นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 2312
ความเห็น: 2

คณบดีสื่อสาร จากที่ประชุม คบม. (คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัย) เดือน พ.ค. 2554

บุคคลากรดี องค์กรก้าวหน้า การพัฒนาบุคลากร คือ หัวใจ ขององค์กร

เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน

องค์ประชุม คบม. เป็นองค์ประชุมที่พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยโดยจะมีการประชุมทุกเดือน วาระที่พิจารณาในที่ประชุม คบม. จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยทั้งในเชิงนโยบายที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และ เป็นเรื่องการบริหารบุคคลตามอำนาจที่ได้รับการมอบอำนาจจากสภามหาวิทยาลัย หรือจากท่านอธิการบดี โดยในการประชุมแต่ละครั้งก็วาระในทั้ง 2 ประเภทครับ

สำหรับการประชุม คบม. เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 54 ที่ผ่านมานั้นมีเรื่องสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะสื่อสารให้กับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบมีดังนี้ครับ

1.การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการปรับ บัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง และ ค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ โดยปรับเพิ่มในอัตราร้อยละ 5 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 นั้น กระทรวงการคลังได้แจ้งมายังมหาวิทยาลัยว่าสมควรให้ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งเบิกจ่ายค่าจ้างจากเงินนอกงบประมาณ (เช่น พนักงานเงินรายได้ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ) ปรับอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่งในอัตราร้อยละ 5 ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องมีเงินนอกงบประมาณเพียงพอที่ปรับได้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไปนั้น ในเรื่องนี้นั้นที่ประชุม คบม. เห็นควรให้แต่ละคณะไปพิจารณาดำเนินการปรับอัตราค่าจ้างของ พนักงานเงินรายได้ของคณะต่างๆ ตามที่คณะเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งในส่วนของคณะวิศวฯ ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าประชุมและมีผลสรุปจากทีมบริหารและกรรมการประจำคณะแล้ว เห็นชอบให้ปรับเงินเดือนพนักงานเงินรายได้ของคณะเพิ่มในอัตราร้อยละ 5 เช่นเดียวกับของข้าราชการ และให้มีผลย้อนหลังกลับไปถึง 1 เม.ย. 54 ตามมติของคณะรัฐมนตรีครับ ก็ขอเรียนแจ้งข่าวดีให้กับพนักงานเงินรายได้ของคณะวิศวฯ ทุกท่านด้วยครับ

2.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัยและการใหได้รับเงินค่าตอบแทน

ในเรื่องนี้ผมเคยแจ้งให้กับบุคลากรทราบมาในหลายเวทีแล้วครับ และเมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่ผ่านมา คบม. ได้เห็นชอบร่างประกาศในเรื่องดังกล่าวแล้ว ตามประกาศดังกล่าวกำหนดให้การกำหนดกรอบตำแหน่ง และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ โดยให้อนุโลมตามหลักเกณฑ์และวิธีการ เช่นเดียวกับของข้าราชาการครับ ส่วนการให้ได้รับค่าตอบแทนนั้นให้ คบม.กำหนดและจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป ผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนทุกคนครับ ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานและสร้างผลงานต่างๆ ที่แสดงถึงความเป็นผู้ชำนาญการในหน้าที่ สะสมไว้นะครับ เมื่อถึงกำหนดเวลา หรือครบเวลาตามหลักเกณฑ์ก็สามารถยื่นขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการได้โดยระยะเวลาที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งชาญการของพนักงานมหาวิทยาลัยก็เป็นเช่นเดียวกับกรณีของข้าราชาการคือ

•ตำแหน่งที่ใช้วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี:

การเข้าสู่ระดับชำนาญงาน : จะต้องอยู่ในตำแหน่งระดับปฏิบัติการ มาแล้วตามระยะเวลาดังนี้

•วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ:
จะต้องอยู่ในตำแหน่งระดับปฏิบัติการ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 ปี
•วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค:
จะต้องอยู่ในตำแหน่งระดับปฏิบัติการ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 •วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง:
จะต้องอยู่ในตำแหน่งระดับปฏิบัติการ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี

ซึ่งในส่วนของวิศวฯ เราไม่มีพนักงานมหาวิทยาลัยในกลุ่มนี้ครับ เพราะตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุทุกตำแหน่งในปัจจุบันคือ ตำแหน่งที่ใช้วุฒิปริญญาตรี ซึ่งจะมีระยะเวลาในการปฏิบัติก่อนที่จะมีสิทธิ์ขอตำแหน่งชำนาญการในระดับต่างๆ ดังนี้ครับ

ระดับชำนาญการ
•วุฒิปริญญาตรี: จะต้องอยู่ในตำแหน่งระดับปฏิบัติการ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 ปี
•วุฒิปริญญาโท: จะต้องอยู่ในตำแหน่งระดับปฏิบัติการ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี
วุฒิปริญญาเอก: จะต้องอยู่ในตำแหน่งระดับปฏิบัติการ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ระดับชำนาญการพิเศษ
•ต้องดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการไม่น้อยกว่า 4 ปี
ระดับเชี่ยวชาญ
•ต้องดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษไม่น้อยกว่า 3 ปี
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
•ต้องดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 2 ปี

ก็ขอฝากเรื่องนี้ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยในวิศวฯ ของเราทุกคน ผมถือว่าเป็นสิ่งที่น่าท้าทายความสามารถของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในคณะวิศวฯ ของเราว่า ใครที่เข้าสู่เป้าหมายนี้ได้เป็นคนแรกของคณะครับ ขอเป็นกำลังและสนับสนุนให้ทุกท่านสามารถเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการได้ตามกรอบระยะเวลาข้างต้นทุกๆ คนนะครับ

3.เรื่องการจ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย

เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของขวัญและกำลังใจของพนักงานมหาวิทยาลัยของเรานะครับ อย่างน้อยก็เป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่อยู่ข้างหลังครับ สาระสำคัญของประกาศนี้คือในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตายระหว่างรับราชการให้จ่ายเงินช่วยพิเศษแก่ผู้ที่พนักงานมหาวิทยาลัยระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ เป็นจำนวน 3 เท่า ของเงินเดือนครับ

4.เรื่องประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำ

สืบเนื่องจากการที่มีปรับระบบบริหารบุคคล และปรับวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการ มหาวิทยาลัยต้องการให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกประเภทในมหาวิทยาลัยเป็นไปแนวเดียวกันกับของข้าราชการครับ มหาวิทยาลัยจึงได้ จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำขึ้นมาใหม่ โดยให้มีแนวทางการดำเนินการในทำนองเดียวกับของข้าราชการ ซึ่งมีประเด็นสำคัญๆ ที่จะสรุปสำคัญๆ ที่จะเรียนให้พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำได้ทราบ คือ

1.รอบการประเมิน จะดำเนินการประเมินผลปีละ 2 รอบ
2.แบบประเมิน องค์ประกอบการประเมิน สัดส่วนค่าน้ำหนักในการประเมิน การกำหนดระดับผลการประเมินตามกลุ่มคะแนน ระดับการประเมิน องค์ประกอบคณะกรรมการ และขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นไปในทำนองเดียวกับของข้าราชการครับ

5. ประเด็นต่อเนื่องจากที่ประชุม คบม. ก่อนหน้านี้: การกำหนดกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

จากมติ คบม. เมื่อ 11 มีนาคม 2554 ที่ให้คณะ/หน่วยงาน สามารถขอเปลี่ยนสถานะพนักงานเงินรายได้ที่มีคนครองอยู่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ได้ และ มหาวิทยาลัยได้ให้คณะจัดทำคำขอกำหนดกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ไปยังมหาวิทยาลัยนั้น ทางคณะได้พิจารณาแล้วได้ขอกำหนดกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ประจำปี 2555-2559 ตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยได้ให้กรอบไว้คือ ไม่เกินร้อยละ 50 ของตำแหน่งพนักงานเงินรายได้ที่มีคนครอง ซึ่งในส่วนของคณะวิศวฯ นั้น ณ. วันที่ 11 มีนาคม 2554 มีพนักงานเงินรายได้ทั้งหมด 91 อัตรา คณะจึงได้กำหนดกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ประจำปี 2555-2559 ทั้งหมด 45 อัตรา โดยแบ่งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายวิชาการ 2 อัตรา (ตำแหน่ง อาจารย์) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุนวิชาการ 43 อัตรา(ประกอบด้วยตำแหน่ง วิศวกร นักวิชาการอุดมศึกษา พนักงานปฏิบัติการ และ นายช่างเทคนิค) ส่วนในการบรรจุพนักงานเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ในแต่ละปีนั้น ทางคณะจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของคณะฯ ต่อไปครับ

อนึ่งการประชุม คบม. ในคราวต่อไป คือ วันที่ 3 มิถุนายน 2554 ซึ่งผมติดภาระกิจที่ต้องปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ แต่ก็ได้ มอบหมายให้ ผช. ธนิยา เข้าประชุมแทนครับ แล้วผมจะได้พูดคุยกับ ผช.ธนิยา เพื่อจะได้นำเรื่องต่างๆ จากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน มิ.ย. มาสื่อสารทำความเข้าใจกับบุคลากรทุกท่านๆ อีกนะครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 26 พฤษภาคม 2554 09:49 แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2554 09:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
metta.s [IP: 172.22.8.231]
13 มิถุนายน 2554 09:21
#65911

test ความเห็นระบบใหม่ ขอบคุณค่ะ

Ico48
พนักงานเงินรายได้ [IP: 172.31.16.150]
29 มิถุนายน 2554 23:38
#66310

ผูที่เปนพนักงานเงินรายได้ ที่มีตำแหน่งต่ำกว่า ( วิศกร นักวิชาการอุดมศึกษา พนักงานผู้ปฎิบัติการ และ นายช่างเทคนิ )ตามที่กล่าวมา พนักงานเงินรายได้ที่ตำแหน่งต่ำกว่าที่กล่าวมา จะมีโอกาศปรับเปนพนักงานมหาลัยเงินรายได้ หรือเปล่าครับ?

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.247.75
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ