นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1517
ความเห็น: 0

วิศวฯ เปิดโครงการ เวที “ พัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยประสบการณ์ ของเรา”

เวที "พัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยประสบการณ์ของเรา คือ ตลาดความรู้ ที่เราเป็นทั้ง ผู้ชื้อ และ ผู้ขาย
วิศวฯ เปิดโครงการ เวที “ พัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยประสบการณ์ ของเรา”

เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2554 เป็นวันแรกที่ทางการจัดการทรัพยากรบุคคลได้เริ่มโครงการ เวที “ พัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยประสบการณ์ของเรา”โครงการนี้มีแนวคิดบนพื้นฐานที่ว่าองค์กรจะเข้มแข็งและยั่งยืนได้บุคลากรในองค์กรทุกคนต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาบุคลากรดำเนินการได้หลายรูปแบบ หลายวิธี ทั้งที่ต้องอาศัยปัจจัย กลไก และองค์ความรู้จากภายนอก และที่อาศัยปัจจัย กลไก และองค์ความรู้จากภายในองค์กรเอง แนวคิดของ “เวที “ พัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยประสบการณ์ ของเรา” เป็นการพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยปัจจัย กลไก และองค์ความรู้ภายในองค์กรครับ

เป็นที่ทราบกันดีว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรด้วยกันเองภายในองค์กรนั้นเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ได้มีการพิสูจน์ในหลายๆ องค์กรชั้นนำแล้วว่า สามารถขับเคลื่อนองค์กรเหล่านั้นไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กรในหลายๆ องค์กรอย่างชัดเจนครับ ผมเองเชื่อมั่นในแนวคิดดังกล่าวจึงนำมาเพื่อใช้เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคนและพัฒนางานของคณะวิศวฯ ของเรา เพื่อให้องค์กรของเราค่อยๆ ปรับ ค่อยๆ พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนสืบไปครับ

ผมหวังไว้ในอนาคตว่าทุกๆ วัน ที่เรามาทำงานที่องค์กรแห่งนี้เมื่อเราพบหน้ากันในเวลาใดก็ตามเราคงจะได้เล่าเรื่องดีๆ ที่ตนได้ปฏิบัติ ได้เรียนรู้ ให้กับเพื่อนร่วมงานได้รับทราบเพื่อจะได้นำไปลองปฏิบัติหรือลงมือทำดู และ ขณะเดียวกันบุคลากรของเราทุกคนก็พร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน หรือ ลูกน้องของเรา เพื่อนำสิ่งดีๆ เหล่านั้นไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาตน และ พัฒนางาน เมื่อไรที่องค์กรของเรามีวัฒนธรรมแบบนี้เกิดขึ้นและอยู่กับองค์กรของเราไปอย่างต่อเนื่อง ผมก็เชื่อว่าองค์กรของเราก็จะพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนครับ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้” “การถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น จากเพื่อนสู่เพื่อน จากหัวหน้าสู่ลูกน้อง หรือจากลูกน้องสู่หัวหน้า” “การแบ่งบันความรู้ซึ่งกันและกัน” และ “การยอมรับที่จะเรียนรู้และแบ่งบันความรู้ซึ่งกันและกันโดยไม่มีชั้น วรรณะ” และ “ไม่ต้องมีพิธีการ” ของบุคลากรภายในองค์กรของเรานั้น เป็นกิจกรรมที่ผมเชื่อว่าเราปฏิบัติได้และเป็นแนวทางที่จะทำให้องค์กรของเราพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม “แบบง่ายๆ หรือ แบบกันเอง” ได้ครับ

และถึงแม้ว่าการที่จะไปสู่จุดหมายนี้จะต้องใช้เวลาอีกหลายปีแต่ผมก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และเป็นสิ่งที่ท้าทายเราชาววิศวฯ ทุกคนครับ และถ้าเราได้ช่วยกันอย่างจริงจังแล้วผมว่าก็ไม่น่าจะไกลเกินที่เราจะมาฝันร่วมกันครับ เวที “พัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยประสบการณ์ของเรา” เป็นเวที “ง่ายๆ” “แบบสบายๆ” เหมือน “ตลาดนัดความรู้” ที่มีขึ้นมาเพื่อให้พวกเราทุกคนได้ใช้เวทีนี้เป็นเวทีที่จะจับจ่าย ใช้สอย แลกเปลี่ยน ความรู้ และเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะฯเป็นได้ ทั้ง “ทั้งคนขาย และ คนซื้อ” โดยใช้เพียง “จิตใจที่อยากเรียนรู้ และ จิตใจที่อยากแบ่งบันความรู้” เป็นเงินตราที่ใช้ในตลาดแห่งนี้ครับ

สำหรับเวที “ พัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยประสบการณ์ ของเรา” ในครั้งแรกที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 นั้น ผมขอเรียนว่าคึกคักครับ ผมต้องขอขอบคุณ คุณจันทร์วดี ลิ่มสกุล หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป คุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ และ คุณภาณุพงษ์ คงคาวงศ์ประทีป นักวิชาการคอมพิวตอร์ จากฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ ที่เป็นผู้แบ่งบันความรู้และประสบการณ์ให้กับพวกได้เรียนรู้ในเวทีแห่งนี้เป็นชุดแรกครับ

ผมเชื่อว่าเรื่องที่ทั้ง 3 ท่านได้เล่าให้ฟังในวันนั้นเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังและเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถจะนำเอาความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติได้ ซึ่งตรงนี้ทางคณะโดยการจัดการทรัพยากรบุคคลเองก็คงต้องมีแนวทางในการติดตามและประเมินผลว่าความรู้ที่เราได้มีการแลกเปลี่ยนกันในแต่ละครั้งนั้นมีใคร หน่วยงานใด นำไปใช้บ้าง เพื่อจะพิจารณาหาหน่วยงานหรือบุคคลที่ “ใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ในระดับต่างๆ เช่น ระดับดีเด่น และ ระดับดี ต่อไป ดังนั้นถ้าบุคลากรหรือหน่วยงานใดได้นำความรู้ที่ได้เรียนรู้จากเวทีแห่งนี้ในแต่ละครั้งไปสู่การปฏิบัติก็อย่าลืมแจ้งมาที่การจัดการทรัพยากรบุคคลของเรานะครับ และสำหรับหน่วยงานที่ ส่ง ผู้ขาย ผู้ซื้อ หรือ ผู้เดินชมตลาด เข้ามาร่วมกิจกรรมก็จะมีสิทธิ์ได้เป็น “หน่วยงานและบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดีเด่น” เช่นกันครับ

สุดท้ายนี้ผมต้องขอบคุณหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการคือ การจัดการทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไปและขอบคุณผู้รับผิดชอบหลักคือ คุณเฉลียว ภู่ดอก และ ทีมงาน ที่ได้ดำเนินการเรื่องนี้มาจนกระทั่ง “การเปิดตลาดนัดครั้งแรก” ผ่านไปด้วยดี และที่สำคัญก็ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมในเวที หรือ “ตลาดนัดความรู้” แห่งนี้ทุกคน ถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรที่จะให้คณะฯ ปรับปรุงเพื่อให้เวทีนี้เป็นเวทีของท่านจริงๆ ก็แจ้งไปที่การจัดการทรัพยากรบุคคลนะครับ และก็อย่าลืมแวะเข้ามาจับจ่าย เอาความรู้ จากตลาดแห่งนี้ได้ในทุกวันอังคารที่ 4 ของเดือนนะครับ และถ้าใครพร้อมที่แบ่งบันเรื่องราวต่างๆ ในงานของตนเอง ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับบุคลากรท่านอื่นๆ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ในองค์กรของเราก็อย่าลืมอาสาเข้ามาเป็น ผู้ขาย ผู้แบ่งบัน หรือ ผู้ให้ความรู้ในตลาดแห่งนี้นะครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 26 มกราคม 2554 22:21 แก้ไข: 26 มกราคม 2554 22:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.94.109
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ