD. หรือ เรียกย่อๆ ว่า KTENG ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องมือสำหรับใช้ในการฝึกอบรม และ การเรียนการสอนในด้านต่างๆ คือ

• New&Renewable Energy Technology ซึ่งจะเน้นในเรื่องของชุดทดลองหรือสำหรับฝึกอบรมในเรื่องของ wind energy, solar energy และ fuel cell

• Refrigeration & Air-conditioning Energy Saving Technology ซึ่งจะเน้นการพัฒนาชุดทดลองและฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Air-condition& Refrigeration Control

2. Millinet Solar

เป็นบริษัทที่ผลิต Solar cell ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก โดยมีการวิจัยและพัฒนา Solar cell เพื่อเพิ่ม Efficiency ของ solar cell ณ. ปัจจุบันบริษัทระบุว่าสามารถผลิตและจำหน่าย solar cell ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 16.2% และเป้าหมายที่จะพัฒนาให้สามารถผลิต solar cell ที่มีประสิทธิภาพถึง 20% ได้ภายในเวลาอันใกล้นี้ แนวคิดที่น่าสนใจในการดำเนินการของ Millinet Solar คือ 3R ประกอบด้วย

Rapid develop
Rapid deployment และ
Rapid product ครับ

โดยบริษัท Millinet solar มีงบประมาณสำหรับการวิจัยและพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 5 ของรายรับครับ

3. Daegu Gyeongbuk Institute of Science & Technology (DGIST)

DGIST เป็น สถาบันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ล่าสุดของเกาหลีใต้ครับ เป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งจากรัฐบาลทั้งหมด และยัง ได้รับการสนับสนุนงบดำเนินการจากรัฐบาลปีละประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยมีภารกิจคือ ผลิตวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และนักเทคโนโลยีสำหรับอนาคตครับ

จากการที่ได้เข้าไปศึกษาดูงานที่ DGIST ในครั้งนี้เป็นการยืนยันความคิดผมเองอีกครั้งว่า แนวคิดในการจัดการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยเราล้าหลังกว่าประเทศเกาหลีไต้ไม่น้อยกว่า 20 ปี ครับ ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทีมของสภาคณบดีได้รับฟังการบรรยายโดยทีมบริหารของ DGIST (President, Vice President, Team Leader) ซึ่งได้นำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยว DGIST ให้สมาชิกสภาคณบดีได้รับทราบ นอกจากนี้แล้ว ประธานสภาคณบดีวิศวฯ ที่ปรึกษาประธานสภาคณบดี และ ผมในฐานะรองประธานสภาคณบดี ได้มีโอกาสเข้าพบปะและพูดคุยกับ President และ Vice President ของ DGIST ด้วย พวกเราได้ตั้งคำถามว่า เกาหลีใต้ทำอย่างไรที่สามารถทำให้การศึกษา และการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเกาหลีใต้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว?

คำตอบที่ได้จาก President ของ DGIST ที่ผมพอจะสรุปได้คือ การที่เกาหลีใต้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมและอย่างรวดเร็วนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะเกาหลีใต้มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาที่สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นมารับผิดชอบการศึกษาและการพัฒนาพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในเรื่องที่สำคัญๆ เป็นการเฉพาะขึ้นมาโดยการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยตรงครับ DGIST ก็ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้เช่นกันครับ

ในระยะแรกนี้ DGIST เปิดสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา และ เน้นการทำวิจัยครับ อาจารย์ของ DGIST จึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่สอนอย่างเดียว (Academic Professor) และ กลุ่มที่ทำวิจัย ( Research Professor) และมีนักวิจัย Full time อีกจำนวนมากครับ ผมได้ถาม Vice President ของ DGIST ว่าอาจารย์ทั้งสองกลุ่มมีเงินเดือนเท่ากันหรือไม่ ก็ได้รับคำตอบใกล้เคียงกันมากเพียงแต่ทำหน้าที่ต่างกันเท่านั้นเองครับ

หลักสูตรที่ DGIST เปิดสอนเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมากครับ เป็นหลักสูตรที่สร้างคนสำหรับอนาคตจริงๆ ครับ โดยมีทั้งหมด 5 สาขา ประกอบด้วย

• สาขาวัสดุใหม่ (Emerging Material) : ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาวัสดุใหม่ๆ
• สาขา Information and Communication Engineering
• สาขา Robotic surgery เน้นการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับการผ่าตัดและใช้ทางการแพทย์
• สาขา Green Energy เน้นการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน และ พลังทดแทน เช่น solar cell เป็นต้น
• สาขา Brian Science ศึกษา และ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสมองของคน

จะเห็นได้ว่าสาขาต่างๆ ที่ทางเกาหลีใต้เขาเตรียมคนเพื่ออนาคตนั้นแตกต่างจากการศึกษาในประเทศเรา ที่ยังไร้จุดหมายและยังต้องยึดติดกับกรอบต่างๆ จนเราไม่สามารถสร้างคน สร้างเทคโนโลยีให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ (น่าหนักใจแทนประเทศไทยจริงๆ ครับ) และ แม้ว่า DGIST จะเพิ่งก่อตั้งและเพิ่งเริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเข้ามาเป็นรุ่นแรกๆ ซึ่ง ณ. ปัจจุบันมีนักศึกษา ป.เอกทั้งหมด เพียง 58 คน แต่ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาล และความพร้อมในเรื่องของเครื่องมือที่ทันสมัย ผมก็เชื่อว่าการที่ DGIST ตั้งเป้าว่าจะเป็นสถาบันชั้นนำของโลกในอีก 20 ปีก็น่าจะถึงเป้าหมายนั้นได้ไม่ยาก เช่นเดียวกับสถาบันอื่นๆ หลายๆ สถาบันของเกาหลีใต้ที่ได้ตั้งขึ้นก่อนหน้านี้ที่ปัจจุบันก็เป็นสถาบันชั้นนำของโลกไปแล้วครับ

ในเมื่อเราไม่มีโอกาสที่จะทำแบบ DGIST ได้แต่สิ่งที่เราน่าทำคือการเป็น partner กับเกาหลีใต้ครับ อย่างเช่นกรณีของ DGIST นี้ ผมเห็นว่าเรามีช่องทางที่จะมีความร่วมมือกันได้โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรของเราและการพัฒนาบุคลากรที่จะมาเป็นอาจารย์ของเราในอนาคตครับ ทั้งนี้ผมตั้งใจว่าจะกลับมาหารือกับหัวหน้าภาควิชาต่างๆ เพื่อช่วยกันคัดเลือก นักศึกษา ป.โท ของเราที่เก่งๆ ส่งไปรับทุนการศึกษาของ DGIST เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทีนั่น และกลับมาเป็นอาจารย์ของเราครับ เพราะ President ของ DGIST ได้แจ้งให้ทราบว่าจะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศไทยเท่าเทียมกับการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของเกาหลีใต้เองครับ

ซึ่งก็ยืนยันได้จากที่กระผมได้พบนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ที่ DGIST จำนวน 2 คน และคนหนึ่งก็คือศิษย์เก่า วิศวกรรมเคมี ม.อ.ของเรา ที่ไปเรียนต่อปริญญาโทที่จุฬาฯ จากนั้นก็สมัครเข้าศึกษาต่อและขอรับทุนจาก DGIST ซึ่งก็ได้รับทุนเต็มจาก DGIST ครับ (ทราบว่าได้รับเงินเดือนประมาณเดือนละ 50,000 บาทครับ) และศิษย์เก่าของเราก็ยินดีที่เป็นจุดประสานและให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ DGIST ให้กับเราเพิ่มเติมได้ครับโดยขณะนี้ DGIST อยู่ในช่วงที่ต้องการนักศึกษา ป.เอก ที่ Qualify จำนวนมากเพื่อเข้ามาศึกษาและวิจัยในสถาบันของเขาครับ ดังนั้นถ้าเรามีนักศึกษา ป.โท ที่ดีๆ ที่สนใจจะเป็นอาจารย์ก็น่าจะเป็นช่องทางในการพัฒนาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นอาจารย์ของเราได้ครับ

4. Gyeongsang National University, GNU

GNU เป็น 1 ใน 10 ของ Flagship University ของ เกาหลีใต้ครับ GNU เป็น comprehensives university มี Campus กระจายอยู่ตามเมืองต่างๆ 3 campus ครับ ในการไปเยี่ยม GNU ในครั้งนี้ทางสภาคณบดีได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก Professor และ นักศึกษาจาก Department of Energy and Mechanical Engineering คือ Professor Hanshik Chung และ Professor Hyomin JEONG ครับ ซึ่งทั้งสองท่านอยู่ในภาควิชา วิศวกรรมพลังงงานและเครื่องกล และอยู่ในทีมวิจัย Eco-Friendly Heat&Cold Energy Mechanical ที่ทำงานวิจัยที่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันที่เราต้องหาพลังงานสำหรับระบบทำความร้อนและระบบทำความเย็นที่เป็นมิตรกับนิเวศน์วิทยา หรือ สิ่งแวดล้อมของเราครับ โดย Professor JEONG ได้บรรยายเรื่อง Future Nano-Science in Korea โดยเน้นในเรื่อง Nanofluid และการประยุกต์ใช้ในกรณีต่างๆ  ซึ่งเป็นทิศทางการวิจัยที่น่าสนใจที่สามารถบูรณาการและ/หรือนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายสาขาเช่น วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล และ วิศวกรรมไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้แล้วภาควิชาดังกล่าวยังมีความร่วมมือกับ Korea Technology Engineering Co., LtD. หรือ KTENG ที่ผมได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ครับ โดยทาง KTENG ยินดีสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ GNU ด้วยครับ นี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งของนักศึกษา ป.โท ของเราที่จะสนใจศึกษาต่อทางด้านพลังงานหรือเครื่องกลครับ ทั้งนี้ผมจะได้นำข้อมูลของ GNU และ contact address ของProfessor ทั้งสอง และรายละเอียดของทุนการศึกษาจาก KTENG ที่จะสนับสนุนนักศึกษาไทยไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ GNU ให้กับทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลของเราเพื่อใช้ประโยชน์ในการที่จะสร้างความร่วมมือกับ GNU ต่อไปครับ

เรื่องเล่า  คณบดีไปเกาหลีใต้ได้อะไร?? ที่ผมได้เรียนรู้จากการเดินทางไปกับ สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย ในช่วงวันที่ 6-11 ตุลาคม ที่ผ่านมา ก็มีเพียงเท่านี้ครับ แต่สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือ ทางคณะก็จะติดต่อกับทุกสถานที่/ทุกสถาบัน/หน่วยงาน ที่ได้เดินทางไปเยี่ยมไว้ให้ต่อเนื่องเพื่อหาโอกาสที่สร้างความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ในเกาหลีใต้ให้เกิดประโยชน์กับคณะวิศวฯของเราต่อไปครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 พฤศจิกายน 2554 22:48 แก้ไข: 04 พฤศจิกายน 2554 23:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 nui และ Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
คณดิถ [IP: 101.109.125.191]
05 พฤศจิกายน 2554 14:09
#70807

ผมเชื่อว่า เกาหลีจะเป็นแหล่งทุนการศึกษาใหม่ที่ไว้รองรับ นศ.เราที่รับทุนตกเขียว ซึ่งขณะนี้ในภาควิชาฯมี 2 คน และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปริญญาโทในกลางปี 2556 ถ้าได้คณะฯช่วยประสานงานเรื่องการศึกษาปริญญาเอกในเกาหลีได้ ก็จะทำให้สายการผลิตอาจารย์รุ่นใหม่ที่รองรับอาจารย์ที่กำลังจะเกษียณ ของคณะฯได้ทันครับ

Ico48
เพื่อน อ.คณดิถ [IP: 223.204.41.190]
05 พฤศจิกายน 2554 14:36
#70809

เห็นด้วยกับ อ.คณดิถครับ

หากเรามีอาจารย์จบจากเกาหลี

ก็น่าจะเป็นที่ดึงดูดใจน.ศ.(สาวๆ)

เพราะเดี๋ยวนี้เกาหลีเป็นอะไรที่อินเทรนด์มากกกกก

น.ศ.จะได้สนใจเรื่องเรียนกันมากขึ้นนะ ผมว่า

Ico48
เพื่อน อ.คณดิถ อีกคนหนึ่ง [IP: 101.109.108.210]
06 พฤศจิกายน 2554 11:35
#70853

ผมว่าส่งอาจารย์ผู้ชายไปทำศัลยกรรมที่เกาหลี ปรับลุคใหม่ให้เข้ากับเทรนเกาหลี จะช่วยดึงดูด นศ. สาวๆ มากขึ้น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ