นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 6

อ่าน: 4034
ความเห็น: 3

ไหว้ครูคณะวิศวกรรมศาสตร์

คนดีของครู รู้คุณคน ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สอง ต้องไม่หยุดการเรียนรู้

เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ

วันไหว้ครู ของคณะวิศวฯ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยครับ และ เชื่อว่านักศึกษาที่เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูในปีนี้คงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ปีนี้มีผู้บริหารคณะ ผู้บริหารภาควิชา และ คณาจารย์เข้าร่วมในพิธีที่มีความหมายต่อ “ศิษย์” และ “ครู” มากกว่าในทุกๆ ปี ที่ผ่านมาครับ ผมขอแสดงความขอบคุณต่อ ครู อาจารย์ ที่มาร่วมในพีธีไหว้ครูในปีนี้แทนนักศึกษาทุกคนนะครับ และในโอกาสนี้ผมขอนำเอาสิ่งที่ผมได้พูดให้โอวาทแก่นักศึกษาในวันไหว้ครูเพื่อให้นักศึกษาในชั้นปีอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว รวมทั้งอาจารย์และบุคลากรที่ต้อง สอน อบรม ชี้แนะ และ ดูแลนักศึกษาตามภาระหน้าที่ได้ทราบในสิ่งที่ผมได้บอกกล่าวกับนักศึกษาทุกน เพราะทุกท่านคือ “ครู” ของนักศึกษา ดังทีผมได้กล่าวไว้ในช่วงท้ายๆของโอวาทที่เขียนไว้ข้างล่างครับ

.....................................................................................................

คณบดีให้โอวาทแก่นักศึกษาวิศวฯ ในวันครู

ในนามของทีมบริหารคณะฯ ทีมบริหารภาควิชา คณาจารย์ ทุกคน ผมรู้สึกภูมิใจและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาได้มาร่วมพิธีไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงในวันนี้ การให้โอวาทแก่นักศึกษาในวันไหว้ครูนั้น ก็คงหนีไม่พ้นที่จะบอกกับนักศึกษาทุกคนว่าพิธีไหว้ครูนั้นเป็นพิธีที่สำคัญตามประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณ และไม่ได้มีเฉพาะในสถานศึกษาเท่านั้น แต่จะมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย และถ้าย้อนกลับไปในปีแรกที่นักศึกษาทุกคนเข้าศึกษาในโรงเรียนตั้งแต่ในระดับอนุบาลผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนได้ผ่านพีธีที่สำคัญนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 14-15 ครั้งครับ

และในทุกครั้งที่พวกเราเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ก็จะได้รับการบอกย้ำอยู่เสมอว่า พีธีไหว้ครูนี้จัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือ ต่อครู อาจารย์ และเพื่อให้ครูยอมรับเป็นศิษย์ พิธีไหว้ครูจึงเป็นเสมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ครับ

อีกประการหนึ่งที่พวกเราทุกคนจะได้รับทราบซ้ำแล้วซ้ำอีกในทุกครั้งที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครูคือ ความหมายของดอกไม้และสิ่งของที่นำมาเป็นเครื่องบูชาครู ซึ่งในสมัยโบราณจะมีอยู่ด้วยกัน 4 อย่าง คือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม ดอกมะเขือ และ ข้าวตอก ดอกไม้และสิ่งของทั้ง 4 อย่างนี้มีนัยยะสำคัญ อันเป็นมงคลและเป็นข้อเตือนใจให้กับผู้เป็นศิษย์ที่นำสิ่งของเหล่านี้มาเป็นเครื่องบูชาครู ดังนี้

ประการที่หนึ่ง...
ศิษย์ต้องระลึกอยู่เสมอว่าจะต้องมีความอดทนต่อสิ่งต่างๆ เหมือน หญ้าแพรกที่ทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ได้ดี

ประการที่สอง...
ขอให้ศิษย์มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม

ประการที่สาม...
ศิษย์ต้องระลึกอยู่เสมอว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เหมือนดอกมะเขือที่คว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกผล และ

ประการที่สี่...
ศิษย์ต้องระลึกอยู่เสมอว่าจะต้องตั้งใจรับการอบรมจากครูในเรื่อง อื่นๆ นอกเหนือจากการเรียนรู้ในเรื่องของวิชาการจากครูอาจารย์ ดังคำโบราณที่กล่าวว่า “อบเพื่อให้สุก รมเพื่อให้หอม” เช่นเดียวกับการทำข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก

และเมื่อพูดถึงคำว่า “ครู” แม้ว่าเราจะหมายถึง “ครู อาจารย์” ในสถานศึกษา ที่คอยอบรมสั่งสอน ให้ความรู้ และสร้างสติปัญญาให้กับพวกเรา แต่ผมอยากจะฝากนักศึกษาทุกคนให้ใช้คำว่า “ครู” ให้กว้างกว่า “ครู อาจารย์” ในสถานศึกษา เพราะว่า ทุกคนที่อบรม สั่งสอน หรือชี้แนะเรา ทั้ง พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ญาติพี่น้อง บุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษา เพื่อนพ้อง หรือ แม้แต่ เหตุการณ์ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทั้งหลายก็ล้วนเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้เป็นบ่อเกิดของปัญญาและความรู้แก่เรา ดังนั้นบุคคลหรือสิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็ถือได้ว่าเป็นครูในชีวิตของเราเช่นกันครับ

สำหรับในวันไหว้ครูที่มีคุณค่าและเป็นมงคลเช่นนี้ ผมขอใช้โอกาสนี้เป็น “ครู” สอนนักศึกษาทุกคนและให้ทุกคนนำไปใตร่ตรองและถือปฏิบัติใน 4 ประการคือ

1.คนดีของครู
2.รู้คุณคน
3.ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สอง และ
4.ต้องไม่หยุดการเรียนรู้

โดยจะขอขยายความในแต่ละประการสั้นๆ ดังนี้ครับ

ประการแรก : คนดีของครู
คือ ขอให้นักศึกษาเป็นคนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เคารพและเชื่อฟังคำสอนของครู

ประการที่สอง: รู้คุณคน
ผมขอเรียนให้พวกเราทุกคนทราบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของเรามี ปาจารยบุคคล ผู้มีคุณูปการต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่นักศึกษาทุกคนต้องสำนึกในบุญคุณ คือ ศ.ดร. สตางค์ มงคลสุข ผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งนี้ อีกทั้งเราต้องสำนึกในบุญคุณของทุกๆ คนที่มีบุญคุณต่อเรา และ ต้องตอบแทนบุญคุณของทุกๆ ท่านด้วยการทำแต่ความดีนะครับ

ประการที่สาม: ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สอง
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชปณิธานของพระราชบิดา พระราชปณิธานของพระราชบิดานี้เป็นเสมือน “ครู” ที่ศิษย์ทุกคนต้องถือเป็นหน้าที่ที่ต้องยึดถือและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนทั้งในการเรียน การทำงาน และ การดำรงชีวิตครับ

ประการที่สี่: ต้องไม่หยุดการเรียนรู้
ในโลกปัจจุบันการหยุดที่จะเรียนรู้คือการก้าวถอยหลัง ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา สิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านไปก็จะเป็นประสบการณ์ซึ่งก็จะกลายเป็น “ครู” ในชีวิตเรา ดังนั้นการที่บอกว่าเราต้องไม่หยุดการเรียนรู้ถ้าพูดในโอกาสวันไหว้ครูก็คือ เราต้องมี “ครู” อยู่ตลอดเวลานั่นเองครับ

ท้ายนี้ในนามของ ผู้บริหารคณะ ผู้บริหารภาควิชา และ คณาจารย์ที่ชุมนุมอยู่ ณ ที่นี้ ขอมอบความปรารถนาดีมายังศิษย์ ทุกคน ขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งทางกาย ใจ และสติปัญญา มีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาวิชาความรู้ และมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป

สวัสดีครับ

.....................................................................................................

สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทีมงาน กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และ นักศึกษาทุกคนๆ ที่ร่วมกันจัดกิจรรมที่ดีในครั้งนี้นะครับ

 

ขอบคุณครับ

อ. จรัญ

 

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 มิถุนายน 2554 09:41 แก้ไข: 18 มิถุนายน 2554 09:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ประวิตร, และ Ico24 เมตตา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
nObOdY (Recent Activities)
19 June 2011 17:41
#65976

ผมขอ share ความเห็นเรื่องนี้ไว้ด้วยคนที่นี่ครับ

http://share.psu.ac.th/blog/philos/19361

Ico48
[[ddlink]] [IP: 123.153.67.240]
14 กันยายน 2554 17:45
#68667

successful people see the other side exhibition hall the launch of the 4G

Ico48
[[ddlink]] [IP: 101.66.93.72]
19 กันยายน 2554 11:22
#68799

movement formed by the 319 parts 140 many It is a recognizable retro lines

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 44.192.253.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ