นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 2108
ความเห็น: 0

เรื่องเล่า สื่อสาร ข่าวสาร จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เดือน ตุลาคม 2554

ม.อ. นำมาตรฐานผลงานวิชาการ ของ สกอ. สู่การปฏิบัติ

เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อ 1 ตุลาคม 2254

เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ

วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นวันเริ่มต้นของปีงบประมาณ 2555 ครับ และ เป็นวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2554 โดยมีประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมวิศวฯ ของเราที่ผมขอนำมาสื่อสารให้ทุกท่านได้รับทราบใน 3 ประเด็นหลักๆ ดังนี้ครับ

ประเด็นที่ 1. การบริหารบุคคล

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 เห็นชอบเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมวิศวฯ ดังนี้ครับ

1.1 เห็นชอบการแต่งตั้ง ผศ. ดร. ธนิยา เกาศล ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล อีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 เป็นต้นไป

1.2 เห็นชอบการเแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ คณาจารย์ประจำเป็นเป็นกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2554เป็นต้นไป

1.3 เห็นชอบข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไปครับ

เรื่องการกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการนี้ คณาจารย์ที่เข้าร่วมเวทีจิบน้ำชาอาจารย์คงจำได้นะครับว่าผมเคยนำเรื่องนี้มาขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ในเวทีจิบน้ำชาอาจารย์ของวิศวฯด้วย และทางสภาอาจารย์เองก็ได้มีการสอบถามความคิดเห็นของคณาจารย์เกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกัน ความคิดเห็นจากคณาจารย์ของ ม.อ. ก็ได้ถูกนำไปพิจารณาและนำไปสู่การปรับปรุงสาระของมาตรฐานภาระงานทางวิชาการนี้และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมต่างๆ ทั้ง ที่ประชุม คณบดี ที่ประชุม คบม. จนกระทั่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ครับ ซึ่งก็หมายความว่า ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 นี้เป็นต้นไป บุคลากรสายวิชาการของ ม.อ. จะต้องมีภาระงานทางวิชาการตามมาตรฐานดังกล่าวครับ

ผมจึงถือโอกาสนี้สรุปสาระสำคัญๆ ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ มาเรียนให้กับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบเพื่อคณาจารย์ทุกท่านจะได้เตรียมการในเรื่องของผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของแต่ละตำแหน่งต่อไปดังนี้ครับ

• ผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ : ต้องมีภาระงานรวมไม่น้อยกว่า 20 หน่วยภาระงานต่อปี โดยมีภาระงานสอนขั้นต่ำไม้น้อยกว่า 9 หน่วยภาระงานต่อปี

• ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ :อย่างน้อยต้องมีภาระงานดังต่อไปนี้

o มีภาระงานขั้นต่ำตามภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ มีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยภาระงาน/ปี ภาระงานวิจัยไม่น้อยกว่า 2 หน่วยภาระงาน/ปี และ มีภาระงานบริการวิชาการ ภาระช่วยงานบริหาร และ อื่นๆ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยภาระงาน/ปี

o มีภาระงานที่เป็นผลงานทางวิชาการดังต่อไปนี้

ก. งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กำหนดอย่างน้อยปีละ 1 รายการ หรือ

ข. ตำรา หรือ หนังสือ ที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กำหนดอย่างน้อยปีละ 1 รายการ หรือ

ค. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบได้กับผลงานวิจัยตามข้อ ก. อย่างน้อยปีละ 1 รายการ หรือ

ง. บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ที่  ก.พ.อ. กำหนดอย่างน้อยปีละ 2 รายการ

• ผู้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ : อย่างน้อยต้องมีภาระงานดังต่อไปนี้

o มีภาระงานขั้นต่ำตามภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ดังรายละเอียดที่กล่าวถึงข้างต้น)

o มีภาระงานที่เป็นผลงานทางวิชาการดังต่อไปนี้

ก. งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กำหนดอย่างน้อยปีละ 2 รายการ หรือ งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติตามเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กำหนดอย่างน้อยปีละ 1 รายการ หรือ

ข. ตำรา หรือ หนังสือ ที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กำหนดอย่างน้อยปีละ 2 รายการ หรือ

ค. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบได้กับผลงานวิจัยตามข้อ ก. อย่างน้อยปีละ 2 รายการ

• ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์: อย่างน้อยต้องมีภาระงานดังต่อไปนี้

o มีภาระงานขั้นต่ำตามภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ดังรายละเอียดที่กล่าวถึงข้างต้น)

o มีภาระงานที่เป็นผลงานทางวิชาการดังต่อไปนี้

ก. งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติตามเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กำหนดอย่างน้อยปีละ 1 รายการ หรือ

ข. ตำรา หรือ หนังสือ ที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กำหนดอย่างน้อยปีละ 2 รายการ หรือ

ค. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบได้กับผลงานวิจัยตามข้อ ก. ที่ได้รับการเผยแพร่อย่างน้อยปีละ 1 รายการ

และมีประเด็นสำคัญ ที่คณาจารย์ต้องทราบเพิ่มเติมประกอบด้วย

1. ผลงานต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นจะนับเป็น 1 รายการ เมื่อผู้ขอนับผลงานมีสัดส่วนในผลงานไม่น้อยกว่า 25%
2. ผลงานต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นผลงานเฉลี่ย 3 ปี
3. ผู้บริหารระดับ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก ที่เทียบเท่าคณะ ให้ยกเว้นการกำหนดภาระงานที่เป็นผลงานทางวิชาการ
4. ผู้บริหารระดับ ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขา รองผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก สถาบันที่เทียบเท่าคณะ ประธานสภาอาจารย์ และ ตำแหน่งอื่นๆ ที่มีภาระงานเทียบเท่าหัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยคณบดี ผู้ดูแลหลักสูตร และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ที่มีภาระงานบริหารเทียบเท่ารองหัวหน้าภาควิชา กำหนดภาระงานที่เป็นผลงานทางวิชาการ เป็น 50% ของภาระงานผลงานทางวิชาการที่ระบุไว้ข้างต้น
5. การปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการให้นำไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง และ เงินรางวัลประจำปี


ประเด็นที่ 2. งบประมาณเงินรายได้

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 เห็นชอบงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งส่งผลให้งบประมาณเงินรายได้ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านการเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555 ได้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไปโดยในปีงบประมาณ 2555 นั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ตั้งประมาณการรายรับและรายจ่ายแบบสมดุลครับ ซึ่งในประเด็นเรื่องของงบประมาณเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์นี้ทางคณะจะได้ดำเนินการสรุปรายรับ-รายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2554 และประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2555 เพื่อนำเรียนให้กับประชาคมวิศวฯ ทราบในโอกาสต่อไปครับ

 

ประเด็นที่ 3. การเรียนการสอน

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 เห็นชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร ของคณะวิศวฯ ดังนี้ครับ

3.1 เห็นชอบการขอปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุฏีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

3.2 เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ ปรัชญาดุษฎี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2544

สาระสำคัญๆ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/ 2554 ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวฯ ก็มีเพียงเท่านี้ครับ แต่สิ่งที่กระผมอยากนำเรียนเพิ่มเติมให้กับชาววิศวฯ ทุกท่านทราบพร้อมๆ กับการแจ้งข่าวในครั้งนี้ก็คือ ณ. วันที่ 1 ตุลาคม 2554 นี้ ทีมบริหารชุดนี้ที่มีกระผมเป็นหัวหน้าทีมนั้นได้บริหารคณะวิศวฯ ของเรามาถึงครึ่งเทอมของทีมบริหารชุดนี้แล้วครับ ซี่งผมและทีมบริหารทุกท่านได้จัดทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคณบดีส่งให้คณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และแน่นอนว่าในช่วงการบริหารคณะวิศวฯ ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาของทีมบริหารชุดนี้นั้น ก็คงมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับ สิ่งใดที่เป็นสิ่งดี เป็นผลดี ก็ขอยกให้กับคณะวิศวฯ ของเรา ส่วนประเด็นใด หรือสิ่งใดที่เป็นข้อเสีย หรือข้อด้อย ของการบริหารงานผมขอรับไว้ครับ และยินดีที่จะรับฟังข้อเสนอแนะของประชาคมวิศวฯ ทุกๆ ท่าน เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงการทำงานของทีมบริหารในระยะเวลาที่เหลือต่อไปครับ

โดยทุกท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะโดยตรงได้ที่กระผมเอง หรือผ่านช่องทางต่างๆ ที่ทางคณะมี เช่น e-mail สายตรงคณบดี หรือ ให้ข้อเสนอแนะผ่านทางช่องทางสายตรงทีมบริหารที่ได้ดำเนินการขึ้นเพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างทีมบริหารคณะกับประชาคมวิศวฯ ตามทีปรากฏอยู่บน website ของคณะครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 ตุลาคม 2554 00:12 แก้ไข: 10 ตุลาคม 2554 06:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.208.0
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ